Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Latanoprost ntc - silmatilgad, lahus 50mcg / 1ml 2,5ml n1; 2,5ml n3; 2,5ml n6 - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01EE01
Toimeaine: Latanoprost
Tootja: NTC S.r.l.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Latanoprost NTC, 50 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

Latanoprost

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Latanoprost NTC ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Latanoprost NTC kasutamist

3.Kuidas Latanoprost NTC’d kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Latanoprost NTC’d säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON LATANOPROST NTC JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Latanoprost NTC kuulub prostaglandiinidena tuntud ravimite rühma. See langetab silmasisest rõhku, suurendades silma vesivedeliku loomulikku väljavoolu silmast vereringesse.

Latanoprost NTC’d kasutatakse glaukoomi tüübi, mida nimetatakse avatudnurgaga glaukoomiks ning samuti sellise seisundi nagu okulaarse hüpertensiooni raviks. Mõlemad seisundid on seotud rõhu tõusuga teie silmas ning need võivad mõjutada teie silmanägemist.

Latanoprost NTC’d kasutatakse samuti kõrgenenud silmasisese rõhu ja glaukoomi raviks igas vanuses lastel ja imikutel.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE LATANOPROST NTC KASUTAMIST

Latanoprost NTC’d võib kasutada täiskasvanud naistel ja meestel (sh eakatel) ning lastel sünnist kuni 18. eluaastani. Latanoprost NTC’d ei ole uuritud enneagsetel lastel (vanuses alla 36 gestatsiooninädala).

Ärge kasutage Latanoprost NTC’d

-kui te olete allergiline (ülitundlik) latanoprosti või Latanoprost NTC mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 abiainete loetelu)

-kui te olete rase või planeerite rasestumist

-kui te toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Latanoprost NTC

Informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last või apteekrit, enne kui te kasutate Latanoprost NTC’d või enne kui te annate seda oma lapsele, kui te arvate, et alljärgnev kehtib teie või teie lapse kohta:

-kui teil või teie lapsel on olnud või on tulemas silmaoperatsioon (kaasaarvatud kae eemaldamise operatsioon)

-kui teie või teie laps kannatate silma probleemide käes (nagu silma valu, ärritus või põletik, hägune nägemine)

-kui teil või teie lapsel on kuiv silm

-kui teie või teie laps põete raskekujulist astmat või astma ei allu hästi ravile

-kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi. Te saate kasutada Latanoprost NTC’d, aga järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3

-kui teil või teie lapsel on olnud või on hetkel silma viirusinfektsioon, mis on põhjustatud herpes simplex viiruse (HSV) poolt.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Latanoprost NTC võib toimida koos teiste ravimitega. Palun informeerige oma arsti, või arsti kes ravib teie last või apteekrit, kui teie või teie laps kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid (või silmatilku), kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Ärge kasutage Latanoprost NTC’d kui te olete rase. Öelge otsekohe oma arstile, kui te olete rase, arvate, et te võite olla rase või planeerite rasedust.

Imetamine

Ärge kasutage Latanoprost NTC’d kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te kasutate Latanoprost NTC’d, võib see põhjustada ajutist nägemise hägustumist. Kui tekib selline kõrvaltoime, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni teie nägemine on jälle selge.

Oluline teave mõningate Latanoprost NTC koostisainete suhtes

Latanoprost NTC silmatilgad sisaldavad säilitusainena bensalkooniumkloriidi. Antud säilitusaine võib põhjustada silmaärritust või lõhesid silma pinnal. Kontaktläätsed võivad bensalkooniumkloriidi endasse imada, mis võib kaasa tuua pehmete kontaktläätsede värvimuutuse. Seetõttu ei tohi antud ravim pehmete kontaktläätsedega kokku puutuda. Kui teie või teie laps kannate kontakläätsi, tuleb need eemaldada enne Latanoprost NTC kasutamist ja võib pärast Latanoprost NTC kasutamist tagasi panna 15 minuti pärast. Järgige juhiseid kontaktläätse kandjatele lõigus 3.

