Losartanhydrochlorothiazide liconsa - õhukese polümeerikattega tablett (100mg +25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA01
Toimeaine: losartaan +hüdroklorotiasiid
Tootja: LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa, 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa, 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Losartaankaalium, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmist
 3. Kuidas Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa ja milleks seda kasutatakse

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa on angiotensiin II retseptori antagonisti (losartaan) ja diureetikumi (hüdroklorotiasiid) kombinatsioon. Angiotensiin II on kehaomane aine, mis seostub veresoonte seinas olevate retseptoritega, põhjustades nende ahenemist. Selle tagajärjel tõuseb vererõhk. Losartaan takistab angiotensiin II seostumist nendele retseptoritele, põhjustades veresoonte lõõgastumist, mis omakorda alandab vererõhku. Hüdroklorotiasiidi toimel läbivad neerud rohkem vett ja soola. See aitab samuti alandada vererõhku.

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa on näidustatud essentsiaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk) raviks.

Mida on vaja teada enne Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmist

Ärge võtke Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't:

 • kui olete losartaani, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete allergiline teiste sulfoonamiidi derivaatide suhtes (näiteks teised tiasiidid, mõned antibakteriaalsed ravimid nagu kotrimoksasool). Kui te ei ole milleski kindel, küsige nõu oma arstilt.
 • kui teil on raviga korrigeerimatu madal kaaliumi või naatriumisisaldus või kõrge kaltsiumitase.
 • kui teil on podagra.
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa tarvitamist raseduse alguses, vt raseduse lõik).
 • kui teil on maksafunktsiooni raske kahjustus.
 • kui teil on neerufunktsiooni raske kahjustus või kui teie neerud ei tooda üldse uriini.
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda).

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi võtta, kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele, kui seda kasutatakse selles staadiumis (vt raseduse lõik).

On oluline, et te ütleksite oma arstile enne Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmist:

 • kui teil on varasemalt olnud näo, huulte, kõri või keele turse.
 • kui te võtate diureetikume („vee väljaajajad").
 • kui te olete vähendatud soolasisaldusega dieedil.
 • kui teil esineb või on esinenud rohket oksendamist ja/või kõhulahtisust.
 • kui teil on südamepuudulikkus.
 • kui teie maksafunktsioon on kahjustunud (vt lõik 2 „Ärge võtke Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't”).
 • kui teil on neeruarterite ahenemine (neeruarteri stenoos) või kui teil on ainult üks funktsioneeriv neer või kui teile on hiljuti tehtud neerusiirdamine.
 • kui teil esineb arterite ahenemine (ateroskleroos), stenokardia (halvenenud südametegevuse tagajärjel tekkiv rindkerevalu).
 • kui teil on aordi või mitraalklapi stenoos (südameklappide ahenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihase paksenemist põhjustav haigus).
 • kui teil on diabeet.
 • kui teil on olnud podagra.
 • kui teil on või on olnud allergilisi seisundeid, astma või seisund, mis põhjustab liigesevalu, nahalöövet ja palavikku (süsteemne erütematoosne luupus).
 • kui teil on kõrge kaltsiumi või madal kaaliumitase või te olete madala kaaliumisisaldusega dieedil.
 • kui teile on vaja manustada anesteetikumi (isegi hambaarsti juures) või enne operatsiooni, või kui te lähete kontrollima oma kõrvalkilpnäärme funktsiooni, peate ütlema arstile või meditsiinitöötajale, et te kasutate losartaankaaliumi ja hüdroklorotiasiidi tablette.
 • kui teil on primaarne hüperaldosteronism (sündroom, mis on seotud neerupealise talitluse häirega, põhjustades hormoon aldosterooni suurenenud eritumist).
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't“.

Lapsed ja noorukid

Losartaankaaliumi/hüdroklorotiasiidi kasutamise kohta lastel kogemused puuduvad. Seetõttu ei tohi Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa’t lastele ega noorukitele anda.

Muud ravimid ja Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Diureetilised ained, nagu Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa's sisalduv hüdroklorotiasiid, võivad omada koostoimeid teiste ravimitega.

Liitiumi sisaldavaid preparaate ei tohi võtta koos Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa'ga ilma arsti hoolika järelevalveta.

