Lormed 15 mg - tablett (15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AC06
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: PRO. MED. CS. PRAHA a.s

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lormed 7,5 mg, tabletid

Lormed 15 mg, tabletid

Meloksikaam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lormed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lormed’i võtmist
 3. Kuidas Lormed’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lormed’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Lormed ja milleks seda kasutatakse

Lormed sisaldab toimeainena meloksikaami. Meloksikaam kuulub mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d) nimetatavate ravimite rühma, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks liigestes ja lihastes.

Lormed tablette kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Lormed’i võtmist

 • osteoartroosi ägenemiste lühiajaliseks raviks;
 • reumatoidartriidi pikaajaliseks raviks;
 • anküloseeriva spondüliidi pikaajaliseks raviks.

Ärge võtke Lormed’i:

 • viimasel kolmel raseduskuul;
 • kui te olete laps või alla 16aastane nooruk;
 • kui olete allergiline meloksikaami, aspiriini või teiste põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes;
 • kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui pärast aspiriini või teiste MSPVAde võtmist ilmnevad järgmised sümptomid:
 • kähisev hingamine, pigistustunne rinnus, hingeldamine (astma),
 • ninakinnisus nina limaskesta tursumise tõttu (ninapolüübid),
 • nahalööve/nõgestõbi (urtikaaria),
 • ootamatu naha või limaskesta turse, nt silmade ümbruse, näo, huulte, suu või kõri turse, ms võib põhjustada hingamisraskusi (angioneurootiline ödeem);
 • kui te olete saanud eelnevalt ravi MSPVAdega ja teie haigusloos esineb mao või soolestiku verejooksu, mao või soolestiku mulgustumist (perforatsioon);
 • kui teil on mao või soolestiku haavandid või verejooks;
 • kui teil on hiljuti esinenud mao või peptilist haavandit (vähemalt kaks korda ilmenud haavandit või veritsust);
 • kui teil on raske maksafunktsiooni häire;
 • kui teil on mitte dialüüsitav raske neerupuudulikkus;
 • kui teil on hiljuti esinenud ajuverejooksu (tserebrovaskulaarne veritsus);
 • kui teil esineb ükskõik millist liiki veritsushäire;
 • kui teil on raske südamepuudulikkus.

Kui te pole päris kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, pöörduge oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Hoiatused

Ravimid nagu Lormed võivad olla seotud südamelihase (müokardi) infarkti või insuldi (apopleksia) veidi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust. Ärge kasutage Lormed’i kauem, kui teile on määratud (vt lõik 3 „Kuidas Lormed’i võtta”).

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks, siis peate enne meloksikaami kasutamist arutama seda oma arsti või apteekriga. Näiteks:

 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
 • kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi);
 • kui teil on kõrge kolesterooli tase veres (hüperkolesteroleemia);
 • kui te suitsetate.

Lõpetage Lormed’i ravi otsekohe, kui märkate endal seedetrakti veritsust (põhjustab tõrvavärvi väljaheidet) või haavandumist (põhjustab kõhuvalu).

Lormed’i kasutamisel on esinenud potentsiaalselt eluohtlikke nahareaktsioone (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs), mis algselt tekivad punakate täppide või ümarate laikudena kehatüvel, sageli võivad keskosas olla villid. Lisaks võivad esineda suu, neelu, nina, suguelundite ja silma (punased ja turses silmad) limaskestadel haavandid. Sellise võimaliku eluohtliku nahalööbega kaasnevad sageli gripile sarnased sümptomid. Lööve võib progresseeruda, põhjustades laialdaselt villide tekke või naha irdumist.

Raskekujuliste nahareaktsioonide kõrgeim tekkerisk on ravi esimestel nädalatel. Kui teil on tekkinud Lormed’i kasutamisel Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermise nekrolüüs, ei tohi te Lormed’iga ravi enam uuesti alustada.

Kui teil tekib lööve või eelnimetatud sümptomid nahal, lõpetage Lormed’i võtmine, võtke kohe ühendust arstiga ja andke talle teada, et võtate seda ravimit.

Ägedast valust kiireks vabanemiseks Lormed ei sobi.

