Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lidokaiin Grünenthal - Lidokaiin Grünenthal pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Lidokaiin Grünenthal 5% ravimplaaster

Lidokaiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Lidokaiin Grünenthal ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Lidokaiin Grünenthal’i  kasutamist

3. Kuidas Lidokaiin Grünenthal’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Lidokaiin Grünenthal’i säilitada

6. Lisainfo


1. MIS RAVIM ON LIDOKAIIN GRÜNENTHAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lidokaiin Grünenthal sisaldab nahavalu vähendavat lokaalanesteetikumi lidokaiini.
Teile on välja kirjutatud Lidokaiin Grünenthal valuliku nahaseisundi ehk postherpeetilise neuralgiaks raviks. Seda haigust iseloomustavad enamasti paiksed tunnused, nagu põletav, tulitav või torkav valu.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LIDOKAIIN GRÜNENTHAL’I KASUTAMISTÄrge kasutage Lidokaiin Grünenthal’i
-kui te olete allergiline (ülitundlik) lidokaiini või Lidokaiin Grünenthal’i mõne koostisosa suhtes; -kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone lidokaiini sarnastele ainetele, nagu bupivakaiin, etidokaiin, mepivakaiin või prilokaiin, -kui teie nahk on kahjustatud või teil esinevad lahtised haavad.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lidokaiin Grünenthal
Enne Lidokaiin Grünenthal’i kasutamist nõu oma arstiga, kui teil on raske maksa-, südame- või neeruhaigus.
Lidokaiin Grünenthal’i tohib nahal kasutada ainult pärast vöötohatise paranemist. Plaastrit ei tohi kasutada silmade ega suu piirkonnas.
Lidokaiin Grünenthal’i toimet ei ole uuritud alla 18-aastastel patsientidel. Seetõttu ei soovitata seda nende patsientide raviks kasutada.
Lidokaiin lagundatakse maksas mitmeks ühendiks. Üks neist ühenditest on 2,6-ksülidiin. Rottide puhul on täheldatud 2,6-ksülidiini kasvajaid põhjustavat toimet, kui seda on manustatud väga suurtes annustes kogu elu vältel. Nende leidude olulisus inimesele ei ole teada.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine
Lidokaiin Grünenthal’i ei tohi raseduse ajal ilma kindla vajaduseta kasutada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Ravimplaastri toimet imetavatele naistele ei ole uuritud. Lidokaiin Grünenthal’i kasutamise ajal võivad vereringes olla ainult väga väikesed toimeaine lidokaiini kogused. Lidokaiin Grünenthal ei avalda rinnaga toidetavale lapsele tõenäoliselt mingit mõju.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lidokaiin Grünenthal ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Seetõttu võite te Lidokaiin Grünenthal’i kasutamise ajal autot juhtida ja masinaid käsitseda.

Oluline teave mõningate Lidokaiin Grünenthal’i koostisainete suhtes
Plaastrid sisaldavad propüleenglükooli (E1520), mis võib nahka ärritada. Lisaks sisaldavad ravimplaastrid metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdrokübensoaati (E216), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergilised reaktsioonid võivad mõnikord tekkida alles siis, kui te olete plaastrit juba mõnda aega kasutanud.


3. KUIDAS LIDOKAIIN GRÜNENTHAL’I KASUTADA

Kasutage Lidokaiin Grünenthal’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Tavaline annus on asetada üks kuni kolm plaastrit päevas valulikule nahapiirkonnale. Plaastri võib lõigata väiksemateks tükkideks, et see sobiks kahjustatud kohale. Korraga ei tohi kasutada üle kolme plaastri.
Plaastrid tuleb pärast 12-tunnist kasutamist eemaldada. Plaastrivaba periood peab samuti kestma 12 tundi.
Tavaliselt leeveneb valu mõnevõrra juba esimesel plaastri kasutamise päeval, kuid Lidokaiin Grünenthal täielik valuvaigistav toime võib ilmneda alles 2...4 nädala pärast. Kui pärast 2...4 nädalat ei ole tugev valu vähenenud, pidage nõu oma arstiga, kuna tuleb hinnata ravi kasulikkuse ja võimalike kaasnevate ohtude vahekorda (vt lõik 2 “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lidokaiin Grünenthal“’)..
Teie arst kontrollib regulaarsete ajavahemike järel Lidokaiin Grünenthal’i toimet.
Enne Lidokaiin Grünenthal’i asetamist kahjustatud nahapiirkonnale -Kui valulik nahapiirkond on kaetud karvadega, võib need kääridega ära lõigata. Ärge raseerige
karvu. -Nahk peab olema puhas ja kuiv. -Kreeme ja loputuslahuseid võib kahjustatud nahal kasutada sel ajal, kui te ei kanna plaastrit. -Kui te olete just duši all või vannis käinud, laske nahal enne plaastri kasutamist jahtuda.
Ravimplaastri asetamine
1. samm: avage kotike ja võtke välja üks või mitu plaastrit.

• Rebige või lõigake kotike mööda märgistatud joont lahti.

• Kääride kasutamisel veenduge, et te ei kahjusta plaastreid.

• Võtke välja üks või mitu plaastrit sõltuvalt valuliku nahapiirkonna suurusest.


2. samm: sulgege kotike.

• Sulgege kotike pärast kasutamist tihedalt.

• Plaaster sisaldab vett ja võib kuivada, kui kotikest korralikult ei suleta.


3. samm: lõigake vajadusel plaastrit.

• Kui vaja, lõigake plaaster enne kaitseriba eemaldamist väiksemaks,  et see sobiks valulikule nahapiirkonnale.

