Medsamic - süstelahus (100mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: B02AA02
Toimeaine: traneksaamhape
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Medsamic 100mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab 100 mg traneksaamhapet. INN. Acidum tranexamicum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus

Selge, värvitu lahus, pH 6,5...8.0

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Generaliseerunud või lokaalsest fibrinolüüsist tingitud verejooksude profülaktika ja ravi täiskasvanutel ja lastel alates ühe aasta vanusest.

Verejooksud, nt:

  • menorraagia ja metrorraagia,
  • maosooletrakti veritsused,
  • hemorraagilised kuseteede häired pärast eesnäärme operatsiooni või pärast kuseteid mõjutavaid kirurgilisi protseduure.

Kõrva-nina-kurgu operatsioonid (adenoidektoomia, tonsillektoomia, hamba ekstraktsioon).

Günekoloogilised operatsioonid või sünnitegevuse häired.

Rindkere ja kõhuõõne operatsioonid ning teised suuremad kirurgilised vahelesekkumised, nt kardiovaskulaarsed operatsioonid.

Verejooksud fibrinolüütiliste ainete manustamisel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Kui ei ole teisiti määratud, on soovitatavad annused järgmised: 1. Lokaalse fibrinolüüsi standardravi:

0,5 g (üks 5 ml ampull) kuni 1 g (üks 10 ml ampull või kaks 5 ml ampulli) traneksaamhapet aeglase intravenoosse süstena (=1 ml/minutis) kaks kuni kolm korda ööpäevas.

Generaliseerunud fibrinolüüsi standardravi:

1 g (üks 10 ml ampull või kaks 5 ml ampulli) traneksaamhapet aeglase intravenoosse süstena (=1 ml/minutis) iga 6...8 tunni järel; vastab 15 mg/kg kehakaalu kohta.

Neerukahjustus

Neerupuudulikkusega kaasneb ravimi kumulatsioonioht, mistõttu on traneksaamhappe kasutamine vastunäidustatud raske neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3). Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel tuleb traneksaamhappe annust vähendada vastavalt seerumi kreatiniini tasemele:

Kreatiniin seerumis

Intravenoosne annus

Manustamine

µmol/l

mg/10 ml

 

 

120 kuni 249

1,35 kuni 2,82

10 mg/kg kehakaalu kohta

Iga 12 tunni järel

250 kuni 500

2,82 kuni 5,65

10 mg/kg kehakaalu kohta

Iga 24 tunni järel

> 500

> 5,65

5 mg/kg kehakaalu kohta

Iga 24 tunni järel

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Lapsed

Lõigus 4.1 kirjeldatud näidustuste alusel on lastele alates ühe aasta vanusest annus ligikaudu 20 mg/kg ööpäevas. Siiski on nende näidustuste kohta efektiivsuse, annustamise ja ohutuse andmed piiratud. Traneksaamhappe efektiivsust, annustamist ja ohutust ei ole täielikult hinnatud lastel südameoperatsiooni ajal. Hetkel saadaolevad andmed on piiratud ning neid on kirjeldatud lõigus 5.1.

Eakad

Annuse kohandamine ei ole vajalik, v.a juhul, kui kahtlustatakse neerupuudulikkust.

Manustamisviis

Manustada ainult aeglase intravenoosse süstena.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Äge venoosne või arteriaalne tromboos (vt lõik 4.4).

Dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooniga (DIK) kaasnevad fibrinolüütilised seisundid, v.a nendel patsientidel, kellel esineb domineeriv fibrinolüütilise süsteemi aktivatsioon koos ägeda raske verejooksuga (vt lõik 4.4).

Raske neerukahjutus (kumulatsioonioht). Krambid anamneesis.

Intratekaalne ja intraventrikulaarne süstimine, intratserebraalne manustamine (ajuturse ja krampide oht).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Näidustusi ja eespool kirjeldatud manustamisviisi tuleb rangelt järgida:

intravenoossed süsted tuleb manustada väga aeglaselt,

traneksaamhapet ei tohi manustada intramuskulaarselt.

Krambid

Seoses traneksaamhappe raviga on teatatud krambijuhtumitest. Koronaararteri šunteerimise (coronary artery bypass graft, CABG) operatsioonil on enamus teatatud juhtudest esinenud pärast traneksaamhappe suurte annuste intravenoosset (i.v) süstimist. Traneksaamhappe väiksemate soovitatud annuste kasutamisel on postoperatiivsete krampide esinemine sarnane ilma traneksaamhappeta ravitud patsientidega.

Nägemishäired

Tähelepanu tuleb pöörata võimalikele nägemishäiretele, sh nägemiskahjustus, nägemise ähmastumine, värvuste nägemise kahjustus ning vajadusel ravi katkestada. Pikaajalisel pideval traneksaamhappe süstelahuse kasutamisel on näidustatud regulaarne oftalmoloogiline kontroll (silmade kontroll, sealhulgas nägemisteravuse, värvuste nägemise, silmapõhja, nägemisvälja jne kontroll). Patoloogiliste

silmamuutuste, eriti sarvkesta haiguste esinemisel, peab arst, konsulteerides spetsialistiga, otsustama pikaajalise traneksaamhappe süstelahuse vajalikkuse üle iga üksiku juhtumi puhul eraldi.