Lormed võib varjata infektsioonhaiguse sümptomeid (nt palavik). Kui te arvate, et teil võib olla infektsioon, siis peate konsulteerima oma arstiga.

Olge eriti ettevaatlik Lormed tablettidega ja rääkige oma arstiga:

 • kui teil on varem olnud astma,
 • kui te peate minema tegema vere või uriiniproovi, öelge alati, et te võtate meloksikaami.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna võib ilmneda vajadus ravi kohandamiseks, on oluline, et enne Lormed’i võtmist konsulteeriksite oma arstiga:

 • kui teil on kunagi varem esinenud söögitorupõletik (ösofagiit), mao limaskesta põletik (gastriit) või mõni muu seedetrakti haigus, nagu Crohni tõbi või haavandiline jämesoole põletik;
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon);
 • kui olete vanemas eas;
 • kui te põete südame, maksa või neeruhaigust;
 • kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi);
 • kui teil on vähenenud veremaht (hüpovoleemia), mis võib esineda pärast rasket verekaotust, põletust, kirurgilist operatsiooni või vähest vedeliku manustamist;
 • kui arst on teil diagnoosinud mõne suhkru talumatuse, kuna see ravim sisaldab laktoosi;
 • kui arst on teil eelnevalt diagnoosinud kaaliumi kõrge taseme veres.

Arst peab teie ravi kulgu jälgima.

Muud ravimid ja Lormed

Kuna Lormed võib mõjutada teiste ravimite toimeid ja teised ravimid võivad mõjutada Lormed’i toimeid, siis teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on teavitada oma arsti või apteekrit, kui olete võtnud/võtate või kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • teised MSPVAd;
 • vere hüübimist takistavad ravimid;
 • verehüübeid lahustavad ravimid (trombolüütikumid);
 • südame ja neeruhaiguste ravimid;
 • kortikosteroidid (kasutatakse põletiku või allergiliste reaktsioonide raviks);
 • tsüklosporiin/takroliimus – kasutatakse pärast elundite siirdamisi või raskekujuliste nahahaiguste, reumatoidartriidi või nefrootilise sündroomi raviks;
 • ükskõik milline diureetikum (vett väljutav ravim). Kui te võtate diureetikume, võib arst teie neerufunktsiooni jälgida;
 • kõrge vererõhu ravim (nt beetablokaator);
 • liitium – kasutatakse meeleolu häirete raviks;
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId) – kasutatakse depressiooni raviks;
 • metotreksaat – kasutatakse kasvajate, raskete ravile allumatute nahahaiguste ja aktiivse reumatoidartriidi raviks;
 • kolestüramiin – kasutatakse kolesterooli taseme langetamiseks;
 • deferasiroks – kasutatakse organismi kõrge rauasisalduse raviks;
 • pemetrekseed – kasutatakse kasvajate raviks.

Järgmised ravimid võivad koos meloksikaamiga manustamisel suurendada kaaliumi (K+) sisaldust veres:

 • kaaliumi soolad,
 • kaaliumisäästvad diureetikumid,
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid, angiotensiin II retseptorite antagonistid,
 • mittesteroidsed põletikuvastased ained,
 • (madalmolekulaarsed või fraktsioneerimata) hepariinid,
 • tsüklosporiin, takroliimus,
 • timetoprim.

Kõrvaltoimete ilmnemine võib sõltuda kaasuvatest faktoritest.

Kui te ei ole milleski kindel, siis pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui rasedus tuvastatakse Lormed’i’ kasutamise ajal, tuleb sellest arsti teavitada.

Esimesel kuuel raseduskuul võib arst vajadusel seda ravimit teile määrata.

Ärge võtke seda ravimit raseduse viimasel kolmel kuul, kuna Lormed võib avaldada raskeid toimeid teie lapsele, eriti südamele, kopsudele ning neerudele, isegi ainult ühekordsel manustamisel.

