Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levofloxacin Sigillata - Levofloxacin Alchemia ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levofloxacin Sigillata, 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid  Levofloxacin Sigillata, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

250 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levofloksatsiini, mis vastab 256,23 mg levofloksatsiinhemihüdraadile.  
500 mg: Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg levofloksatsiini, mis vastab 512,46 mg levofloksatsiinhemihüdraadile.  INN. Levofloxacinum
Abiaine: Iga 250 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 3,84 mg laktoosmonohüdraati. Abiaine: Iga 500 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,68 mg laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Levofloxacin Sigillata, 250 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Roosad kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja märgisega “L” teisel poolel. Pikkus
ligikaudu 13 mm ja laius 6 mm.  
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.  

Levofloxacin Sigillata, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid:
Roosad kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel ja märgisega “L” teisel poolel. Pikkus
ligikaudu 16 mm ja laius 8 mm.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.  


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Levofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud kerge kuni keskmise raskusega infektsioonide ravi täiskasvanutel:
-Äge bakteriaalne sinusiit;
-Kroonilise bronhiidi ägenemine;
-Keskkonnatekkene pneumoonia ( kui ei saa kasutada antibakteriaalset ravimit, mida sellise infektsiooni puhul ravi alustamiseks tavaliselt soovitatakse);
-Kuseteede tüsistumata infektsioonid;
-Kuseteede tüsistunud infektsioonid, kaasa arvatud püelonefriit;
-Krooniline bakteriaalne prostatiit; -Naha ja pehmete kudede infektsioonid.
Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid. Enne ravi tuleb erilist tähelepanu pöörata olemasolevale teabele levofloksatsiini resistentsuse kohta.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Levofloxacin Sigillata tablette manustatakse üks või kaks korda päevas.
Annus sõltub infektsiooni tüübist ja raskusastmest ning eeldatava põhjusliku patogeeni tundlikkusest.

Ravi kestus
Ravi kestus varieerub lähtuvalt haiguse kulust (vt allpool olevat tabelit). Nagu antibakteriaalse ravi
korral üldiselt, tuleb Levofloxacin Sigillata tablette manustada vähemalt 48...72 tundi pärast
kehatemperatuuri normaliseerumist (palavikku ei ole) või tõestatud bakteriaalset eradikatsiooni.

Manustamisviis Levofloxacin Sigillata tabletid tuleb koos piisava koguse vedelikuga katki närimata alla neelata. Vajaliku annuse saamiseks võib neid poolitada poolitusjoonelt. Tablette võib võtta söögi ajal või söögikordade vaheajal. Levofloxacin Sigillata tablette tuleb võtta vähemalt kaks tundi enne või pärast rauasoolade, antatsiidide ja sukralfaadi manustamist, kuna muidu võib ravimi imendumine väheneda (vt lõik 4.5).
Üldjuhul soovitatakse järgmisi Levofloxacin Sigillata annuseid:
Annustamine normaalse neerufunktsiooniga patsientidel (kreatiniini kliirens > 50 ml/min)
Näidustus  Annustamine (sõltuvalt infektsiooni raskusest)  Ravi kestvus  
Äge sinusiit  500 mg üks kord päevas  10…14 päeva  
Kroonilise bronhiidi ägenemine  250 ... 500 mg üks kord päevas  7…10 päeva  
Keskkonnatekkene pneumoonia  500 mg üks või kaks korda päevas  7…14 päeva  
Kuseteede tüsistumata infektsioonid  250 mg üks kord päevas  3 päeva  
Kuseteede tüsistunud infektsioonid, k.a püelonefriit  250 mg üks kord päevas  7…10 päeva  
Krooniline bakteriaalne prostatiit  500 mg üks kord päevas  28 päeva  
Naha ja pehmete kudede infektsioonid  250 mg üks kord päevas või 500 mg üks või kaks korda päevas  7…14 päevas  

Annustamine kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel (kreatiniini kliirens ≤ 50 ml/min)

Annustamine  

250 mg /24 h  500 mg /24 h  500 mg /12 h  
Kreatiniini kliirens  Esmaannus: 250 mg  Esmaannus: 500 mg  Esmaannus: 500 mg  
50...20 ml/min  siis: 125 mg / 24 h  siis: 250 mg / 24 h  siis: 250 mg / 12 h  
19...10 ml/min  siis: 125 mg / 48 h  siis: 125 mg / 24 h  siis: 125 mg / 12 h  
<10 ml/min (k.a hemodialüüs  ja CAPD) 1  siis: 125 mg / 48 h  siis: 125 mg / 24 h  siis: 125 mg / 24 h  

1 Pärast hemodialüüsi või pidevat ambulatoorset peritoneaaldialüüsi (CAPD) ei ole täiendavate annuste manustamine vajalik.
Annustamine kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel Kliinilistes uuringutes ei ole maksafunktsioonihäirega patsiente uuritud. Kuna levofloksatsiin ei metaboliseeru maksas olulisel määral ning eritub põhiliselt neerude kaudu, siis annuste kohandamine ei ole vajalik.
Annustamine eakatel patsientidel Eakatel patsientidel on annuste kohandamine vajalik vaid neerufunktsiooni häirete korral (vt lõik 4.4 QT intervalli pikenemine).
Lapsed ja noorukid
Levofloxacin Sigillata on lastele ja kasvueas noorukitele vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

