Ketesse - õhukese polümeerikattega tablett (25mg)

ATC Kood: M01AE17
Toimeaine: deksketoprofeen
Tootja: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Artikli sisukord

KETESSE
õhukese polümeerikattega tablett (25mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale *käsimüügiravim

Ketesse 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Deksketoprofeen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 3-4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ketesse ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ketesse võtmist

3.Kuidas Ketesse`t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ketesse`t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ketesse ja milleks seda kasutatakse

Ketesse on valuvaigisti, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) hulka.

Seda kasutatakse nõrga kuni mõõduka intensiivsusega valu, nagu lihasvalu, valuliku menstruatsiooni (düsmenorröa) või hambavalu raviks. Kui te ei tunne end pärast 3-4 päeva möödumist paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Ketesse võtmist

Ärge võtke Ketesse`t

-kui olete deksketoprofeentrometamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) suhtes;

-kui teil on või on varem olnud astma või kui aspiriin või teised MSPVA-d põhjustavad teil astmahooge, ägedat allergilist riniiti (lühiajaline ninalimaskesta põletik), nina polüüpe (allergiast põhjustatud moodustised ninas), urtikaariat (nahalööve), angioödeemi (näo, silmade, huulte või keele allergiline turse või hingamise häired) või vilistavat hingamist;

-kui teil on varem ketoprofeeni (mittesteroidne põletikuvastane ravim) või fibraatide (ravimid, mida kasutatakse vere lipiidisisalduse vähendamiseks) kasutamisel esinenud fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone (päikesevalguse toimel tekkiv naha punetuse ja/või villide tekkimise erivorm);

-kui teil on peptiline haavand, mao- või sooletrakti verejooks või teil on varem olnud mao- või sooletrakti verejookse, haavandumist või perforatsiooni;

-kui teil on kroonilisi seedehäireid (nt seedimatus, kõrvetised);

-kui teil on esinenud eelnevalt valu vastu kasutatud MSPVA-de tõttu mao- või sooletrakti verejooks või perforatsioon;

-kui teil on teatud kroonilise põletikuga seedetrakti haigused (Crohn’i tõbi või haavandiline koliit);

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

-kui teil on raske südamepuudulikkus, mõõdukas või raske neerufunktsiooni häire või raske maksafunktsiooni häire;

-kui teil on soodumus verejooksudele või muudele vere hüübimishäiretele;

-kui te olete oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedelikutarbimise tõttu raskelt dehüdreeritud (kaotanud palju kehavedelikku);

-kui teil on raseduse kolmas trimester või te imetate.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ketesse võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on või on olnud allergiaid;

-kui teil on esinenud või esinevad maksa-, neeru- või südamehaigus (hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus) või muud seisundid, mis soodustavad vee erituse häireid;

-kui te tarvitate diureetikume või teil esineb soodumus vedelikupuuduse (hüpovoleemia) tekkeks suure vedelikukaotuse (nt liigne kuseeritus, kõhulahtisus või oksendamine) korral;

-kui teil on probleeme südamega, on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb oht selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ravi alustamist arutama oma raviarsti või apteekriga.

Ravimid nagu Ketesse võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi vähese kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust;

-kui te olete eakas patsient: eakatel võib tekkida kõrvaltoimeid sagedamini (vt lõik 4). Kui mõni loetletud kõrvaltoime tekib, pidage viivitamata nõu oma arstiga;

-kui te olete naispatsient, kellel esineb viljatusprobleeme (Ketesse võib põhjustada viljakushäireid, seega ärge kasutage Ketesse’t, kui te plaanite rasestuda või teile tehakse viljakusuuringuid);

-kui teil esinevad vereloomehäired;

-kui teil esineb süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoehaigus (teatud immuunsüsteemi häired, mis mõjutavad sidekude);

-kui teil on olnud seedetrakti kroonilisi põletikke (haavandiline koliit, Crohn’i tõbi);

-kui teil on või on varem olnud mao või seedetrakti probleeme;

-kui teil on tuulerõuged, sest erandjuhul võivad MSPVA-d infektsiooni kulgu halvendada;

-kui te saate samaaegselt ravi teiste ravimitega, mis võivad põhjustada peptilise haavandi või veritsuse tekkeohtu, näiteks suukaudsed steroidid, mõned antidepressandid (nagu SSRI-d - selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), verehüübivust takistavad ravimid, nagu aspiriin või antikoagulandid, nagu varfariin. Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga: ta võib otsustada lisada ravimi, mis kaitseb teie seedetrakti (nt misoprostool või ravimid, mis pidurdavad maohappe teket);

-kui teil on astma, millega kaasneb krooniline nohu, krooniline sinusiit ja/või ninapolüübid, sest teil on võrreldes teiste inimestega suurem risk allergia tekkeks atsetüülsalitsüülhappe ja/või MSPVA- de suhtes. Selle ravimi manustamine võib põhjustada astmahooge või bronhospasmi, eriti nendel patsientidel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappe või MSPVA-de suhtes.

Lapsed ja noorukid

Ketesse’t ei ole lastel ja noorukitel uuritud. Seetõttu ei ole ohutus ja efektiivsus tõestatud ning seda ravimit ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.

Muud ravimid ja Ketesse

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. On ravimeid, mida ei tohi samaaegselt kasutada ja selliseid, mille annust oleks koosmanustamisel vaja muuta.

Informeerige alati oma arsti, hambaarsti või apteekrit, kui te kasutate lisaks Ketesse’le samaaegselt mõnda alljärgnevatest ravimitest.

Ebasoovitavad kombinatsioonid:

-atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), kortikosteroidid või teised põletikuvastased ravimid;

-varfariin, hepariin või teised verehüübivust takistavad ravimid;

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

-liitium, kasutatakse teatud meeleoluhäirete raviks;

-metotreksaat, kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi raviks;

-hüdantoiinid ja fenütoiin, kasutatakse epilepsia raviks;

-sulfametoksasool, kasutatakse bakteriaalse infektsiooni raviks.

Kombinatsioonid, mis nõuavad ettevaatlikku kasutamist:

-AKE inhibiitorid, diureetikumid, beetablokaatorid ja angiotensiin II antagonistid, kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide korral;

-pentoksüfülliin ja okspentifülliin, kasutatakse krooniliste veenihaavandite korral;

-zidovudiin, kasutatakse viirusinfektsioonide raviks;

-aminoglükosiidid, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide korral;

-kloorpropamiid ja glibenklamiid, kasutatakse diabeedi raviks.

Kombinatsioonid, mida tuleb käsitleda ettevaatusega:

-kinoloonantibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin), kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

-tsüklosporiin või takroliimus, kasutatakse elundisiirdamisel ja immuunsüsteemi haiguste raviks;

-streptokinaas ja teised trombolüütilised või fibrinolüütilised ravimid, s.o. ravimid, mis lahustavad trombe;

-probenetsiid, kasutatakse podagra korral;

-digoksiin, kasutatakse kroonilise südamepuudulikkuse korral;

-mifepristoon, kasutatakse raseduse katkestamiseks;

-antidepressandid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) laadsed;

-trombivastased ained, mis vähendavad trombotsüütide agregatsiooni ja takistavad trombide teket.

