Lanzostad 15 mg - gastroresistentne kõvakapsel (15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BC03
Toimeaine: lansoprasool
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid

Lansoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Lanzostad ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Lanzostad’i kasutamist
 3. Kuidas Lanzostad’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Lanzostad’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on LANZOSTAD ja milleks seda kasutatakse

Lanzostad’i toimeaineks on lansoprasool, mis on prootonpumba inhibiitor. Prootonpumba inhibiitorid vähendavad teie mao poolt toodetava happe hulka.

Arst võib teile Lanzostad’i välja kirjutada järgmiste näidustuste puhul:

 • Kaksteistsõrmiku ja maohaavandi ravi
 • Söögitorupõletiku (refluksösofagiit) ravi
 • Refluksösofagiidi ennetamine
 • Kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravi
 • Bakteri Helicobacter pylori poolt põhjustatud infektsioonide ravi koos samaaegse antibiootikumide kasutamisega
 • Kaksteistsõrmiku või maohaavandi ennetus või ravi pidevat MSPVAravi saavatel patsientidel (MSPVAsid kasutatakse valu või põletiku ravis)
 • ZollingerEllisoni sündroomi ravi.

Arst võib teile Lanzostad’i välja kirjutada muul põhjusel või annuses, mis erineb käesolevas infolehes märgitust. Ravimi võtmisel järgige arsti poolt antud juhiseid.

Mida on vaja teada enne LANZOSTAD’i kasutamist

Ärge võtke Lanzostad’i:

 • kui olete lansoprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te võtate ravimit, mille toimeaineks on atasanaviir (kasutatakse HIVinfektsiooni ravis).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne LANZOSTAD’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi LANZOSTAD’iga sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi LANZOSTAD’iga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

 • kui teil planeeritakse spetsiifilist vereanalüüsi (kromograniin A).

Palun öelge oma arstile, kui teil on tõsine maksahaigus. Vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.

Teie seisundi hindamiseks ja/või pahaloomulise haiguse välistamiseks võib arst teil läbi viia või on läbi viinud lisauuringu, mida nimetatakse endoskoopiaks.

Kui Lanzostad-ravi ajal tekib kõhulahtisus, võtke kohe ühendust arstiga, kuna Lanzostad’i on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse riski väikese tõusuga.

Kui arst on teile kirjutanud välja Lanzostad’i lisaks teistele ravimitele, mis on mõeldud H. pylori infektsiooni raviks (antibiootikumid) või kui see on ordineeritud koos valu või reumaatiliste haiguste puhul kasutatavate põletikuvastaste ravimitega, siis palun lugege hoolikalt ka teiste ravimite pakendite infolehti.

Prootonpumba inhibiitori, nagu Lanzostad, kasutamine, eriti kauem kui ühe aasta jooksul, võib teil veidi suurendada puusaluu-, randmeluu- või lülisambamurru riski. Rääkige oma arstile, kui teil esineb luuhõrenemine või kui te kasutate neerupealise koore hormoone (mis võivad suurendada luuhõrenemise riski).

Kui te tarvitate Lanzostad’i pikaajaliselt (üle 1 aasta), soovib arst teid tõenäoliselt regulaarselt kontrollida. Uutest ja seletamatutest sümptomitest ja olukordadest rääkige igal visiidil oma arstile.

Muud ravimid ja LANZOSTAD

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kindlasti öelge oma arstile, kui võtate mõnda ravimit, mis sisaldab järgmisi toimeaineid, kuna nende ravimite toimet võib Lanzostad mõjutada:

 • ketokonasool, itrakonasool, rifampitsiin (kasutatakse infektsioonide ravis)
 • digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis)
 • teofülliin (kasutatakse astma ravis)
 • takroliimus (kasutatakse äratõukereaktsiooni vältimiseks transplantatsiooni korral)
 • fluvoksamiin (kasutatakse depressiooni ning teiste psühhiaatriliste haiguste ravis)
 • antatsiidid (kasutatakse kõrvetiste või happe tagasivoolu ravis)
 • sukralfaat (kasutatakse haavandite ravis)
 • naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis).

Lanzostad koos toidu ja joogiga

Ravimi toime on parim, kui võtate Lanzostad’i vähemalt 30 minutit enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lanzostad’i tarvitavatel patsientidel võivad vahel esineda kõrvaltoimed nagu pearinglus, peapööritus, väsimus ja nägemishäired. Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed, peaksite olema ettevaatlik, kuna teie reaktsioonikiirus võib olla vähenenud.