4.3  Vastunäidustused  
- ülitundlikkus levofloksatsiini, teiste kinoloonide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes,  
- epilepsia,  
- kõõluskahjustus varasema fluorokinoloonide manustamise toimel,  
- lapsed ja kasvueas noorukid,  
- rasedus,  
- imetamine.  
4.4  Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel   

Pneumokokkidest põhjustatud pneumoonia, eriti raskekujulise korral, ei pruugi Levofloxacin Sigillata olla sobivaim ravim.
P. aeruginosa poolt põhjustatud nosokomiaalsed infektsioonid võivad vajada kombineeritud ravi.
Metitsilliin-resistentne Staphylococcus aureus (MRSA)
Levofloksatsiin ei ole MRSA poolt põhjustatud infektsioonide puhul efektiivne ( vt lõik 5.1). MRSA
kahtluse korral tuleks levofloksatsiini kombineerida MRSA poolt põhjustatud infektsioonide raviks
ette nähtud preparaatidega.

Tendiniit ja kõõluserebend Harvadel juhtudel võib tekkida tendiniit. Kõige sagedamini on haaratud Achilleuse kõõlus ning see võib viia kõõluserebendini. Kõõlusepõletiku ja -rebendi oht on suurem eakatel patsientidel ja samaaegse glükokortikoidravi korral. Selliseid patsiente tuleb ravi ajal levofloksatsiiniga hoolikalt jälgida. Kõik patsiendid peaksid konsulteerima oma arstiga kõõlusepõletiku sümptomite tekkimisel. Kõõlusepõletiku kahtluse korral tuleb ravi levofloksatsiiniga koheselt katkestada ning alustada vastavat ravi (nt immobilisatsioon) kahjustatud kõõlusele.
Clostridium difficile’st põhjustatud kõhulahtisus Ravi ajal levofloksatsiiniga või pärast seda tekkinud kõhulahtisus, eriti kui see on raskekujuline, püsiv ja/või verine, võib olla põhjustatud Clostridium difficile’st. Kõhulahtisuse kõige tõsisem avaldumisvorm on pseudomembranoosne koliit, mille kahtluse korral tuleb ravi levofloksatsiiniga koheselt lõpetada ning alustada viivitamatult toetava ja spetsiifilise raviga (nt vankomütsiin suu kaudu). Sooleperistaltikat inhibeerivad ravimid on taolises kliinilises olukorras vastunäidustatud.
Krambivalmidusega patsiendid Levofloksatsiin on vastunäidustatud patsientidele, kelle anamneesis on epilepsia, ning sarnaselt teistele kinoloonidele tuleb seda äärmise ettevaatlikkusega manustada krambivalmidusega patsientidele, nt eelneva kesknärvisüsteemi kahjustuse korral, samaaegselt fenbufeeni või samalaadsete mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega või koos ravimitega, mis alandavad krambiläve, nt teofülliin (vt lõik 4.5). Krampide esinemisel tuleb ravi levofloksatsiiniga koheselt katkestada.
G-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsiendid Patsientidel, kellel on latentsed või avaldunud defektid glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi aktiivsuses, võivad kinoloonravi ajal tekkida hemolüütilised reaktsioonid, mistõttu levofloksatsiini tuleb kasutada ettevaatlikult.
Neerukahjustusega patsiendid Kuna levofloksatsiin eritub põhiliselt neerude kaudu, tuleb neerukahjustusega patsientidel levofloksatsiini annust kohandada.
Ülitundlikkus reaktsioonid Levofloksatsiin võib esile kutsuda tõsiseid, isegi kuni letaalse lõppega ülitundlikkusreaktsioone (nt angioödeemist kuni anafülaktilise šokini), mõningatel juhtudel pärast esmaannust (vt lõik 4.8). Patsiendid peavad koheselt ravi katkestama ning kontakteeruma nende raviarstiga või erakorralise raviarstiga, kes võtab kasutusele vastavad esmaabi meetmed.
Hüpoglükeemia
Nagu kõigi kinoliinidega, on teatatud hüpoglükeemiast, tavaliselt diabeedi haigetel, kes saavad
samaaegselt ravi suukaudsete hüpoglükeemiliste preparaatidega (nt glibenklamiid) või insuliiniga.
Nende diabeedihaigete puhul tuleb hoolikalt jälgida glükoosisisaldust veres (vt lõik 4.8).

Fotosensibilisatsiooni ennetamine Kuigi levofloksatsiin põhjustab fotosensibilisatsiooni väga harva, soovitatakse patsientidel siiski vältida liigset päikesevalgust ja kaitsta ennast UV-kiirte eest (nt kvartslambid, solaarium), et ennetada fotosensibilisatsiooni teket.
K-vitamiini antagonistid
Patsientidel, keda ravitakse samaaegselt levofloksatsiini ja K-vitamiini antagonistidega (nt varfariin),
peab protrombiini aja (P-PT/INR) võimaliku pikenemise ja/või veritsusohu tõttu jälgima protrombiini
aega (vt lõik 4.5).