Kui teil tekib küsimusi Ketesse kasutamise kohta koos teiste ravimitega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ketesse koos toidu ja joogiga

Võtke ravim piisava koguse veega. Võtke ravim koos toiduga, kuna see vähendab seedetraktipoolsete kaebuste võimalikku tekkeriski. Kui tegemist on aga tugeva valuga, võtke ravim tühja kõhuga, näiteks vähemalt 30 min enne sööki, see kiirendab vähesel määral ravitoime algust.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ärge kasutage Ketesse’t viimasel kolmel raseduskuul ega rinnaga toitmise ajal. Pidage nõu oma arstiga.

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga, kuna sel juhul ei pruugi Ketesse olla teile sobiv ravim.

Naised, kes soovivad rasestuda või kes on rasedad, peavad Ketesse kasutamist vältima. Raseduse ajal tohib ravi määrata ainult arst.

Ketesse kasutamine rasestumisel või viljakusuuringute ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ketesse võib vähesel määral mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada masinaid, sest ravi kõrvaltoimed võivad olla pearinglus või unisus. Kui te märkate kirjeldatud toimeid, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni need sümptomid kaovad. Pidage nõu oma arstiga.

3.Kuidas Ketesse`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Soovitatav annus on reeglina 1 tablett (25 mg) iga 8 tunni järel, aga mitte rohkem kui 3 tabletti (75 mg) ööpäevas.

Kui pärast 3-4 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. Teie arst ütleb teile, millist annust peate kasutama ja kui pika aja vältel. Vajalik ravimi annus sõltub valu tüübist, raskusastmest ja kestusest.

Kui te olete eakas või teil esineb neerude või maksa probleeme, tuleb ravi alustada ööpäevase annusega, mis ei ületa 2 tabletti (50 mg).

Eakatel võib algannust hiljem suurendada tavalise maksimaalse annuseni (kuni 75 mg) ööpäevas, kui Ketesse on hästi talutav.

Kui teie valu on intensiivne ja te vajate kiiremat leevendust, võtke ravim tühja kõhuga (vähemalt 30 minutit enne sööki), sest sel juhul imendub ravim kergemini (vt lõik 2 “Ketesse koos toidu ja joogiga”).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Ketesse`t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate seda ravimit liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi karp ja pakendi infoleht endaga kindlasti kaasa.

Kui te unustate Ketesse’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus vastavalt juhistele (vastavalt lõigule 3 “Kuidas Ketesse’t võtta”).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt nende esinemissageduse tõenäosusele.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

Iiveldus ja/või oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired (düspepsia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Peapööritustunne (vertiigo), pearinglus, unehäired, unisus, närvilisus, peavalu, südamepekslemine, nahaõhetus, seedetrakti häired, kõhukinnisus, suukuivus, kõhupuhitus, nahalööve, väsimus, valu, palavikutunne ja külmavärinad, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Peptiline haavand, peptilise haavandi perforatsioon või veritsus, mis võib avalduda vere oksendamises või musta värvi väljaheitena, minestus, kõrge vererõhk, hingamise aeglustumine, vee kogunemine jäsemetesse (perifeersed tursed), kõriturse, söögiisu puudus (anoreksia), ebanormaalsed aistingud, sügelev lööve, akne, suurenenud higistamine, seljavalu, suurenenud uriinieritus, menstruaalhäired, eesnäärme probleemid, normist erinevad maksafunktsiooni testide väärtused (vereanalüüsil), maksarakkude kahjustus (hepatiit), neerufunktsiooni puudulikkus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st

Anafülaktiline reaktsioon (ülitundlikkusreaktsioon, mis võib viia ka kollapsini), lahtised haavandid nahal, suus, silmadel ja genitaalpiirkonnas (Stevensi-Johnson’i ja Lyell’i sündroomid), näo-, huulte või kõriturse (angioödeem), õhupuudus õhuteede kitsenemise tagajärjel (bronhospasm), hingamisraskus, südame kiirenenud löögisagedus, madal vererõhk, pankrease põletik, hägune nägemine, helid kõrvas (tinnitus), tundlik nahk, tundlikkus valguse suhtes, sügelus, neeruprobleemid.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Vähenenud vere valgeliblede arv (neutropeenia), trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Rääkige koheselt oma arstile kui te märkate mingeid seedetrakti kõrvaltoimeid ravi alguses (nt kõhuvalu, kõrvetised või veritsus), kui teil on eelnevalt olnud mingeid pikaajalise põletikuvastaste ainete kasutamisega seotud kõrvaltoimeid, ja eriti juhul kui olete eakas patsient.

Kui te märkate nahalöövet või ükskõik millist haavandit suus või genitaalide piirkonnas või mistahes allergia sümptomit, lõpetage koheselt Ketesse kasutamine.

Ravi ajal mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega on teatatud vedelikupeetusest ja paistetusest (eriti pahkluude ja jalgade piirkonnas), kõrgenenud vererõhust ja südamepuudulikkusest.

Ravimid nagu Ketesse võivad olla seotud südamelihaseinfarkti ja insuldi vähese kõrgenenud riskiga.

Patsientidel, kellel esineb sidekude mõjutavaid immuunsüsteemi häireid (süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoe haigus), võivad põletikuvastased ravimid põhjustada harva palavikku, peavalu ja kaela kangestust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ketesse`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blisterpakendit väliskarbis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ketesse sisaldab

-Toimeaine on deksketoprofeentrometamool (36,90 mg), mis vastab 25 mg deksketoprofeenile (INN).

-Abiained on maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, glütseroolpalmitostearaat, hüpromelloos, titaandioksiid, propüleenglükool, makrogool 6000.

Kuidas Ketesse välja näeb ja pakendi sisu

Ketesse on pakendis 4 või 10 tableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luksemburg

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Tootjad:

LABORATORIOS MENARINI, S.A. Alfonso XII 587,

08918-Badalona (Barcelona), Hispaania

või

A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl.,

Campo di Pile L'AQUILA,

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja kohalik esindaja Eestis: Berlin-Chemie Menarini Eesti Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn Eesti

Telefon 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Hispaania

Enantyum

Itaalia

Enantyum

Austria

Enantyum

Läti

Ketesse

Belgia

Enantyum

Leedu

Ketesse

Tšehhi

Ketesse

Luksemburg

Enantyum

Taani

Enantyum

Norra

Orodek

Soome

Enantyum

Poola

Ketesse

Prantsusmaa

Enantyum

Portugal

Enantyum

Saksamaa

Enantyum

Slovakkia

Ketesse

Kreeka

Viaxal

Sloveenia

Ketesse

Ungari

Enantyum

Rootsi

Enantyum

Island

Enantyum

Holland

Enantyum

Iirimaa

Keral

Ühendkuningriik

Enantyum

Eesti

KETESSE

 

 

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale *retseptiravim

Ketesse 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Deksketoprofeen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ketesse ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ketesse võtmist

3.Kuidas Ketesse`t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ketesse`t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ketesse ja milleks seda kasutatakse

Ketesse on valuvaigisti, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) hulka.

