Lorista h - õhukese polümeerikattega tablett (50mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA01
Toimeaine: losartaan +hüdroklorotiasiid
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lorista H, 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Losartaankaalium, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lorista H ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lorista H võtmist
 3. Kuidas Lorista H´d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lorista H´d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lorista H ja milleks seda kasutatakse

Lorista H on angiotensiin II retseptori antagonisti (losartaan) ja diureetikumi (hüdroklorotiasiid) kombinatsioon.

Lorista H´d kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooni (kõrgvererõhutõbi) raviks.

Mida on vaja teada enne Lorista H võtmist

Ärge võtke Lorista H’d:

 • kui olete losartaani ja/või hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Lorista H kasutamist raseduse algstaadiumis vt raseduse lõik),
 • kui teie maksatalitlus on tugevasti halvenenud,
 • kui teie neerutalitlus on tugevasti halvenenud (näiteks kreatiniini kliirens <30 ml/min),
 • kui teie neerud ei tooda üldse uriini,
 • kui teil on raviga korrigeerimatu madal kaaliumi või naatriumi või kõrge kaltsiumitase,
 • kui teil on podagra,
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lorista H võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • kui teil on eelnevalt esinenud näo, huulte, kõri või keele turset,
 • kui te kasutate diureetikume („vee väljaajajad”),
 • kui te peate piiratud soolasisaldusega dieeti,
 • kui teil esineb või on esinenud rohket oksendamist ja/või kõhulahtisust,
 • kui teil on südamepuudulikkus,
 • kui teil on neeruarterite ahenemine (neeruarteri stenoos) või teil on ainult üks töötav neer või teile on hiljuti neer siirdatud,
 • kui teil on arterite ahenemine (ateroskleroos), stenokardia (rinnavalu südameveresoonte talitluse halvenemisest),
 • kui teil on aordi või mitraalklapi stenoos (südameklappide kitsenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (haigus, mis põhjustab südamelihase paksenemist),
 • kui te põete suhkruhaigust,
 • kui teil on olnud podagra,
 • kui teil on või on olnud allergia, astma või liigesevalusid, nahalöövet ja palavikku põhjustav haigus (süsteemne erütematoosne luupus),
 • kui teil on kõrge kaltsiumi või madal kaaliumitase või te kasutate madala kaaliumisisaldusega dieeti,
 • kui teile on vaja teha tuimestust (isegi hambaarsti juures) või enne operatsiooni või kui teil on vaja määrata kõrvalkilpnäärme funktsiooni, peate ütlema oma arstile või meditsiiniõele, et te kasutate losartaankaaliumi ja hüdroklorotiasiidi tablette,
 • kui teil on primaarne hüperaldosteronism (sündroom, mis on seotud neerupealise talitluse häirega, põhjustades hormoon aldosterooni suurenenud eritumist),
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus ”Ärge võtke Lorista H’d”.

Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Lorista H´d ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna raseduse selles staadiumis kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt raseduse lõik).

Muud ravimid ja Lorista H

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Diureetikumidel, nt Lorista H’s sisalduval hüdroklorotiasiidil võib olla koostoimeid teiste ravimitega. Liitiumi sisaldavaid preparaate tohib koos Lorista H´ga kasutada ainult arsti hoolika järelevalve all. Ettevaatusabinõude rakendamine (sh vereanalüüside võtmine) võib olla vajalik, kui te kasutate kaaliumiasendajaid, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või kaaliumi säilitavaid ravimeid, teisi diureetikume („veetabletid“), mõningaid lahtisteid, podagravastaseid, südame rütmihäiretevastaseid või diabeedivastaseid ravimeid (kas suukaudseid preparaate või insuliini). Teie arstil on oluline ka teada, kui te kasutate teisi vererõhku langetavaid ravimeid, steroide, vähivastaseid ravimeid, valuvaigisteid, seennakkuse- või artriidivastaseid ravimeid, suure kolesteroolisisalduse ravis kasutatavaid resiine, näiteks kolestüramiini, lihaseid lõõgastavaid ravimeid, uinuteid, opioide, nt morfiini, „pressoorseid amiine“, nt adrenaliini, või teisi sama rühma ravimeid (suukaudseid diabeedivastaseid ravimeid või insuliini).

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Lorista H’d“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kui teile on plaanis manustada kontrastainet, teavitage palun arsti sellest, et te kasutate Lorista H´d.

Lorista H koos toidu, joogi ja alkoholiga

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Ravikuuri ajal ei tohiks te alkoholi tarvitada, kuna alkohol ja Lorista H tabletid võivad võimendada üksteise toimet.

Toiduga saadav liigne soolakogus võib vähendada Lorista H tablettide mõju.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Teie arst soovitab teil tõenäoliselt katkestada Lorista H võtmise juba enne rasestumist või kohe, kui saate teada, et olete rasestunud ning soovitab teil Lorista H asemel tarvitada mõnda muud ravimit. Lorista H´d ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele kasutatuna peale kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Informeerige oma arsti, kui te toidate last rinnaga või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist. Imetamise ajal ei ole Lorista H kasutamine soovitatav. Juhul kui te soovite last rinnaga toita, eriti, kui tegemist on vastsündinu või enneaegselt sündinud lapsega, siis soovitab arst teile muud sobilikku ravi.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lorista H kasutamise kohta lastel kogemused puuduvad. Seetõttu ei tohi Lorista H´d lastele anda.

Kasutamine eakatel patsientidel

Lorista H mõjub võrdselt ja on hästi talutav nii enamuse eakate kui ka nooremate täiskasvanud patsientide poolt. Enamik eakatest vajab nooremate patsientidega sarnast annust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te alustate selle ravimi kasutamist, ei tohi te teha erilist tähelepanu nõudvaid tegevusi (näiteks sõita autoga või käsitseda ohtlikke masinaid) kuni te olete saanud teada, kuidas te seda ravimit talute.

