Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Montelukast Portfarma 10 mg - Montelukast Portfarma 10 mg ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Montelukast Portfarma 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab montelukastnaatriumi koguses, mis vastab 10 mg montelukastile.  INN. Montelukastum
Abiaine: üks tablett sisaldab 89,3 mg laktoosmonohüdraati ja 0,12 mg letsitiini (sojaletsitiini). 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Beež, ümar, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Kerge kuni keskmise raskusega astma adjuvantravi täiskasvanutel ja alates 15-aastastel noorukitel, kellel inhaleeritavad kortikosteroidid ning lühitoimelised beetaagonistid ei taga adekvaatset kliinilist kontrolli. Montelukastravil olevatel astmaga patsientidel võib see leevendada sesoonse allergilise riniidi sümptomeid. 
Astma profülaktika, milles oluline osa on füüsilisest koormusest indutseeritud bronhokonstriktsioonil.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Manustamisviis
Suukaudne.
Tablett tuleb alla neelata piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).

Astmaga või astma ja kaasneva sesoonse allergilise riniidiga 15-aastastele ja vanematele
täiskasvanutele on annus üks 10 mg tablett päevas õhtuti. 

Üldised soovitused:
Montelukast Portfarma ravitoime astma kontrolli parameetritele ilmneb ühe päevaga. Montelukast Portfarma’t võib võtta koos toiduga või ilma. Patsientidel tuleb soovitada jätkata Montelukast Portfarma võtmist isegi siis, kui nende astma on kontrolli all, samuti ka astma ägenemise perioodidel. Montelukast Portfarma’t ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste ravimitega, mis sisaldavad sama toimeainet, montelukasti. 
Eakatel patsientidel või neerupuudulikkusega või kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel ei ole vaja annust kohandada. Puuduvad andmed raske maksakahjustusega patsientide kohta. Annus on sama nii mees- kui naissoost patsientidele. 
Ravi Montelukast Portfarma’ga seoses teiste astma ravimeetoditega:
Montelukast Portfarma’t võib lisada patsiendi olemasolevale raviskeemile. 

Inhaleeritavad kortikosteroidid:
Ravi Montelukast Portfarma’ga võib kasutada täiendava ravina patsientidel, kellel inhaleeritavad kortikosteroidid pluss „vajadusel“ manustatavad lühitoimelised beetaagonistid ei taga piisavat kliinilist kontrolli. Montelukast Portfarma’ga ei tohi asendada inhaleeritavaid kortikosteroide (vt lõik 4.4). 
Teised montelukasti tugevused/ravimvormid:
15-aastaste ja vanemate täiskasvanud patsientide jaoks on 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid.
6...14-aastaste laste jaoks on 5 mg närimistabletid.
2...5-aastaste laste jaoks on 4 mg närimistabletid.

4.3 Vastunäidustused
Ülitundlikkus toimeaine, soja, maapähkli või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Patsientidele tuleb soovitada, et nad ei kasutaks montelukasti ägeda astmahoo raviks ja hoiaksid oma tavapärast esmaabiravimit käepärast. Ägeda astmahoo raviks tuleb kasutada lühitoimelist inhaleeritavat beetaagonisti. Patsiendid peavad ühendust võtma oma arstiga nii kiiresti kui võimalik, kui nad vajavad sagedamini lühitoimeliste beetaagonistide inhalatsioone. 

Montelukasti ei tohi asendada inhaleeritavate või suukaudsete kortikosteroididega. 

Puuduvad andmed, mis näitaksid, et suukaudsete kortikosteroidide annust saab vähendada, kui samaaegselt manustatakse montelukasti. 

Harvadel juhtudel võib astmavastaste ravimitega, kaasa arvatud montelukastiga, ravi saavatel patsientidel esineda süsteemne eosinofiilia, mis mõnikord väljendub Churgi-Straussi sündroomile iseloomuliku vaskuliidi kliinilise tunnusena. Seda seisundit ravitakse sageli süsteemse kortikosteroidraviga. Neid juhtusid on sageli, kuid mitte alati, seostatud suukaudse kortikosteroidravi vähendamise või lõpetamisega. Samuti ei saa välistada ega kinnitada võimalust, et leukotrieeni retseptori antagonistid võivad olla seotud Churg-Straussi sündroomi tekkimisega. Arstid peavad olema tähelepanelikud eosinofiilia, vaskuliitilise lööbe, kopsufunktsiooni halvenemine, kardiaalsete tüsistuste ja/või neuropaatia tekkimise suhtes patsientidel. Patsiendid, kellel need sümptomid tekivad, tuleb uuesti läbi vaadata ja nende raviskeeme hinnata. 

Ravi montelukastiga ei muuda aspiriinitundliku astmaga patsientidel vajadust vältida aspiriini ja teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid. 

See ravim sisaldab laktoosi.
Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.  

Sojat sisaldavad toiduained põhjustavad teadaolevalt allergilisi reaktsioone, sealhulgas rasket anafülaksiat, inimestel, kellel esineb sojaallergia. Patsientidel, kellel on teadaolev allergia maapähkli proteiinidele, esineb sojapreparaatidele raskete allergiliste reaktsioonide tekkimise suurenenud risk.


4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Montelukasti võib manustada koos teiste ravimitega, mida kasutatakse tavaliselt astma profülaktikas ja pikaajalises ravis. Ravimite koostoime uuringutes ei olnud montelukasti soovitataval kliinilisel annusel kliiniliselt olulisi toimeid järgmiste ravimite farmakokineetikale: teofülliin, prednisoon, prednisoloon, suukaudsed kontratseptiivid (etünüülöstradiool/noretindroon 35/1), terfenadiin, digoksiin ja varfariin.
Montelukasti plasma kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) oli vähenenud ligikaudu 40% võrra isikutel, kellel manustati samaaegselt fenobarbitaali. Kuna montelukasti metaboliseerib CYP 3A4, tuleb (eriti lastel) olla ettevaatlik, kui montelukasti manustatakse koos CYP 3A4 indutseerijatega, nagu fenütoiin, fenobarbitaal ja rifampitsiin.

Montelukasti koostoimed teiste ravimitega In vitro uuringud on näidanud, et montelukast on tugev CYP 2C8 inhibiitor. Siiski näitasid montelukasti ja rosiglitasooni (substraat, mis esindab peamiselt CYP 2C8 poolt metaboliseeritavaid ravimeid) ravimite koostoime uuringu andmed, et montelukast ei inhibeeri CYP 2C8-t in vivo. Seetõttu ei oodata, et montelukast muudaks oluliselt selle ensüümi poolt metaboliseeritavate ravimite (nt paklitakseel, rosiglitasoon ja repagliniid) metabolismi.

4.6 Rasedus ja imetamine
Kasutamine raseduse ajal
Loomkatsed ei ole näidanud kahjulikke toimeid rasedusele või loote arengule. 
Piiratud andmed saadaolevatest raseduse andmebaasidest pärit piiratud andmed ei viita põhjuslikule seosele montelukasti ja väärarengute (st jäsemete defektide) tekke vahel, millest on üle maailma turustamisjärgselt teatatud harva. 
Montelukasti võib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui seda peetakse äärmiselt vajalikuks. 
Kasutamine imetamise ajal
Uuringud rottidel on näidanud, et montelukast eritub piima (vt lõik 5.3). Ei ole teada, kas montelukast eritub inimese rinnapiima. 
Montelukast Portfarma’t võib imetavatel emadel kasutada ainult siis, kui seda peetakse äärmiselt vajalikuks.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ei ole tõenäoline, et montelukast mõjutaks patsiendi võimet juhtida autot või töötada masinatega. Siiski on väga harvadel juhtudel inimesed teatanud uimasusest või pearinglusest. 

4.8 Kõrvaltoimed
Montelukasti on uuritud kliinilistes uuringutes järgnevalt:
• 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid ligikaudu 4000 täiskasvanud astmahaigel 15-aastasel ja vanemal patsiendil.
• 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid ligikaudud 400 täiskasvanud sesoonse allergilise riniidiga 15-aastasel ja vanemal astmahaigel.
• 5 mg närimistabletid ligikaudu 1750 astmaga lapsel vanuses 6...14 aastat ja
• 4 mg närimistabletid 851 lapsel vanuses 2...5 aastat.

