Lacipil - õhukese polümeerikattega tablett (4mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA09
Toimeaine: latsidipiin
Tootja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

LACIPIL, 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Latsidipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on LACIPIL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne LACIPIL’i kasutamist
 3. Kuidas LACIPIL’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas LACIPIL’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on LACIPIL ja milleks seda kasutatakse

LACIPIL’i kasutatakse kõrgvererõhu (hüpertensiooni) raviks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks. LACIPIL laiendab veresooni, mille tulemusena paraneb verevool ja alaneb vererõhk.

Mida on vaja teada enne LACIPIL’i kasutamist

Ärge kasutage LACIPIL’i

 • kui olete latsidipiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on südamehaigus, mida nimetatakse aordistenoosiks. See on südamest vere väljavoolu reguleeriva südameklapi ahenemine.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge võtke LACIPIL’i enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LACIPIL-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst peab olema teadlik sellest::

 • kui teil esineb probleeme südamega.
 • kui te põete maksahaigust.

Muud ravimid ja LACIPIL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada LACIPIL’i toimet või suurendada kõrvaltoimete tekke tõenäosust. Ka LACIPIL võib muuta mõnede teiste ravimite toimet. Nendeks on:

 • teised vererõhku langetavad ravimid, nagu furosemiid, propranolool või kaptopriil;
 • tsimetidiin (kasutatakse maohaavandite raviks);
 • tsüklosporiin (kasutatakse siirdatud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks või teatud autoimmuunhaiguste korral).

Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te võtate mõnda eespool loetletud ravimitest.

LACIPIL koos toidu ja joogiga

Ärge jooge LACIPIL’i võtmise ajal greibimahla.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst kaalub LACIPIL´i võtmisega seotud riske ja kasu teile ja teie lapsele.

Puuduvad andmed LACIPIL´i ohutuse kohta rasedatel.

LACIPIL’is sisalduvad koostisained võivad erituda rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, pidage enne LACIPIL’i võtmist nõu oma arstiga.

LACIPIL sisaldab laktoosi

LACIPIL sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, teavitage sellest oma arsti enne LACIPIL’i võtmist.

Kuidas LACIPIL’i võtta

Võtke LACIPIL’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav algannus on 2 mg üks kord päevas hommikul. Arst võib umbes 3...4 nädala möödudes suurendada annust 4 või 6 mg-ni, mis võetakse üks kord päevas hommikul.

Kuidas ravimit võtta

Neelake tablett koos veega.

Parim on ravimit võtta iga päev samal kellaajal.

LACIPIL’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate LACIPIL’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju LACIPIL’i tablette, võivad suurema tõenäosusega tekkida madal vererõhk ja südametegevuse muutused (kiirenemine või aeglustumine).

Pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate LACIPIL’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage LACIPIL’i võtmist ilma arstiga nõu pidamata

Võtke LACIPIL’i senikaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui arst seda teha soovitab.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st:

 • ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine)
 • südametegevuse kiirenemine (tahhükardia)
 • vedeliku kogunemisest tingitud tursed
 • pearinglus
 • tavalisest suurem uriinieritus
 • peavalu
 • nahalööve (kaasa arvatud naha punetus ja sügelus)
 • õhetus
 • ebamugavustunne mao piirkonnas
 • iiveldus
 • nõrkustunne

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • alkaalseks fosfataasiks nimetatud ensüümi taseme pöörduv tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st:

 • rindkerevalu (stenokardia e rinnaangiini) halvenemine
 • minestus
 • madal vererõhk
 • igemete veritsus, valulikkus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000st:

 • tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, keele või kõri turset, millega võib kaasneda neelamis või hingamisraskus
 • sügelev turses nahk

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10000st:

 • käte või jalgade värisemine ehk treemor
 • depressioon

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas LACIPIL’I säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Võtke LACIPIL’i tablett fooliumpakendist välja vahetult enne sissevõtmist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida LACIPIL sisaldab

 • Toimeaine on latsidipiin. Tablett sisaldab 4 mg latsidipiini.
 • Abiained on: tableti sisu: laktoos, povidoon K30, magneesiumstearaat, tableti kate: Opadry White YS118043 (koosneb hüpromelloosist, titaandioksiidist, polüetüleenglükool 400 ja polüsorbaat 80) või Opadry White OYS7335 (koosneb titaandioksiidist ja hüpromelloosist), puhastatud vesi.

Kuidas LACIPIL välja näeb ja pakendi sisu

LACIPIL’i tabletid on ovaalsed valged tabletid, mille kummalgi küljel on poolitusjoon.

Tabletid on saadaval kahekordsest fooliumist blisterpakendites või lastekindlates PVC/alumiiniumfoolium/paber blisterpakendites, 28 või 56 tabletti karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

Tootjad: Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, Aranda de Duero, Hispaania ja/või GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul Grunwaldzka 189, Poznan, Poola.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis: GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn. Telefon: +372 6676 900

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2017.