Seda kasutatakse nõrga kuni mõõduka intensiivsusega valu, nagu lihasvalu, valuliku menstruatsiooni (düsmenorröa) või hambavalu raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ketesse võtmist

Ärge võtke Ketesse`t

-kui olete deksketoprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) suhtes;

-kui teil on või on varem olnud astma või kui aspiriin või teised MSPVA-d põhjustavad teil astmahooge, ägedat allergilist riniiti (lühiajaline ninalimaskesta põletik), nina polüüpe (allergiast põhjustatud moodustised ninas), urtikaariat (nahalööve), angioödeemi (näo, silmade, huulte või keele allergiline turse või hingamise häired) või vilistavat hingamist;

-kui teil on varem ketoprofeeni (mittesteroidne põletikuvastane ravim) või fibraatide (ravimid, mida kasutatakse vere lipiidisisalduse vähendamiseks) kasutamisel esinenud fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone (päikesevalguse toimel tekkiv naha punetuse ja/või villide tekkimise erivorm);

-kui teil on peptiline haavand, mao- või sooletrakti verejooks või teil on varem olnud mao- või sooletrakti verejookse, haavandumist või perforatsiooni;

-kui teil on kroonilisi seedehäireid (nt seedimatus, kõrvetised);

-kui teil on esinenud eelnevalt valu vastu kasutatud MSPVA-de tõttu mao- või sooletrakti verejooks või perforatsioon;

-kui teil on teatud kroonilise põletikuga seedetrakti haigused (Crohn’i tõbi või haavandiline koliit);

-kui teil on raske südamepuudulikkus, mõõdukas või raske neerufunktsiooni häire või raske maksafunktsiooni häire;

-kui teil on soodumus verejooksudele või muudele vere hüübimishäiretele;

-kui te olete oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedelikutarbimise tõttu raskelt dehüdreeritud (kaotanud palju kehavedelikku);

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

-kui teil on raseduse kolmas trimester või te imetate.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ketesse võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on või on olnud allergiaid;

-kui teil on esinenud või esinevad maksa-, neeru- või südamehaigus (hüpertensioon ja/või südamepuudulikkus) või muud seisundid, mis soodustavad vee erituse häireid;

-kui te tarvitate diureetikume või teil esineb soodumus vedelikupuuduse (hüpovoleemia) tekkeks suure vedelikukaotuse (nt liigne kuseeritus, kõhulahtisus või oksendamine) korral;

-kui teil on probleeme südamega, on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb oht selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ravi alustamist arutama oma raviarsti või apteekriga.

Ravimid nagu Ketesse võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi vähese kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust;

-kui te olete eakas patsient: eakatel võib tekkida kõrvaltoimeid sagedamini (vt lõik 4). Kui mõni loetletud kõrvaltoime tekib, pidage viivitamata nõu oma arstiga;

-kui te olete naispatsient, kellel esineb viljatusprobleeme (Ketesse võib põhjustada viljakushäireid, seega ärge kasutage Ketesse’t, kui te plaanite rasestuda või teile tehakse viljakusuuringuid);

-kui teil esinevad vereloomehäired;

-kui teil esineb süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoehaigus (teatud immuunsüsteemi häired, mis mõjutavad sidekude);

-kui teil on olnud seedetrakti kroonilisi põletikke (haavandiline koliit, Crohn’i tõbi);

-kui teil on või on varem olnud mao või seedetrakti probleeme;

-kui teil on tuulerõuged, sest erandjuhul võivad MSPVA-d infektsiooni kulgu halvendada;

-kui te saate samaaegselt ravi teiste ravimitega, mis võivad põhjustada peptilise haavandi või veritsuse tekkeohtu, näiteks suukaudsed steroidid, mõned antidepressandid (nagu SSRI-d - selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), verehüübivust takistavad ravimid, nagu aspiriin või antikoagulandid, nagu varfariin. Sellisel juhul konsulteerige oma arstiga: ta võib otsustada lisada ravimi, mis kaitseb teie seedetrakti (nt misoprostool või ravimid, mis pidurdavad maohappe teket);

-kui teil on astma, millega kaasneb krooniline nohu, krooniline sinusiit ja/või ninapolüübid, kuna teil on võrreldes teiste inimestega suurem risk allergia tekkeks atsetüülsalitsüülhappe ja/või MSPVA-de suhtes. Selle ravimi manustamine võib põhjustada astmahooge või bronhospasmi, eriti nendel patsientidel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappe või MSPVA-de suhtes.

Lapsed ja noorukid

Ketesse’t ei ole lastel ja noorukitel uuritud. Seetõttu ei ole ohutus ja efektiivsus tõestatud ning seda ravimit ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.

Muud ravimid ja Ketesse

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. On ravimeid, mida ei tohi samaaegselt kasutada ja selliseid, mille annust oleks koosmanustamisel vaja muuta.

Informeerige alati oma arsti, hambaarsti või apteekrit, kui te kasutate lisaks Ketesse’le samaaegselt mõnda alljärgnevatest ravimitest.

Ebasoovitavad kombinatsioonid:

-atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), kortikosteroidid või teised põletikuvastased ravimid;

-varfariin, hepariin või teised verehüübivust takistavad ravimid;

-liitium, kasutatakse teatud meeleoluhäirete raviks;

-metotreksaat, kasutatakse reumatoidartriidi ja vähi raviks;

-hüdantoiinid ja fenütoiin, kasutatakse epilepsia raviks;

-sulfametoksasool, kasutatakse bakteriaalse infektsiooni raviks.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Kombinatsioonid, mis nõuavad ettevaatlikku kasutamist:

-AKE inhibiitorid, diureetikumid, beetablokaatorid ja angiotensiin II antagonistid, kasutatakse kõrge vererõhu ja südameprobleemide korral;

-pentoksüfülliin ja okspentifülliin, kasutatakse krooniliste veenihaavandite korral;

-zidovudiin, kasutatakse viirusinfektsioonide raviks;

-aminoglükosiidid, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide korral;

-kloorpropamiid ja glibenklamiid, kasutatakse diabeedi raviks.

Kombinatsioonid, mida tuleb käsitleda ettevaatusega:

-kinoloonantibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin), kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

-tsüklosporiin või takroliimus, kasutatakse elundisiirdamisel ja immuunsüsteemi haiguste raviks;

-streptokinaas ja teised trombolüütilised või fibrinolüütilised ravimid, s.o. ravimid, mis lahustavad trombe;

-probenetsiid, kasutatakse podagra korral;

-digoksiin, kasutatakse kroonilise südamepuudulikkuse korral;

-mifepristoon, kasutatakse raseduse katkestamiseks;

-antidepressandid, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) laadsed;

-trombivastased ained, mis vähendavad trombotsüütide agregatsiooni ja takistavad trombide teket.

Kui teil tekib küsimusi Ketesse kasutamise kohta koos teiste ravimitega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ketesse koos toidu ja joogiga

Võtke ravim piisava koguse veega. Võtke ravim koos toiduga, kuna see vähendab seedetraktipoolsete kaebuste võimalikku tekkeriski. Kui tegemist on aga tugeva valuga, võtke ravim tühja kõhuga, näiteks vähemalt 30 min enne sööki, see kiirendab vähesel määral ravitoime algust.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage Ketesse’t, kui te olete noorem kui 18-aastane.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ärge kasutage Ketesse’t viimasel kolmel raseduskuul ega rinnaga toitmise ajal. Pidage nõu oma arstiga.

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga, kuna sel juhul ei pruugi Ketesse olla teile sobiv ravim.

Naised, kes planeerivad rasestumist või kes on rasedad, peavad Ketesse kasutamist vältima. Raseduse ajal tohib ravi määrata ainult arst.

Ketesse kasutamine rasestuda proovimise või viljakusuuringute ajal ei ole soovitatav.