Imetamine

Seda ravimit ei soovitata kasutada imetamise ajal.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Viljakus

Lormed võib muuta rasestumise raskendatuks. Kui te plaanite rasestuda või teil on probleeme rasestumisega, siis teavitage sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi kasutamise ajal võivad tekkida nägemishäired, sh hägune nägemine, pearinglus, unisus, peapööritus või muud kesknärvisüsteemi häired. Kui see puudutab teid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Lormed sisaldab piimasuhkrut (laktoos)

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist oma arstiga nõu pidama.

Kuidas Lormed’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused on:

Osteoartroos:

7,5 mg (üks 7,5 mg tablett või pool 15 mg tabletti) üks kord ööpäevas. Annust võib suurendada kuni 15 mg-ni (kaks 7,5 mg tabletti või üks 15 mg tablett) üks kord ööpäevas.

Reumatoidartriit:

15 mg (kaks 7,5 mg tabletti või üks 15 mg tablett) üks kord ööpäevas. Annust võib vähendada kuni 7,5 mg-ni (üks 7,5 mg tablett või pool 15 mg tabletti) üks kord ööpäevas.

Anküloseeriv spondüliit:

15 mg (kaks 7,5 mg tabletti või üks 15 mg tablett) üks kord ööpäevas. Annust võib vähendada kuni 7,5 mg-ni (üks 7,5 mg tablett või pool 15 mg tabletti) üks kord ööpäevas.

Manustamiviis

Suukaudne.

Tabletid tuleb alla neelata vee või mõne muu joogiga söögi ajal.

7,5 mg tablett: Poolitusjoon on mõeldud ainult tableti murdmiseks, et hõlbustada selle allaneelamist, juhuks kui terve tableti neelamine valmistab raskusi.

15 mg tablett: Tabletti on võimalik jagada kaheks võrdseks annuseks.

Ärge ületage soovitatud ööpäevast maksimaalset annust 15 mg.

Kui mõni pealkirja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud” all esitatud olukordadest kehtib teie kohta, võib arst piirata teie annust kuni 7,5 mg-ni üks kord ööpäevas.

Lormed’i ei tohi anda lastele ega alla 16 aasta vanustele noorukitele.

Kui teil on tunne, et Lormed’i tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk või te ei tunne ennast paremini pärast mitmepäevast ravi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Lormed’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette või kahtlustate üleannustamist, pöörduge otsekohe arsti poole või minge lähimasse haiglasse.

MSPVA üleannustamise sümptomiteks on tavaliselt:

 • energiapuudus (letargia);
 • unisus;
 • iiveldus ja oksendamine;
 • valu kõhu piirkonnas (epigastraalvalu).

Tavaliselt kaovad need sümptomid kui lõpetate Lormed’i võtmise. Teil võib esineda mao või soolte (seedetrakti) verejooks.

Raske mürgistus võib põhjustada tõsise reaktsiooni ravimile (vt lõik 4):

 • vererõhu tõus (hüpertensioon);
 • äge neerupuudulikkus;
 • maksafunktsiooni kahjustumine;
 • hingamise aeglustumine või seiskumine (respiratoorne depressioon);
 • teadvusekaotus (kooma);
 • krambid (krambihood);
 • vereringe (kardiovaskulaarne) kollaps;
 • südameseiskumine;
 • kiired allergilised (ülitundlikkus) reaktsioonid, sh:
 • minestus,
 • raskendatud hingamine,
 • nahareaktsioonid.

Kui te unustate Lormed’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage otsekohe Lormed’i võtmine ja konsulteerige arstiga või minge lähimasse haiglasse, kui teil esineb:

Mõni allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon, mille sümptomiteks võivad olla:

 • nahareaktsioonid, nagu sügelus (pruritus), naha villid või mahakoorumine, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik nahalööve (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), pehmete kudede (limaskestad) kahjustused või multiformne erüteem (vt lõik 2). Multiformne erüteem on raskekujuline allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja muid niiskeid kehapindu;
 • naha või limaskestade turse, nt silmaümbruste, näo, huulte, suu limaskesta või kõri turse, millega võib kaasneda raskendatud hingamine, pahkluude või säärte turse (alajäsemete turse);
 • õhupuudus või astmahoog;
 • maksapõletik (hepatiit). Selle sümptomiteks võivad olla:
 • naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi),
 • kõhuvalu,
 • isutus.