Järgnevatest ravimiga seotud kõrvaltoimetest teatati kliinilistes uuringutes sageli (≥1/100 kuni <1/10) montelukastiga ravitud patsientidel ja suurema esinemissagedusega kui platseeboga ravitud patsientidel:
Organsüsteemi klass  Täiskasvanud patsiendid vanuses 15 aastat ja vanemad  Lapsed vanuses 6...14 aastat (üks 8-nädalane uuring,  Lapsed vanuses 2...5 aastat (üks 12-nädalane 

(kaks 12-nädalast uuringut, n=795)  n=201) (kaks 56-nädalast uuringut, n=615)  uuring, n=461) (kaks 48-nädalast uuringut, n=278) 
Närvisüsteemi häired  peavalu  peavalu 

Seedetrakti häired  kõhuvalu   kõhuvalu 
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid   janu 

Pikaajalise ravi kliinilistes uuringutes piiratud arvu patsientidega kuni 2 aasta jooksul täiskasvanutega ja kuni 6 kuu jooksul lastega vanuses 6...14 aastat ohutusprofiil ei muutunud. 
Kumulatiivselt raviti montelukastiga 502 last vanuses 2...5 aastat vähemalt 3 kuud, 338 last 6 kuud või kauem ja 534 patsienti 12 kuud või kauem. Pikaajalisel ravil ei muutunud ka nende patsientide ohutusprofiil.

Turustamisjärgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:  Vere ja lümfisüsteemi häired: suurenenud eelsoodumus verejooksu tekkeks Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkusreaktsioonid, kaasa arvatud anafülaksia, maksa eosinofiilne infiltratsioon Psühhiaatrilised häired: ebanormaalsed unenäod, k.a hirmuunenäod, hallutsinatsioonid, psühhomotoorne hüperaktiivsus (s.h erutuvus, rahutus, agiteeritus, kaasa arvatud agressiivne käitumine ja treemor), ärevus, depressioon, unetus, suitsidaalne mõtlemine ja käitumine (suitsidaalsus) väga harvadel juhtudel Närvisüsteemi häired: pearinglus, uimasus, paresteesia/hüpoesteesia, krambid  Südame häired: palpitatsioonid Respiratoorsed rindkere ja mediastiinumi häired: ninaverejooks Seedetrakti häired: diarröa, suukuivus, düspepsia, iiveldus, oksendamine Maksa ja sapiteede häired: seerumi transaminaaside (ALT, AST) sisalduse tõus, kolestaatiline hepatiit  Naha ja nahaaluskoe häired: angioödeem, verevalumid, urtikaaria, sügelus, lööve, nodoosne erüteem Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: artralgia, müalgia, k.a lihaskrambid Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: asteenia/kurnatus, halb enesetunne, turse, püreksia Väga harva on teatatud Churgi-Straussi sündroomi (CSS) juhtudest astmaga patsientidel ravi ajal
montelukastiga (vt lõik 4.4).

4.9 Üleannustamine
Sümptomid
Montelukasti üleannustamise ravi kohta puudub spetsiifiline teave. Pikaajalistes astma uuringutes on montelukasti manustatud annustes kuni 200 mg/päevas patsientidele 22 nädala jooksul ja lühiajalistes uuringutes kuni 900 mg/päevas ligikaudu ühe nädala jooksul ilma kliiniliselt oluliste kõrvaltoimeteta. 

Turustamisjärgselt ja montelukasti kliinilistes uuringutes on teatatud ägedast üleannustamisest. Nende hulka kuuluvad teated täiskasvanutest ja lastest annusega kuni 1000 mg (ligikaudu 61 mg/kg 42 kuu vanusel lapsel). Täheldatud kliinilised ja laboratoorsed leiud vastasid täiskasvanute ja laste ohutusprofiilile. Enamuse üleannustamisteadete puhul kõrvaltoimeid ei esinenud. Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed vastasid montelukasti ohutusprofiilile ja nende hulka kuulusid kõhuvalu, unisus, janu, peavalu, oksendamine ja psühhomotoorne hüperaktiivsus. 
Ravi
Pole teada, kas montelukast on dialüüsitav peritoneaal- või hemodialüüsi abil.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: teised süsteemsed hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained, leukotrieeni retseptorite antagonistid ATC-kood: R03D C03 