Vaid teie vastutate otsuse eest, kas te olete sobilik juhtima mootorsõidukit või teostama teisi suurt keskendumist vajavaid ülesandeid. Teie poolt tarvitatavate ravimite toimete või kõrvaltoimete tõttu võib teie võime nende ülesannete teostamiseks olla vähenenud.

Nende toimete kirjeldused on toodud teistes jaotistes. Juhiste saamiseks lugege läbi kogu infoleht.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

LANZOSTAD sisaldab sahharoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, võtke enne selle ravimi tarvitamist ühendust oma arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23mg) naatriumi kapsli kohta, seega on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas LANZOSTAD’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake kapsel alla tervelt koos klaasitäie veega. Kui teil tekib kapsli neelamisega raskusi, võib arst teile ravimi võtmiseks soovitada alternatiivseid meetodeid. Ärge purustage ega närige neid kapsleid ega tühjendatud kapsli sisu, kuna see takistab ravimi toimet.

Kui te võtate Lanzostad’i üks kord ööpäevas, püüdke seda teha iga päev samal ajal. Parima tulemuse võite saada, kui võtate Lanzostad’i hommikuti sisse esimesena.

Kui te tarvitate Lanzostad’i kaks korda ööpäevas, tuleb esimene annus võtta hommikul ning teine õhtul.

Lanzostad’i annus sõltub teie seisundist. Lanzostad’i soovitatavad annused täiskasvanutel on toodud allpool. Arst võib mõnikord teile kirjutada teistsuguse annuse ning öelda, kui kaua peate seda võtma.

Kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravi: üks 15 või 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul. Kui sümptomid püsivad, teatage sellest oma arstile. Kui sümptomid nelja nädala jooksul ei leevene, võtke ühendust oma arstiga.

Kaksteistsõrmikuhaavandite ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 2 nädala jooksul

Maohaavandite ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul

Söögitorupõletiku (refluksösofagiit) ravi: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul

Refluksösofagiidi pikaajaline ennetamine: üks 15 mg kapsel üks kord ööpäevas, arst võib annust tõsta kuni 30 mg kapslini üks kord ööpäevas.

Helicobacter pylori infektsiooni ravi: Soovitatav annus on üks 30 mg kapsel kombineerituna kahe erineva antibiootikumiga hommikuti ning üks 30 mg kapsel kombineerituna kahe erineva antibiootikumiga õhtuti. Ravimeid tuleb võtta iga päev 7 päeva järjest.

Antibiootikumide soovitatavad kombinatsioonid on:

 • 30 mg Lanzostad’i koos 250...500 mg klaritromütsiini ja 1000 mg amoksitsilliiniga
 • 30 mg Lanzostad’i koos 250 mg klaritromütsiini ja 400...500 mg metronidasooliga.

Kui teil ravitakse infektsiooni haavandi tõttu, on ebatõenäoline, et eduka ravi korral teil haavand uuesti tekib. Et ravimil oleks võimalus avaldada parimat toimet, võtke see sisse õigel ajal ning ärge jätke annuseid vahele.

Kaksteistsõrmiku- või maohaavandi ravi pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel: üks 30 mg kapsel üks kord ööpäevas 4 nädala jooksul.

Kaksteistsõrmiku- või maohaavandi ennetus pikaajalist MSPVA-ravi vajavatel patsientidel: üks 15 mg kapsel üks kord ööpäevas, arst võib annust tõsta kuni 30 mg kapslini üks kord ööpäevas.

Zollinger-Ellisoni sündroom: Soovitatav annus on alguses kaks 30 mg kapslit ööpäevas ning sõltuvalt sellest, kuidas te Lanzostad’ile reageerite, kohandab arst annust nii, nagu on teie jaoks kõige parem.

Kasutamine lastel

Lanzostad’i ei tohi anda lastele.

Kui te võtate Lanzostad’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Lanzostad’i rohkem kui ette nähtud, pöörduge kiiresti arsti poole.

Kui te unustate Lanzostad’i võtta

Kui te unustate ravimit võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub, v.a juhtudel, kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal. Kui see juhtub, jätke unustatud kapsli võtmine vahele ning jätkake teiste kapslite võtmisega tavapärasel viisil. Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Lanzostad’i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist varem, kui teie sümptomid on juba leevenenud. Te ei pruugi olla täielikult paranenud ning sümptomid võivad uuesti tekkida, kui te ravikuuri ei lõpeta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad sageli (võib mõjutada kuni 1 isikut 10-st):

 • peavalu, pearinglus
 • kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalud, iiveldus ja oksendamine, kõhugaasid, suu või kurgu kuivus või valulikkus
 • nahalööve, sügelemine
 • muutused maksafunktsiooni testide väärtustes
 • väsimus
 • healoomulised maopolüübid.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 isikut 100-st):

