Loratin - tabl 10mg n30

ATC Kood: R06AX13
Toimeaine: Loratadine
Tootja: HEXAL AG

Artikli sisukord

LORATIN
tabl 10mg N30


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Loratin, 10 mg tabletid

Loratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

1.Mis ravim on Loratin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Loratin’i võtmist

3.Kuidas Loratin’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Loratin’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Loratin ja milleks seda kasutatakse

Loratin kuulub antihistamiinsete ravimite rühma ning ta avaldab histamiiniretseptorite blokeerimise ja põletikku tekitavate ainete vabanemise pärssimise kaudu allergiavastast toimet.

Loratin’i kasutatakse allergilise nohu (riniidi), silmapõletiku (konjunktiviidi) ja nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Loratin’i võtmist

Ärge võtke Loratin’i:

-kui te olete loratadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Loratin’i ei ole soovitatav anda alla 2-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui teil on raske maksakahjustus

Loratin-ravi tuleb lõpetada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, kuna allergiaravimid võivad segada või ära hoida nahatestide positiivse reaktsiooni.

Muud ravimid ja Loratin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid mis tahes muid ravimeid.

Kui Loratin’i kasutada koos tsimetidiini (mao haavandtõve ravim), erütromütsiini (antibiootikum) või ketokonasooliga (seenhaiguste vastane ravim), siis võib loratadiini toime (sh kõrvaltoimed) tugevneda, seepärast tuleb loratadiini samaaegselt nende ravimitega võtta ettevaatusega.

Loratin koos toidu ja joogiga

Loratin’i võtmine koos toidu ja joogiga võib aeglustada tema imendumist, kuid ei mõjuta ravimi toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga.

Rasedus

Kuigi rasedate kohta saadud andmed näitavad, et loratadiini kasutamisel ei esine väärarenguid ega kahjulikku toimet lootele/vastsündinule, on siiski ettevaatusabinõuna soovitatav loratadiini raseduse ajal vältida.

Imetamine

Loratadiin eritub rinnapiima, mistõttu ravi vajaduse tekkimisel rinnaga toitmise ajal tuleb kas lõpetada rinnaga toitmine või ravimit mitte manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Loratin tavaliselt autojuhtimiseks vajalikke võimeid, nt reaktsioonikiirust, nägemisteravust, valvsust ja juhtimiskäitumist. Üksikjuhtudel on loratadiin põhjustanud uimasust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Seetõttu peavad tundlikud inimesed, kellel ravimid võivad põhjustada ebaharilikke reaktsioone, enne autojuhtimist, masinate käsitsemist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist kõigepealt kontrollima, kuidas nad ravimile reageerivad.

Loratin sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Loratin’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Täiskasvanute ja noorukite tavaline annus on 1 tablett (10 mg) 1 kord päevas.

2...12-aastased lapsed

Kehakaaluga üle 30 kg

Üks tablett (10 mg) üks kord päevas

Kehakaaluga 30 kg või vähem

Pool tabletti (5 mg) üks kord päevas.

Raske maksahaiguse korral on Loratin’i soovitatav ravi algul manustada ½ tabletti (vastab 5 mg loratadiinile) ööpäevas või 1 tablett (vastab 10 mg loratadiinile) ülepäeviti. Seejärel võib annust vähehaaval suurendada.

Tablett tuleb ilma närimata ning vähese vedelikuga alla neelata.

Raviarst otsustab ravi kestuse üle. See sõltub haiguse kulust ning ei ületa 6 kuud.

Nõgestõve korral on olemasolevate andmete kohaselt ravi kestnud seni ainult kuni 4 nädalat. 2 kuni 12-aastastele lastele on lubatud ravikestus kuni 2 nädalat.

Tundlikkus ravimi suhtes on individuaalselt erinev. Kui 3 ravipäeva jooksul mingit toimet ei avaldu, ei toimi ravim tõenäoliselt ka edaspidi.

Kui teil on tunne, et Loratin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Loratin’i rohkem kui ette nähtud

Tahtmatust üleannustamisest ei tulene tõenäoliselt raskeid tagajärgi. Üleannustamise tõttu võib teil esineda unisus, südame löögisageduse kiirenemine või peavalu. Kui olete võtnud liiiga palju tablette, pöörduge oma arsti poole.

