Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Latanoprost cipla - silmatilgad, lahus 50mcg / 1ml 2,5ml n1; 2,5ml n3; 2,5ml n6 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: Latanoprost
Tootja: Cipla Europe NV

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Latanoprost Cipla, 50 mikrogrammi/ml, silmatilgad, lahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml silmatilkade lahust sisaldab toimeainena 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.

INN. Latanoprostum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Sisaldab säilitusainena bensalkooniumkloriid 0,02 % (0,21mg/ml).

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Selge värvitu praktiliselt osakestevaba lahus 5 ml FFS viaalis. pH: 6,40…7,00

Osmolaalsus: 240…300 mosm/kg

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine:

avatudnurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooniga patsientidel.

lastel, kellel esineb kõrgenenud silmasisene rõhk ja laste glaukoom.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus täiskasvanutele (kaasa arvatud eakad):

Soovitatav on manustada üks tilk ravimit kahjustunud silma(desse) üks kord ööpäevas. Optimaalne toime saavutatakse siis, kui Latanoprost Cipla silmatilku manustatakse õhtuti.

Latanoprost Cipla silmatilku ei tohi kasutada sagedamini kui üks kord ööpäevas, kuna uuringud on näidanud, et sagedasem latanoprosti manustamine vähendab ravimi silmasisest rõhku avaldavat toimet.

Ühe annuse vahelejäämisel tuleb ravikuuri jätkata tavalisel viisil järgmisest annustamise korrast.

Nagu kõigi silmatilkade puhul on võimaliku süsteemse imendumise vähendamiseks soovitatav pisarakott sulgeda, vajutades ühe minuti jooksul silma mediaalsele silmanurgale. Seda tuleb teha kohe pärast iga tilga manustamist.

Kontaktläätsed tuleb enne ravimi kasutamist eemaldada. Tagasi võib need panna 15 minutit pärast ravimi kasutamist.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit.

Lapsed

Latanoprost Cipla silmatilku võib lastel kasutada samasuguse annustamisega nagu täiskasvanutel. Enneaegsete laste (alla 36 rasedusnädala) kohta andmed puuduvad. Andmed vanusegrupi kohta < 1 aasta (4 patsienti) on väga piiratud (vt lõik 5.1).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6. 1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Latanoprost Cipla silmatilgad võivad põhjustada järk-järgulist silmavärvi muutumist suurendades iirises pruuni pigmendi hulka. Enne ravi alustamist peab patsienti teavitama võimalikust püsivast silmavärvi muutumisest. Ühepoolse ravi tulemusena võib kujuneda püsiv heterokroomia.

Värvuse muutus esineb sagedamini patsientidel, kellel on vikerkestad segavärvilised, näiteks sinakaspruunid, hallikaspruunid, rohekaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid. Uuringud latanoprostiga näitavad, et muutus ilmneb tavaliselt esimese 8 ravikuu jooksul, harva teisel või kolmandal raviaastal ning neljandal raviaastal pole värvimuutust avastatud. Vikerkesta pigmentatsioon väheneb koos ajaga ning jääb stabiilseks viieks aastaks. Pigmentatsiooni suurenemise efekti ei täheldatud enam pärast viiendat aastat. Avatud 5-aastases latanoprosti ohutusuuringus tekkis 33 % patsientidest vikerkesta pigmentatsiooni muutus (vt lõik 4.8). Vikerkesta värvuse muutus on enamustel juhtudest kerge ja ei pruugi olla kliiniliselt täheldatav. Patsientide hulgas, kelle vikerkestad on segavärvilised, oli värvuse muutuse esinemissagedus 7 kuni 85% ning kõige sagedamini esines seda kollakaspruuni vikerkestaga patsientidel. Ühtlaselt sinise silmavärviga patsientidel ei ole sellist muutust tähendatud ning ühtlaselt hallide, rohelise või pruuni silmavärviga on sellist muutust esinenud harva.

Silma värvuse muutumine on põhjustatud melaniini sisalduse suurenemisest vikerkesta strooma melanotsüütides mitte melanotsüütide arvu suurenemisest. Tüüpiliselt hakkab pruun pigmentatsioon haiges silmas laienema kontsentriliselt pupilli ümbrusest perifeeria suunas, kuid pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või ka osa sellest. Pärast ravi katkestamist ei ole täheldatud pruuni pigmendi koguse edaspidist suurenemist vikerkestas. Uuringute andmetel ei ole see nähtus millegi sümptoom ega ka patoloogiline muutus.

Ravi ei mõjusta pigmendilaike ega ka tähne vikerkestal. Kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud pigmendi kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku ega ka silma eeskambrisse. Latanoprosti kasutamise viieaastase kliinilise kogemuse kohaselt ei ole vikerkesta pigmentatsiooni suurenemine põhjustanud mingeid negatiivseid kliinilisi tagajärgi ja vikerkesta pigmenteerumise korral võib Latanoprost Cipla kasutamist jätkata. Siiski tuleb patsienti regulaarselt jälgida ning kui kliiniline seisund nõuab, tuleb Latanoprost Cipla kasutamine katkestada.

Latanoprosti kasutamise kohta kroonilise suletudnurga glaukoomi, avatudnurga pseudofaakiaga glaukoomi ja pigmentaarse glaukoomi korral on kogemused piiratud. Puuduvad kogemused latanoprosti kasutamise kohta silma põletikulise ja neovaskulaarse glaukoomi, silma põletikuliste seisundite või kaasasündinud glaukoomi korral. Latanoprost Cipla toime pupillile kas puudub või on

nõrk, kuid kogemused ägeda suletudnurga glaukoomi ravis puuduvad. Seetõttu on soovitatav nende seisundite korral kasutada Latanoprost Ciplat ettevaatusega kuni on saadud rohkem kogemusi.

Latanoprosti kasutamise kohta kae eemaldamisele eelneval perioperatiivsel perioodil on ainult piiratud uuringuandmed. Sellised patsiendid peavad Latanoprost Ciplat kasutama ettevaatusega.

Latanoprost Cipla’t tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on esinenud herpeetiline keratiit, ning nende kasutamist tuleb vältida ägeda herpes simplex keratiidi puhul ja patsientidel, kellel esineb spetsiifiliselt prostaglandiini analoogidega seotud retsidiveeruv herpeetiline keratiit.

On teatatud makulaarse turse juhtudest (vt lõik 4.8) peamiselt afaakiaga, pseduoafaakiaga patsientidel, kellel on rebenenud tagumine läätsekihn või esimese kambri läätsed, või patsientidel kellel esinevad tsüstoidse makulaarse turse riskifaktorid (nagu diabeetiline retinopaatia ja retinaalsete veenide oklusioon). Latanoprost Ciplat tuleb kasutada ettevaatusega afaakiaga patsientidel, pseudoafaakiaga patsientidel , kellel on rebenenud tagumine läätsekihn või esimese kambri läätsed, ning patsientidel, kellel esinevad tsüstoidse makulaarse turse riskifaktorid.

Patsientidel, kellel on soodumus iriidi/uveiidi tekkeks tuleb Latanoprost Ciplat kasutada ettevaatusega.

On vähe kogemusi selle ravimi kasutamisel astmaga patsientide korral, kuid ravimi turuletulekujärgselt on mõned teated astma ägenemisest ja/või düspnoe tekkest. Astmaga patsientide ravi osas kogemused puuduvad, seetõttu tuleb neid ravida ettevaatusega, vt ka lõiku 4.8.

On täheldatud ka periorbitaalse naha diskoloratsiooni, enamik neist juhtudest on teada antud Jaapani päritolu patsientidel. Praegused kogemused näitavad, et naha diskoloratsioon ei ole püsiv ja mõningatel juhtudel on taandunud ka siis, kui ravi latanoprostiga on jätkatud.

Latanoprost võib järk-järgult põhjustada muutusi ravitava silma ja seda ümbritseva ala ripsmetes ja karvades. Muutused võivad seisneda pikenemises, paksenemises, pigmenteerumises, ripsmete või udukarvade arvu suurenemises ning ripsmete vales suunas kasvamises. Muutused ripsmetes on ravi lõppedes tagasipöörduvad.

Latanoprost Cipla sisaldab bensalkooniumkloriidi, mida kasutatakse konservandina silma ravimites. On tähendatud, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktjat keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja muuta pehmed kontaktläätsed värvituks. Kuivade silmade ja kahjustatud sarvkestaga patsiente tuleb Latanoprost Cipla sagedasel või pikaajalisel kasutamisel hoolikalt jälgida. Kuna kontaktläätsed võivad absorbeerida bensalkooniumkloriidi, tuleb need enne Latanoprost Cipla kasutamist eemaldada, kuid 15 minuti pärast võib need uuesti tagasi panna (vt lõik 4.2).

