Loceryl - ravimküünelakk (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01AE16
Toimeaine: amorolfiin
Tootja: Globalex Pharma OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Loceryl, 50 mg/ml ravimküünelakk

Amorolfiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Loceryl ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Loceryl’i kasutamist
 3. Kuidas Loceryl’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Loceryl’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Loceryl ja milleks seda kasutatakse

Loceryl küünelakki kasutatakse küünte seenhaiguste raviks.

Mida on vaja teada enne Loceryl’i kasutamist

Ärge kasutage Loceryl’i:

 • kui te olete amorolfiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Loceryl küünelakki ei kasutata lastel, kuna ravikogemused lastel on ebapiisavad. Ravim tuleb hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Loceryl ravimküünelakki ei tohi peale kanda küünt ümbritsevale nahale.

Kõik ravimid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone; kuigi enamik neist on kerged, siis mõned võivad olla rasked. Kui see juhtub, lõpetage ravimi kasutamine, eemaldage ravim küüntelt vastava lahusega või pakendis olevate puhastuslappidega ja pidage nõu arstiga. Ravimit ei tohi uuesti kasutada.

Te peate kiiresti pöörduma arsti poole, kui teil ilmnevad järgmised sümptomid:

 • Teil on hingamisraskused
 • Teil tekib näo, huulte, keele või kõriturse
 • Teie nahale tekib raske lööve.

Muud ravimid ja Loceryl

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste paiksete ravimite samaaegse kasutamise kohta pole koostoimeid teada.

Raviperioodil tuleb hoiduda tehisküünte kasutamisest. Loceryl ravimküünelaki pealekandmise järgselt tuleb enne kosmeetilise küünelaki pealekandmist oodata vähemalt 10 minutit. Enne Loceryl ravimküünelaki korduvat pealekandmist tuleb kosmeetiline küünelakk hoolikalt eemaldada.

Orgaaniliste lahustite kasutamisel tuleb kanda vett mitteläbilaskvaid kaitsekindaid, vastasel juhul tuleks amorolfiin küünelakk eemaldada.

Loceryl`i kasutamine koos toidu ja joogiga

Pole asjakohane.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Amorolfiini ei tohi kasutada raseduse ja/või imetamise ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole asjakohane.

Oluline teave mõningate Loceryl’i koostisainete suhtes

Pole asjakohane.

Kuidas Loceryl’i kasutada

Kasutage Loceryl’i alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt kantakse küünelakk kahjustatud sõrme- või varbaküüntele 1 või 2 korda nädalas. Seda tehakse alljärgneval viisil.

Enne küünelaki esmakordset pealekandmist tuleb kahjustatud küüned võimalikult õhukeseks viilida. Selleks kasutatakse juuresolevat ühekordset küüneviili.

Kahjustatud küüs pühitakse alkoholis niisutatud lapiga puhtaks.

Kosmeetilist küünelakki tohib kasutada 10 minutit pärast Loceryl ravimküünelaki pealekandmist. Enne Loceryl ravimküünelaki korduvat pealekandmist tuleb vajadusel kosmeetiline küünelakk hoolikalt eemaldada.

Enne ravimküünelaki korduvat pealekandmist viilitakse küüned võimalikult õhukeseks ning eemaldatakse alkoholis niisutatud puhastuslapiga vana laki jäägid.

Ravimküünelakki tuleb kanda kahjustatud küünele kogu küünepinna ulatuses.

Küünelakk kantakse spaatli abil kahjustatud küüntele. Pärast spaatli laki sisse kastmist ei tohi seda vastu pudelisuud pühkida. Et vältida ravimi aurustumist, tuleks ravimipudel pärast protseduuri lõppu õhukindlalt sulgeda. Seejärel lastakse lakil 3…5 minutit kuivada. Pärast kasutamist pühitakse spaatel sama niisutatud lapiga puhtaks.

Kokkupuutel vedeldaja, lakibensiini jt orgaaniliste lahustitega tuleb kanda kaitsekindaid.

Ravi peaks katkestamatult jätkuma senikaua, kuni küüs on taastunud ja kahjustatud alad paranenud. Ravi kestus sõltub kahjustuse paiknemisest ja ulatusest ning küünte kasvukiirusest. Reeglina kestab ravi sõrmeküünte seeninfektsiooni korral 6 ja varbaküünte kahjustuse korral 9…12 kuud.

Ettevaatust! Nakatunud küüntega kokkupuutunud küüneviili ei tohi kasutada tervete küünte viilimiseks.

Kui teil on tunne, et Loceryl’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Loceryl’i kasutada

Ärge kasutage ravimit rohkem kui eelnev kasutuskord jäi vahele.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid esineb harva. Võib esineda küünte häireid (nagu küünte värvuse muutumine, murdunud küüned, rabedad küüned). Samas võivad need nähud olla tingitud ka küüne seenhaigusest endast.

Harv (vähem kui ühel patsiendil 1000-st)

Küünte häireid, küünte värvuse muutumine, küünte murdumine.

Väga harv (vähem kui 1 patsiendil 10`000-st, sealhulgas üksikjuhtudel)

Põletustunne nahal.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Süsteemsed allergilised reaktsioonid (raske allergiline reaktsioon, mida võib seostada näo, huulte, keele või kõri tursega, hingamisraskusega ja/või raske nahalööbega).

Kontaktdermatiit*, naha punetus*, sügelus*, nõgestõbi*, villid, allergiline nahareaktsioon*.

*Turuletulekujärgsed kogemused

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Loceryl’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.Pärast ravimpreparaadi esmast avamist: hoida pudel tihedalt suletuna.

Ravim on tuleohtlik. Hoidke see eemal kuumaallikatest ja lahtisest leegist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Loceryl sisaldab:

 • Toimeaine on amorolfiin. 1 ml ravimküünelakki sisaldab 50 mg amorolfiini (amorolfiinvesinikkloriidina).
 • Abiained on ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), triatsetiin, butüülatsetaat, etüülatsetaat, veevaba etanool.

Kuidas Loceryl välja näeb ja pakendi sisu

Ravimküünelakk on läbipaistev ja värvuseta.

Keeratava plastkorgiga merevaikkollane keermega klaaspudel (tüüp I). Karp sisaldab lisaks 30 ühekordset küüneviili, 10 spaatlit ning 30 puhastuslappi.

või

Keeratava plastkorgiga merevaikkollane keermega klaaspudel (tüüp III), mille külge on kinnitatud spaatel. Karp sisaldab lisaks 30 ühekordset küüneviili ning 30 puhastuslappi.

Pakendi suurused: 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml ja 10 ml.

2,5 ml ja 5 ml pakendid sisaldavad ühte ravimküünelakiga täidetud pudelit. 7,5 ja 10 ml pakendid sisaldavad kahte ravimküünelakiga täidetud pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teisese müügiloa hoidja:

Globalex Pharma OÜ Endla 69/Keemia 4 10615 Tallinn

Eesti

Tel: +372 644 0097 E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja:

Laboratoires Galderma

ZI-Montdésir

74540 Alby-Sur-Chéran

Prantsusmaa

Ümberpakendaja:

Oribalt Vilnius UAB Laisvės pr. 75 Vilnius 06144 Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun teisese müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee