Marevan forte - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B01AA03
Toimeaine: varfariin
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Marevan, 3 mg tablett

Marevan Forte, 5 mg tablett

Varfariinnaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Marevan/Marevan Forte ja milleks seda kasutatakse

 1. Mida on vaja teada enne Marevan’i/Marevan Forte võtmist
 2. Kuidas Marevan’i/Marevan Forte’t võtta
 3. Võimalikud kõrvaltoimed
 4. Kuidas Marevan’i/Marevan Forte’t säilitada
 5. Pakendi sisu ja muu teave
 6. Mis ravim on Marevan/Marevan Forte ja milleks seda kasutatakse

Marevan/Marevan Forte toimeaine on varfariinnaatrium. Marevan’i/Marevan Forte’t kasutatakse tromboosi profülaktikaks ja raviks. Marevan/Marevan Forte vähendab vere loomulikku hüübivust. Arst informeerib teid, missuguse haiguse raviks või vältimiseks on Marevan/Marevan Forte teile määratud.

Kõige enam kasutatakse ravimit:

Mida on vaja teada enne Marevan’i/Marevan Forte võtmist

 • Süvaveenide tromboosi ja kopsuarteri trombemboolia ennetamiseks ja raviks
 • Korduva südamelihaseinfarkti ennetamiseks ja trombemboolia tüsistuste (insult või süsteemne trombemboolia) ennetamiseks pärast südamelihasinfarkti
 • Trombemboolia tüsistuste (insult või süsteemne trombemboolia) ennetamiseks kodade fibrillatsiooniga, südameklapi probleemidega või südameklapiproteesiga patsientidel

Ärge kasutage Marevan’i/Marevan Forte’t:

 • kui te põete verehüübimishaigust (hemofiilia, von Willebrandi tõbi, trombotsüütide vähesus või nende funktsiooni häire)
 • kui te põete rasket maksapuudulikkust või maksatsirroosi
 • kui te põete ravimata või ravile allumatut kõrgvererõhutõbe
 • kui teil on olnud hiljuti koljusisene verejooks
 • kui teil on kalduvus kukkuda (tasakaaluhäired)
 • kui teile on tehtud neurokirurgiline või silmaoperatsioon või on see plaanis lähitulevikus
 • kui te põete südame sisekesta põletikku (endokardiiti), südamepauna põletikku (perikardiiti) või kui teil esineb vedeliku kogunemist südamepaunaõõnes
 • kui teil on varem esinenud raskeid verejookse seedetraktist (näiteks verejooksu maohaavandist, musta värvusega väljaheited või veriokset) või kuseteedest (teadmata põhjusega verikusesus) või kui teil on jämesoole väljasopistus (divertikuliit)
 • kui olete varfariini või Marevan’i/Marevan Forte mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Marevan’i/Marevan Forte võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete rase või planeerite rasedust
 • kui te põete kilpnäärme liigtalitust või puudulikkust;
 • kui te põete südamepuudulikkust, millega seoses on esinenud äkilisi haiguse halvenemise perioode (tursete suurenemine või hingamisraskused);
 • kui te põete mingit maksahaigust, mida ei ole ülalpool täpsustatud
 • kui te põete neeruhaigust
 • kui teil on lähiajal plaanis kirurgiline protseduur

Palavik, kõhulahtisus, oksendamine ja seedetrakti imendumishäired võivad mõjutada Marevan’i/Marevan Forte toimet.

 • kui ravi ajal tekib veritsus (veriokse, veriroe, veri uriinis, verevalumid nahal vmt).

Muud ravimid ja Marevan/Marevan Forte

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ravimid

Väga paljud ravimid kas tugevdavad või nõrgendavad varfariini toimet. Ärge alustage uute ravimite kasutamist ega katkestage vanade ravimite võtmist, kuni te pole sellest oma arstiga rääkinud. Kõik muutused ravimite kasutamises võivad mõjutada suukaudsete antikoagulantide tasakaalu ja võimalik, et teil tuleb sagedamini määrata INR (vereanalüüsi abil).

Varfariini toime võib glükoosamiiniga koosmanustamisel tugevneda. Patsiente, kes kasutavad samaaegselt varfariini ja glükoosamiini, tuleb glükoosamiinravi alustamise või lõpetamise ajal eriti hoolikalt jälgida.

Kui vajate valuvaigisteid, konsulteerige palun oma arstiga. Enamikku ilma retseptita saada olevaid valuvaigisteid ei tohi kasutada koos Marevan’i/Marevan Forte’ga. Ajutiseks valu ja palaviku leevenduseks võib kasutada ainult paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.

Taimsed ravimid ja loodustooted

Kui kasutate juba mõnda alljärgnevatest taimsetest preparaatidest, peaksite konsulteerima arstiga enne kui toote kasutamise lõpetate.