Lapsed

Efektiivsus- ja ohutusandmed vanuserühmas < 1 aastat (4 patsienti) on väga piiratud (vt lõik 5.1). Andmed puuduvad enneaegsete laste (alla 36 rasedusnädala) kohta.

Lastel vanuses 0 kuni < 3 aastat, kellel on peamiselt esmane kaasasündinud glaukoom on eelistatavaks raviks operatsioon (näitkes trabekulotoomia/goniotoomia).

Pikaajaline ohutus lastel ei ole veel kindlaks tehtud.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Lõplikud andmed ravimite koostoimete kohta puuduvad.

On teatatud paradoksaalsetest silmasisese rõhu tõusudest pärast samaaegset kahe prostaglandiini analoogi manustamist. Seega ei soovitata samaaegselt kasutada kahte või enamat prostaglandiini, prostaglandiini analooge ega derivaate.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Selle ravimi ohutus kasutamisel raseduse ajal ei ole tõestatud. Sellel on potentsiaalne kahjulik farmakoloogiline toime raseduse kulule, lootele ja vastsündinule. Seetõttu ei tohi Latanoprost Ciplat raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Latanoprost ja selle metaboliidid erituvad tõenäoliselt rinnapiima ja seetõttu ei tohi Latanoprost Cipla kasutamise ajal rinnaga toita või tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Latanoprostil ei ole leitud loomkatsetes mingit mõju isas- ega emasloomade fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Silmatilkade manustamine võib põhjustada ajutist nägemise hägustumist. Kuni selle möödumiseni ei tohi patsiendid juhtida autot ega töötada masinatega.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Enamus kõrvaltoimeid on seotud okulaarsüsteemiga. Avatud 5-aastases latanoprosti ohutusuuringus tekkis 33% patsientidest iirise pigmentatsioon (vaata lõik 4.4). Teised okulaarsed kõrvaltoimed on üldiselt pöörduvad ja ilmnevad annuse manustamise ajal.

Kõrvaltoimete tabel

Kõrvaltoimed klassifitseeriti esinemissageduse järgi järgneval: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja

Tea mata

Herpeetiline keratiit

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Peavalu, pearinglus

 

 

 

Silma kahjustused

Väga sage:

Vikerkesta pigmentatsiooni tugevnemine;

 

 

kergekujuline kuni mõõdukas konjuktiivi

 

 

hüpereemia, silma ärritus (põletustunne,

 

 

sügelus, kipitus ja võõrkeha tunne); ripsmete ja

 

 

udukarvade muutumine (pikenemine,

 

 

paksenemine, pigmentatsiooni ja arvu

 

 

suurenemine) (enamik teateid jaapani

 

 

populatsioonist).

 

 

 

 

Sage:

Mööduvad epiteeli punkterosioonid, enamasti

 

 

sümptomiteta; blefariit; silmavalu, fotofoobia.

 

 

 

 

Aeg-ajalt:

Silmalau turse: kuivsilmsus; keratiit; nägemise

 

 

hägustumine; konjunktiviit.

 

 

 

 

Harv:

Iriit/uveiit (enamus teateid patsientidelt, kellel

 

 

on samaaegseid soodustavaid faktoreid);

 

 

makulaarne turse; sümptomaatiline sarvkesta

 

 

turse ja erosioonid; periorbitaalne turse; valesti

 

 

suunatud ripsmed, mis võivad mõnikord

 

 

põhjustada silma ärritust; täiendav rida ripsmeid

 

 

Meibomi näärmete ava piirkonnas (distihhiaas).

 

 

 

 

Väga harv

Periorbitaalsed ja silmalau muutused, mille

 

 

tulemuseks on silmalau vao süvenemine.

 

 

 

 

Teadmata

Iirise tsüst.

 

 

 

Südame häired:

Väga harv:

Ebastabiilne stenokardia

 

 

 

 

Teadmata

Palpitatsioonid

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

Harv:

Astma, astma süvenemine ja düspnoe.

mediastiinumi häired:

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt:

Nahalööve.

kahjustused:

 

 

Harv:

Lokaalsed nahareaktsioonid silmalaugudel;

 

 

 

silmalaugude naha tumenemine.

 

 

 

Skeletilihaste ja sidekoe

Teadmata

Müalgia, liigesevalu.

kahjustused

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Väga harv:

Valu rinnus.

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid:

 

 

 

 

 

Fosfaate sisaldavate silmatilkade kasutamisel on mõnedel sarvkesta tõsise kahjustusega patsientidel väga harva teatatud sarvkesta kaltsifikatsioonide tekkimisest.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Andmed puuduvad.

Lapsed

Kahes lühiajalises kliinilises uuringus (≤ 12 nädalat), kuhu oli kaasatud 93 (25 ja 68) last oli ohutusprofiil sarnane täiskasvanutel läbiviidud uuringutel saaduga ja uusi kõrvaltoimeid ei täheldatud. Lühiajalise kasutamise ohutusprofiilid laste erinevates alarühmades olid samuti sarnased (vt lõik 5.1). Võrreldes täiskasvanutega esineb lastel sagedamini järgmisi kõrvaltoimeid: nasofarüngiit ja püreksia.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Juhul, kui Latanoprost Ciplat on manustatud suu kaudu, võib vajalik olla järgnev informatsioon: üks pudel sisaldab 125 µg latanoprosti. Üle 90% preparaadist metabiliseerub esmase maksapassaži käigus. Ravimi venoosne infusioon 3µg/kg tervetel vabatahlikel ei kutsunud esile mingeid sümptomeid, kuid annus 5,5 kuni 10µg/kg põhjustas iiveldust, kõhuvalu, pearinglust, väsimust, kuumahoogusid ning higistamist. Latanoprosti manustamisel ahvidele annuses kuni 500 µg/kg ei ole tähendatud tõsiseid kõrvaltoimeid kardiovaskulaarsüsteemile.

Latanoprosti inravenoosset manustamist ahvidele on seostatud mööduva bronhokonstrikatsiooniga. Siiski ei põhjustanud latanoprosti paiksel (silma) manustamisel keskmise raskusastme bronhiaalastmaga patsientidele seitsmekordses terapeutilises annuses bronhokontrikatsiooni.

Latanoprosti üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid, prostaglandiini analoogid, ATC-kood: S01EE01.

Latanoprost, prostaglandiin Fanaloog, on selektiivne prostanoidi FP-retseptorite agonist, mis vähendab silmasisest rõhku vesivedeliku väljavoolu suurendamise kaudu. Silmasisese rõhu langus inimestel algab ligikaudu 3 kuni 4 tunni jooksul pärast manustamist ning maksimaalne toimetugevus saabub 8 kuni 12 tunni järel. Rõhu langus jääb püsima vähemalt 24 tunniks

Uuringud katseloomadel ja inimestel näitavad, et latanoprosti peamiseks toimemehhanismiks on uveoskleraalse väljavoolu suurenemine, kuigi inimestel on täheldatud mõningal määral ka väljavoolutakistuse vähenemist.

Uuringud on tõestanud latanoprosti efektiivsust monoteraapiana. Samuti on teostatud uuringuid latanoprosti teiste ravimitega kombineerides. Need näitavad, et latanoprost on toimiv ka kombinatsioonis beeta-adrenergiliste antagonistidega (timolool). Lühiajalised uuringud (1 kuni 2 nädalat) näitavad, et kombineerides latanoprosti adrenergiliste agonistidega (dipivalüülepinefriin), suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitoritega (atsetasoolamiid) on toime aditiivne. Kombinatsioonis koliinergiliste retseptorite agonistidega (pilokarpiin) on latanoprosti koostoime osaliselt aditiivne.

Latanoprostil ei ole silma vesivedeliku tootmisele märkimisväärset toimet, samuti ei ole leitud toimet vere ja silma vesivedeliku barjäärile. Ahvidel tehtud katsed näitavad, et latanoprosti kasutamisel kliinilistes annustes ei ole tal toimet intraokulaarsele vereringele või on see toime mitteoluline. Kuigi paikse manustamise korral on võimalik kerge kuni mõõduka konjunktivaalse ja episkleraalse hüpereemia teke.

Ekstrakapsulaarse läätse eemaldamise läbi teinud ahvide silmade krooniline ravimine latanoprostiga ei mõjutanud fluorestsiinangiograafilise meetodi andmatel silma võrkkesta veresooni.

Latanoprost ei indutseerinud lühiajalise ravi korral inimesel pseudofaakiliste silmade tagumises segmendis fluorestsiini lekkimist.

Latanoprostil ei ole leitud kiinilistes annustes kasutamisel märkimisväärset farmakoloogilist toimet südame-ja veresoonkonnale ning hingamiselunditele.