.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ketesse võib vähesel määral mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada masinaid, sest ravi kõrvaltoimed võivad olla pearinglus või unisus. Kui te märkate kirjeldatud toimeid, ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni need sümptomid kaovad. Pidage nõu oma arstiga.

3.Kuidas Ketesse`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Vajalik ravimi annus sõltub valu tüübist, raskusastmest ja kestusest. Teie arst ütleb teile, millist annust peate kasutama ja kui pika aja vältel.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Soovitatav annus on reeglina 1 tablett (25 mg) iga 8 tunni järel, aga mitte rohkem kui 3 tabletti (75 mg) ööpäevas.

Kui te olete eakas või teil esineb neerude või maksa probleeme, tuleb ravi alustada ööpäevase annusega, mis ei ületa 2 tabletti (50 mg).

Eakatel võib algannust hiljem suurendada tavalise maksimaalse annuseni (kuni 75 mg) ööpäevas, kui Ketesse on hästi talutav.

Kui teie valu on intensiivne ja te vajate kiiremat leevendust, võtke ravim tühja kõhuga (vähemalt 30 minutit enne sööki), sest sel juhul imendub ravim kergemini (vt lõik 2 “Ketesse koos toidu ja joogiga”).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Ketesse`t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate seda ravimit liiga palju, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi karp ja pakendi infoleht endaga kindlasti kaasa.

Kui te unustate Ketesse’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus vastavalt juhistele (vastavalt lõigule 3 “Kuidas Ketesse’t võtta”).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud vastavalt nende esinemissageduse tõenäosusele.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

Iiveldus ja/või oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired (düspepsia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Peapööritustunne (vertiigo), pearinglus, unehäired, unisus, närvilisus, peavalu, südamepekslemine, nahaõhetus, seedetrakti häired, kõhukinnisus, suukuivus, kõhupuhitus, nahalööve, väsimus, valu, palavikutunne ja külmavärinad, üldine halb enesetunne.

Harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Peptiline haavand, peptilise haavandi perforatsioon või veritsus, mis võib avalduda vere oksendamises või musta värvi väljaheitena, minestus, kõrge vererõhk, hingamise aeglustumine, vee kogunemine jäsemetesse (perifeersed tursed), kõriturse, söögiisu puudus (anoreksia), ebanormaalsed aistingud, sügelev lööve, akne, suurenenud higistamine, seljavalu, suurenenud uriinieritus, menstruaalhäired, eesnäärme probleemid, normist erinevad maksafunktsiooni testide väärtused (vereanalüüsil), maksarakkude kahjustus (hepatiit), neerufunktsiooni puudulikkus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st

Anafülaktiline reaktsioon (ülitundlikkusreaktsioon, mis võib viia ka kollapsini), lahtised haavandid nahal, suus, silmadel ja genitaalpiirkonnas (Stevensi-Johnson’i ja Lyell’i sündroomid), näo-, huulte või kõriturse (angioödeem), õhupuudus õhuteede kitsenemise tagajärjel (bronhospasm), hingamisraskus, südame kiirenenud löögisagedus, madal vererõhk, pankrease põletik, hägune nägemine, helid kõrvas (tinnitus), tundlik nahk, tundlikkus valguse suhtes, sügelus, neeruprobleemid. Vähenenud vere valgeliblede arv (neutropeenia), trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Rääkige koheselt oma arstile kui te märkate mingeid seedetrakti kõrvaltoimeid ravi alguses (nt kõhuvalu, kõrvetised või veritsus), kui teil on eelnevalt olnud mingeid pikaajalise põletikuvastaste ainete kasutamisega seotud kõrvaltoimeid, ja eriti juhul kui olete eakas patsient.

Kui te märkate nahalöövet või ükskõik millist haavandit suus või genitaalide piirkonnas või mistahes allergia sümptomit, lõpetage koheselt Ketesse kasutamine.

Ravi ajal mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega on teatatud vedelikupeetusest ja paistetusest (eriti pahkluude ja jalgade piirkonnas), kõrgenenud vererõhust ja südamepuudulikkusest.

Ravimid nagu Ketesse võivad olla seotud südamelihaseinfarkti ja insuldi vähese kõrgenenud riskiga.

Patsientidel, kellel esineb sidekude mõjutavaid immuunsüsteemi häireid (süsteemne erütematoosne luupus või segatüüpi sidekoe haigus), võivad põletikuvastased ravimid põhjustada harva palavikku, peavalu ja kaela kangestust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ketesse`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blisterpakendit väliskarbis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ketesse sisaldab

-Toimeaine on deksketoprofeentrometamool (36,90 mg), mis vastab 25 mg deksketoprofeenile (INN).

-Abiained on maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, glütseroolpalmitostearaat, hüpromelloos, titaandioksiid, propüleenglükool, makrogool 6000.

Kuidas Ketesse välja näeb ja pakendi sisu

Ketesse on pakendis 20, 30, 50 või 500 tableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja:

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luksemburg

Tootjad:

LABORATORIOS MENARINI, S.A.,

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

Alfonso XII 587, 08918-Badalona (Barcelona), Hispaania

või

A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl.,

Campo di Pile L'AQUILA,

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja kohalik esindaja Eestis: Berlin-Chemie Menarini Eesti Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn Eesti

Telefon 667 5001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Hispaania

Enantyum

Itaalia

Enantyum

Austria

Enantyum

Läti

Ketesse

Belgia

Enantyum

Leedu

Ketesse

Tšehhi

Ketesse

Luksemburg

Enantyum

Taani

Enantyum

Norra

Orodek

Soome

Enantyum

Poola

Ketesse

Prantsusmaa

Enantyum

Portugal

Enantyum

Saksamaa

Enantyum

Slovakkia

Ketesse

Kreeka

Viaxal

Sloveenia

Ketesse

Ungari

Enantyum

Rootsi

Enantyum

Island

Enantyum

Holland

Enantyum

Iirimaa

Keral

Ühendkuningriik

Enantyum

Eesti

KETESSE

 

 

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.

* selgitus – 4 tk ja 10 tk pakendis - käsimüügiravim

20 tk, 30 tk, 50 tk ja 500 tk pakendis - retseptiravim

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ketesse, 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ketesse, 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 12,5 mg või 25 mg deksketoprofeeni, deksketoprofeentrometamoolina. INN. Dexketoprofenum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Ketesse 12,5 mg: valge, ümmargune, õhukese polümeerikattega tablett.

Ketesse 25 mg: valge, ümmargune, poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tablett. Tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Nõrga kuni mõõduka tugevusega valu sümptomaatiline ravi, sh lihas-skeleti valu, düsmenorröa, hambavalu.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Vastavalt valu iseloomule ja raskusele on soovitatav annus tavaliselt 12,5 mg iga 4-6 tunni järel või 25 mg iga 8 tunni järel. Ööpäevane annus ei tohi ületada 75 mg.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on sümptomite kontrollimiseks vajalik (vt lõik 4.4).

Ketesse tabletid ei ole ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks ja ravi tuleb piirata sümptomaatilise perioodiga.

Lapsed

Ketesse’t ei ole lastel ja noorukitel uuritud. Seetõttu ei ole ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel tõestatud ning seda ravimit ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.

Eakad

Eakatel patsientidel soovitatakse alustada ravi väikse annusega (ööpäevane annus 50 mg). Annust võib suurendada täiskasvanute soovitatava annuseni ainult juhul, kui ravimit talutakse hästi.