 • depressioon
 • liigese või lihasevalu
 • vedelikupeetus või tursed
 • muutused vererakkude arvus.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva (võib mõjutada kuni 1 isikut 1000-st):

 • palavik
 • rahutus, unisus, segasus, hallutsinatsioonid, unetus, nägemishäired, peapööritus
 • maitsetundlikkuse muutus, söögiisu kadumine, keelepõletik (glossiit)
 • nahareaktsioonid nagu põletus või torkimistunne naha all, sinikate teke, nahapunetus ja liighigistamine
 • valgustundlikkus
 • juuste väljalangemine
 • tunne, justkui jookseksid sipelgad üle naha (paresteesia), värinad
 • aneemia (kahvatus)
 • neeruprobleemid
 • pankreatiit
 • maksapõletik (võib väljenduda naha või silmavalgete kollasusena)
 • rinnanäärmete turse meestel, impotentsus
 • kandidiaas (seenhaigus nahal või limaskestadel)
 • angioödeem. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekivad angioödeemi sümptomid, nagu näo, keele või kõri paistetus, neelamisraskused, nõgeslööve ja hingamisraskused.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada kuni 1 isikut 10 000-st):

 • rasked ülitundlikkusreaktsioonid, sh šokk. Ülitundlikkusreaktsioonide sümptomiteks võivad olla palavik, nahalööve, tursed ja mõnikord vererõhu langus
 • suu limaskesta põletik (stomatiit)
 • koliit (soolepõletik)
 • muutused vereanalüüside, nagu naatrium, kolesterool ja triglütseriidid, sisalduses
 • väga rasked nahareaktsioonid koos punetuse, villide, raske põletiku ja naha hävinemisega
 • väga harva võib Lanzostad põhjustada valgete vereliblede arvu vähenemist ning seetõttu võib väheneda teie vastupanuvõime haigustele. Kui teil tekib infektsioon, mille sümptomiteks on palavik ning tõsised kõrvalekalded üldseisundis, või palavik kohaliku infektsiooni tunnustega, nagu kurgu/neelu/suulimaskesta valu või urineerimisprobleemid, peaksite kohe minema arsti vastuvõtule. Valgevereliblede arvu võimaliku vähenemise (agranulotsütoos) kindlakstegemiseks võetakse teil vereanalüüs.

Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Kui te kasutate Lanzostad’i kauem kui kolm kuud, võib magneesiumi kontsentratsioon teie veres langeda. Magneesiumi madal kontsentratsioon võib väljenduda väsimuses, tahtmatutes lihastõmblustes, desorienteerituses, krampides, pearingluses, pulsisageduse kiirenemises. Kui teil esineb ükskõik milline nendest sümptomitest, rääkige sellest otsekohe arstile. Madal magneesiumikontsentratsioon võib põhjustada ka kaaliumi või kaltsiumikontsentratsiooni langust veres. Arst võib vajalikuks pidada regulaarsete vereanalüüside teostamist teie magneesiumikontsentratsiooni jälgimiseks.
 • lööve, millega võib kaasneda liigesevalu
 • nägemishallutsinatsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas LANZOSTAD’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lanzostad sisaldab

 • Toimeaine on lansoprasool.
 • Teised koostisosad on maisitärklis, sahharoos, naatriumlaurüülsulfaat, meglumiin, mannitool, hüpromelloos, makrogool 6000, talk, polüsorbaat 80, titaandioksiid (E171), puhastatud vesi ja metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), 30 % dispersioon. Kapsli kest sisaldab želatiini, puhastatud vett ja alljärgnevaid värvaineid:

15 mg kapsel: titaandioksiid (E171) ja kinoliinkollane (E104)

30 mg kapsel: titaandioksiid (E171).

Kuidas Lanzostad välja näeb ja pakendi sisu

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid:

Läbipaistmatu, kollane kõva želatiinkapsel, sisaldab enterokattega pelleteid. Iga kapsel sisaldab 15 mg lansoprasooli.

Lanzostad 15 mg, gastroresistentsed kõvakapslid on saadaval pakendites 14, 28, 56 ja 98 kapsliga.

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid:

Läbipaistmatu, valge kõva želatiinkapsel, sisaldab enterokattega pelleteid. Iga kapsel sisaldab 30 mg lansoprasooli.

Lanzostad 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid on saadaval pakendites 7, 14, 28, 56, 60 ja 98 kapsliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Tootjad:

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Poligono Industrial Miralcampo

E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hispaania

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.