Mõni seedetrakti kõrvaltoime, eriti:

 • verejooks (põhjustab tõrvavärvi väljaheidet);
 • seedetrakti haavandid (põhjustab kõhuvalu).

Seedetrakti (mao ja soolestiku) verejooks, seedetrakti haavandumine või mulgustumine (perforatsioon) võib vahel olla tõsine ja potentsiaalselt surmaga lõppev, eriti eakatel patsientidel.

Kui teil on kunagi esinenud mingeid seedetrakti sümptomeid seoses MSPVA-de pikaajalise kasutamisega, konsulteerige otsekohe arstiga, eriti kui olete eakas. Arst võib ravi ajal teid jälgida.

Kui teil esinevad nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) üldised kõrvaltoimed

Mõnede mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) kasutamisega võib kaasneda arterite topistuste (arteriaalsed tromboosid), nt südameataki (südamelihase infarkt) või insuldi riski väike suurenemine, eriti suurte annuste ja pikaajalise ravi korral.

Seoses MSPVA-raviga on esinenud vedeliku peetust (tursed), kõrget vererõhku (hüpertensioon) ja südamepuudulikkust.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed mõjutavad seedetrakti (mao ja soolestiku kõrvaltoimed):

 • mao ja peensoole ülemise osa haavandid (peptilised/kaksteistsõrmiksoole haavandid);
 • soole seina mulgustumine (perforatsioon) või seedetrakti verejooks (vahel surmaga lõppev, eriti eakatel).

Pärast MSPVA-de manustamist on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

 • iiveldus ja oksendamine;
 • kõhulahtisus;
 • kõhupuhitus;
 • kõhukinnisus;
 • seedehäired (düspepsia);
 • kõhuvalu;
 • tõrvavärvi väljaheide, mis on tingitud seedetrakti verejooksust (meleena);
 • veriokse (hematemees);
 • haavandiline suu limaskesta põletik (haavandiline stomatiit);
 • seedetrakti põletiku halvenemine (nt jämesoolepõletiku või Crohni tõve ägenemine).

Harvemini on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriit).

Meloksikaami (Lormed’i toimeaine) kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

 • seedetrakti kõrvaltoimed, nagu seedehäired (düspepsia), iiveldus ja oksendamine, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhulahtisus (diarröa).

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

 • peavalu.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

 • pearinglus;
 • peapöörituse või keerlemise tunne (vertiigo);
 • unisus;
 • aneemia (vere punase pigmendi hemoglobiini kontsentratsiooni vähenemine);
 • vererõhu tõus (hüpertensioon);
 • nahaõhetus (näo ja kaela ajutine punetus);
 • naatriumi ja vee peetus;
 • kaaliumi kontsentratsiooni tõus veres (hüperkaleemia). See võib põhjustada järgmisi sümptomeid:
 • südamerütmi häired (arütmia),
 • südamepekslemine (tunnete tavalisest rohkem oma südamelööke),
 • lihasnõrkus;
 • röhitsused;
 • mao limaskesta põletik (gastriit);
 • seedetrakti verejooks;
 • suu limaskesta põletik (stomatiit);
 • kiiret tüüpi allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon;
 • sügelus (pruritus);
 • nahalööve;
 • vedeliku peetusest tingitud tursed (ödeem), sh turses pahkluupiirkonnad/jalasääred (alajäsemete ödeem);
 • ootamatu naha või limaskestade turse, nt silmaümbruste, näo, huulte, suu limaskesta või kõri turse, mis võib raskendada hingamist (angioneurootiline ödeem);
 • kiiresti mööduv maksafunktsiooni testide kõrvalekalle (nt maksaensüümide, nagu transaminaaside, aktiivsuse tõus või sapipigmendi bilirubiini kontsentratsiooni tõus). Teie arst saab neid vereanalüüside abil tuvastada;
 • laboratoorsete neerufunktsiooni testide kõrvalekalle (nt kreatiniini või uurea kontsentratsiooni tõus).

