Kventiax sr - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (200mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AH04
Toimeaine: kvetiapiin
Tootja: Krka d.d. Novo Mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Kventiax SR, 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kventiax SR, 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kventiax SR, 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kventiax SR, 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kventiax SR, 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kvetiapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Kventiax SR ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Kventiax SR’i võtmist
 3. Kuidas Kventiax SR’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Kventiax SR’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Kventiax SR ja milleks seda kasutatakse

Kventiax SR’i toimeaine on kvetiapiin. See kuulub antipsühhootikumideks nimetatavate ravimite gruppi. Kventiax SR’i kasutatakse mitmete haiguste raviks, nagu:

 • Bipolaarne depressioon ja depressioon: kui te tunnete ennast kurvana. Te võite leida, et olete masenduses, tunnete süüd, teil on energiapuudus, söögiisu kaotus ja/või te ei saa magada.
 • Mania: te võite tunda ennast ülemääraselt erutununa, kõrgendatud meeleolus, ärritunud, entusiastlikuna või hüperaktiivsena või kui teil on kehv reaalsusetaju koos agressiivsuse või vägivaldsusega.
 • Skisofreenia: te võite kuulda või tunnetada asju, mida tegelikult ei ole, uskuda asju, mis ei ole tõesed või tunda ebaharilikke kahtlusi, rahutust, segasust, süüd, pinget või masendust.

Kui Kventiax SR’i kasutatakse depressiooni raviks, võetakse seda koos teise sama haiguse raviks kasutatava ravimiga.

Teie arst võib jätkata ravi Kventiax SR’iga, isegi kui tunnete ennast paremini.

Mida on vaja teada enne Kventiax SR’i võtmist Ärge võtke Kventiax SR’i:

 • kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
 • teatud HIviiruse ravimid.
 • asooli tüüpi ravimid (seenevastased ravimid).
 • erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks).
 • nefasodoon (depressiooni raviks).

Ärge võtke Kventiax SR’i, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Kventiax SR’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kventiax SR’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on või on olnud probleeme südamega, näiteks südame rütmihäired, südamelihase nõrgenemine või südamelihase põletik või kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi;
 • kui teil on madal vererõhk;
 • kui teil on olnud ajurabandus, eriti kui olete eakas;
 • kui teil on maksaprobleeme;
 • kui teil on varem esinenud krambihoogusid;
 • kui teil on suhkurtõbi või teil on risk suhkurtõve tekkeks. Sellisel juhul võib teie arst kontrollida Kventiax SR’i võtmise ajal teie veresuhkru taset;
 • kui te teate, et valgete vereliblede hulk teie veres on olnud madal (see võis, kuid ei pruukinud olla põhjustatud teistest ravimitest);
 • kui te olete eakas ja teil on dementsus (ajufunktsiooni halvenemine). Sellisel juhul ei tohi Kventiax SR’i võtta, sest selle grupi ravimid nagu Kventiax SR, võivad dementsusega eakatel inimestel suurendada insuldi või mõnedel juhtudel surma riski;
 • kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on esinenud trombe (verehüübed), kuna seda tüüpi ravimid võivad olla seotud trombide tekkega;
 • kui teil on või on olnud lühiajalist hingamispeetust tavapärase ööune ajal (nn uneapnoe) ja te kasutate ravimeid, mis aeglustavad normaalset ajuaktiivsust (depressandid);
 • kui teil on või on olnud seisund, mille korral te ei saa kusepõit täielikult tühjendada (kusepeetus), teil on eesnäärme suurenemine, soolesulgus või silma siserõhu tõus. Mõnikord võivad neid seisundeid põhjustada ravimid (nn antikolinergikud), mis mõjutavad närvirakkude talitust teatud haigusseisundite korral;
 • kui teil on kunagi esinenud alkoholi või ravimite kuritarvitamist.

Rääkige viivitamatult oma arstile, kui teil tekib midagi alljärgnevast pärast Kventiax SR’i kasutamist:

 • kombinatsioon kehatemperatuuri tõusust (palavik), tugevast lihasjäikusest, higistamisest või teadvuse taseme langusest (häire, mida nimetatakse „neuroleptiline maliigne sündroom“). Te võite vajada kiiret arstiabi;
 • kontrollimatud liigutused, peamiselt näos või keeles;
 • pearinglus või tugev unisus. See võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumised) riski eakatel patsientidel;
 • epilepsiahood (krambid);
 • kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Seda tüüpi ravim võib põhjustada selliseid seisundeid.