Maksafunktsiooni häire

Kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni häirega patsientidel tuleb alustada ravi väiksemate annustega (ööpäevane annus 50 mg) ja neid tähelepanelikult jälgida. Ketesse tablette ei tohi kasutada raske maksafunktsiooni häirega patsientidel.

Neerufunktsiooni häire

Kerge neerufunktsiooni häirega patsientidel (kreatiniini kliirens 60...89 ml/min) (vt lõik 4.4) tuleb algannust vähendada ööpäevase koguannuseni 50 mg. Ketesse tablette ei tohi kasutada mõõduka kuni raske neerufunktsiooni häirega (kreatiniini kliirens ≤ 59 ml/min) (vt lõik 4.3) patsientidel.

Manustamisviis

Tablett tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga (nt ühe klaasi veega).

Samaaegne manustamine koos toiduga aeglustab ravimi imendumiskiirust (vt Farmakokineetilised omadused), seepärast on soovitatav ägeda valu korral ravimit manustada vähemalt 30 minutit enne sööki.

4.3Vastunäidustused

Ketesse tablette ei tohi manustada järgmistel juhtudel:

patsiendid, kellel on ülitundlikkus toimeaine või mõne muu MSPVA või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

patsiendid, kellel sarnase toimega ained (nt atsetüülsalitsüülhape või teised MSPVA-d) põhjustavad astmahooge, bronhospasmi, ägedat riniiti või põhjustavad ninapolüüpide teket, urtikaariat või angioneurootilist turset;

varem esinenud fotoallergiline või fototoksiline reaktsioon ravi ajal ketoprofeeni või fibraatidega;

patsiendid, kellel on varasemal ravil MSPVA-dega on esinenud seedetrakti verejooks või perforatsioon;

patsiendid, kellel on peptiline haavand/ seedetrakti hemorraagia või on olnud seedetrakti verejooks, haavandumine või perforatsioon;

kroonilise düspepsiaga patsiendid;

patsiendid, kellel esineb muu aktiivne verejooks või veritsushäired;

Crohni tõve või haavandilise koliidiga patsiendid;

bronhiaalastma anamneesiga patsiendid;

raske südamepuudulikkusega patsiendid;

mõõduka kuni raske neerufunktsiooni häirega patsiendid (kreatiniini kliirens ≤59 ml/min);

raske maksafunktsiooni häirega patsiendid (Child-Pugh skoor 10-15);

hemorraagilise diateesi ja muude koagulatsioonihäiretega patsiendid;

raskelt dehüdreeritud (põhjustatud oksendamisest, kõhulahtisusest või ebapiisavast vedelikutarbimisest) patsiendid;

raseduse kolmanda trimestri ajal ja imetamise perioodis (vt lõik 4.6).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Manustada ettevaatlikult allergiliste seisundite anamneesiga patsientidele.

Samaaegset Ketesse kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud tsüklooksügenaas-2 selektiivsete inhibiitoritega, tuleb vältida.

Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada, kasutades väiksemaid toimivaid annuseid, lühima sümptomite taandumiseks vajaliku perioodi vältel (vt lõik 4.2, ning allpool seedetrakti ja kardiovaskulaarsete riskide kohta).

Seedetrakti riskid

MSPVA-de kasutamisel (hoiatavate sümptomitega või ilma, ka juhul kui eelnevalt pole anamneesis tõsiseid gastrointestinaalseid juhte esinenud) on teatatud ravi kestel mistahes ajal gastrointestinaalsest

verejooksust, haavandite tekkest või perforatsioonist mis võib olla fataalne. Kui Ketesse kasutamisel tekib gastrointestinaalne verejooks või haavand, tuleb ravi Ketesse-ga katkestada.

Patsientidel, kellel on olnud haavand, suureneb MSPVA annuse suurendamisel risk gastrointestinaalsele verejooksule, haavandi tekkele või perforatsioonile eriti hemorraagiaga või perforatsiooniga juhtudel (vt lõik 4.3) ja eakatel.

Eakatel esineb MSPVA-de kõrvaltoimeid sagedamini, eriti gastrointestinaalset verejooksu ja perforatsiooni, mis võivad lõppeda surmaga (vt lõik 4.2). Nendel patsientidel tuleb ravi alustada väikseima võimaliku annusega.

Nagu kõigi MSPVA-de puhul, tuleb enne ravi alustamist deksketoprofeentrometamooliga selgitada, kas patsiendil on varem esinenud ösofagiiti, gastriiti ja/või peptilist haavandit ja kontrollida, kas need on täielikult paranenud. Gastrointestinaalsete sümptomitega või gastrointestinaalse haigusega patsiente tuleb jälgida seedehäirete, eriti gastrointestinaalse verejooksu sümptomite suhtes.

Patsientidele, kellel on olnud gastrointestinaalseid haigusi (haavandiline koliit, Crohn`i tõbi), tuleb MSPVA-d kasutada ettevaatusega, kuna nende seisund võib halveneda (vt lõik 4.8).

Patsientide puhul kes kasutavad näiteks väikeses annuses aspiriini või teisi ravimeid, mis võivad suurendada gastrointestinaalset riski (vt alltoodut ja lõik 4.5), tuleb kaaluda kombinatsioonravi kaitsvate ainetega (nt misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

Patsiendid, kellel on esinenud gastrointestinaalset toksilisust, eriti eakad, peavad teavitama kõigist ebatavalistest kõhuvaevustest (eriti gastrointestinaalne verejooks), eriti ravi alguses.

Patsientidel, kes saavad samaaegselt ravimeid, mis suurendavad haavandi või veritsuse ohtu, nagu suukaudsed kortikosteroidid, antikoagulandid, nagu varfariin, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid või trombivastased ained, nagu aspiriin (vt lõik 4.5), tuleb soovitada olla ettevaatlik.

Neerude riskid

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik. Nendel patsientidel võib MSPVA-de kasutamine põhjustada neerufunktsiooni halvenemist, vedelikupeetust ja turseid. Ettevaatlik tuleb olla ka patsientidel, kes saavad diureetilist ravi, või nendel, kellel võib tekkida hüpovoleemia, sest nefrotoksilisuse risk on suurenenud.

Ravi ajal tuleb tagada piisav vedelikutarbimine, et ennetada dehüdratsiooni ja võimalikku neerutoksilisuse suurenemist.

Nagu kõik MSPVA-d, võib ravim tõsta plasmas uurea lämmastiku ja kreatiniini sisaldust. Nagu kõiki teisi prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid, saab seda seostada neerude süsteemi kõrvaltoimetega, mis võivad viia glomerulonefriidi, interstitsiaalse nefriidi, neerude papillaarse nekroosi, nefrootilise sündroomi ja ägeda neerupuudulikkuseni.

Eakatel patsientidel esineb suurema tõenäosusega neerufunktsiooni häireid (vt lõik 4.2).

Maksa riskid

Maksafunktsiooni kahjustusega patsientide ravimisel tuleb olla ettevaatlik.

Nagu teised MSPVA-d, võib ta põhjustada vähest mööduvat maksafunktsiooni näitajate tõusu ja samuti olulist S-GOT ja S-GPT aktiivsuse tõusu. Nende näitajate olulise tõusu puhul tuleb ravi katkestada.

Eakatel patsientidel esineb suurema tõenäosusega maksafunktsiooni häireid (vt lõik 4.2).