Tsüsteinüülleukotrieenid (LTC4, LTD4, LTE4) on tugevad põletikulised eikosanoidid, mida vabastatakse erinevatest rakkudest, kaasa arvatud nuumrakkudest ja eosinofiilidest. Need tähtsad proastmaatilised mediaatorid seonduvad tsüsteinüülleukotrieeni retseptoritega (CysLT). 1. tüüpi CysLT (CysLT1) retseptor esineb inimese hingamisteedes (kaasa arvatud hingamisteede silelihasrakud ja hingamisteede makrofaagid) ja teistes proinflammatoorsetes rakkudes (kaasa arvatud eosinofiilid ja teatud müeloidsed tüvirakud). CysLT-sid on seostatud astma ja allergilise riniidi patofüsioloogiaga. Astma puhul kuuluvad leukotrieenide poolt vahendatud toimete hulka bronhokonstriktsioon, lima sekretsioon, veresoonte läbilaskvus ja eosinofiilide arvu suurenemine. Allergilise riniidi korral vabanevad CysLT-d nina limaskestast pärast kokkupuudet allergeeniga nii varase kui ka hilise faasi reaktsioonide ajal ja on seotud allergilise riniidi sümptomitega. On näidatud, et CysLT-de intranasaalne manustamine suurendab hingamisteede vastupanu ja nasaalse obstruktsiooni sümptomeid.

Montelukast on suukaudsel manustamisel aktiivne ühend, mis seondub kõrge afiinsuse ja selektiivsusega CysLT1 retseptoritega. Kliinilistes uuringutest inhibeerib montelukast inhaleeritud LTD4 tõttu tekkinud bronhokonstriktsiooni juba annustes 5 mg. Bronhodilatatsiooni täheldati 2 tunni möödumisel pärast suukaudset manustamist. Beetaagonisti poolt põhjustatud bronhodilateeriv toime oli aditiivne montelukasti toimele. Ravi montelukastiga inhibeeris nii varase kui hilise faasi antigeeniga kokkupuutest tingitud bronhokonstriktsiooni. Võrreldes platseeboga vähendas montelukast perifeerses veres eosinofiilide arvu nii täiskavanutel kui lastel. Teises uuringus vähendas ravi montelukastiga oluliselt eosinofiilide arvu hingamisteedes (määratuna rögas) ja perifeerses veres, parandades samal ajal astma kliinilist kontrolli. 

Uuringutes täiskasvanutel näitas montelukast annuses 10 mg üks kord päevas võrreldes platseeboga olulist paranemist hommikuses FEV1-s (10,4% vs 2,7% muutus võrreldes esialgsega), hommikuses väljahingatava õhu tippkiiruses (PEFR) (24,5 l/min vs 3,3 l/min muutus võrreldes esialgsega) ja olulist beeta-agonistide kasutamise vähenemist (-26,1% vs -4,6% muutus võrreldes esialgsega). Patsientide poolt teatatud päevaste ja öiste astma sümptomite skooride paranemise oli oluliselt suurem võrreldes platseeboga.

Täiskasvanutel läbi viidud uuringud demonstreerisid montelukasti võimet suurendada inhaleeritavate kortikosteroidide kliinilist toimet (protsentuaalne muutus võrreldes esialgsega, inhaleeritud beklometasoon pluss montelukast vs beklometasoon, FEV1 puhul vastavalt 5,43% vs 1,04%; beetaagonistide kasutamise puhul -8,70% vs 2,64%). Võrreldes inhaleeritava beklometasooniga (200 mikrogrammi kaks korda päevas vahemahutiga) näitas montelukast kiiremat esmast vastust, kuigi 12nädalase uuringu jooksul pakkus beklometasoon tugevamat keskmist ravitoimet (% muutus võrreldes esialgsega, montelukast vs beklometasoon, FEV1 puhul vastavalt 7,49% vs 13,3%; beeta-agonistide kasutamise puhul -28,28% vs -43,89%). Võrreldes beklometasooniga saavutas siiski suur protsent montelukastiga ravitud patsientidest samasuguse kliinilise vastuse (st 50% beklometasooniga ravitud patsientidest saavutas ligikaudu 11%-lise või suurema FEV1 paranemise võrreldes esialgsega, samas kui ligikaudu 42% montelukastiga ravitud patsientidest saavutas sama ravivastuse). 
Viidi läbi kliiniline uuring, et hinnata montelukasti sümptomaatilise sesoonse allergilise riniidi ravis 15-aastastel ja vanematel täiskasvanud astmaga patsientidel, kellel esines kaasuva haigusena sesoone allergiline riniit. Selles uuringus paranes üks kord päevas manustatud montelukasti 10 mg tablettide toimel statistiliselt olulisel määral päevas ajal esinevate riniidi sümptomite skoor võrreldes platseeboga. Päeva ajal esinevate riniidi sümptomite skoor on päevaste nasaalsete sümptomite skoori (ninakinnisus, rinorröa, aevastamine, ninasügelus) ja öiste sümptomite skoori (ninakinnisus ärkamisel, uinumisraskused ja öine ärkamine) keskmine väärtus. Allergilise riniidi patsientidepoolne ja arstidepoolne üldhinnang paranes oluliselt võrreldes platseeboga. Astma efektiivsuse hindamine ei olnud selles uuringus esmaseks eesmärgiks. 