LORATIN_14996_PIL_149963x1

Kui te unustate Loratin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi regulaarselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

2…12-aastastel lastel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud peavalu, närvilisus ja väsimus. Täiskasvanutel ja noorukitel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud unisus, peavalu, suurenenud söögiisu ja unetus. Ülejäänud kõrvaltoimed, millest on väga harva teatatud turustamisjärgse perioodi jooksul, on loetletud alljärgnevas tabelis.

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkusreaktsioonid (sh angiödeem ehk piirdunud turse ja anafülaksia ehk allergiline reaktsioon )

Närvisüsteemi häired

Pearinglus, krambid

Südame häired

Tahhükardia ehk kiirenenud südametegevus, palpitatsioonid ehk südamepekslemised

Seedetrakti häired

Iiveldus, suukuivus, gastriit ehk maopõletik

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni kõrvalekalded

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve, alopeetsia ehk juuste väljalangemine

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väsimus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Loratin’i säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Loratin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Loratin sisaldab

-Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.

-Abiained on laktoos, magneesiumstearaat, maisitärklis, ränidioksiid.

Kuidas Loratin välja näeb ja pakendi sisu

Loratin on valge, ellipsikujuline, poolitusjoonega tablett, mille pikkus on 7,5 - 7,9 mm ning laius u 5 mm. Tabletid on pakendatud blisterpakendisse, 30 kaupa karbis.

Müügiloa hoidja

HEXAL AG

Industriestraβe 25

D-83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja

SALUTAS Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Saksamaa või

Lek Spolka Akcyjna 50 C Domaniewska str 02-672 Varssavi, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400

Fax: +372 6652410

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2015


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Loratin, 10 mg tablett

Loratin express, 10 mg tablett

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini. INN. Loratadinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett

Tableti kirjeldus: valge, ellipsikujuline, poolitusjoonega, mille pikkus on 7,5 - 7,9 mm ning laius u 5 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Allergilise riniidi ja konjunktiviidi sümptomaatiline ravi. Urtikaaria sümptomaatiline ravi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annused.

Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga enam kui 30 kg peavad võtma 1 tableti üks kord ööpäevas (vastavalt 10 mg loratadiini). Tableti võib võtta sõltumatult toidukordadest.

2...12-aastased lapsed, kelle:

- kehakaal on üle 30 kg

10 mg üks kord ööpäevas (üks tablett üks kord ööpäevas);

- kehakaal on 30 kg või vähem

pool tabletti üks kord ööpäevas (vastab 5 mg loratadiinile).

Loratadiini efektiivsus ja ohutus alla 2-aastastel lastel ei ole kinnitatud.

Raske maksahaigusega patsientidele tuleb manustada väiksem algannus, sest loratadiini kliirens võib neil olla aeglasem. Täiskasvanute ja üle 30 kg kaaluvate laste soovitatav algannus on 10 mg ülepäeviti, 30 kg ja vähem kaaluvatele lastele on soovitatav manustada 5 mg (pool tabletti) ülepäeviti.

Eakatel ja neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Manustamisviis ja ravi kestus

Tablett tuleb ilma närimata alla neelata, juues peale veidi vedelikku.

Üldjuhul oleneb ravi kestus kliinilisest pildist ja haiguse kulust ning ei tohi ületada 6 kuud.

Urtikaaria korral piirduvad senised kogemused vaid kuni 4-nädalase raviga.

2...12-aastaste laste puhul on lubatud ravi kestus 2 nädalat.

Tundlikkus ravimi suhtes on individuaalselt erinev. Kui 3 ravipäeva jooksul mingit toimet ei avaldu, ei toimi ravim tõenäoliselt ka edaspidi.

4.3Vastunäidustused

Loratin/Loratin express on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Raske maksakahjustusega patsientidele tuleb Loratin’i/Loratin express’i manustada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Loratin’i/Loratin express’i manustamine tuleb lõpetada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, vastasel korral võivad antihistamiinikumid nõrgendada või ära hoida naha reaktiivsusindeksi positiivseid reaktsioone.

See ravim sisaldab laktoosi, mistõttu harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Psühhomotoorseid võimeid mõõtvatest uuringutest nähtus, et samaaegsel manustamisel alkoholiga ei tugevda Loratin/Loratin express alkoholi toimet.