3.KUIDAS LATANOPROST NTC’D KASUTADA

Kasutage Latanoprost NTC’d alati täpselt nii, nagu teie või teie lapse arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või teie lapse arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele (sealhulgas eakad) ja lapsed on üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse). Parim aeg selleks on õhtul.

Ärge kasutage Latanoprost NTC’d rohkem kui üks kord ööpäevas, sest ravimi efektiivsus võib sagedasemal kasutamisel väheneda.

Kasutage Latanoprost NTC’d alati täpselt nii, nagu arst või teie lapse arst, on teile rääkinud, kuni ravimi kasutamise lõpuni.

Kontaktläätsede kandjad

Kui teie või teie laps kannate kontaktläätsi, tuleb need enne Latanoprost NTC silmatilkade kasutamist eemaldada. Peale Latanoprost NTC kasutamist peate ootama 15 minutit enne kui tohite kontaktläätsed silma tagasi panna.

Kasutamisjuhend

Jälgige alljärgnevalt toodud juhiseid, mis aitavad teil Latanoprost NTC’d õigesti kasutada:

1.Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.

2.Enne ravimi esmakordset kasutamist veenduge, et pudeli turvariba on terve.

3.Pudeli avamiseks keerake kork lahti.

LATANOPROST NTC_25851_PIL_258513x1

4.Kallutage pea taha ja tõmmake alalaug kergelt allapoole nii, et moodustuks tasku alalau ja silma vahele.

5.Keerake pudel tagurpidi ja vajutage kergelt pudeli külgedele, kuni üks tilk ravimit läheb silma nagu arsti poolt määratud. ÄRGE PUUTUGE TILGAOTSIKUGA SILMA EGA SILMALAUGU. Seejärel suruge pisarajuhale ligikaudu ühe minuti jooksul (suruge sõrmega silma ninapoolsele nurgale) ja sulgege silm(ad) ja hoidke neid selle aja jooksul kinni. See kindlustab tilga imendumise silmas ja vähendab tõenäoliselt ravimi äravoolu pisarajuha kaudu ninna.

6.Korrake punkte 4 ja 5 ka teise silma puhul, kui arst on teid nii juhendanud.

7.Asetage kork tagasi pudelile. Ärge keerake korki liiga kõvasti kinni.

Kasutamine koos teiste silmatilkadega

Oodake vähemalt 5 minutit enne kui tilgutate silma teisi silmatilku.

Kui te kasutate Latanoprost NTC’d rohkem kui ette nähtud

Kui tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda silmas kerget ärritust ja silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui te muretsete, siis pöörduge oma arsti või oma lapse raviarsti poole nõu saamiseks.

Kui Latanoprost NTC’d manustatakse juhuslikult suu kaudu, peate pöörduma nii kiiresti kui võimalik oma või oma lapse raviarsti poole.

Kui te unustate Latanoprost NTC’d kasutada

Kui olete unustanud oma silmatilku tavalisel ajal kasutada, oodake kuni järgmise manustamiskorrani. Ärge manustage kahekordset annust, et kompenseerida unustatud annust.

Kui te ei ole milleski kindel, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te lõpetate Latanoprost NTC kasutamise

Kui te soovite lõpetada ravi Latanoprost NTC’ga, pidage nõu oma arsti või oma lapse arstiga.

Kui te kannate kontaktläätsi

Kui te kannate kontaktläätsi, eemaldage need enne Latanoprost NTC kasutamist. Ärge pange oma kontaktläätsi tagasi 15 minuti jooksul pärast Latanoprost NTC manustamist. Latanoprost NTC’s sisalduv säilitusaine nimega bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust ja pehmete kontaktläätsede värvimuutust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Latanoprost NTC põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on toodud järgmiselt:

Väga sage: rohkem kui ühel kasutajalt 10’st

Sage: 1...10 kasutajal 100’st

Aeg-ajalt: 1...10 kasutajal 1000’st

Harv: 1...10 kasutajal 10000’st

Väga harv: vähem kui ühel kasutajal 10000’st

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Teatatud on järgnevatest kõrvaltoimetest:

Väga sage:

Silmavärvi järk-järguline muutus pruuni pigmendi sisalduse suurenemise tõttu silma värvilises osas, mida kutsutakse vikerkestaks. Kui teie silmad on segavärvilised (sinakaspruunid,

hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid), täheldate te seda muutust suurema tõenäosusega kui juhul, kui teie silmad on ühte värvi (sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Teie silmavärvi muutuse väljakujunemiseks võib minna aastaid, kuid tavaliselt ilmneb see 8 ravikuu jooksul. Värvuse muutus võib olla püsiv ja ka rohkem märgatav, kui te manustate Latanoprost NTC’d ainult ühte silma. Silma värvuse muutusega ei kaasne mingeid muid probleeme. Silmade värvuse muutus peatub pärast ravi lõpetamist Latanoprost NTC’ga.

Silmade punetus.

Silma ärritus (kõrvetuse, kõvade terakeste, kiheluse, nõelamise või võõrkeha tunne silmas).

Ravitud silma ripsmete ja seda ümbritsevate peente karvade värvuse järk-järguline muutus, mida on täheldatud peamiselt Jaapani päritolu inimestel. Need muutused hõlmavad teie ripsmete värvuse intensiivistumist (tumenemist) ning nende pikkuse, tiheduse ja arvu muutusi.

Sage:

Silmamuna välispinna ärritus või kahjustus, silmalau põletik (blefariit) ja silmavalu.

Aeg-ajalt:

Silmalau turse, silma kuivus, silmamuna välispinna põletik või ärritus (keratiit), nägemise hägustumine ja konjunktiviit.

Nahalööve.

Harv:

Vikerkesta (silma värviline osa) põletik (iriit/uveiit); reetina turse (makulaarne turse), silmamuna välispinna tursumise või kriimustuse/kahjustuse sümptomid, silmade ümbruse tursed (periorbitaalne turse), valesti suunatud ripsmed või täiendava ripsmerea ilmnemine.

Nahareaktsioonid silmalaugudel, silmalaugude naha tumenemine.

Astma, astma süvenemine ja hingeldus (düspnoe).

Väga harv:

Stenokardia ägenemine patsientidel, kellel esineb ka südamehaigus.

Valu rinnus.

Patsiendid on täheldanud ka järgnevaid kõrvaltoimeid: vedelikuga täidetud ala silma värvilises osas (vikerkesta tsüst), peavalu, pearinglus, südamepekslemine, lihasvalu ja liigesevalu ja silma viirusinfektsiooni teke, mis on põhjustatud herpes simplex viiruse (HSV) poolt.

Kõrvaltoimetena esinevad tilkuv sügelev nohu ja palavik ilmnevad sagedamini lastel kui täiskasvanutel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5.KUIDAS LATANOPROST NTC’D SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Latanoprost NTC’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Neli nädalat pärast esmast avamist tuleb ravim ära visata, isegi kui osa sellest on kasutamata.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Latanoprost NTC sisaldab

Üks pudel Latanoprost NTC’d sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80 tilgale lahusele.

Toimeaine on latanoprost.

Üks ml silmatilkade lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti. Üks tilk sisaldab ligikaudu 1,5 mikrogrammi latanoprosti.

Abiained on bensalkooniumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, dinaatriumfosfaat veevaba, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid või soolhape pH kohandamiseks, süstevesi.

Kuidas Latanoprost NTC välja näeb ja pakendi sisu

Latanoprost NTC on läbipaistev värvitu silmatilkade lahus.

Üks pudel sisaldab 2,5 ml silmatilkade lahust, mis vastab ligikaudu 80 tilgale lahusele. Latanoprost NTC on saadaval järgmistes pakendisuurustes

Üks 2,5 ml tilgutiga pudel 3 x 2,5 ml tilgutiga pudelit 6 x 2,5 ml tilgutiga pudelit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja NTC S.r.l

Via Luigi Razza 3 20124 Milano Itaalia

Tootjad

RAFARM SA

Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka

Paiania Attiki 19002, P.O.Box37

Kreeka

Infoleht on viimati kooskõlastatud septembris 2011.