Psühhootilised reaktsioonid Psühhootilisi reaktsioone on täheldatud patsientidel, kes saavad kinoloone, k.a levofloksatsiini. Väga harvadel juhtudel on need arenenud suitsidaalseteks mõteteks ja ennastohustavaks käitumiseks – mõnikord isegi pärast levofloksatsiini üksikannuse manustamist (vt lõik 4.8). Kui patsiendil täheldatakse nimetatud sümptomeid, peab levofloksatsiini võtmise katkestama ning kasutusele võtma sobivad abinõud. Ettevaatus on soovitatav, kui levofloksatsiini kasutatakse psühhootilistel patsientidel või patsientidel, kes on põdenud psüühilist haigust.
QT intervalli pikenemine Fluorokinoloone, sh levofloksatsiini, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on teadaolevaid QT intervalli pikenemise riskifaktoreid, nagu näiteks: -kaasasündinud pikk QT-intervall, -kaasuvad ravimid, millel on teadaolev QT-intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi
antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, neuroleptikumid, makroliidid). -korrigeerimata elektrolüütide tasakaal (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia), -vanemaealised, -südamehaigused (nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, bradükardia),
(Vt lõigud 4.2 „Annustamine eakatel patsientidel“, 4.5, 4.8 ja 4.9).
Perifeerne neuropaatia Fluorokinoloone, sh levofloksatsiini, saavatel patsientidel on täheldatud sensoorset või sensomotoorset perifeerset neuropaatiat, mis võib olla kiire algusega. Neuropaatia sümptomite ilmnemisel tuleb ravi levofloksatsiiniga katkestada. See vähendab pöördumatu kahjustuse tekkeohtu (vt lõik 4.8). Opiaadid Levofloksatsiini saavatel patsientidel võib uriinianalüüs opiaatidele anda valepositiivseid tulemusi. Vajalikuks võib osutuda opiaatide leiu kinnitamine spetsiifilisema meetodi abil.  
Maksa- ja sapiteede häired Levofloksatsiiniga on teatatud maksanekroosi kuni eluohtliku maksapuudulikkuse juhtudest, peamiselt raskete kaasuvate haigustega, nt sepsis, patsientidel (vt lõik 4.8). Kui ilmnevad maksahaiguse arengule viitavad sümptomid nagu anoreksia, tume uriin, pruuritus või kõhu valulikkus, tuleb patsiendil soovitada ravi katkestada ja konsulteerida arstiga.
Levofloxacin Sigillata sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed  
Teiste ravimite mõju levofloksatsiinile
Rauasoolad, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavad antatsiidid Samaaegselt levofloksatsiiniga manustatud rauasoolad ning magneesiumi või alumiiniumi sisaldavad antatsiidid vähendavad märgatavalt levofloksatsiini imendumist. 2 tundi enne või pärast Levofloxacin Sigillata manustamist soovitatakse mitte võtta preparaate, mis sisaldavad kahe- või kolmevalentseid katioone, nagu näiteks rauasoolad, magneesiumi või alumiiniumi sisaldavad antatsiidid (vt lõik 4.2). Kaltsiumkarbonaadiga ei ole koostoimeid leitud.
Sukralfaat Levofloksatsiini biosaadavus langeb märgatavalt sukralfaadi samaaegse manustamise korral. Kui osutub vajalikuks samaaegne ravi sukralfaadi ja levofloksatsiiniga on kõige parem manustada sukralfaati 2 tundi pärast Levofloxacin Sigillata manustamist.
Teofülliin, fenbufeen või samalaadsed mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
Farmakokineetilisi koostoimeid levofloksatsiini ja teofülliini vahel kliinilistes uuringutes ei ole leitud.
Siiski võib kinoloonide ning teofülliini, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ning teiste
krambiläve alandavate ravimite koosmanustamine suurendada märkimisväärselt krambivalmidust.
Fenbufeeni mõjul suurenes levofloksatsiini kontsentratsioon umbes 13%, võrreldes
kontsentratsiooniga monoteraapia korral.

Probenetsiid ja tsimetidiin Probenetsiid ja tsimetidiin mõjutavad statistiliselt oluliselt levofloksatsiini eritumist. Tsimetidiin vähendas levofloksatsiini eritumist neerude kaudu 24% ja probenetsiid 34% võrra. Eritumise langus on tingitud sellest, et mõlemad ravimid on võimelised blokeerima levofloksatsiini eritumist neerutorukestes. Uuringus kasutatud annuste puhul leitud statistiliselt olulised kineetilised erinevused ei oma tõenäoliselt kliinilist tähtsust. Ettevaatlik tuleb olla levofloksatsiini manustamisel koos ravimitega, mis mõjutavad tubulaarset sekretsiooni neerudes, nagu näiteks probenetsiid või tsimetidiin, seda eriti neerukahjustusega patsientidel.
Muu oluline informatsioon
Viidi läbi kliinilise farmakoloogia uuringud, et tuvastada, kas koosmanustamine sagedamini
väljakirjutatud ravimitega mõjutab levofloksatsiini farmakokineetikat.  
Kliinilise farmakoloogia uuringute põhjal on tuvastatud, et koosmanustamine järgnevate sagedamini
väljakirjutatud ravimitega ei mõjutanud levofloksatsiini farmakokineetikat kliiniliselt olulisel määral:
kaltsiumkarbonaat, digoksiin, glibenklamiid, ranitidiin.