8-nädalases 6...14-aastaste laste uuringus parandas annus 5 mg montelukasti üks kord päevas võrreldes platseeboga oluliselt hingamisfunktsiooni (FEV1 8,71% vs 4,16% muutus võrreldes esialgsega; hommikune PEFR 27,9 l/min vs 17,8 l/min muutus võrreldes esialgsega) ja vähendas „vajadusel“ beetaagonistide kasutamist (-11,7% vs +8,2% muutus võrreldes esialgsega). 

Füüsilise koormuse poolt indutseeritud bronhokonstriktsiooni (EIB) olulist vähenemist näidati 12nädalases uuringus täiskasvanutel (maksimaalne FEV1 langus 22,33% montelukasti puhul võrreldes 32,40 %-ga platseebo puhul; aeg taastumiseni 5% sees esialgsest FEV1-st oli vastavalt 44,22 min vs 60,64 min). See toime püsis kogu 12-nädalase uuringuperioodi jooksul. EIB vähenemist näidati ka lühiajalises uuringus lastel (maksimaalne FEV1 langus 18,27% vs 26,11%; aeg taastumiseni 5% sees esialgsest FEV1-st oli 17,76 min vs 27,98 min). Toimet näidati mõlemas uuringus üks kord päevas annustamisintervalli lõpus. 

Aspiriinitundlikel astmaga patsientidel, kes said samaaegselt inhaleeritavaid ja/või suukaudseid kortikosteroide, andis ravi montelukastiga tulemuseks olulise astma kontrolli paranemise võrreldes platseeboga (FEV1 8,55% vs -1,74% muutus võrreldes esialgsega ja beeta-agonistide kasutamise vähenemine -27,78% vs 2,09% võrreldes esialgsega).

5.2 Farmakokineetilised omadused
Imendumine
Montelukast imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti. 10 mg õhukese polümeerikattega tableti puhul saavutatakse keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) 3 tundi (Tmax) pärast manustamist paastunud täiskasvanutele. Keskmine suukaudne biosaadavus on 64%. Tavaline toit ei mõjuta biosaadavust ega Cmax-i. Ohutust ja efektiivsust näidati kliinilistes uuringutes, kus 10 mg õhukese polümeerikattega tablett manustati sõltumata söögiaegadest. 

5 mg närimistableti puhul saavutatakse Cmax 2 tundi pärast manustamist paastunud täiskasvanutele. Keskmine suukaudne biosaadavus on 73% ja see langeb 63%-ni tavalise toidu mõjul. 

Jaotumine
Montelukast on enam kui 99% ulatuses seotud plasmavalkudega. Montelukasti püsikontsentratsiooni jaotusruumala on keskmiselt 8...11 liitrit. Radioaktiivselt märgistatud montelukasti uuringud rottidel viitavad minimaalsele jaotumisele läbi hematoentsefaalbarjääri. Lisaks olid radioaktiivselt märgistatud materjali kontsentratsioonid 24 tundi pärast annustamist kõigis teistes kudedes minimaalsed. 

Biotransformatsioon
Montelukast metaboliseerub ulatuslikult. Uuringutes terapeutiliste annustega pole montelukasti metaboliitide plasmakontsentratsioonid tasakaaluseisundis täiskasvanutel ja lastel avastatavad. 
Inimese maksa mikrosoome kasutavad in vitro uuringud viitavad sellele, et montelukasti metabolismis osalevad tsütokroomid P450 3A4, 2A6 ja 2C9. Edasiste in vitro tulemuste alusel inimese maksa mikrosoomides ei inhibeeri montelukasti terapeutilised plasmakontsentratsioonid tsütokroome P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 või 2D6. Metaboliitide osa montelukasti ravitoimes on minimaalne. 