Teatage esimesel võimalusel oma arstile, kui teil tekib:

 • palavik, gripilaadsed haigusnähud, kurguvalu või mõni muu infektsioon, sest see võib olla tingitud valgeliblede hulga tugevast vähenemisest veres. Võib juhtuda, et ravi Kventiax SR’iga tuleb katkestada ja alustada vastavat ravi.
 • kõhukinnisus koos pideva kõhuvaluga või kõhukinnisus, mis ei möödu raviga. See võib tekitada tõsist soolesulgust.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine

Kui olete masenduses, võivad teil mõnikord esineda enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tugevneda ravi esmakordsel alustamisel, kuna kõigi nende ravimite korral võtab toime saabumine aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid mõnikord kauem. Need mõtted võivad tugevneda ka juhul, kui te järsku lõpetate oma ravimi võtmise. Sellised mõtted on tõenäolisemad, kui olete noor täiskasvanu. Kliiniliste uuringute andmetel on alla 25-aastastel noortel depressiooniga täiskasvanutel suurem risk suitsidaalsete mõtete ja/või suitsidaalse käitumise esinemiseks.

Alati, kui teil tekivad enesevigastamise- või enesetapumõtted, pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge haiglasse. Teile võib olla kasulik, kui räägite sugulase või lähedase sõbraga, et teil on

depressioon, ja palute neid lugeda seda infolehte. Te võite neid paluda, et nad ütleksid teile, kui nad arvavad, et teie depressioon süveneb, või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kehakaalu tõus

Kventiax SR`i võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu tõusu. Te peate koos arstiga regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.

Lapsed ja noorukid

Kventiax SR’i ei tohi manustada alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Kventiax SR

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Kventiax SR’i, kui te võtate juba mõnda järgnevatest ravimitest:

 • Mõned HIV ravimid.
 • Asooli tüüpi ravimid (seeninfektsioonide raviks).
 • Erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks).
 • Nefasodoon (depressiooni raviks).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • Epilepsia ravimid (nt fenütoiin või karbamasepiin).
 • Kõrgvererõhutõve ravimid.
 • Barbituraadid (uneprobleemide korral).
 • Tioridasiin või liitium (teised antipsühhootilised ravimid).
 • Ravimid, mis võivad mõjutada südame rütmi, näiteks ravimid, mis võivad tekitada elektrolüütide tasakaalu häireid (kaaliumi või magneesiumi vähesust), nagu diureetikumid (veeväljaajamise tabletid) või teatud antibiootikumid (infektsioonivastased ravimid).
 • Kõhukinnisust põhjustavad ravimid.
 • Ravimid (nn antikolinergikud), mis mõjutavad närvirakkude talitlust teatud haigusseisundite korral.

Enne kui te lõpetate mõne oma ravimi võtmise, konsulteerige kõigepealt oma arstiga.

Kventiax SR koos toidu, joogi ja alkoholiga

 • Toit võib mõjutada Kventiax SR’i imendumist, seetõttu võtke oma tabletid vähemalt üks tund enne sööki või enne magamaminemist.
 • Olge alkoholi tarbimisel ettevaatlik. Kventiax SR’i ja alkoholi kombineeritud toime võib muuta teid uimaseks.
 • Ärge jooge greipfruudi mahla kui võtate Kventiax SR’i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal ei tohi te Kventiax SR’i võtta ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Kventiax SR’i võtta.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimase trimestri ajal (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Kventiax SR’i, võivad ilmneda järgnevad sümptomid, mis võivad olla tingitud ravimi ärajätmisest: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamishäired ja söömisraskused. Kui teie lapsel esineb mõni neist sümptomitest, võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie tabletid võivad teid muuta uniseks. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid tööriistu ega masinaid enne, kui teate, kuidas ravim teid mõjutab.

Kventiax SR sisaldab laktoosi ja naatriumi

Kventiax SR sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Üks 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 8,44 mg naatriumi.

Suuremad annused kui 2 tabletti sisaldavad rohkem kui 23 mg (1 mmol) naatriumi. Seda tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

Üks 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 14,53 mg naatriumi. Üks 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 19,38 mg naatriumi.

Suuremad annused kui 1 tablett sisaldavad rohkem kui 23 mg (1 mmol) naatriumi. Seda tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

Üks 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 29,06 mg naatriumi. Üks 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 23,46 mg naatriumi. Seda tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientidel.

Toime ravimite määramisele uriinis

Kui teil tuleb Kventiax SR’i võtmise ajal anda uriini analüüs ainete skriiningtestiks, võivad mõned analüüsimeetodid anda positiivse vastuse metadooni või tritsükliliste antidepressantide (teatud depressiooniravimite) suhtes, vaatamata sellele, et te ei pruukinud metadooni ega tritsüklilisi antidepressante võtta. Kui see peaks juhtuma, saab teostada spetsiifilisema analüüsi.

