Lidocaine claris - süstelahus (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01BB02
Toimeaine: lidokaiin
Tootja: Claris Lifesciences (UK) Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lidocaine Claris 10 mg/ml, süstelahus

Lidocaine Claris 20 mg/ml, süstelahus

Lidokaiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lidocaine Claris ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lidocaine Claris´e kasutamist
 3. Kuidas Lidocaine Claris´t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lidocaine Claris´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lidocaine Claris ja milleks seda kasutatakse

Lidokaiinvesinikkloriid on lokaalanesteetikum, mis kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse amiidi- tüüpi lokaalanesteetikumideks. See tekitab teatud kehapiirkonnas tundlikkuse kadu. Lidokaiini süstelahust kasutatakse kohalikuks tuimestuseks (anesteesia) süstides lahust opereeritavasse piirkonda. Seda võib kasutada ka lokaalanesteesiaks süstides seda närvi lähedale närviimpulsi juhteblokaadiks või seljaaju epiduraalruumi või manustades seda jäseme veeni, mis on isoleeritud vereringest žgutiga (side, mis survet avaldades takistab verevoolu).

Mida on vaja teada enne Lidocaine Claris´e kasutamist

Teile ei manustata seda ravimit:

 • kui olete lidokaiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või teiste sarnaste amiiditüüpi anesteetikumide suhtes allergiline.
 • kui teie veremaht on vähenenud (hüpovoleemia).
 • kui teil on südame impulsi juhtehäired, mis põhjustavad madalat vererõhku ja madalat südame löögisagedust (täielik südameblokaad).

Kui lahus sisaldab ka adrenaliini, ei tohi lidokaiinvesinikkloriidi lahust süstida veeni või kasutada sellistes piirkondades, nagu sõrmed, varbad, kõrvad, nina või peenis, kuna see võib põhjustada nendes piirkondades verevarustuse häireid.

Kui mõni neist kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga, enne kui teile manustatakse seda ravimit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • Kui teil esinevad südameprobleemid, eriti kui see on seotud südame löögisagedusega.
 • Kui teil esinevad krambid (epilepsia).
 • Kui teie vere kaaliumisisaldus on madal, põhjustades lihaskrampe, kõhukinnisust (hüpokaleemia).
 • Kui teil on varem esinenud mõne lokaalanesteetikumi suhtes allergilist reaktsiooni, nt nahalööve, õhupuudus, minestus.
 • Kui te olete hiljuti oksendanud, teil on esinenud kõhulahtisust või verejooksu või te ei ole tarbinud piisaval hulgal vedelikku.
 • Kui te tunnete end halvasti.
 • Kui teile on öeldud, et teil on liiga palju happeid veres või kudedes või need ei sisalda piisavalt hapnikku.
 • Kui teil esinevad mistahes maksa või neeruprobleemid.
 • Kui teil on porfüüria (harvaesinev pärilik haigus, mis mõjutab teie nahka ja närvisüsteemi).
 • Kui teil on mädane nahainfektsioon manustamiskoha lähedal.
 • Kui teil on hingamisprobleemid.
 • Kui te olete rase, planeerite rasedust või imetate.
 • Kui teil on lihaste funktsiooni häired jai nõrkus (myasthenia gravis).

Lidokaiinvesinikkloriidi lahust ei soovitata kasutada vastsündinutel (alla 1-kuu vanustel).

Muud ravimid ja Lidocaine Claris

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid. Paljudel ravimitel võib koos Lidocaine Claris´ega esineda koostoimeid, mis võivad oluliselt mõjutada nende toimet. Need ravimid on:

 • Kõrge vererõhu raviks kasutatavad ravimid, nagu diureetikumid (veeväljutajad), beeta blokaatorid, nt timolool ja propranolool ja kaltsiumikanali blokaatorid, nagu verapamiil, prenüülamiin.
 • Maohaavandite raviks kasutatavad ravimid (nt ranitidiin, tsimetidiin).
 • Dopamiin, mida kasutatakse südame stimulatsiooniks ja šoki raviks.
 • Tugevad valuvaigistid, nagu kodeiin ja petidiin (narkootikumid või opioidid).
 • Teatud tüüpi lihastõmbluste raviks kasutatavad ravimid (nt serotoniin või 5hüdroksütrüptamiin).
 • Viirusinfektsioonide raviks kasutatavad ravimid (nt amprenaviir, atasanaviir, darunaviir ja lopinaviir).
 • Südame rütmihäirete raviks kasutatavad ravimid (meksiletiin, amiodaroon).
 • Infektsioonide raviks kasutatavad ravimid (kvinupristiin/dalfopristiin).
 • Vaimsete häirete raviks kasutatavad ravimid (pimosiid, sertindool, olansapiin, kvetiapiin, sotepiin).
 • Iivelduse ja oksendamise raviks kasutatavad ravimid (tropisetroon, dolasetroon).

Juhul kui lidokaiini süstile plaanitakse lisada adrenaliini (epinefriin), teatage oma arstile, kui teil on kõrge vererõhk, aju verevarustuse häire, kilpnäärme ületalitlus või te võtate antidepressante. Kui teile plaanitakse manustada tugevat anesteetikumi narkoosiks, öelge oma arstile, kui teile on juba manustatud adrenaliini (epinefriini) sisaldavat lidokaiinilahust.