Hematuuria

Ülemiste kuseteede hematuuria korral on kusiti obstruktsiooni risk.

Trombemboolilised juhud

Enne traneksaamhappe kasutamist tuleb kaaluda trombembooliliste haiguste riskifaktoreid. Trombembooliliste haigustega anamneesis patsientidel või nendel, kellel on suurenenud trombembooliliste juhtude esinemine perekonnaanamneesis (kõrge trombofiilia riskiga patsiendid), tuleb traneksaamhappe süstelahust manustada ainult põhjendatud meditsiinilise näidustuse korral pärast konsulteerimist hematoloogia kogemustega arstiga ning range meditsiinilise järelvalve all (vt lõik 4.3).

Suurenenud tromboosiohu tõttu tuleb traneksaamhapet manustada ettevaatusega suukaudseid kontratseptiive kasutavatel patsientidel (vt lõik 4.5).

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon

Patsiente, kellel esineb dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK), ei tohi enamikel juhtudel ravida traneksaamhappega (vt lõik 4.3). Traneksaamhappe manustamisel tuleb piirduda patsientidega, kellel esineb domineeriv fibrinolüütilise süsteemi aktivatsioon koos ägeda raske verejooksuga. Iseloomulik hematoloogiline profiil on ligikaudselt järgmine: vähenenud euglobuliini hüübe lüüsi aeg; pikenenud protrombiini aeg; fibrinogeeni, V- ja VIII-faktori, plasminogeenfibrinolüsiini ja alfa-2 makroglobuliini vähenenud sisaldus plasmas; P ja P kompleksi, st II faktori (protrombiin), VIII- ja X-faktori normaalne sisaldus plasmas; fibrinogeeni degradatsiooni produktide suurenenud sisaldus plasmas; normaalne trombotsüütide arv. Ülaltoodu eeldab, et kaasuv haigusseisund ei muuda ise selle profiili erinevaid elemente. Sellistel ägedatel juhtudel on 1 g traneksaamhappe üksikannus tavaliselt piisav verejooksu kontrolli alla saamiseks. Traneksaamhappe manustamist DIK korral tuleb kaaluda ainult siis, kui on kättesaadavad sobivad hematoloogilise labori seadmed ja kogenud eksperdid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud. Samaaegne ravi antikoagulantidega peab toimuma sellel alal kogenud arsti range järelvalve all. Traneksaamhappega ravitavatele patsientidele tuleb manustada hemostaasile mõjuvaid ravimeid ettevaatusega. Näiteks östrogeenide puhul võib suureneda trombide moodustumise võimaluse teoreetiline risk. Alternatiivselt võib ravimi antifibrinolüütilist toimet antagoniseerida trombolüütiliste ravimitega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusat kontratseptsiooni meetodit.

Rasedus

Kliinilised andmed traneksaamhappe kasutamise kohta rasedatel on puudulikud. Kuigi loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet, mis oleks hoiatuseks kasutamisel, ei ole traneksaamhappe kasutamine soovitatav raseduse esimese trimestri ajal. Piiratud kliinilised andmed traneksaamhappe kasutamisel erinevate kliiniliste hemorraagiliste häirete korral teisel ja kolmandal trimestril ei näidanud kahjulikku toimet lootele. Traneksaamhapet tohib kasutada kogu raseduse vältel vaid juhul, kui oodatav kasu õigustab võimalikke riske.

Imetamine

Traneksaamhape eritub rinnapiima, mistõttu ei ole selle kasutamine imetamise ajal soovitatav.

Fertiilsus:

Puuduvad kliinilised andmed traneksaamhappe toime kohta fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Autojuhtimise ja masinate käsitsemise võime kohta ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed on esitatud allpool vastavalt organsüsteemi klassile.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Teatatud kõrvaltoimed on esitatud allolevas tabelis. Kõrvaltoimed on järjestatud vastavalt MedDRA organsüsteemi klassidele. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed järjestatud esinemissageduste alusel. Igas sageduse grupis on kõrvaltoimed välja toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Sagedused on määratletud järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

organsüsteemi klass

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Allergiline dermatiit

kahjustused

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Diarrhöa

 

 

Oksendamine

 

 

Iiveldus

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Krambid, eriti väärkasutamise korral (vt

 

 

lõigud 4.3 ja 4.4)

Silma kahjustused

Teadmata

Nägemishäired, sealhulgas värvuste

 

 

nägemise kahjustus

Vaskulaarsed häired

Teadmata

Hüpotensiooniga esinev ebamugavustunne

 

 

koos teadvusekaoga või ilma (tavaliselt

 

 

pärast liiga kiiret intravenoosset süsti,

 

 

erandjuhtudel pärast suukaudset

 

 

manustamist)

 

 

Arteriaalne või venoosne tromboos igas

 

 

piirkonnas

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid, sh anafülaksia

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla pearinglus, peavalu, hüpotensioon ja krambid. On näidatud, et krambid kalduvad esinema suurema sagedusega annuste suurendamisel.