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 • meeleolu häired;
 • luupainajad;
 • vere vormelementide arvu kõrvalekalle, sh:
 • ebanormaalne vere vormelementide arv,
 • vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia),
 • vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Need kõrvaltoimed võivad põhjustada infektsiooniriski suurenemist ja selliseid sümptomeid, nagu verevalumid ja ninaverejooksud;

 • helin kõrvus (tinnitus);
 • oma südamelöökide tajumine (südamepekslemine);
 • mao või peensoole ülemise osa haavandid (peptilised või kaksteistsõrmiksoole haavandid);
 • söögitorupõletik (ösofagiit);
 • astmahoogude tekkimine (on täheldatud aspiriini või teiste MSPVAde suhtes allergilistel inimestel);
 • naha raskekujuline villistumine või mahakoorumine (StevensiJohnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs);
 • nõgestõbi (urtikaaria);
 • nägemishäired, sh:
 • hägune nägemine,
 • silma sidekesta põletik (konjunktiviit);
 • jämesoolepõletik (koliit).

Väga harv: võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st

 • naha villilised (bulloossed) reaktsioonid ja multiformne erüteem. Multiformne erüteem on raskekujuline allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja muid niiskeid kehapindu;
 • maksapõletik (hepatiit). See võib põhjustada järgmisi sümptomeid:
 • naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi),
 • kõhuvalu,
 • isutus;
 • äge neerupuudulikkus, eriti riskifaktoritega, nagu südamehaigus, suhkurtõbi või neeruhaigus, patsientidel;
 • soole seina mulgustumine (perforatsioon).

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • pankreatiit (kõhunäärmepõletik);
 • segasusseisund;
 • desorientatsioon;
 • õhupuudus ja nahareaktsioonid (anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid), päikesevalgusest tingitud nahareaktsioonid (valgustundlikkusreaktsioon);
 • seoses MSPVAraviga on täheldatud südamepuudulikkust;
 • teatavate spetsiifilist tüüpi vere valgeliblede täielik kadumine (agranulotsütoos), eriti patsientidel, kes kasutavad Lormed’i koos ravimitega, mis võivad luuüdi funktsiooni pärssida või takistada (müelotoksilised ravimid). Selle tulemuseks võib olla:
 • ootamatu palaviku teke,
 • kurguvalu,
 • infektsioonid.

Kõrvaltoimed, mida põhjustavad mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), kuid mida ei ole veel täheldatud pärast Lormed’i kasutamist

Neerustruktuuri muutused, mille tagajärjeks on äge neerupuudulikkus:

 • väga harvad neerupõletiku juhtumid (interstitsiaalne nefriit);
 • mõnede neerurakkude surm (äge tubulaarne või papillinekroos);
 • valk uriinis (proteinuuriaga nefrootiline sündroom).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Lormed’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterribal ja väliskarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei vaja. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lormed sisaldab

 • Toimeaine on meloksikaam.

Üks 7,5 mg tablett sisaldab 7,5 mg meloksikaami. Üks 15 mg tablett sisaldab 15 mg meloksikaami.

 • Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, preželantiniseeritud maisitärklis, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, naatriumtsitraat, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Lormed välja näeb ja pakendi sisu

Lormed tabletid on kahvatukollased ümarad tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Lormed 15 mg tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused:

Pakendis on 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 või 1000 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1, 140 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik.

Tootja

Chanelle Medical

Loughrea, Co. Galway

Iirimaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PRO.MED.CS Baltic, UAB, Liimi 1, 10621 Tallinn, Tel: +372 6 597008

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmeriikides järgmiste nimetustega:

TAANI

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 7,5 mg

 

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 15 mg

TŠEHHI VABARIIK

Artrilom 15 mg

EESTI

Lormed 7,5 mg

 

Lormed 15 mg

POOLA

Lormed 7,5

 

Lormed 15

PORTUGAL

Meloxicam Generis 7,5 mg Comprimidos

 

Meloxicam Generis 15 mg Comprimidos

SLOVAKKIA VABARIIK

Lormed 7,5

 

Lormed 15

HISPAANIA

Meloxicam Kern Pharma 15 mg Comprimidos

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2017.