Levofloksatsiini mõju teistele ravimitele
Tsüklosporiin
Tsüklosporiini poolväärtusaeg pikenes levofloksatsiiniga koosmanustamisel 33%.

K-vitamiini antagonistid Levofloksatsiini ja vitamiin K antagonistidega (nt varfariin) samaaegselt ravitud patsientidel on täheldatud protrombiini aja (P-PT/INR) pikenemist ja/või veritsust, mis mõnikord võib olla raskekujuline. Seetõttu tuleb samaaegsel ravil levofloksatsiini ja K-vitamiini antagonistidega jälgida patsientide protrombiini aega (vt lõik 4.4).
Ravimid, millel on teadaolev QT-intervalli pikendav toime Levofloksatsiini, nagu ka teisi fluorokinoloone, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kes tarvitavad ravimeid, millel on teadaolev QT-intervalli pikendav toime (nt IA ja III klassi antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, neuroleptikumid, makroliidid). (Vt lõik 4.4 „QT intervalli pikenemine“).
Rasestumisvastased ravimid Mõned antibiootikumid võivad harvadel juhtudel vähendada rasestumisvastaste ravimite efektiivsust sekkudes steroidkonjugaadi bakteriaalsesse hüdrolüüsi sooles ja tekitades sellega konjugeerimata steroidi tagasi-imendumise. Aktiivse steroidi sisaldus plasmas peaks seetõttu langema.
Muud koostoimed
Toit Kliiniliselt olulised koostoimed toiduga puuduvad, mistõttu võib Levofloxacin Sigillata’t manustada söögiaegadest sõltumata.  

4.6 Rasedus ja imetamine
Rasedus Reproduktiivsusuuringutes loomadel spetsiifilisi probleeme ei ilmnenud. Inimandmete puudumisel ning arvestades kasvava organismi koormustkandvate kõhrede kahjustuse tekke ohtu kinoloonide toimel, on levofloksatsiin rasedatele naistele vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 5.3).
Imetamine Inimandmete puudumisel ning arvestades kasvava organismi koormustkandvate kõhrede kahjustuse tekke ohtu kinoloonide toimel, ei tohi levofloksatsiini imetamise ajal kasutada (vt lõigud 4.3 ja 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Levofloxacin Sigillata’l on mõõdukas toime autojuhtimisele ning masinate käsitsemisele. Mõned kõrvaltoimed (nt pearinglus/peapööritus, unisus, nägemishäired) võivad vähendada patsiendi kontsentreerumisvõimet ja reaktsioonikiirust ning seetõttu põhjustada ohtu olukordades, kus need võimed on eriti olulised (nt autojuhtimine või masinatega töötamine).

4.8 Kõrvaltoimed
Allolevad andmed tuginevad enam kui 5000 patsiendiga kliinilistel uuringutele ning laialdasele
turustamisjärgsel kogemusele.

Kõrvaltoimed on kirjeldatud lähtuvalt MedDRA organklasside süsteemist alljärgnevalt.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on väljendatud järgmiselt:
Väga sage: (≥1/10)
Sage: (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt: (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv: (≥1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv: (≤1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed esitatud esinemissageduse vähenemise järjekorras.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt: seente ning muude resistentsete mikroorganismide proliferatsioon.

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt: eosinofiilia, leukopeenia.  
Harv: neutropeenia, trombotsütopeenia.
Väga harv: agranulotsütoos.
Teadmata: hemolüütiline aneemia, pantsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired
Väga harv: Anafülaktiline šokk (vt lõik 4.4). anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid võivad
mõnikord ilmneda isegi peale esimest annust.
Teadmata: ülitundlikkus (vt lõik 4.4).

Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt: anoreksia.
Väga harv: hüpoglükeemia, eriti diabeedihaigetel (vt lõik 4.4).

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: unetus, närvilisus.
Harv: psühhootilised häired, depressioon, segasusseisund, agitatsioon, ärevus.
Väga harv: psühhootilised reaktsioonid ennastvigastava käitumisega, k.a suitsidaalsed mõtted või teod
(vt lõik 4.4), hallutsinatsioonid.

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt: pearinglus, peavalu, unisus.
Harv: krambid, treemor, paresteesia.
Väga harv: sensoorne ja sensomotoorne perifeerne neuropaatia, düsgeusia k.a. ageusia, parosmia k.a.
anosmia.

Silma kahjustused
Väga harv: nägemishäired.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: vertigo.
Väga harv: kuulmiskahjustus.
Teadmata: tinnitus.