Lorista H sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Lorista H’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie seisundi ja teiste ravimite kasutamise alusel määrab arst teile sobiva Lorista H annuse. Sujuvaks vererõhu kontrolliks on oluline jätkata Lorista H kasutamist niikaua, kuni arst on seda määranud.

Kõrge vererõhk

Tavaline Lorista H annus enamikule kõrge vererõhuga patsientidele on 1 tablett Lorista H,

50 mg/12,5 mg ööpäevas, mis hoiab vererõhu kontrolli all 24 tundi. Mõnele patsiendile võib arst kirjutada ka 2 tabletti Lorista H, 50 mg/12,5 mg üks kord ööpäevas või vahetada see 1 tableti Lorista H 100 mg/25 mg vastu (tugevam annus) ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 tabletti Lorista H, 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletti või 1 Lorista H 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletti.

Kui teil on tunne, et Lorista H toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lorista H tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust oma arstiga, et te saaksite vajadusel kohest arstiabi. Üleannustamine võib põhjustada vererõhu äkilist langust, südamepekslemist, pulsi aeglustumist, muutusi vere koostises ja veetustumist.

Kui te unustate Lorista H tablette võtta

Püüdke võtta Lorista H’d iga päev arsti ettekirjutuse kohaselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui

tablett jäi eelmisel korral võtmata. Lihtsalt jätkake ettenähtud raviskeemi kohaselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad järgnevad nähud, lõpetage Lorista H tablettide kasutamine ja rääkige koheselt oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Raske allergiline reaktsioon (lööve, sügelus, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust).

See on harvaesinev, kuid tõsine kõrvaltoime, mis tekib rohkem kui 1 patsiendil 10000-st, kuid vähem kui 1 patsiendil 1000-st. Te võite vajada erakorralist arstiabi või hospitaliseerimist.

Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • köha, ülemiste hingamisteede infektsioon, ninakinnisus, sinusiit, siinuste häired;
 • kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, seedehäired;
 • lihasvalu või krambid, jalavalu, seljavalu;
 • unetus, peavalu, pearinglus;
 • väsimus, nõrkus, rinnavalu;
 • suurenenud kaaliumisisaldus (mis võib põhjustada südame rütmihäireid), hemoglobiinitaseme langus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • aneemia, punased või pruunikad täpid nahal (mõnikord eriti jalgadel ja jalalabadel, kätel ja tuharatel ning millega kaasneb liigesevalu, käte ja jalgade turse ning kõhuvalu), verevalumid, vere valgeliblede hulga vähenemine, hüübimishäired;
 • söögiisu kadumine, suurenenud kusihappesisaldus või podagra teke, veresuhkru tõusnud tase, vere elektrolüütide taseme muutus;
 • ärevus, närvilisus, paanikahäire (korduvad paanikahood), segasus, depressioon, ebatavalised unenäod, unehäired, unetus, mälu halvenemine;
 • torkimistunne või sellega sarnased tundmused; valu jäsemetes, tõmblused, migreen, minestamine;
 • hägustunud nägemine, põlemis või torkimistunne silmades, konjunktiviit, nägemise halvenemine, esemete nägemine kollastena;
 • helin, sumin, müra või klõpsumine kõrvades;
 • madal vererõhk, mis võib olla seotud asendi muutmisega (pearinglus või nõrkus püstitõusmisel), rinnavalu (stenokardia), südame rütmihäired, ajuveresoonkonna häired (TIA – ajutised peaaju vereringe häired, „miniinsult“), südamelihase infarkt, südamepekslemine;
 • veresoonte põletik, mis sageli on seotud nahalööbe või verevalumitega;
 • kurguvalu, hingeldus, bronhiit, kopsupõletik, vee kogunemine kopsu (mis põhjustab hingamisraskusi), veritsus ninast, nohu, ninakinnisus;
 • kõhukinnisus, kõhugaasid, seedetrakti häired, kõhukrambid, oksendamine, suukuivus, süljenäärmete põletik, hambavalu;
 • kollasus (naha ja silmade muutumine kollaseks), kõhunäärme põletik;
 • nõgestõbi, sügelus, nahapõletik, lööve, naha punetus, valgustundlikkus, kuiv nahk, nahaõhetus, higistamine, juuste väljalangemine;
 • valu kätes, õlgades, puusades, põlvedes jt liigestes, liigeste turse, jäikus, lihasnõrkus;
 • sage urineerimine (ka öösel), neerutalitluse häire, sh neerupõletik, kuseteede infektsioon, suhkru leidumine uriinis;
 • vähenenud seksuaalsoov, impotentsus;
 • näo turse, palavik.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • hepatiit (maksapõletik), maksafunktsiooni testide väärtuste muutused.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • rabdomüolüüs.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lorista H’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lorista H sisaldab

 • Toimeained on losartaankaalium ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg losartaankaaliumi, mis vastab 45,76 mgle losartaanile ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.
 • Teised koostisosad on preželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat tableti sisus ning hüpromelloos, makrogool 4000, kinoliinkollane värvaine (E104), talk, titaandioksiid (E171) tableti kattes.

Kuidas Lorista H välja näeb ja pakendi sisu

Lorista H tabletid on kollased, ovaalsed, mõõdukalt kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti mõõtmed on 6 mm x 12 mm (ovaalne kuju) ja paksus 3,8...4,7 mm. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Tabletid on pakendatud läbipaistvatesse Al/PVC/PVDC blistritesse ja kartongkarpidesse 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 või 112 tableti kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: KRKA d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad:

KRKA d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

ja

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lochmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.