Kui võtate kaaliumi sisaldavaid toidulisandeid, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid või kaaliumi säästvaid ravimeid, teisi diureetikume („vee väljaajajad"), mõningaid lahtisteid, podagra ravimeid,

südamerütmi kontrollivaid ravimeid või kasutate diabeedi ravimeid (suukaudselt manustavaid või insuliine), võivad olla vajalikud spetsiaalsed ettevaatusabinõud (näiteks vereproovide tegemine). Samuti on oluline oma arstile teada anda, kui võtate teisi vererõhku alandavaid ravimeid, steroide, pahaloomuliste kasvajate vastaseid ravimeid, valuvaigisteid. seeninfektsioonidevastaseid ravimeid või artriidiravimeid, vaike, mida kasutatakse kõrge kolesterooli, nagu kolestüramiin, korral, lihaslõõgasteid, unerohte, opioide, nagu morfiin, pressoorseid amiine, nagu adrenaliin või teisi samasse rühma kuuluvaid ravimeid, suukaudseid diabeediravimeid või insuliini.

Palun teavitage ka oma arsti Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmisest, kui teile plaanitakse protseduuri joodi sisaldava kontrastainega.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid: Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa koos toidu ja joogiga

Tablettide võtmise perioodil ei ole soovitav tarbida alkoholi, sest alkohol ja Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võivad suurendada teineteise toimeid.

Liigse soola tarbimine toiduga võib omada vastupidist toimet Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa tablettide toimele.

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Teie arst annab teile tavaliselt nõu lõpetada Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmine enne, kui rasestute või niipea kui olete rasedusest teadlik ning soovitab teil Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa asemel võtta teist ravimit. Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa’t ei soovitata kasutada raseduse ajal ja seda ei tohi võtta, kui olete rohkem kui 3 kuud rase, sest ravim võib kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud teie last tõsiselt kahjustada.

IMETAMINE

Öelge oma arstile, kui toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa’t ei soovitata kasutada rinnaga toitvate emade raviks ja teie arst võib teie jaoks valida teise ravimi, kui soovite last imetada.

Kasutamine eakatel patsientidel

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa’t mõjub võrdselt ja on hästi talutav nii enamuse eakate kui ka nooremate täiskasvanud patsientide poolt. Enamik eakatest vajab nooremate patsientidega sarnast annust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te alustate selle ravimi kasutamist, ei tohi te teha erilist tähelepanu nõudvaid tegevusi (näiteks sõita autoga või käsitseda ohtlikke masinaid) kuni olete saanud teada, kuidas te seda ravimit talute.

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa sisaldab laktoosi

Kui teie arst on öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Kuidas Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't võtta

Võtke Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst määrab teile sobiva Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa annuse, sõltuvalt teie seisundist ja sellest, kas te võtate teisi ravimeid. Et hoida teie vererõhk kontrolli all, on oluline jätkata Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa kasutamist nii kaua, kuni arst on seda määranud..

Kasutamine täiskasvanutel

Kõrge vererõhk

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa tavaline annus kõrge vererõhuga patsiendile on üks tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 50/12,5 mg üks kord ööpäevas, et hoida vererõhk kontrolli all 24 tunni jooksul. Annust võib suurendada kuni kahe losartaani/hüdroklorotiasiidi 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletini üks kord ööpäevas või asendada ühe losartaani/hüdroklorotiasiidi 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletiga (suurem tugevus) üks kord ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 losartaani/hüdroklorotiasiidi 50 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletti ööpäevas või 1 losartaani/hüdroklorotiasiidi 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tablett ööpäevas.

Kui te võtate Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't rohkem kui ette nähtud

Kui teie (või keegi teine) võtab palju tablette korraga või kui arvate, et laps on võtnud neid tablette, võtke viivitamata ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Üleannustamine võib põhjustada vererõhu äkilist langust, südamepekslemist, aeglast südame löögisagedust, muutusi vere koostises ja dehüdratsiooni.

Kui te unustate Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka SEE RAVIM põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate järgmisi nähte, lõpetage Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa võtmine ja teavitage sellest viivitamatult oma arsti või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

 • Raske allergiline reaktsioon (nahalööve, sügelus, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskusi).