Südame häired
Harv: tahhükardia.  
Teadmata: EKG QT-intervalli pikenemine (vt lõigud 4.4 „QT intervalli pikenemine“ ja 4.9).

Vaskulaarsed häired Harv: hüpotensioon.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv: bronhospasm/düspnoe.  
Väga harv: allergiline kopsupõletik.

Seedetrakti häired
Sage: diarröa, iiveldus.
Aeg-ajalt: oksendamine, alakõhu valu, düspepsia, flatulents, kõhukinnisus.
Harv: verine kõhulahtisus, mis võib väga harvadel juhtudel viidata enterokoliidile k.a.
pseudomembranoossele koliidile.

Maksa ja sapiteede häired
Sage: maksaensüümide aktiivsuse tõus (nt ALT/AST).
Aeg-ajalt: bilirubiini tõus.

Väga harv: hepatiit.
Teadmata: kollatõbi ja raskekujuline maksakahjustus, sh ägeda maksapuudulikkuse juhud, peamiselt
tõsise kaasuva haigusega patsientidel (vt lõik 4.4).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: lööve, kihelus.
Harv: urtikaaria.
Väga harv: angioneurootiline ödeem, fotosensibilisatsioon.
Teadmata: toksiline epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom), raskekujuline bulloosne lööve nagu
Stevensi-Johnsoni sündroom, multiformne erüteem, hüperhidroos.
Limaskestade reaktsioonid võivad mõnikord esineda isegi pärast esimest annust.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Harv: kõõluste haigused, kaasa arvatud kõõlusepõletik (nt Achilleuse kõõlus), artralgia, müalgia.
Väga harv: kõõluserebend (vt lõik 4.4); see võib tekkida 48 tunni jooksul pärast ravi alustamist ning
olla bilateraalne (vt lõik 4.4). Lihasnõrkus, mis on eriti oluline patsientidel, kellel esineb myasthenia
gravis.
Teadmata: rabdomüolüüs.

Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt: seerumi kreatiniini sisalduse tõus.
Väga harv: äge neerupuudulikkus (nt interstitsiaalse nefriidi tõttu).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt: asteenia.
Väga harv: palavik.
Teadmata: valu (k.a. valu seljas, rinnus ning jäsemetes).

Muud fluorokinoloonide manustamisega seotud kõrvaltoimed:
- ekstrapüramidaalsed sümptomid ja muud lihaste koordinatsioonihäired.
-ülitundlikkus vaskuliit.
- porfüüria ägenemine porfüüriahaigetel.

4.9 Üleannustamine
Loomadel teostatud toksilisuse uuringute ning terapeutilisi annuseid ületavate annustega tehtud kliinilise farmakoloogia uuringute põhjal võib levofloksatsiini üleannustamise olulisemate ilmingutena eeldada kesknärvisüsteemi sümptomite nagu segasus, pearinglus, teadvusehäired ja krambid, QTintervalli pikenemine, samuti seedetrakti reaktsioone, nagu iiveldus ja limaskesta erosioonid. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline. Võimaliku QT-intervalli pikenemise tõttu on vajalik EKG jälgimine. Mao limaskesta kaitseks võib manustada antatsiide. Hemodialüüs, sh peritoneaaldialüüs ja CAPD ei ole efektiivsed levofloksatsiini organismist eemaldamisel. Spetsiifiline antidoot puudub.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: kinoloonid, fluorokinoloonid, ATC-kood: J01MA12.
Levofloksatsiin on sünteetiline laia toimespektriga fluorokinoloonrühma antibiootikum ning ratseemilise ühendi ofloksatsiini S (-) enantiomeer.
Toimemehhanism Fluorokinoloonrühma bakteritsiidse antibiootikumina mõjutab levofloksatsiin DNA–DNA-güraas kompleksi ning topoisomeraas IV.
FK/FD suhe Levofloksatsiini bakteriaalse aktiivsuse aste sõltub seerumi Cmax või AUC ning minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist (MIK).
Resistentsusmehhanism Peamine resistentsusmehhanist kujuneb välja tulenevalt gyr-A mutatsioonist. In vitro esineb levofloksatsiini ja teiste fluorokinoliinide vahelist rist-resistentsust. Tulenevalt toimemehhanismist ei esine üldiselt levofloksatsiini ja teistesse antibakteriaalsetesse klassidesse kuuluvate ainete vahel rist-resistentsust.  
Murdepunktid Esialgsete EUCAST soovituste järgi peaks levofloksatsiini minimaalseks inhibeerivaks kontsentratsiooniks (MIK), mis eristab tundlikku mikroorganismi mõõdukalt tundlikust ja mõõdukalt tundlikku resistentsest mikroorganismist, olema: tundlik ≤ 2 mg/l, resistentne ≥ 8 mg/l.
EUCAST kliinilised MIK murdepunktid levofloksatsiinile (2009-04-07):
Patogeen  Tundlik  Resistentne  
Enterobacteriacae  ≤1 mg/L  >2 mg/L  
Pseudomonas spp.  ≤1 mg/L  >2 mg/L  
Acinetobacter spp.  ≤1 mg/L  >2 mg/L  
Staphylococcus spp.  ≤1 mg/L  >2 mg/L  
S. pneumoniae 1  ≤2 mg/L  >2 mg/L  
Streptococcus A,B,C,G  ≤1 mg/L  >2 mg/L  
H. influenzae M. catarrhalis 2  ≤1 mg/L  >1 mg/L  
Non-species related breakpoints 3  ≤1 mg/L  >2 mg/L  