Lapsed

Latanoprosti toimet lastele ≤ 18 aastastele näidati 12-nädalases, topeltpimedas latanoprosti kliinilises uuringus võrreldes seda timolooliga 107 patsiendil, kellel oli diagnoositud okulaarne hüpertensioon ja laste glaukoom. Vastsündinute vanus pidi olema vähemalt 36 gestatsiooninädalat. Patsiendid said kas 0,005% latanoprosti üks kord ööpäevas või 0,5% (või alla 3-aastased valikuliselt 0,25%) timolooli kaks korda ööpäevas. Efektiivsuse esmane tulemusnäitaja oli silma siserõhu (intraocular pressure, IOP) keskmine langus uuringu 12. nädalal võrreldes esialgsega. Keskmine IOP langus latanoprosti- ja timoloolirühmades oli sarnane. Kõigis uuritud vanuserühmades (0…< 3 aastat, 3…< 12 aastat ja 12…18 aastat) oli keskmine IOP langus 12. nädalal latanoprostirühmas samasugune kui timoloolirühmas. Tõhususe andmed vanuserühmas 0…< 3 aastat põhinesid ainult 13-l latanoprosti saanud patsiendil ja vastavad efektiivsuse andmed vanusegrupis 0…<1 aastat 4 patsiendil kliinilistes uuringutes puuduvad. Andmed enneaegsete laste kohta (alla 36 gestatsiooninädala).

Silma siserõhu vähenemine patsientidel primaarse kongenitaalse/ infantiilse glaukoomi (primary congenital/infantile glaucoma, PCG) alarühmas oli sarnane nii latanoprosti kui timolooli rühmas. Mitte-PCG (näiteks juveniilne avatudnurga glaukoom, afaakilise glaukoom) alarühm näitas sarnaseid tulemusi PCG alarühm.

Toimet silma siserõhule täheldati pärast esimest ravinädalalt (vt tabel) ja see püsis 12-nädalase uuringuperioodi jooksul nagu täiskasvanutel.

Tabel: IOP langus (mm Hg) 13. nädalal aktiivse ravi rühmas ja algdiagnoosi alusel.

 

Latanoprost

Timolool

 

N=53

N=54

Algne keskmine (SH)

27,3 (0,75)

27,8 (0,84)

Muutus võrreldes algsega

-7,18 (0,81)

-5,72 (0,81)

12.nädalal*(SH)

 

 

 

 

p-väärtus vs timolool

 

0,2056

 

 

PCG N=28

Mitte-PCG

PCG

Mitte-PCG

 

 

N=25

N=26

N=28

Algne keskmine (SH)

26,5 (0,72)

28,2 (1,37)

26,3 (0,95)

29,1 (1,33)

Muutus võrreldes algsega

-5,90 (0,98)

-8,66 (1,25)

-5,34 (1,02)

-6,02 (1,18)

12.nädalal*(SH)

 

 

 

 

p-väärtus vs timolool

0,6957

0,1317

 

 

SH: standardhälve.

 

 

 

 

*Kohandatud hinnang kovariatsiooni (ANCOVA) mudeli analüüsi alusel.

5.2Pharmakokineetilised omadused

Latanoprost (MW 432,58) on isopropüülestri eelvorm, mis on iseenesest inaktiivne, kuid pärast hüdrolüüsumist happeks muutub latanoprosti bioloogiliselt toimivaks.

Ravimi eelvorm imendub hästi läbi sarvkesta vesivedelikku, hüdrolüüsudes transpordi ajal. Uuringud inimestel näitavad, et maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub pärast paikset manustamist 2 tunni pärast.

Pärast lokaalset manustamist ahvidele jaotus latanoprost peamiselt silma eesmises segmendis, konjunktiividel ja silmalaugudel. Silma tagumisse segmenti jõuavad ravimist ainult tühised kogused.

Latanoprosti happeline vorm silmas praktiliselt ei metaboliseeru. Ravimi peamine metabolism toimub maksas. Ravimi poolväärtusaeg plasmas on inimesel 17 minutit. Peamised metaboliidid (1,2 dimeer ja 1,2,3,4 tetrameer) ei ole loomkatsetes olulist bioloogilist toimet näidanud või on avaldunud ainult nõrk bioloogiline aktiivsus ning erituvad peamiselt uriiniga.

Lapsed

Plasma latanoprosthappe kontsentratsioonide avatud farmakokineetilise uuring viidi läbi silma hüpertensiooni ja glaukoomiga 22 täiskasvanul ja 25 lapsel (sünnist kuni <18-aastani). Kõiki vanuserühmi raviti latanoprostiga 0,005%, üks tilk päevas mõlemasse silma minimaalselt 2 nädala jooksul. Võrreldes täiskasvanutega oli 3...<12-aastastel lastel latanoprosthappe süsteemne ekspositsioon ligikaudu 2 korda suurem ja <3 aasta vanustel lastel 6 korda suurem, kuid lai ohutusprofiil süsteemsete kõrvaltoimete osas säilis (vt lõik 4.9).

Maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamise keskmine aeg oli kõigis vanuserühmades 5 minutit pärast manustamist. Keskmine plasma poolväärtusaeg oli lühike (<20 minutit), mis oli sarnane nii täiskasvanud kui ka pediaatriliste patsientidel, ning selle tulemusena ei kogunenud latanoprosthape püsikontsentratsiooni tingimustes süsteemsesse vereringesse.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Latanoprosti silma- ning süsteemset toksilisust on uuritud mitmel loomaliigil. Üldiselt on latanoprost hästi talutav ja ohutu, süsteemset toksilisust põhjustab annus, mis on vähemalt 1000 korda suurem, kui silma manustatav terapeutiline annus. Näidatud on, et ilma anesteesiata intravenoosselt ahvidele manustatud latanoprosti suured annused (ligikaudu 100 korda suurem kui terapeutiline annus keha kilogrammi kohta) suurendavad hingamissagedust, mis viitab ilmselt lühikese kestusega bronhokonstriktsioonile. Loomkatsetes ei ole leitud, et latanoprostil oleks sensibiliseerivaid toimeid.

Küülikutel või ahvidel ei ole silmades toksilisi toimeid tähendatud kuni 100 µg latanoprosti manustamisel ööpäevas (terapeutiline annus 1,5 µg ööpäevas). Loomkatsed on näidanud, et latanoprost suurendab ahvidel vikerkesta pigmenteerumist.

Pigmenteerumise suurenemise mehhanismiks on tõenäoliselt melaniini sünteesi suurenemine vikerkesta melanotsüütides proliferatiivseid muutusi täheldamata. Vikerkesta värvuse muutus võib olla püsiv.

Kroonilise silmatoksilisuse uuringutes on näidatud, et latanoprosti manustamisel silma 6 µg ööpäevas põhjustab ka silmalau suurenenud lõhenemist. See toime on pöörduv ja esineb terapeutilise annuse ületamisel. Inimestel sellist toimet täheldatud pole.

Latanoprostiga läbi viidud pöördmutatsiooni testid bakteritel, geenimutatsioonid hiire lümfoomis ja hiire mikrotuumade testid andsid negatiivseid tulemusi. In vitro inimese lümfotsüütidel täheldati kromosoomide aberratsioone. Samasuguseid toimeid täheldati looduslikult esineva prostaglandiin Fga näidates, et tegemist on prostaglandiinide rühma toimega.

Täiendavad mutageenuse uuringud in vitro/in vivo plaanivälise DNA sünteesi kohta rottidel olid negatiivsed ja näitavad, et latanoprostil ei ole mutageenset toimet. Kartsinogeensuse uuringud hiirtel ja rottidel olid negatiivsed.

Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isas- või emasloomade fertiilsusele. Latanoprostil intravenoossel manustamisel (annustes 5 µg/kg, 50 µg/kg ja 250 µg/kg ööpäevas) ei täheldatud embrüotoksilist toimet. Siiski põhjustas latanoprost küülikutel loote surma annustes alates 5 µg/kg ööpäevas.

Teratogeenset toimet ei ole täheldatud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Bensalkooniumkloriid

Naatrium-divesinikfosfaat monohüdraat (E339)

Veevaba dinaatriumfosfaat (E339)

Süstevesi

6.2Sobimatus

In vitro uuringutes on tiomersaali sisaldavate silmatilkade segamisel latanoprostiga ilmnenud sadestumine. Kui taolisi ravimeid kasutatakse, peab silmatilkade manustamise vahel olema vähemalt 5-minutiline intervall.

6.3Kõlblikkusaeg

Enne esmast avamist: 2 aastat.

Pärast esmast avamist: 28 päeva.

Pärast pudeli esmast avamist: hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.4Säilitamise eritingimused

Pudelid: Hoida külmkapis (2˚C…8˚C).

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Polüetüleenpudel koos HDPE tilguti ja valge läbipaistmatu HDPE korgiga ja läbipaistva LDPE avamist tuvastada võimaldava pealiskorgiga.

Iga tilgutiga pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80-le tilgale. Pakendi suurused: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või selle jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Cipla Europe NV Ltd

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgia

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

16.09.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2015