4. samm: eemaldage kaitseriba.

• Eemaldage läbipaistev kaitseriba plaastrilt.

• Püüdke plaastri kleepuvat osa mitte puudutada.


5. samm: asetage plaaster nahale ja vajutage tugevalt.

•     Asetage kuni kolm plaastrit valulikule nahapiirkonnale.

•     Vajutage plaaster nahale.

•     Suruge vähemalt 10 sekundit, et plaaster tugevalt nahale kleepida.

•     Tehke kindlaks, et terve plaaster, sealhulgas servad, on nahale kleepunud.


Jätke plaaster nahale ainult 12 tunniks.

On oluline, et Lidokaiin Grünenthal’i plaaster oleks teie nahal ainult 12 tundi. Kui teil on öösiti
tugevam valu, siis võite asetada plaastri nahale õhtul kell seitse ja eemaldada hommikul kell seitse.

Kui teil on päeval tugevam valu kui öösel, siis võite te asetada Lidokaiin Grünenthal’i plaastri nahale
hommikul kell seitse ja eemaldada õhtul kell seitse.

Vannis ja duši all käimine ning ujumine
Kui vähegi võimalik, vältige Lidokaiin Grünenthal’i kasutamise ajal kokkupuudet veega. Vannis, duši
all ja ujumas võib käia sel ajal, kui te ei kanna plaastrit. Kui te olete just duši all või vannis käinud,
laske nahal enne plaastri kasutamist jahtuda.

Kui plaaster tuleb ära Väga harva võib plaaster maha kukkuda või nahalt lahti tulla. Kui see juhtub, proovige plaastrit tagasi samale piirkonnale kleepida. Kui see ei jää kinni, eemaldage plaaster ja asetage uus plaaster samale kohale.
Lidokaiin Grünenthal’i eemaldamine Plaastri vahetamisel eemaldage vana plaaster aeglaselt. Kui plaaster ei tule kergesti ära, võite te seda enne eemaldamist mõne minuti jooksul soojas vee leotada.
Kui te unustate plaastri pärast 12 tunni möödumist eemaldada Eemaldage vana plaaster kohe, kui see teile meenub. Uut plaastrit võib kasutada pärast 12 tunni möödumist.


Kui te kasutate rohkem Lidokaiin Grünenthal’i plaastreid kui ette nähtud
Kui te kasutate rohkem plaastreid kui vaja või kannate neid liiga kaua, võib see suurendada kõrvaltoimete tekkimise riski.

Kui te unustate Lidokaiin Grünenthal’i kasutada
Kui teil on ununenud asetada uus plaaster pärast 12-tunnist plaastrivaba perioodi, tuleb kleepida uus plaaster kohe, kui see meenub.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Lidokaiin Grünenthal põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui plaastri kasutamise ajal tekib ärritus või põletustunne, tuleb plaaster eemaldada. Ärritatud piirkond
peab kuni ärrituse taandumiseni olema plaastrita.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st
Nende hulka kuuluvad nahamuutused plaastri all või selle ümber, nagu punetus, lööve, sügelus,
põletustunne, nahapõletik ja väikesed villid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 100-st, kuid vähem kui ühel inimesel 1000-st Naha vigastused ja haavad.
Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida vähem kui ühel inimesel 10 000-st Lahtine haav, raske allergiline reaktsioon ja ülitundlikkus.


5. KUIDAS LIDOKAIIN GRÜNENTHAL’I SÄILITADA

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lidokaiin Grünenthal’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotikesel ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.
Pärast esmast avamist: Hoida kotike tihedalt suletuna.

Pärast kotikese esmast avamist tuleb plaastrid ära kasutada 14 päeva jooksul.

Ärge kasutage Lidokaiin Grünenthal’i, kui te märkate, et kotike on kahjustatud. Sellisel juhul võivad
plaastrid ära kuivada ja halvemini nahale kleepuda.

Kuidas Lidokaiin Grünenthal’i hävitada
Kasutatud plaastrid sisaldavad endiselt toimeainet ja see või olla teistele kahjulik. Voltige kasutatud
plaastrid pooleks, nii et kleepuvad pinnad on kohakuti ja visake ära. Veenduge, et kasutatud plaastrid
ei jää laste käeulatusse.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO


Mida Lidokaiin Grünenthal sisaldab
-Toimeaine on lidokaiin.
-Iga 10 cm x 14 cm plaaster sisaldab 700 mg (5% w/w) lidokaiini.
-Abiained:
-Kleepuvas kihis on glütserool, sorbitooli lahus, naatriumkarmelloos, propüleenglükool (E1520),

uurea, raske kaoliin, viinhape, želatiin, polüvinüülalkohol, alumiiniumglütsinaat, dinaatriumedetaat, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216),
polüakrüülhape, naatriumpolüakrülaat, puhastatud vesi.
Kiudkangas ja eemaldatav kaitsekile sisaldavad polüetüleentereftalaati (PET).

Kuidas Lidokaiin Grünenthal välja näeb ja pakendi sisu
Ravimplaaster on 14 cm pikk ja 10 cm lai. See on valget värvi kiudkangast, millele on märgitud „Lidocaine 5%”. Plaastrid on pakitud korduvalt suletavatesse kotikestesse, mis sisaldavad 5 plaastrit.
Karp sisaldab 5, 10, 20, 25 või 30 plaastrit, mis on pakitud 1, 2, 4, 5 või 6 kotikese sisse. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 Aachen Saksamaa
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010.