See on tõsine, aga harvaesinev kõrvaltoime, mida esineb rohkem kui ühel 10 000 patsiendist, aga vähem kui ühel 1000 patsiendist. Sel juhul võib esineda kiire meditsiinilise abi või haiglaravi vajadus.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • köha, ülemiste hingamisteede infektsioon, ninakinnisus, ninakõrvalkoobaste põletik (sinusiit), siinuste häired
 • kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, seedehäired
 • lihasvalud või krambid, jalavalu, seljavalu
 • unetus, peavalu, pearinglus
 • nõrkus, väsimus, rindkerevalu
 • suurenenud kaaliumi tase (mis võib põhjustada südamerütmi häiret), vähenenud hemoglobiini tase
 • muutused neerude töös, sh neerupuudulikkus
 • madal veresuhkru sisaldus (hüpoglükeemia).

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • aneemia, punased või pruunikad täpid nahal (mõnikord, eriti jalalabadel, jalgadel, kätel ja tuharatel, koos liigesevaluga, käte ja jalgade turse ja kõhuvaluga), verevalumid, vere valgeliblede hulga vähenemine, hüübimisprobleemid, trombotsüütide arvu vähenemine
 • söögiisu kaotus, kusihappe taseme tõus või podagra, veresuhkru taseme tõus, häired vere elektrolüütide tasemetes
 • ärevus, närvilisus, paanikahäire (korduvad paanikahood), segasus, depressioon, ebanormaalsed unenäod, unehäired, unisus, mälu halvenemine
 • nõelatorke tunne või sarnased aistingud, valu jäsemetes, värinad, migreen, minestus
 • nägemise hägustumine, põletus või kõrvetustunne silmades, konjunktiviit, nägemise halvenemine, asjade nägemine kollasena
 • helin, sumin, möirgamine või klõpsumine kõrvus, peapööritus
 • madal vererõhk, mis võib olla seotud kehaasendi muutustega (peapööritus või nõrkustunne püsti tõustes), stenokardia (valu rindkeres), ebanormaalne südametegevus, ajuveresoonkonna atakk (transitoorne isheemiline atakk, „miniinsult“), südamelihase infarkt, südamepekslemine
 • veresoonte põletik, mis on tihti seotud nahalööbe või verevalumitega
 • kurguvalu, hingeldus, bronhiit, kopsupõletik, vesi kopsude ümber (mis põhjustab hingamisraskusi), ninaverejooks, nohu, ninakinnisus
 • kõhukinnisus, kõhugaasid, seedehäired, kõhukrambid, oksendamine, suukuivus, süljenäärmepõletik, hambavalu
 • kollatõbi (silmade ja naha kollasus), kõhunäärmepõletik
 • nõgestõbi, sügelus, nahapõletik, nahalööve, nahapunetus, valgustundlikkus, nahakuivus, nahaõhetus, higistamine, juuste väljalangemine
 • valu kätes, õlgades, puusades, põlvedes või teistes liigestes, liigeste turse, jäikus, lihasnõrkus
 • sage urineerimine, sh ka öösiti, häiritud neerufunktsioon, sh neerupõletik, kuseteede infektsioon, suhkur uriinis
 • vähenenud seksuaalsoov, impotentsus
 • näo turse, lokaliseerunud paistetus (turse), palavik.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • hepatiit (maksapõletik), häired maksafunktsiooni testide tulemustes.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • gripitaolised sümptomid
 • seletamatu lihasvalu koos tumeda (tee värvi) uriiniga (rabdomüolüüs)
 • vere madal naatriumisisaldus (hüponatreemia)
 • üldine halb enesetunne
 • maitsetundlikkuse muutused (düsgeusia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda .

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa sisaldab

 • Toimeained on losartaankaalium ja hüdroklorotiasiid. Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 50 mg/12,5 mg:

Iga tablett sisaldab 50 mg losartaankaaliumi ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 100 mg/25 mg:

Iga tablett sisaldab 100 mg losartaankaaliumi ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos (E460a), laktoosmonohüdraat, preželatiniseeritud maisitärklis, magneesiumstearaat (E572).

Tableti kate: hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa välja näeb ja pakendi sisu

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 50 mg/12,5 mg:

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 50 mg/12,5 mg on ümmargused kollase õhukese polümeerikattega tabletid.

50 mg/12,5 mg tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 28 ja 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 100 mg/25 mg:

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 100 mg/25 mg on ümmargused kollase õhukese polümeerikattega tabletid.

100 mg/25 mg tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 28 ja 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja LABORATORIOS LICONSA, S.A. Gran Via Carlos III, 98, 7

08028 Barcelona Hispaania

Tootja

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, N° 7, Poligono Industrial

Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.