Üleannustamise ravi peab olema toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Verejooksu tõkestavad ained, antifibrinolüütilised ained, aminohapped; ATC-kood: B02AA02

Traneksaamhappe antihemorraagiline aktiivsus avaldub plasmiini fibrinolüütiliste omaduste pärssimise kaudu.

Moodustub traneksaamhappe ja plasminogeeni kompleks, traneksaamhape seondub plasminogeeniga selle muundumisel plasmiiniks.

Traneksaamhappe-plasmiini kompleksi aktiivsus fibriinile on madalam kui vaba plasmiini aktiivsus üksinda.

In vitro uuringud näitasid, et suuremates traneksaamhappe annustes selle kompleksi aktiivsus vähenes.

Lapsed

Üle 1-aastased lapsed:

Kirjanduse andmetel tuvastati 12 efektiivsuse uuringut laste südameoperatsioonil, mis hõlmasid 1073 last, kellest 631 said traneksaamhapet. Enamus neist olid platseebokontrollitud. Uuringu populatsioon oli heterogeenne vanuse, operatsioonitüübi ja annustamisskeemi osas. Traneksaamhappega läbi viidud uuringute tulemused viitavad vähenenud verekaotusele ja vähenenud veretoodete vajadusele kunstliku vereringega (cardiopulmonary bypass, CPB) läbi viidud südameoperatsioonide korral lastel, kui esineb suur verejooksu risk, eriti tsüanootilistel patsientidel või kordusoperatsiooni korral. Kõige sobivam annustamisskeem on:

esimene boolus 10 mg/kg pärast anesteesia indutseerimist ja enne nahalõiget;

10 mg/kg/tunnis pidev infusioon või süstimine CPB pumba täitmismahtu CPB protseduurile kohandatud annuses kas patsiendi kehakaalu alusel 10 mg/kg või CPB pumba täitmismahu alusel;

viimane 10 mg/kg süst kunstliku vereringe lõpus.

Väikesel hulgal patsientidel läbi viidud uuringu piiratud andmed soovitavad eelistatult kasutada pidevat infusiooni, kuna see säilitab terapeutilist plasmakontsentratsiooni kogu operatsiooni vältel. Lastel ei ole läbi viidud annus-toime sõltuvat või farmakokineetilist uuringut.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Traneksaamhappe maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse kiirelt pärast lühikest intravenoosset infusiooni, pärast mida langeb plasmakontsentratsioon multieksponentsiaalselt.

Jaotumine

Traneksaamhappe seotus plasmaproteiinidega on ligikaudu 3% terapeutilisest tasemest ning täielikus sõltuvuses oma seotusest plasminogeeniga. Traneksaamhape ei seondu seerumi albumiiniga. Esmane jaotumise ruumala on ligikaudu 9...12 liitrit.

Traneksaamhape läbib platsentat. Intravenoosse süste annuses 10 mg/kg manustamise järgselt 12 rasedale naisele oli traneksaamhappe kontsentratsioon seerumis vahemikus 10...53 µg/ml, samas kui nabaväädi veres vahemikus 4...31 µg/ml. Traneksaamhape diffundeerub kiirelt liigesevedelikku ja sünoviaalmembraani. Pärast intravenoosset süstet annuses 10 mg/kg 17 põlveoperatsiooni läbinud patsiendile, oli liigesevedelikus kontsentratsioonid sarnased vastavatele seerumi näitudele. Traneksaamhappe kontsentratsioon paljudes teistes kudedes on murdosa sellest, mida on täheldatud veres (rinnapiimas 1/100, tserebrospinaalvedelikus 1/10, silma vesivedelikus 1/10). Traneksaamhapet on avastatud ka seemnevedelikus, kus ta pärsib fibrinolüütilist aktiivsust, kuid ei mõjuta sperma liikumist.

Eritumine

Traneksaamhape eritub põhiliselt muutumatul kujul uriiniga. Eritumise põhiteeks on uriiniga läbi glomerulaarfiltratsiooni. Neerukliirens on võrdne plasmakliirensiga (110...116 ml/min). Traneksaamhape eritub ligikaudu 90% ulatuses esimese 24 tunni jooksul pärast intravenoosset manustamist annuses 10 mg/kg kehakaalu kohta. Traneksaamhappe poolväärtusaeg on ligikaudu 3 tundi.

Eripopulatsioonid

Neerupuudulikkusega patsientidel suureneb plasmakontsentratsioon.

Spetsiifilisi farmakokineetilisi uuringuid ei ole lastel läbi viidud.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Traneksaamhappe intratekaalsel manustamisel loomadele on täheldatud epileptogeenset aktiivsust.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi

Sobimatus

Traneksaamhappe süstelahust ei tohi lisada vereülekandele või penitsilliini sisaldavale süstelahusele.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

I tüüpi läbipaistvast klaasist 5 ml mahuga ampullid. Karbis kümme 5 ml ampulli.

I tüüpi läbipaistvast klaasist 10 ml mahuga ampullid. Karbis kümme 10 ml ampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

MEDOCHEMIE LTD,

1-10 Constantinoupoleos street,

3011 Limassol, Küpros

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.02.2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.07.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2018