Kardiovaskulaarsed ja tserebrovaskulaarsed riskid

Hüpertensiooni ja/või kerge kuni mõõduka raskusega südamepuudulikkusega patsientidel on vajalik hoolikas jälgimine. Eriline ettevaatus on vajalik südamehaigusega patsientidel, eriti nendel, kellel on varem esinenud südamepuudulikkuse episoode, sest esineb risk südamepuudulikkuse süvenemiseks. MSPVA-raviga seoses on teatatud vedelikupeetusest ja tursetest.

Kliiniliste uuringute ja epidemioloogilised andmed viitavad, et mõnede MSPVA-de kasutamine (eriti suurtes annustes ja pikaajaliselt) võib olla seotud arteriaalsete tromboosijuhtude (nt müokardiinfarkt või insult) vähese suurenenud riskiga. Puuduvad piisavad andmed, et sellist riski deksketoprofeentrometamooli puhul välistada.

Ravimata hüpertensiooni, südame paispuudulikkuse, diagnoositud südame isheemiatõve, perifeersete

arterite haiguse ja/või tserebrovaskulaarse haigusega patsiente tohib deksketoprofeentrometamooliga ravida ainult pärast hoolikat kaalumist. Sarnane kaalutlus on vajalik kardiovaskulaarsete haiguste riskiteguritega (sh hüpertensioon, hüperlipideemia, suhkurtõbi, suitsetamine) patsientidel enne pikaajalise ravi alustamist.

Kõik mitteselektiivsed MSPVA-d võivad inhibeerida trombotsüütide agregatsiooni ja pikendada veritsusaega prostaglandiinide sünteesi inhibeerimise kaudu. Seetõttu ei soovitata patsientidel, kes saavad muud hemostaasi mõjutavat ravi, nagu varfariin või teised kumariinid või hepariinid, deksketoprofeentrometamooli kasutada (vt lõik 4.5).

Eakatel patsientidel esineb suurema tõenäosusega kardiovaskulaarse funktsiooni halvenemist (vt lõik 4.2).

Nahareaktsioonid

Seoses MSPVA-de kasutamisega (vt lõik 4.8) on väga harvadel juhtudel teatatud tõsistest nahareaktsioonidest, mõnikord lõppenud surmaga,sealhulgas eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi- Johnson’i sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. Tõenäoliselt on patsientidel suurim risk nende reaktsioonide tekkeks ravi alguses, reaktsioon algab enamikul juhtudel esimese ravikuu jooksul. Nahalööbe, limaskesta kahjustuste või mõne muu ülitundlikkuse nähtude esmasel ilmnemisel tuleb Ketesse kasutamine katkestada.

Muu teave

Eriline ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel esineb:

-kaasasündinud porfüriini metabolismi häire (nt äge vahelduv porfüüria);

-dehüdratsioon;

-kohe pärast ulatuslikku operatsiooni.

Kui arst peab vajalikuks pikaajalist ravi deksketoprofeeniga, tuleb regulaarselt kontrollida maksa- ja neerufunktsiooni näitajaid ning verepilti.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud raskeid ägedaid ülitundlikkusreaktsioone (nt anafülaktilist šokki). Ravi tuleb katkestada kohe kui pärast Ketesse võtmist ilmnevad raske ülitundlikkusreaktsiooni sümptomid. Sõltuvalt sümptomitest tuleb spetsialisti juhtimisel kasutusele võtta vajalikud meetmed.

Patsientidel, kellel on astma koos kroonilise nohu, kroonilise sinusiidi ja/või ninapolüüpidega, on võrreldes teiste isikutega suurem risk atsetüülsalitsüülhappest ja/või MSPVA-dest põhjustatud allergiateks. Selle ravimi manustamine võib põhjustada astmahooge või bronhospasmi, eriti nendel, kellel esineb allergia atsetüülsalitsüülhappe või MSPVA-de suhtes (vt lõik 4.3).

Erandjuhul võivad tuulerõuged olla raskete naha- ja pehmete kudede nakkuslike tüsistuste allikaks. Senini ei saa MSPVA-sid nende infektsioonide halvenemises välistada. Seetõttu on tuulerõugete korral soovitatav Ketesse't kasutamist vältida.

Ketesse’t tuleb kasutada ettevaatusega hematopoeetiliste haiguste, süsteemse erütematoosluupuse või segatüüpi sidekoehaigustega patsientidel.

Nagu teised MSPVA-d, võib ka deksketoprofeen varjata nakkushaiguste sümptomeid.

Lapsed

Ohutus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Järgmised koostoimed kehtivad mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) puhul üldiselt.

Mittesoovitatavad kombinatsioonid:

-Teised MSPVA-d, kaasa arvatud salitsülaatide suured annused (≥ 3 g ööpäevas): mitmete MSPVA-de koosmanustamine võib suurendada gastrointestinaalsete haavandite ja verejooksu riski sünergilise toime tõttu.

-Antikoagulandid: MSPVA-d võivad suurendada antikoagulantide, (nt varfariin) toimet (vt lõik 4.4) deksketoprofeeni suure plasmavalkudega seostumise ja trombotsüütide funktsiooni inhibeerimise ning gastroduodenaalse limaskesta kahjustuse tõttu. Kui kombinatsiooni ei saa vältida, tuleb kasutada kliinilist jälgimist ja laboratoorsete väärtuste monitooringut.

-Hepariinid: suurenenud verejooksu risk (trombotsüütide funktsiooni inhibeerimise ja gastroduodenaalse limaskesta kahjustuse tõttu). Kui kombinatsiooni ei saa vältida, tuleb kasutada kliinilist jälgimist ja laboratoorsete väärtuste monitooringut.

-Kortikosteroidid: suureneb risk gastrointestinaalsete haavandite või verejooksu tekkeks (vt lõik 4.4).

-Liitium (kirjeldatud mitme MSPVA-ga): MSPVA-d tõstavad vere liitiumitaset, mis võib jõuda toksiliste väärtusteni (vähenenud liitiumi ekskretsioon neerude kaudu). Seetõttu vajab see parameeter jälgimist deksketoprofeenravi alustamisel, reguleerimisel ja lõpetamisel.

-Metotreksaat kasutatuna suurtes annustes 15 mg nädalas või rohkem: suurenenud metotreksaadi hematoloogiline toksilisus tema renaalse kliirensi vähenemise tõttu põletikuvastaste ainete toimel üldiselt.

-Hüdantoiinid ja sulfoonamiidid: nende ainete toksilised toimed võivad tugevneda.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid:

-Diureetikumid, AKE inhibiitorid, antibakteriaalsed aminoglükosiidid ja angiotensiin II retseptori antagonistid: deksketoprofeen võib vähendada diureetikumide ja antihüpertensiivsete ravimite toimet. Mõnedel langenud neerufunktsiooniga patsientidel (nt dehüdreeritud patsiendid või eakad häiritud neerufunktsiooniga patsiendid), võib samaaegne tsüklooksügenaasi inhibeerivate ainete ja AKE inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või antibakteriaalsete aminoglükosiidide manustamine põhjustada edasist neerufunktsiooni halvenemist, mis on tavaliselt pöörduv. Deksketoprofeeni ja diureetikumi kombineeritud ordineerimise puhul on oluline tagada, et patsient oleks adekvaatselt hüdreeritud ning ravi alguses tuleb jälgida neerufunktsiooni (vt lõik 4.4).