1 S/I- murdepunkti suurendati 1,0...2,0, vältimaks metsiku tüübi MIK jagunemist. Murdepunktid
seonduvad raviga suurtes annustes.
2 Tüved, mille MIK on üle S/I murdepunkti, on väga haruldased või neist ei ole veel teatatud.
Selliste tüvede identifitseerimine ning antimikroobse tundlikkuse määramine tuleb korduvtestidega
uuesti analüüsida ning kui sellised isoleeritud tüved leiavad kinnitust, tuleb need saata referentlaborisse.
3 Mitte-liigilisusega seotud murdepunktid on määratud peamiselt toetudes farmakokineetilistele/
farmakodünaamilistele andmetele ning ei sõltu kindlate liikide MIK’ist.
Neid kasutatakse üksnes liikidele, mis ei ole välja toodud liigispetsiifiliste murdepunktide juures ning
neid ei kasutata liikide puhul, mille tundlikkuse testimine ei ole soovituslik või liikide puhul, mille
kohta pole piisavalt tõendeid, et kõnealune liik on hea sihtgrupp (Enterococcus, Neisseria, Gramnegatiivsed anaeroobid).

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, varasem NCCLS) soovituste järgi peaks
levofloksatsiini minimaalseks inhibeerivaks kontsentratsiooniks (MIK), mis eristab tundlikku
mikroorganismi mõõdukalt tundlikust ja mõõdukalt tundlikku resistentsest mikroorganismist, on välja
toodud allolevas tabelis MIK testidele (mikrogrammi/ml) või disk-difusiooni tesitidele (tsooni
diameeter [mm] kasutades a 5 mikrogrammilist levofloksatsiini diski).

CLSI soovituslik MIK ja disk-difusiooni murdepunkt levofloksatsiinile (M100-S17, 2007):
Patogeen  Tundlik  Resistentne  
Enterobacteriacae  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
Mitte Enterobacteriacae  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
Acinetobacter spp.  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
Stenotrophomonas maltophilia  ≤2 mikrogr/ml  ≥8 mikrogr/ml  

Patogeen  Tundlik  Resistentne  
≥17 mm  ≤13 mm  
Staphylococcus spp.  ≤1 mikrogr/ml ≥19 mm  ≥4 mikrogr/ml ≤15 mm  
Enterococcus spp.  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
H. influenzae M. catarrhalis 1  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  
Streptococcus pneumoniae  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
Beeta-hemolüütiline  Streptococcus  ≤2 mikrogr/ml ≥17 mm  ≥8 mikrogr/ml ≤13 mm  
1 resistentsete tüvede puudumine või harv esinemine muudab võimatuks defineerida muid tulemuste kategooriaid kui „tundlik“. Tüvedele, mis võiksid viidata kategooriale „mitte tundlik“, tuleb analüüside tulemused kinnitada referent-labori poolt kasutades CLSI referents lahjendusmeetodit.  

Antibakteriaalne toimespekter Resistentsete tüvede esinemine võib varieeruda geograafiliselt ja ajaliselt, mistõttu on vajalik kohalik informatsioon resistentsuse kohta, eriti raskete infektsioonide ravis. Kui kohalikul tasandil on resistentsus selline, et vähemalt mõnede infektsioonitüüpide puhul kasutamine võiks osutuda küsitavaks, tuleks vajadusel ekspertidega nõu pidada.


Tavapärased tundlikud liigid
Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid: Staphylococcus aureus* metitsilliin-tundlik Staphylococcus saprophyticus Streptococci, grupp C ja G Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae* Streptococcus pyogenes*
Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid:
Burkholderia cepacia$
Eikenella corrodens
Haemophilus influenzae*
Haemophilus para-influenzae*
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae*
Moraxella catarrhalis*
Pasteurella multocida
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri

Anaeroobsed mikroorganismid:
Peptostreptococcus
Teised mikroorganismid: Chlamydia pneumoniae* Chlamydia psittaci Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila* Mycoplasma pneumoniae* Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum

Liigid, mille puhul omandatud resistentsus võib osutuda probleemiks
Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid:
Enterococcus faecalis* Staphylococcus aureus metitsilliin-resistentne Staphylococcus coagulase spp
Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid:
Acinetobacter baumannii * Citrobacter freundii * Enterobacter aerogenes Enterobacter agglomerans Enterobacter cloacae * Escherichia coli * Morganella morganii *  Proteus mirabilis * Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa* Serratia marcescens *
Anaeroobsed mikroorganismid:
Bacteroides fragilis Bacteroides ovatus$ Bacteroides thetaiotamicron$ Bacteroides vulgatus$ Clostridium difficile$
*Kliiniline toime on näidatud tundlike isoleeritud tüvedele kinnitatud kliinilistel näidustustel.
$ Loomulik keskmine tundlikkus.