Marevan’i/Marevan Forte toimet võivad tugevdada: hõlmikpuu (Ginkgo biloba), küüslauk (Allium sativum), dong quai preparaat (Angelica sinensis), papaia (Carica papaya) ja danšen (Salvia miltiorrhiza).

Marevan’i/Marevan Forte toimet võivad nõrgendada: liht-naistepuna (Hypericum perforatum) ja ženšenn (Panax spp.).

Looduslike ravimite mõju varfariini toimele võib kesta kuni mitu nädalat pärast nende kasutamise lõpetamist. Kui te võtate Marevan’i/Marevan Forte’t,ei tohi nende taimsete toodetega ravi alustada või lõpetada enne kui olete konsulteerinud arstiga.

Marevan/Marevan Forte koos toidu, joogi ja alkoholiga

K-vitamiin mõjutab Marevan’i/Marevan Forte ravi tasakaalu. Seetõttu peab K-vitamiini saamine olema võimalikult stabiilne, seega tuleb vältida äkilisi toitumisharjumuste muutusi. K-vitamiini sisaldavad paljud rohelised taimed, lehed ja ürdid.

Rohkesti sisaldavad K-vitamiini järgmised toiduained: teelehed (kuid mitte kuumas vees tõmmanud tee), rebasheina (amaranti) lehed, avokaado, brokoli, brüsseli kapsas, canola õli, endiiv, herned, tuumkõrvits, peakapsas, kiivi, kurgikoor (kuid mitte kooritud kurk), koriander, lehtkapsas, lehtsalat, naerilehed, piparmündi lehed, oliivõli, spargelkapsas, petersell, spinat,

pistaatsiapähklid, roheline sibul, spirulina (“sini-rohevetikas”), murulauk, lillkapsas, rapsiõli, lehtsinep, sojaoad, sojaõli, ürt-allikkress. Neid toiduaineid tarvitage mõõdukalt.

Jõhvikamahl ja teised jõhvikatooted võivad varfariini toimet tugevdada ja seetõttu peaks vältima nende samaaegset kasutamist.

Varfariinravi ajal tuleb toidulisandite kasutamisega olla ettevaatlik.

Rohke alkoholitarbimine, eriti juhul kui maksafunktsioon on vähenenud, tugevdab varfariini toimet. Seega tuleb alkoholi tarbimisel olla ettevaatlik.

Suitsetamine võib mõjutada varfariini toimet. Te võite vajada sagedasemat INR määramist, kui te olete pikaajaliselt suitsetanud ja lõpetate suitsetamise ravi ajal Marevan’i või Marevan Forte’ga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst otsustab, kas te tohite kasutada raseduse ajal Marevan’i/Marevan Forte’t. MAREVANI/MAREVAN FORTET EI TOHI KASUTADA 6…12. rasedusnädalal ja pärast raseduse viimase kolmandiku esimest poolt. Marevan/Marevan Forte võib kahjustada loodet. Marevan’is/Marevan Forte’s sisalduv varfariin ei eritu rinnapiima ja seepärast võib ravi ajal rinnaga toitmist jätkata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Marevan-ravi ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Marevan/Marevan Forte sisaldab laktoosi

Tabletid sisaldavad laktoosi, ligikaudu 85 mg tableti kohta. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Marevan’i/Marevan Forte’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Marevan’i/Marevan Forte’ga eeldab regulaarseid vereanalüüse.

Ravimiannused määratakse teile individuaalselt ja päevased annused võivad erineda. Juhised ravimi võtmiseks ja päevased annused kirjutatakse teie ravikaardile, kus on kirjas ravi eesmärk, INR soovitatav väärtus (nt INR 2,0...3,0 või INR 2,5...3,5) ja järgmise INR väärtuse määramise kuupäev. On äärmiselt tähtis järgida antud annustamisjuhiseid ja käia õigel ajal INR väärtust määramas.

Tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

Tähelepanu!

Pöörduge oma arsti poole, kui ravi ajal Marevan’iga/Marevan Forte’ga tekib mõni järgmistest sümptomitest:

 • suurenenud soodumus siniste plekkide (verevalumite) tekkimiseks nahal
 • ninaverejooks või veritsus igemetest
 • punane uriin
 • musta värvi väljaheide
 • verine väljaheide, veriokse
 • tavalisest pikaajalisemad või vererohkemad menstruaalverejooksud Need nähud võivad viidata Marevan’i/Marevan Forte liiga suurele annusele.