Kuidas Kventiax SR’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täpse algannuse otsustab teie arst. Ravimi säilitusannus (igapäevane annus) sõltub teie haigusest ja vajadustest, kuid tavaliselt jääb vahemikku 150 mg ja 800 mg.

 • Tabletti tuleb võtta üks kord ööpäevas.
 • Ärge poolitage, närige ega purustage tablette.
 • Neelake tabletid alla tervelt, joogiveega.
 • Võtke tablette ilma söögita (vähemalt üks tund enne sööki või enne magamaminekut, arst ütleb teile, millal).
 • Ärge jooge greipfruudimahla, kui te võtate Kventiax SR’i. See võib mõjutada ravimi toimet.
 • Ärge lõpetage ravimi võtmist, isegi kui tunnete end paremini, enne kui arst on seda teile öelnud.

Maksaprobleemid

Kui teil on maksaprobleeme, võib arst teie annust muuta.

Eakad

Kui te olete eakas, võib arst teie annust muuta.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kventiax SR’i ei tohi manustada alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Kui te võtate Kventiax SR’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud Kventiax SR’i rohkem, kui arst on määranud, võite muutuda uniseks, tunda pearinglust või ebaloomulikku südamerütmi. Võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Võtke Kventiax SR’i tabletid endaga kaasa.

Kui te unustate Kventiax SR’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on peaaegu juba järgmise

annuse võtmise aeg, oodake selle ajani. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Kventiax SR’i võtmise

Kui te lõpetate Kventiax SR’i võtmise järsult, võib teil tekkida võimetus magada (unetus), iiveldus või teil võib esineda peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus või ärrituvus. Enne ravi lõpetamist võib arst teil soovitada annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • Pearinglus (võib põhjustada kukkumisi), peavalu, suukuivus.
 • Unisus (see võib aja jooksul kaduda, kui te jätkate Kventiax SR tablettide võtmist) (võib põhjustada kukkumisi).
 • Ärajätusümptomid (haigusnähud, mis tekivad Kventiax SR ravi katkestamisel), siia kuuluvad võimetus magada (unetus), iiveldus, peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus ja ärrituvus. Soovitatav on ravimi võtmine lõpetada järkjärgult 1...2 nädala jooksul.
 • Kehakaalu suurenemine.
 • Ebanormaalsed lihaste liigutused. Nende hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või jäikuse tunne lihastes (ilma valuta).
 • Teatud rasvade taseme muutused veres (triglütseriidid ja üldkolesterool).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • Südamepekslemine.
 • Tunne, et teie süda lööb tugevalt, kiiresti või jätab lööke vahele.
 • Kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).
 • Nõrkustunne.
 • Käte või jalgade turse.
 • Vererõhu langus püsti tõustes. Võib põhjustada pearinglust või minestustunnet (võib põhjustada kukkumisi).
 • Veresuhkru väärtuste tõus.
 • Hägune nägemine.
 • Ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod.
 • Näljatunne.
 • Ärritustunne.
 • Kõne ja keelelised häired.
 • Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine.
 • Õhupuudus.
 • Oksendamine (peamiselt eakatel).
 • Palavik.
 • Kilpnäärmehormoonide taseme muutused veres.
 • Teatud tüüpi vererakkude hulga vähenemine.
 • Maksaensüümide hulga tõus veres.
 • Prolaktiini nimelise hormooni taseme tõus veres. Prolaktiini taseme tõus veres võib harvadel juhtudel põhjustada:
 • meestel ja naistel rindade turset ja ootamatut eritist rinnast.
 • naistel menstruatsioonide ärajäämist või menstruaaltsükli häireid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • Krambid või tõmblused.
 • Allergilised reaktsioonid, mis võivad hõlmata kõrgenenud muhkude (kuplade) teket, naha turset

ja turset suu ümbruses.