Muu informatsioon
Nosokomiaalsed P. aeruginosa põhjustatud infektsioonid võivad vajada kombineeritud ravi.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Imendumine
Suukaudselt manustatud levofloksatsiin imendub kiiresti ja peaaegu täielikult ning saavutab
maksimaalse plasmakontsentratsiooni 1 tunni jooksul. Absoluutne biosaadavus on peaaegu 100 %.
Toit ei mõjuta oluliselt levofloksatsiini imendumist.

Jaotumine Ligikaudu 30...40 % levofloksatsiinist seondub plasmavalkudega. Pärast levofloksatsiini mitmekordset manustamist 500 mg üks kord päevas täheldati mitteolulist kumulatsiooni. Pärast levofloksatsiini manustamist annuses 500 mg kaks korda päevas esines mõõdukas kumulatsioon. Püsitasakaalu kontsentratsioon vereseerumis saavutatakse 3 päeva jooksul.
Penetratsioon kudedesse ja kehavedelikesse
Penetratsioon bronhide limaskesta, epiteelkoega piirnevatesse vedelikesse
Levofloksatsiini maksimaalne kontsentratsioon bronhide limaskestas ja epiteeliga piirnevates vedelikes pärast 500 mg suukaudset manustamist oli vastavalt 8,3 mikrogrammi/g ja 10,8 mikrogrammi/ml. Need saavutati umbes 1 tunni jooksul pärast ravimi manustamist.
Penetratsioon kopsukoesse
500 mg levofloksatsiini suukaudsel manustamisel oli ravimi maksimaalne kontsentratsioon kopsukoes 11,3 mikrogrammi/g ning see saavutati 4...6 tunni jooksul. Kontsentratsioon kopsudes ületas püsivalt kontsentratsiooni plasmas.
Penetratsioon vesivillivedelikku
Vesivillivedelikus oli levofloksatsiini maksimaalne kontsentratsioon 4,0 ja 6,7 mikrogrammi/ml ning see saavutati 2...4 tundi pärast ravimi püsivat manustamist 3 päeva jooksul annuses vastavalt 500 mg üks või kaks korda päevas.
Penetratsioon tserebrospinaalvedelikku
Levofloksatsiin tungib halvasti tserebrospinaalvedelikku.
Penetratsioon eesnäärmekoesse
Pärast 3-päevast manustamist 500 mg üks kord päevas oli levofloksatsiini keskmine kontsentratsioon eesnäärmekoes 2 tundi pärast manustamist 8,7 mikrogrammi/g, 6 tunni pärast 8,2 mikrogrammi/g ja 24 tunni pärast 2,0 mikrogrammi/g; eesnäärmekoe/vereseerumi kontsentratsioonide keskmine suhe oli 1,84.
Kontsentratsioon uriinis
Levofloksatsiini keskmine kontsentratsioon uriinis 8...12 tundi pärast ühekordset suukaudset 150 mg,
300 mg või 500 mg levofloksatsiini manustamist oli vastavalt 44 mg/l, 91 mg/l ja 200 mg/l.

Metabolism
Levofloksatsiin metaboliseerub väga vähesel määral, peamisteks metaboliitideks on
desmetüüllevofloksatsiin ja levofloksatsiin N-oksiid. Need metaboliidid moodustavad <5 % annusest,
mis eritub uriiniga. Levofloksatsiin on stereokeemiliselt stabiilne ega allu kimeerilisele inversioonile.

Eliminatsioon Pärast suukaudset ja intravenoosset manustamist elimineeritakse levofloksatsiin plasmast suhteliselt aeglaselt (t½: 6...8 h). Eritatakse põhiliselt neerude kaudu (> 85 % manustatud annusest). Levofloksatsiini suukaudse ja intravenoosse manustamise vahel ei esine olulisi farmakokineetilisi erinevusi, seetõttu on suukaudne ja intravenoosne manustamisviis vahetatavad.
Lineaarsus
Levofloksatsiini lineaarsus vastab vahemikus 50...600 mg farmakokineetikale.

Neerupuudulikkusega patsiendid Neerukahjustus mõjutab levofloksatsiini farmakokineetikat. Neerufunktsiooni langusega väheneb ravimi eliminatsioon ja kliirens neerude kaudu ning suureneb eliminatsiooni poolväärtusaeg nagu näidatud allolevas tabelis:
ClCR [ml/min]  <20  20 - 40  50 - 80  
ClR [ml/min]  13  26  57  
t1/2 [h]  35  27  9  

Eakad patsiendid Levofloksatsiini kineetika noortel ja eakatel patsientidel oluliselt ei erine, välja arvatud kreatiniini kliirensiga seotud erinevused.
Soolised erinevused Mees- ja naissoost patsientide eraldi uurimisel esinesid väikesed erinevused levofloksatsiini farmakokineetikas. Nende sooliste erinevuste kliinilise olulisuse kohta ei ole tõendeid.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Äge mürgistus
Keskmine letaalne annus (DL50) hiirtel ja rottidel saavutati pärast 1500...2000 mg/kg levofloksatsiini
suukaudset manustamist.
500 mg/kg suukaudne manustamine ahvidele ei põhjustanud muid kõrvaltoimeid peale oksendamise.