-Metotreksaat kasutatuna väikestes annustes, alla 15 mg nädalas: suurenenud metotreksaadi hematoloogiline toksilisus tema renaalse kliirensi vähenemise tõttu põletikuvastaste ainete toimel üldiselt. Iganädalane verepildi jälgimine kombinatsiooni kasutamise esimestel nädalatel. Tõhustatud jälgimine isegi kerge neerufunktsiooni häire olemasolul, samuti eakatel patsientidel.

-Pentoksüfülliin: suurenenud verejooksu risk. Tõhustatud kliiniline jälgimine ja sage veritsusaja kontroll.

-Zidovudiin: suurenenud toksilisuse risk erütrotsüütide reale toime kaudu retikulotsüütidele raske aneemiaga nädal aega pärast MSPVA-ga alustamist. Kontrollige täisverepilti ja retikulotsüütide arvu üks või kaks nädalat pärast ravi alustamist MSPVA-ga.

-Sulfonüüluuread: MSPVA-d võivad suurendada sulfonüüluureate hüpoglükeemilist toimet nende kõrvaldamisega plasmavalkude sidumiskohtadest.

Kombinatsioonid, millega tuleb arvestada:

-Beetablokaatorid: ravi MSPVA-dega võib langetada nende antihüpertensiivset toimet inhibeerides prostaglandiini sünteesi.

-Tsüklosporiin ja takroliimus: MSPVA-d võivad suurendada nefrotoksilisust neeru prostaglandiinide poolt vahendatud toime kaudu. Kombinatsioonravi puhul tuleb mõõta neerufunktsiooni.

-Trombolüütikumid: suurenenud verejooksu risk.

-Trombivastased ained ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d): suurenenud gastrointestinaalse verejooksu risk (vt lõik 4.4).

-Probenetsiid: deksketoprofeeni plasmakontsentratsioonid võivad olla suurenenud; selle koostoime põhjuseks võib olla inhibeeriv mehhanism renaalse tubulaarse sekretsiooni kohas ja

glükuronokonjugatsioon ja see nõuab deksketoprofeeni annuse reguleerimist.

-Südameglükosiidid: MSPVA-d võivad suurendada plasma glükosiidide kontsentratsiooni.

-Mifepristoon: teoreetilise riski tõttu, et prostaglandiini süntetaasi inhibiitorid võivad mõjutada mifepristooni efektiivsust, ei tohi MSPVA-sid kasutada 8...12 päeva pärast mifepristooni manustamist.

-Kinoloonantibiootikumid: katseloomade andmed viitavad sellele, et kinoloonide suured annused, kombinatsioonis MSPVA-dega, võivad suurendada krampide tekkimise riski.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ketesse tabletid on raseduse kolmandal trimestril ja imetamise ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Rasedus

Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib rasedust ja/või loote arengut ebasoodsalt mõjutada. Epidemioloogilisestest uuringutest saadud teave prostaglandiini sünteesi inhibiitori kasutamisest raseduse alguses viitab võimalikule suurenenud raseduse katkemisohule, kardiaalse väärarengu ja gastroskiisi tekkele. Kardiaalse väärarengu kujunemise absoluutne risk suurenes ligikaudu 1%-lt 1,5%-ni. Risk suureneb tõenäoliselt sõltuvalt annuse suurusest ja ravi kestusest. Prostaglandiini sünteesi inhibiitori manustamine loomkatses on näidanud suurenenud pre- ja postimplantatsiooni häireid ja loote letaalsust. Loomkatsetes, kus on kasutatud prostaglandiini sünteesi inhibiitoreid organogeneesi perioodis, on näidatud erinevate väärarengute (sh kardiovaskulaarsed) suurenenud esinemissagedust. Siiski ei ole loomkatsed näidanud deksketoprofeentrometamooli reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3).

Raseduse esimese ja teise trimestri kestel ei tohi deksketoprofeentrometamooli kasutada, kui see pole selgelt vajalik.

Kui deksketoprofeentrometamooli kasutatakse rasestumiskavatsusega naisel või raseduse esimese ja teise trimestri kestel, peab kasutatav annus olema minimaalne ja kasutamise kestus nii lühike kui võimalik.

Raseduse kolmanda trimestri vältel võivad kõik prostaglandiini sünteesi inhibiitorid põhjustada lootel:

kardiopulmonaalset toksilisust (ductus arteriosus’e enneaegne sulgumine ja pulmonaalne hüpertensioon);

neerufunktsiooni häireid, mis võivad areneda neerupuudulikkuseks koos oligohüdroamnioosiga; emal ja vastsündinul raseduse lõpul:

võimalikku veritsusaja pikenemist, agregatsioonivastast toime, mis võib tekkida juba väga väikeste annuste juures;

emaka kontraktsioonide inhibeerimist, mille tulemusena sünnitegevus hilineb või kestus pikeneb.

Imetamine

Ei ole teada, kas deksketoprofeen eritub inimese rinnapiima.

Fertiilsus

Nagu teiste MSPVA-de puhul, võib ka deksketoprofeentrometamooli kasutamine põhjustada naistel fertiilsushäireid ja seda ei soovitata rasestuda soovivatel naistel kasutada. Naistel, kellel on raskusi rasestumisega või keda uuritakse viljatuse tõttu, tuleb mõelda deksketoprofeentrometamooli kasutamise lõpetamisele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ketesse tabletid võivad põhjustada vähest või mõõdukat mõju autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele, kuna võivad tekitada pearinglust või unisust.

4.8Kõrvaltoimed

Deksketoprofeentrometamooliga läbiviidud kliinilistest uuringutest või turuletulekujärgselt teadaolevad, vähemalt võimaliku põhjusliku seosega kõrvaltoimed on loetletud alltoodud tabelis klassifitseerituna organsüsteemide kaupa ja järjestatuna vastavalt esinemissagedusele.

ORGANSÜSTEEMI

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv/

KLASS

(1/100 kuni

(1/1000 kuni

(1/10000 kuni

üksikjuhud

 

<1/10)

<1/100)

<1/1000)

(<1/10000)

Vere ja

---

---

---

Neutropeenia,

lümfisüsteemi

 

 

 

trombotsütopeenia

häired

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

---

---

Kõriturse

Anafülaktiline

häired

 

 

 

reaktsioon, sh

 

 

 

 

anafülaktiline šokk

Ainevahetus- ja

---

---

Anoreksia

---

toitumishäired

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

---

Unetus, ärevus

---

---

häired

 

 

 

 

Närvisüsteemi

---

Peavalu,

Paresteesiad,

---

häired

 

pearinglus,

sünkoop

 

 

 

somnolentsus

 

 

Silma kahjustused

---

---

---

Nägemise ähmastumine

Kõrva ja labürindi

---

Peapööritus

---

Tinnitus

kahjustused

 

 

 

 

Südame häired

---

Palpitatsioonid

---

Tahhükardia

Vaskulaarsed häired

---

Õhetus

Hüpertensioon

Hüpotensioon

Respiratoorsed,

---

---

Bradüpnoe

Bronhospasm, düspnoe

rindkere ja

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus ja/või

Gastriit,

Peptiline haavand,

Pankreatiit

 

oksendamine,

kõhukinnisus,

peptilise haavandi

 

 

kõhuvalu,

suukuivus,

verejooks või

 