Võib esineda potentsiaalseid koostoimeid CYP3A4 või CYP2D6 teadaolevate inhibiitoritega (nt tsimetidiin, erütromütsiin, ketokonasool), mille tulemusena võib loratadiini tase suureneda (vt lõik 5.2) ja kõrvaltoimed võivad tugevneda.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Suur hulk rasedate kohta saadud andmeid (rohkem kui 1000 raseda andmed) näitab, et loratadiini kasutamisel ei esine väärarenguid ega kahjulikku toimet lootele/vastsündinule.

Loratadiin ei olnud loomkatsetes teratogeense toimega. Loratadiini ohutus raseduse ajal ei ole kinnitatud (vt lõik 5.3). Seetõttu ei ole Loratin’i/Loratin express’i soovitatav raseduse ajal kasutada.

Loratadiin eritub rinnapiima, seetõttu ei ole last rinnaga toitvatel naistel soovitatav loratadiini kasutada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Kliinilistes uuringutes, milles hinnati juhtimisvõimet, ei ilmnenud loratadiini saavatel patsientidel mingit kahjustust.

Siiski tuleb patsiente teavitada, et väga harvadel juhtudel esineb mõnel inimesel uimasust, mis võib mõjutada nende võimet juhtida sõidukeid või käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

LORATIN_14996_SPC_149963x1

Pediaatrilise populatsiooni kliinilistes uuringutes teatati 2 kuni 12-aastastel lastel sagedaste kõrvaltoimetena (mille esinemissagedus ületas platseebot) peavalust (2,7%), närvilisusest (2,3%) ja väsimusest (1%).

Kliinilistes uuringutes täiskasvanutel ja noorukitel, kellel esinesid allergilise riniidi või kroonilise idiopaatilise urtikaaria nähud, teatati loratadiini soovitatava annuse 10 mg ööpäevas puhul kõrvaltoimetest 2% võrra rohkematel patsientidel kui platseeboga ravitud patsientide puhul. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, millest teatati rohkem kui platseebo korral, olid unisus (1,2%), peavalu (0,6%), suurenenud söögiisu (0,5%) ja unetus (0,1%). Ülejäänud kõrvaltoimed, millest on väga harva teatatud turustamisjärgse perioodi jooksul, on loetletud alljärgnevas tabelis.

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkusreaktsioonid (sh angiödeem ja anafülaksia)

Närvisüsteemi häired

Pearinglus, krambid

Südame häired

Tahhükardia, palpitatsioonid

Seedetrakti häired

Iiveldus, suukuivus, gastriit

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni kõrvalekalded

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve, alopeetsia

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väsimus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Loratadiini üleannustamisel suurenes antikolinergiliste sümptomite esinemissagedus. Üleannustamisel on teatatud unisusest, tahhükardiast ja peavalust.

Üleannustamise korral tuleb rakendada üldisi sümptomaatilisi ja toetavaid meetmeid ning jätkata nendega nii kaua kui vajalik. Võib kasutada veega segatud aktiivsöe manustamist. Võib kaaluda maoloputust. Loratadiin ei ole hemodialüüsitav ning ei ole teada, kas see on peritoneaaldialüüsi abil elimineeritav. Pärast esmaabi peab jätkama patsiendi meditsiinilist jälgimist.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, ATC-kood: R06AX13

Loratin’i/Loratin express’i toimeaine loratadiin on tritsükliline antihistamiinikum, mis toimib valikuliselt perifeersetesse H-retseptoritesse.

Populatsiooni suurema osa suhtes ning tingimusel, et seda kasutatakse soovitatavas annuses, ei ole loratadiinil kliiniliselt olulisi sedatiivseid ega antikolinergilisi omadusi.

Pikaajalise ravi jooksul ei esinenud mingeid kliiniliselt olulisi muutusi füüsilisel läbivaatusel ja elektrokardiogrammides ega ka eluliste näitajate ja laborianalüüside tulemuste osas.

Loratadiin ei oma olulist toimet H-retseptoritele. See ei pärsi noradrenaliini tagasihaaret ning praktiliselt ei oma toimet kardiovaskulaarsele funktsioonile või südamestimulaatori aktiivsusele.