Korduvad toksilised annused
Ühe ja kuue kuu pikkused uuringud viidi läbi rottidel ja ahvidel. Annused olid 50, 200,
800 mg/kg/päevas ja 20, 80, 320 mg/kg/päevas 1 ja 6 kuu jooksul rottidel ning 10, 30, 100
mg/kg/päevas ja 10, 25, 62,5 mg/kg/päevas 1 ja 6 kuu jooksul ahvidel.  
Ravimi kõrvaltoimed rottidel olid minimaalsed, kerged kõrvaltoimed tekkisid rottidel annuses 200
mg/kg/päevas ja rohkem ning seisnesid vähenenud toidutarbimises ja kergetes muutustes
hematoloogiliste ja biokeemiliste parameetrite osas. Kõrvaltoimete mittetekkimise piiriks (No
Observed Adverse Effect Level (NOEL)) nimetatud uuringutes loeti 200 ja 20 mg/kg/päevas vastavalt
1 ja 6 kuu uuringus.
Mürgistusnähud ahvidel annuses 100 mg/kg/päevas suu kaudu oli minimaalsed ning seisnesid
kaalulanguses koos sülje erituse suurenemise, diarröa ja uriini pH langusega mõnedel loomadel.  
Mürgistusnähtusid 6 kuu uuringus ei esinenud. Kõrvaltoimete mittetekkimise piiriks (NOEL) loeti 30
ja 62,5 mg/kg/päevas vastavalt 1 ja 6 kuu uuringus.  
Kõrvaltoimete mittetekkimise piiriks (NOEL) 6 kuu uuringutes loeti 20 ja 62,5 mg/kg/päevas vastavalt
rottidel ja ahvidel.

Reproduktiivne toksilisus Levofloksatsiin ei põhjustanud rottidel suukaudsel manustamisel annustes kuni 360 mg/kg/päevas ja intravenoosselt annustes kuni 100 mg/kg/päevas häireid fertiilsuses ega reproduktiivsuses. Levofloksatsiinil annustes kuni 810 mg/kg/päevas suu kaudu või kuni 160 mg/kg/päevas intravenoosselt puudus teratogeenne toime. Teratogeensust ei ilmnenud ka jänestel, kellele manustati suu kaudu kuni 50 mg/kg/päevas või intravenoosselt kuni 25 mg/kg/päevas.  Levofloksatsiin ei mõjuta fertiilsust ja ainus toime lootele oli küpsemise hilinemine, mis oli tingitud toksikoosist emal.
Genotoksilisus Levofloksatsiin ei põhjustanud geenmutatsioone bakteritel ja imetajate rakkudel, kuid põhjustas kromosoomimutatsioone in vitro Hiina hamstri kopsu rakkudes, sisalduses 100 mikrogrammi/ml metaboolse aktivatsiooni puudumisel. In vivo uuringutes (mikrotuum, kromatiidi vahetus, mitteplaanipärane DNA süntees, dominantne letaalsustest) genotoksilised toimed puudusid.
Fototoksilisuse oht Uuringud hiirtel nii suukaudse kui intravenoosse levofloksatsiini manustamise järgselt näitasid, et fototoksiline toime ilmneb ainult väga suurte annuste korral. Levofloksatsiinil puudusid genotoksilised toimed fotomutageensetes uuringutes ja fotokantserogeensetes uuringutes kasvaja areng pidurdus.
Kantserogeensuse oht Kantserogeensuse ilmingud puudusid kahe aasta jooksul rottidel läbiviidud uuringutes, kus toiduga manustati 0, 10, 30 ja 100 mg/kg/päevas.
Toksilisus liigestele Sarnaselt teistele fluorokinoloonidele põhjustas levofloksatsiin rottidel ja koertel kõhrekahjustusi (villid ja õõnsused). Enam ilmnesid nimetatud muutused noortel loomadel.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Tableti sisu: Naatriumstearüülfumaraat Krospovidoon Kolloidne ränidioksiid, veevaba Kopovidoon Mikrokristalne tselluloos ränidioksiidiga (98% mikrokristalset tselluloosi ja 2% kolloidset ränidioksiidi)
Tableti kate:
Opadry II roosa:
laktoosmonohüdraat,  hüpromelloos 15 cP,  titaandioksiid (E171),  triatsetiin, punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg
3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.  

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Pakendi suurus:
Blister Al/PVC pakend: 5 tabletti.  

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks
Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Sigillata Limited
Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road,
London NW10 7JH,  
Ühendkuningriik


8. MÜÜGILOA NUMBRID

250 mg: 689910 500 mg: 689810


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

31.05.2010


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2010.