 

kõhulahtisus,

meteorism

peptilise haavandi

 

 

seedehäired

 

perforatsioon (vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

Maksa ja sapiteede

---

---

Hepatiit

Hepatotsellulaarne

häired

 

 

 

kahjustus

Naha ja nahaaluskoe

---

Lööve

Urtikaaria, akne,

Stevensi-Johnsoni

kahjustused

 

 

suurenenud

sündroom, toksiline

 

 

 

higistamine

epidermaalne nekrolüüs

 

 

 

 

(Lyelli sündroom),

 

 

 

 

angioödeem, näoturse,

 

 

 

 

valgustundlikkus-

 

 

 

 

reaktsioon, sügelus

Lihas-skeleti ja

---

---

Seljavalu

---

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

Neerude ja

---

---

Äge

Nefriit või nefrootiline

kuseteede häired

 

 

neerupuudulikkus,

sündroom

 

 

 

polüuuria

 

Reproduktiivse

---

---

Menstruaalhäired,

---

süsteemi ja

 

 

eesnäärmehäired

 

rinnanäärme häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

---

Kurnatus,

Perifeersed tursed

---

manustamiskoha

 

valu, asteenia,

 

 

reaktsioonid

 

külmavärinad,

 

 

 

 

halb

 

 

 

 

enesetunne

 

 

Uuringud

---

---

Muutused

---

 

 

 

maksafunktsiooni

 

 

 

 

testides

 

Seedetrakti häired: Kõige sagedamini täheldatavad kõrvaltoimed on gastrointestinaalsed kõrvaltoimed. Esineda võivad (vt lõik 4.4) peptiline haavand, perforatsioon või gastrointestinaalne verejooks, mis on vahel fataalne (eriti eakatel). Kasutamise järgselt on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: iiveldus, oksendamine, diarröa, kõhupuhitus, kõhukinnisus, düspepsia, kõhuvalu, meleena, hematemees, haavandiline stomatiit, koliidi ja Crohn`i tõve ägenemine (vt lõik 4.4). Gastriidi esinemist on täheldatud harvem. MSPVA-de kasutamisega seoses on teatatud tursetest, hüpertensioonist ja südamepuudulikkusest.

Nagu ka teiste MSPVA-de puhul, võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed: aseptiline meningiit, mis võib esineda peamiselt süsteemse erütematoosse luupusega või segatüüpi sidekoehaigusega patsientidel, ja hematoloogilised reaktsioonid (purpura, aplastiline ja hemolüütiline aneemia, harva agranulotsütoos ja medullaarne hüpoplaasia).

Väga harva on täheldatud bulloosset reaktsiooni, sh Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilist epidermaalset nekrolüüsi.

Kliinilised uuringud ja epidemioloogilised andmed lubavad oletada, et mõned MSPVA-d (eriti suurtes annustes ja pikaajaliselt kasutatuna) võivad olla seotud arteriaalsete trombootiliste juhtude vähese kõrgenenud riskiga (nt müokardiinfarkt või insult) (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise sümptomaatika pole teada. Sarnased ravimid on põhjustanud gastrointestinaalseid (oksendamine, anoreksia, kõhuvalu) ja neuroloogilisi (somnolentsus, vertiigo, desorientatsioon, peavalu) häireid.

Kogemata või liigsel manustamisel alustage kohe sümptomaatilist ravi vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile. Aktiivsütt tuleb manustada, kui täiskasvanu või laps on sisse võtnud rohkem kui 5 mg/kg tunni aja jooksul.

Deksketoprofeentrometamooli saab eemaldada dialüüsiga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, propioonhappe derivaadid.

ATC kood: M01AE17.

Deksketoprofeentrometamool on S-(+)-2-(3-bensoüülfenüül)propioonhappe trometamiinsool, valuvastane, põletikuvastane ja antipüreetiline ravim, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete rühma (M01AE).

Toimemehhanism

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete toimemehhanism on seotud prostaglandiini sünteesi vähenemisega tsüklooksügenaasi tee inhibeerimise tõttu. Spetsiifiliselt inhibeeritakse arahhidoonhappe transformeerumist tsüklilisteks endoperoksiidideks PGG2 ja PGH, mis

produtseerivad prostaglandiine PGE, PGE, PGFα ja PGD2 ning samuti prostatsükliini PGI2 ja tromboksaane (TxA2 ja TxB). Lisaks võib prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine mõjutada teisi põletikumediaatoreid nagu kiniinid, põhjustades kaudset toimet, mis lisandub otsesele toimele.

Farmakodünaamilised toimed

On näidatud, et deksketoprofeen on katseloomadel ja inimestel COX-1 ja COX-2 inhibiitor.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Mitmel valumudelil läbi viidud kliinilised uuringud näitasid deksketoprofeentrometamooli efektiivset analgeetilist aktiivsust. Mõnedes uuringutes leiti analgeetilise aktiivsuse algus olevat 30 minuti juures pärast manustamist. Analgeetiline toime püsib 4 kuni 6 tundi.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast deksketoprofeentrometamooli suukaudset manustamist inimestele saavutatakse CMAX 30 minuti pärast (ulatus 15 kuni 60 minutit).

Samaaegsel manustamisel toiduga deksketoprofeentrometamooli AUC ei muutu, samas CMAX väheneb ja tema imendumiskiirus pikeneb (suurenenud tMAX).

Jaotumine

Deksketoprofeentrometamooli jaotumise poolväärtusaeg ja eliminatsiooni poolväärtusaeg on vastavalt 0,35 ja 1,65 tundi. Nagu teistel ulatuslikult plasmavalkudega seonduvatel ravimitel (99%), on tema jaotusruumala keskmine väärtus alla 0,25 l/kg.

Mitme annusega farmakokineetika uuringutes leiti, et pärast viimast manustamist AUC ei olnud erinev pärast ühekordse annuse saamist, mis viitab sellele, et ravimi akumuleerumist ei toimu.

Biotransformatsioon ja eritumine

Pärast deksketoprofeentrometamooli manustamist on uriinist leitav ainult S-(+) enantiomeeri, mis näitab, et inimestel konversiooni R-(-) enantiomeeriks ei toimu.

Deksketoprofeeni peamine eliminatsioonitee on glükuroniidne konjugatsioon, millele järgneb renaalne ekskretsioon.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse ja immunofarmakoloogia mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Hiirtel ja ahvidel läbi viidud kroonilise toksilisuse uuringud andsid kõrvaltoimeid mittepõhjustanud annuse taseme (No Observed Adverse Effect Level – NOAEL) 3 mg/kg/ööpäevas. Peamised suurte annuste puhul esinenud kõrvaltoimed olid gastrointestinaalsed erosioonid ja haavandid, mis tekkisid annusest sõltuvalt.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Maisitärklis,

Mikrokristalliline tselluloos,

Naatriumtärklisglükolaat,

Glütserooldistearaat,

Hüpromelloos,

Titaandioksiid,

Propüleenglükool,

Makrogool 6000.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Tabletid on saadaval blisterpakendites (PVC-alumiiniumblister).

Ketesse 12,5 mg tabletid – 10, 20, 30, 40, 50 või 500 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis. Ketesse 25 mg tabletid – 4, 10, 20, 30, 50, või 500 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg Luksemburg

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Ketesse 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 510006

Ketesse 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: 509906

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09.03.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.08.2006

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2016