5.2Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist imendub loratadiin kiiresti ning läbib ulatusliku esmase maksapassaaži peamiselt CYP3A4 ja CYP2D6 vahendusel. Peamine metaboliit desloratadiin (DL) on farmakoloogiliselt aktiivne ja vastutab suurel määral kliinilise toime eest. Loratadiini ja DL maksimaalne kontsentratsioon plasmas (TMAX) saabub vastavalt 1 kuni 1,5 tundi või 1,5 kuni 3,7 tundi pärast manustamist.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes on teatatud loratadiini kontsentratsiooni suurenemisest plasmas, millega ei kaasnenud kliiniliselt olulisi muutusi (sh elektrokardiogrammides), kui loratadiini kasutati samaaegselt ketokonasooli, erütromütsiini ja tsimetidiiniga.

Loratadiin seondub ulatuslikult plasmavalkudega (97% kuni 99%), kusjuures aktiivse metaboliidi seonduvus on mõõdukas (73% kuni 76%).

Tervetel isikutel on loratadiini ja selle aktiivse metaboliidi jaotumise poolväärtusajad plasmas vastavalt ligikaudu 1 tund ja 2 tundi. Loratadiini keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg oli tervetel täiskasvanutel 8,4 tundi (vahemikus 3 kuni 20 tundi), peamisel aktiivsel metaboliidil oli see 28 tundi (vahemikus 8,8 kuni 92 tundi).

10 päeva jooksul eritub ligikaudu 40% annusest uriiniga ja 42% väljaheitega, peamiselt konjugeeritud metaboliitidena. Ligikaudu 27% annusest eritub esimese 24 tunni jooksul uriiniga. Muutumatu aktiivse vormina, loratadiini või DL-na eritub vähem kui 1% toimeainest.

Loratadiini ja selle aktiivse metaboliidi biosaadavuse parameetrid on annusega proportsionaalsed.

Loratadiini ja selle metaboliitide farmakokineetiline profiil on tervetel täiskasvanud vabatahtlikel võrreldav tervete eakate vabatahtlikega.

Samaaegne toidu manustamine võib veidi pikendada loratadiini imendumist, ilma et see mõjutaks kliinilist toimet.

Kroonilise neerukahjustusega patsientidel olid nii loratadiini kui tema aktiivse metaboliidi AUC ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX) suuremad kui normaalse neerufunktsiooniga patsientide AUC ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX). Loratadiini ja tema metaboliidi keskmised eliminatsiooni poolväärtusajad ei erinenud oluliselt tervetel isikutel täheldatust. Hemodialüüs ei mõjuta loratadiini ja selle aktiivse metaboliidi farmakokineetikat kroonilise neerukahjustusega isikutel.

Alkoholismist põhjustatud kroonilise maksahaigusega patsientidel olid loratadiini AUC ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas (CMAX) kahekordsed, samas kui aktiivse metaboliidi farmakokineetiline profiil ei olnud normaalse maksafunktsiooniga patsientidega võrreldes märkimisväärselt muutunud. Loratadiini ja selle metaboliidi eliminatsiooni poolväärtusaeg oli vastavalt 24 ja 37 tundi ning see pikenes vastavalt maksahaiguse raskusele.

Loratadiin ja selle aktiivne metaboliit erituvad imetavate naiste rinnapiima.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ei ole leitud teratogeenset toimet. Siiski täheldati rottide järglastel pikenenud poegimist ja vähenenud elujõulisust, kui tase palsmas (AUC) ületas 10 korda kliinilise annuse puhul saavutatava.

Pärast 5-päevast manustamist, kuni 12 tabletti (120 mg) ööpäevas suukaudse lüofilisaadina hamstrite põske, ei täheldatud limaskesta ärritust.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoos

Magneesiumstearaat

Maisitärklis

Ränidioksiid

Nõuanne diabeetikutele: Üks tablett sisaldab vähem kui 0,01 leivaühikut.

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Tabletid on pakendatud alumiiniumist/polüvinüülkloriidist blisterlehtedele, mis paiknevad pappkarbis.

LORATIN EXPRESS: 10 tabletti pakendis (käsimüügiravim)

LORATIN: 30 tabletti pakendis (retseptiravim).

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

HEXAL AG

Industriestraβe 25

D-83607 Holzkirchen

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Loratin: 397102

Loratin express: 396902

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

4.10.2002/9.10.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis uuendatud mais 2015