Eliminatsioon
Montelukasti plasmakliirens tervetel täiskasvanutel on keskmiselt 45 ml/min. Radioaktiivselt märgistatud montelukasti suukaudse annuse järgselt leiti 86% radioaktiivsusest 5 päeva jooksul kogutud roojast ja <0,2% uriinist. Koos montelukasti suukaudse biosaadavuse hinnangutega viitab see sellele, et montelukast ja tema metaboliidid eritatakse peaaegu täielikult sapiga. 

Patsientide erigrupid
Annuse kohandamine pole vajalik eakatel või kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsientidel. Neerukahjustusega patsientidel ei ole uuringuid läbi viidud. Kuna montelukast ja tema metaboliidid elimineeritakse sapiga, pole vajalik neerukahjustusega patsientidel annust kohandada. Puuduvad andmed montelukasti farmakokineetika kohta raske maksapuudulikkusega patsientidel (Child-Pugh skoor >9).
Montelukasti suurte annuste puhul (20 ja 60 korda soovitatavat täiskasvanute annust ületavad) täheldati plasma teofülliinisisalduse vähenemist. Seda toimet ei täheldatud soovitatava annuse 10 mg üks kord päevas puhul.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Toksilisuse uuringuis katseloomadel täheldati väikesi seerumi ALT, glükoosi, fosfori ja triglütseriidide biokeemilisi muutusi, mis olid oma iseloomult mööduvad. Mürgistusnähtudeks katseloomadel olid suurenenud süljeeritus, gastrointestinaalsed sümptomid, vedel väljaheide ja ioonide tasakaalu häired. Need esinesid annustes, mis tagasid enam kui 17 korda suurema süsteemse ekspositsiooni kui kliiniliste annuste korral. Ahvidel tekkisid kõrvaltoimed alates annusest 150 mg/kg/päevas (enam kui 232 korda suurem süsteemne ekspositsioon kui kliiniliste annuste korral). Loomkatsetes ei mõjutanud montelukast fertiilsust või reproduktsiooni võimet süsteemse ekspositsiooni väärtuste juures, mis ületas kliinilist süsteemset ekspositsiooni enam kui 24-kordselt. Fertiilsuse uuringus emastel rottidel annusega 200 mg/kg/päevas (>69 korra suurem kliinilisest süsteemsest ekspositsioonist) täheldati vähest poegade kehakaalu vähenemist. Küülikutel läbi viidud uuringutes esines võrreldes kontrollloomadega suurem mittetäieliku luustumise esinemissagedus süsteemse ekspositsiooni juures, mis üle 24 korra ületas kliiniliste annuste puhust kliinilist süsteemset ekspositsiooni. Rottidel normist kõrvalekaldeid ei täheldatud. On näidatud, et montelukast läbib loomade platsentaarbarjääri ja eritub nende rinnapiima. 

Surmajuhtumeid ei esinenud pärast montelukastnaatriumi ühekordse suukaudse annuse kuni 5000 mg/kg manustamist hiirtele ja rottidele (vastavalt 15 000 mg/m2 ja 30 000 mg/m2), see oli suurim testitud annus. See annus võrdub 25 000-kordse soovitatava päevase annusega inimesel (võttes aluseks 50 kg kaaluva täiskasvanud patsiendi).

Leiti, et montelukast ei ole hiirtel fototoksiline UVA, UVB või nähtava valguse spektris annustes kuni 500 mg/kg/päevas (ligikaudu 200-kordne süsteemne ekspositsioon). 
Montelukast ei olnud in vitro ja in vivo uuringutes näriliste liikidel mutageenne ega tumorigeenne.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Tableti sisu:
Laktoosmonohüdraat 
Mikrokristalne tselluloos
Kroskarmelloosnaatrium
Hüdroksüpropüültselluloos
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Opadry, mis sisaldab:
polüvinüülalkohol
titaandioksiid (E171)
talk
kollane raudoksiid (E172)
letsitiin
ksantaankummi
punane raudoksiid (E172)
must raudoksiid (E172)

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
36 kuud

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Pakitud PA/ALL/PVC alumiiniumfooliumblistritesse pappkarbis:  Pakendi suurused: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ja 100 tabletti. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Portfarma ehf Kollunarklettsvegur 2 104 Reykjavik Island


8. MÜÜGILOA NUMBER

688310


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

31.05.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2010.