Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lazapix - Lazapix pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Lazapix 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lazapix 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lazapix 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lazapix 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lazapix 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Lazapix 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. 

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. 

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,  mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Lazapix ja milleks seda kasutatakse 

2. Mida on vaja teada enne Lazapix’i võtmist 

3. Kuidas Lazapix`i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed 

5. Kuidas Lazapix`i säilitada

6. Lisainfo1. MIS RAVIM ON LAZAPIX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Lazapix kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks. 
Lazapixga ravitakse haigust, mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust. 
Lazapixt võib kasutada ka ravimaks sellist seisundit, mille sümptomiteks on “ülev meeleolu”,  ebatavaline energilisus, harilikust palju väikesem unevajadus, väga kiire kõne ja mõtete sööst ning  mõnikord tõsine ärrituvus. See on ka meeleolu stabiliseerija, mis aitab vältida selle haigusega  kaasnevate töövõimetust põhjustavate meeleolu äärmuslike tõusude ja languste (depressioonide)  kordumist.


2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LAZAPIX’I VÕTMIST

Ärge kasutage Lazapix`i
- kui te olete allergiline (ülitundlik) olansapiini või Lazapix’i mõne koostisosa suhtes. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või hingelduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma raviarstile.

- kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud rõhk silmas). 

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lazapix
- Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil esinevad sellised nähud pärast Lazapix’i manustamist, rääkige sellest raviarstile. 

- Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik,  kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, 

võtke kohe ühendust oma raviarstiga. 

- Lazapix kasutamine eakatel dementsusega patsientidel ei ole soovitav, kuna võivad kaasuda tõsised kõrvalnähud. 


Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest: 
• Suhkurtõbi

• Südamehaigus

• Maksa- või neeruhaigus

• Parkinsoni tõbi

• Langetõbi

• Eesnäärme probleemid 

• Soolesulgus (paralüütiline iileus)

• Verehaigused

• Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid) 


Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult  või “mini” ajuinsult. 
Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana. 
Lazapix ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele. 

Kasutamine koos teiste ravimitega
Lazapix`i kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui  olete manustanud Lazapix`i koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate  ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda. 
Rääkige raviarstile, kui kasutate samaaegselt fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini  (antibiootikum), kuna arst võib vajalikuks pidada teil Lazapix’i annuse muutmist. 
Palun öelge oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa  arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti tähtis on rääkida arstile sellest, kui kasutate Parkinsoni  tõve vastaseid ravimeid. 

Lazapix’i võtmine koos toidu ja joogiga
Kui olete manustanud Lazapix`’, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Lazapix ja alkohol koos võivad tekitada unisust. 

Rasedus ja imetamine
Kui olete rase või esineb raseduse kahtlus, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti raviarstile. Raseduse korral ei tohi seda ravimit kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud. Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Lazapix väikesed kogused erituvad rinnapiima. 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Lazapix’i kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot  ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile. 

Oluline teave mõningate Lazapix’i koostisainete kohta
Lazapix sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga. 
Tabletti kattev polümeerkile sisaldab sojaõli. Kui te olete sojale või maapähklitele allergiline, ei tohi te neid tablette kasutada.


3. KUIDAS LAZAPIX`I VÕTTA

Võtke Lazapix`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Arst seletab teile, mitu tabletti Lazapix`i võtta ning kui kaua ravi peab jätkama. Lazapix’i ööpäevane annus on 5 mg ja 20 mg vahel. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Lazapix’i kasutamist ilma arsti korralduseta.  Te peate Lazapix’i võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma. Lazapix tablett tuleb tervelt alla neelata ning juua peale vett. 

Kui te võtate Lazapix`t rohkem kui ette nähtud
Patsientidel, kes on võtnud Lazapix`t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid:  kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja  vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia),  kooma, palaviku, kiirema hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon,  hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke  koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit. 

Kui te unustate Lazapix`i võtta
Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. 