Kui te juba kasutate mõnda neist ravimitest, öelge seda oma arstile enne kui teile manustatakse

lidokaiinvesinikkloriidi.

Lidokaiini süstelahus sisaldab ligikaudu 300 mg naatriumi maksimaalannuses. Seda tuleb arvesse võtta piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul ning juhul kui on piiratud vedelikutarbimine.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase, kavatsete rasestuda või imetate, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Lidokaiinvesinikkloriidi tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid äärmisel vajadusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie teatud kehaosad on 2…4 tundi pärast selle ravimi kasutamist tuimad. Juhul kui see võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, peate te ootama toime kadumiseni. Palun küsige oma arstilt, kas te võite juhtida autot.

Kuidas Lidocaine Claris´t kasutada

Manustamiskoht sõltub sellest, mis piirkonda on vaja tuimestust teostada. Seda manustab teile vastava koolitusega tervishoiuspetsialist. Teie arst määrab individuaalselt teie jaoks vajaliku annuse sõltuvalt teie vanusest, füüsilisest seisundist, manustamiskohast, teostatavast protseduurist ning teie ravivastusest. Kui teil on probleeme või küsimusi seoses teile manustatava annusega, rääkige otsekohe oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil esinevad järgmised sümptomid:

Allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad:

 • käte, jalgade, huulte, suu, keele või kõri turset;
 • hingamisraskusi;
 • sügelevat nahalöövet.

Teised kõrvaltoimed on:

Närvisüsteemi häired:

 • Pearinglus või peapööritustunne, uimasus, treemor, keele tuimus mõnikord võivad need sümptomid viidata sellele, et teile on manustatud liiga palju lidokaiini lahust.
 • Krambid (krambihood).

Silma kahjustused:

 • Ähmane või topeltnägemine.

Kõrva kahjustused:

 • Tinnitus (helin kõrvus).
 • Hüperakuus (tundlikkus tavapäraste helide suhtes).

Südame häired:

 • Kõrge või madal vererõhk.
 • Südame löögisageduse aeglustumine või seiskumine.
 • Südame rütmihäired.

Hingamishäired:

 • Teil võib esineda hingamisraskust või hingamisseiskust.

Seedetrakti häired:

 • Iiveldus ja oksendamine.

Naha kahjustused:

 • Lööve, sügelus ja näoturse.
 • Valu, põletik või tuimus manustamiskohas pärast seda, kui süsti toime peaks olema juba möödunud.

Pärast lidokaiinilahuse seljaajusisest manustamist, öelge oma arstile, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomistest:

 • Valu või tuimus seljas või jalgade alaosas.
 • Kõndimisraskused.
 • Põie või soole kontrollimise häired.
 • Minestuse või peapöörituse tunne.
 • Madal südame löögisagedus või pulsisagedus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lidocaine Claris´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampulli sildil ja karbil. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Allesjäänud lahus tuleb hävitada. Kui lahus on värvi muutnud, ei tohi seda kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lidocaine Claris sisaldab

 • Toimeaine on lidokaiinvesinikkloriid.

Lidocaine Claris 10 mg/ml, süstelahus, 1 ml süstelahust sisaldab 10 mg lidokaiinvesinikkloriidi. Lidocaine Claris 20 mg/ml, süstelahus, 1 ml süstelahust sisaldab 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi.

 • Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid või soolhape ja süstevesi.

Kuidas Lidocaine Claris välja näeb ja pakendi sisu

Lidokaiini süstelahus on selge värvuseta või peaaegu värvuseta lahus.

Lidocaine Claris 10 mg/ml süstelahus on saadaval 2 ml, 5 ml ja 10 ml klaasampullides ja 20 ml klaasviaalis. 2 ml ja 5 ml klaasampullid on saadaval pakendis, mis sisaldab 5, 10 või 25 ampulli, 10 ml klaasampullid on saadaval pakendis, mis sisaldab 5 või 10 ampulli ja 20 ml viaal on saadaval pakendis, mis sisaldab 1 või 10 viaali.

Lidocaine Claris 20 mg/ml süstelahus on saadaval 2 ml ja 5 ml klaasampullides ja 20 ml klaasviaalis. 2 ml ja 5 ml klaasampullid on saadaval pakendis, mis sisaldab 5, 10 või 25 ampulli ja 20 ml viaal on saadaval pakendis, mis sisaldab 1 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Claris Lifesciences (UK) Limited Crewe Hall, Crewe, Cheshire, CW1 6UL Ühendkuningriik

Tootjad

Peckforton Pharmaceuticals Limited Crewe Hall, Crewe, Cheshire, CW1 6UL Ühendkuningriik

ja

UAB Norameda

Meistru 8a, 02189, Vilnius

Leedu

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega

Liikmesriik

Ravimi nimetus

 

 

Austria

Lidocain Claris 10 mg/ml Injektionslösung

Bulgaaria

Lidocaine Claris 10 mg/ml solution for injection

Eesti

Lidocaine Claris

Soome

Lidocaine Claris 10 mg/ml solution for injection

Leedu

Lidocaine Claris 10 mg/ml injekcinis tirpalas

Läti

Lidocaine Claris 10 mg/ml šķīdums injekcijām

Portugal

Lidocaine Claris 10 mg/ml solution for injection

Suurbritannia

Lidocaine 10 mg/ml (1%) Solution for injection

Holland

Lidocaine HCl Claris 10mg/ml, oplossing voor injectie

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.