Kui te võtate Marevan’i/Marevan Forte’t rohkem kui ette nähtud

Kui võtate kogemata ettekirjutatust suurema annuse ravimit või kui keegi teine võttis kogemata teie ravimit (eriti kui see oli laps), siis pöörduge otsekohe abi saamiseks oma arsti poole või haiglasse. Suure üleannuse sissevõtmisel võib esmaabivõttena manustada aktiivsütt, kuid väga tähtis on pöörduda otsekohe arsti poole.

Kui te unustate Marevan’i/Marevan Forte’t võtta

Kui te unustasite annuse võtta ja märkasite seda 12 tunni jooksul, võite selle annuse kohe ära võtta. Järgmine annus võtke järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui õigest võtmise ajast on möödas rohkem kui 12 tundi, tuleb ununenud annus jagada kaheks või kolmeks osaks ja need tuleb võtta võrdselt koos järgmiste päevade annustega nii, et teie ravimi nädalane koguannus jääks samaks.

Kui unustate võtta rohkem kui ühe ravimannuse, võtke edasiste juhiste saamiseks ühendust arstiga.

Ärge võtke kahekordset annust ega kahte annust lühikese vaheajaga üksteise järel.

Hea soovitus on märkida üles võetud annused, see aitab teil võtmist paremini meeles pidada.

Kui te lõpetate Marevan’i/Marevan Forte kasutamise

Kui te lõpetate Marevan’i/Marevan Forte võtmise, püsib hüübimisvastane toime 2…5 päeva.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatage kohe arstile, kui te märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest:

Valulik nahalööve. Varfariin võib harvadel juhtudel põhjustada raskeid nahahaigusi, sh kaltsifülaksiat, mis võib alata valuliku nahalööbega, misjärel tekivad muud rasked tüsistused. See kõrvalnäht on sagedam kroonilise neeruhaigusega patsientidel.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad enam kui 1 patsiendil 100st):

Kerged verejooksud, näiteks: ninaverejooksud, igemete veritsus, sinised plekid (verevalumid) nahal, veri uriinis, musta värvi või verine väljaheide, vererohked või pikenenud menstruaalverejooksud, ja muud verejooksud. Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 1000st)

Kumariinnekroos (esialgseks väljenduseks on turse ja tumedad nahakolded eelkõige alajäsemetel ja tuharatel, ent ka mujal; mõne aja möödudes tekib kahjustatud nahapiirkondades nekroos), „lillade varvaste sündroom“ (valulikud sinakas-lillakad lööbekolded jalalabadel ja varvastel).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1 patsiendil 10000st):

Allergilised reaktsioonid (tavaliselt nahalööbed), mööduv maksaensüümide aktiivsuse tõus, maksapõletik, veresoonte põletik, mööduv juuste väljalangemine, kestev erektsioon, (enamasti kohe pärast ravi alustamist), hingetoru lubjastumine

Teatatud on veel järgmistest kõrvaltoimetest:

Kaltsiumi ladestumine veresoonte seintesse, mis põhjustab süvenevaid ja valulikke nahamuutusi. Veresoonte seintesse ladestunud kolesterooli väikesed lahti rebenenud tükid, mis ummistavad veresooni.

Kui teil tekivad need või muud sümptomid, peate pöörduma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Marevan’i/Marevan Forte’t säilitada

 • Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis. Hoida purk tihedalt suletuna ja välispakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.
 • Pakendis on niiskust imava aine kapsel, mis kaitseb tablette niiskuse eest. Niiskust imava aine kapslit ei tohi pakendist välja võtta. Ärge neelake niiskust imava aine kapslit alla,
 • Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Marevan/Marevan Forte sisaldab:

 • Toimeaine on varfariinnaatrium

3 mg tablett sisaldab 3 mg varfariinnaatriumi. 5 mg tablett sisaldab 5 mg varfariinnaatriumi.

 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, želatiin, magneesiumstearaat ja värvainena
 • helesinine indigokarmiin (E132) 3 mg tabletis ning roosa erütrotsiin (E127) 5 mg tabletis.

Kuidas Marevan/Marevan Forte välja näeb ja pakendi sisu

MAREVAN, 3 mg tablett: helesinine (võib olla täpiline), ümmargune, lame, viltuste nurkadega poolitusjoonega katmata tablett, diameeter 7 mm, ühele poolele pressitud kood ORN 17.

MAREVAN FORTE, 5 mg tablett: roosa (võib olla täpiline), ümmargune, lame, viltuste nurkadega poolitusjoonega katmata tablett, diameeter 7 mm, ühele poolele pressitud kood ORN 18.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurus: 100 tabletti valges plastikpurgis (HDPE) koos niiskust imava aine kapsliga ja suletud võltsimiskindla turvakorgiga (HDPE).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

ORION PHARMA Eesti OÜ Mustamäe tee 6b

10621 Tallinn Tel +372 6644550

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.