Kui te lõpetate Lazapix’i võtmise
Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kuni arst on soovitanud. 
Kui te lõpetate Lazapix võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine,  võimetus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada. 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nii nagu kõik ravimid, võib ka Lazapix põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. 
Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1 kasutajal 10-st): 
• Kaalutõus

• Unisus

• Prolaktiini taseme tõus veres

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 100-st): 

• Mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused 

• Suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis 

• Näljatunne

• Pearinglus

• Rahutus

• Värisemine

• Lihasjäikus või -spasm (sealhulgas silma liigutused) 

• Kõnehäired

• Ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) 

• Kõhukinnisus

• Suukuivus

• Lööve

• Jõuetus

• Äärmine väsimus 

• Vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni

• Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb aeglane pulsisagedus), eriti istuvast või lamavast asendist tõustes. Tavaliselt möödub see iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis konsulteerige raviarstiga. 

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 1000-st):

• Aeglane pulsisagedus 

• Tundlikkus päikesekiirgusele 

• Karvakadu 

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1...10 kasutajal 10 000-st):

• Rindade suurenemine meestel või naistel 

Teised võimalikud kõrvaltoimed (olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust hinnata): 

• Allergiline reaktsioon (nt suu ja kõri turse, sügelus, lööve) 

• Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on vahel kaasnenud ketoatsidoos (ketoainete  rohkus veres ja uriinis) ja kooma.

• Normaalse kehatemperatuuri alanemine 

• Krambid, tavaliselt on sellistel juhtudel patsiendil juba varem krambid (epilepsia) esinenud. 

• Palaviku, kiire hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon.

• Silma lihaste spasmid, mis põhjustavad silmade ringlevaid liigutusi 

• Ebaregulaarsed südamerütmid 

• Seletamatu äkksurm

• Verehüübed, nagu nt jala süvaveenide ummistumine või verehüüve kopsus 

• Pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust. 

• Maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas 

• Lihastehaigust, millele on iseloomulikud seletamatud valud 

• Urineerimisraskused 

• Kauakestvat ja/või valulikku erektsiooni 


Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus,  kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused.   Selles patsiendigrupis on esinenud üksikuid surmajuhtumeid. 
Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Lazapix sümptomeid halvendada. 
Mõnedel naistel, kes on pikemat aega seda tüüpi ravimeid kasutanud, on harva tekkinud piima eritumine ning menstruatsioone on ära jäänud või on esinenud ebaregulaarseid menstruaaltsükleid. Kui see peaks kauem püsima, siis rääkige sellest oma raviarstile. Väga harva võivad imikutel, kelle emad on raseduse viimases staadiumis (3-ndal trimestril) kasutanud Lazapix`i, esineda värisemine, unisus või uimasus. 
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. KUIDAS LAZAPIX`I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage Lazapix’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. 
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Lazapix sisaldab
- Toimeaine on olansapiin. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg toimeainet. Täpne sisaldus on näidatud Lazapix tablettide pakendil. 
-Abiained:
- Tableti sisus on laktoosmonohüdraat , mikrokristalne tselluloos, krospovidoon (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos, talk, magneesiumstearaat
- Tableti kattes on sojaletsitiin (E322) , polüvinüülalkohol , talk, titaandioksiid E171 ja ksantaankummi (E415).


Lisaks sisaldavad: 
Lazapix 15 mg:
Tableti kattes on must raudoksiid (E172), indigokarmiin (E132) ja kollane raudoksiid (E172).
Lazapix 20 mg:
Tableti kattes on must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172).


Kuidas Lazapix välja näeb ja pakendi sisu
Lazapix 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg ja 10 mg on valged tabletid. 
Lazapix 15 mg on helesinised tabletid. 
Lazapix 20 mg on roosad tabletid.

Lazapix tabletid on karpides, milles 28, 35, 56 või 70 tabletti. 
Lazapix 10 mg on ka 7 tableti kaupa pakendis. 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja: Portfarma ehf Köllunarklettsvegur 2, 104 Reykjavik,  Island
Tootja:
Pharmathen S.A., 
Dervenakion 6,
15351 Pallini, Attiki, 
Kreeka


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimedega:
Taani Lazapix Bulgaaria Lazapix Belgia Lazapix Holland Lazapix Luksemburg Lazapix Saksamaa Lazapix Poola Lazapix Eesti Lazapix Leedu Lazapix 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg , 20 mg plėvele dengtos tabletės Läti Lazapix Island Lazapix
Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2010.