 • Ebameeldiv tunne jalgades (nimetatakse ka rahutute jalgade sündroom).
 • Neelamisraskused.
 • Kontrollimatud liigutused, peamiselt näos või keeles.
 • Seksuaalne düsfunktsioon.
 • Diabeet.
 • Muutused südame elektrilises aktiivsuses, mis on nähtav EKGl (QT intervalli pikenemine),
 • Tavapärasest aeglasem südamerütm, mis võib tekkida ravi alguses ning võib olla seotud madala vererõhu ja minestamisega.
 • Raskused urineerimisel.
 • Minestamine (võib põhjustada kukkumist).
 • Ninakinnisus.
 • Punaliblede hulga vähenemine.
 • Naatriumi taseme langus veres.
 • Olemasoleva suhkurtõve ägenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • Kõrge kehatemperatuuri (palavik), higistamise, lihasjäikuse, tundmine end väga unisena või minestamise kombinatsioon (häiret nimetatakse „neuroleptiline maliigne sündroom“).
 • Naha ja silmade muutumine kollaseks (kollatõbi).
 • Maksapõletik (hepatiit).
 • Kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).
 • Rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima teke (galaktorröa).
 • Menstruaaltsükli häired.
 • Trombid veenides, eriti jalaveenides (tunnusteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad vereringega sattuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja õhupuudust. Kui te märkate neid sümptomeid, pöörduge kohe arsti poole.
 • Kõndimine, rääkimine, söömine või muu tegevus magamise ajal.
 • Kehatemperatuuri langus (hüpotermia).
 • Kõhunäärmepõletik.
 • Seisund (nimetusega “metaboolne sündroom”), mille korral võib teil esineda kombinatsioon kolmest või enamast järgnevast seisundist: kõhu rasvakihi paksenemine, “hea kolesterooli” (HDLkolesterool) taseme langus, triglütseriidide (teatud tüüpi rasvad) taseme tõus veres, kõrge vererõhk ja kõrge veresuhkur.
 • Palavik koos gripilaadsete nähtude, kurguvalu või mõni muu infektsioon vere valgeliblede arvu vähesusega. Seda seisundit nimetatakse agranulotsütoosiks.
 • Soolesulgus.
 • Vere kreatiniinfosfokinaasi sisalduse tõus (aine pärineb lihastes).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st):

 • Tugev lööve, villid või punased laigud nahal.
 • Raskekujuline allergiline reaktsioon (nimetatakse anafülaksia), mis võib põhjustada hingamisraskust või šokki.
 • Kiiresti kujunev nahaturse, tavaliselt silmade, huulte ja kurgu ümbruses (angioödeem).
 • Tõsine haigestumine koos villidega nahal, suus, silmadel ja suguelunditel (StevensiJohnsoni sündroom).
 • Antidiureetilise hormooni (kontrollib uriini kogust) ebaõige eritumine.
 • Lihaskiudude lagunemine ja valu lihastes (rabdomüolüüs).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Nahalööve koos ebasümmeetriliste punaste laikudega (multiformne erüteem).
 • Tõsine, äkki tekkinud allergiline reaktsioon sümptomitega, nagu palavik ning villide tekkimine nahale ja naha koorumine (toksiline epidermaalne nekrolüüs).
 • Ärajätusümptomid võivad tekkida vastsündinutel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud Kventiax SR’i.

Ravimite rühm, kuhu Kventiax SR kuulub, võib põhjustada südame rütmihäireid, mis võivad olla tõsised ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Mõned kõrvaltoimed ilmnevad ainult vereanalüüsis. Nendeks on teatud rasvade (triglütseriidid ja kolesterool) või suhkru sisalduse muutused veres, kilpnäärmehormoonide taseme muutused veres, maksaensüümide hulga tõus, teatud tüüpi vererakkude hulga vähenemine, punaliblede hulga vähenemine, lihastest vabanenud kreatiniinfosfokinaasi hulga suurenemine veres, naatriumi taseme vähenemine veres ja prolaktiini nimelise hormooni taseme tõus veres. Prolaktiini taseme tõus võib harvadel juhtudel põhjustada:

 • meestel ja naistel rindade turset ja ootamatut eritist rinnast;
 • naistel menstruatsiooni puudumist või menstruaaltsükli häireid.

Teie arst võib teil paluda teha aeg-ajalt vereanalüüse.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Samad kõrvaltoimed, mis võivad esineda täiskasvanutel, võivad tekkida ka lastel ja noorukitel.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud lastel ja noorukitel sagedamini või neid ei ole täheldatud täiskasvanutel:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

 • prolaktiini (teatud hormoon) taseme tõus veres. See võib harvadel juhtudel põhjustada:
 • poisslastel ja tütarlastel rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnast;
 • tütarlastel menstruaaltsükli ärajäämist või ebaregulaarsust.
 • söögiisu tõus;
 • oksendamine;
 • ebanormaalsed lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või lihasjäikus ilma valuta;
 • vererõhu tõus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • nõrkustunne, minestamine (võib põhjustada kukkumist);
 • ninakinnisus;
 • ärrituvus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Kventiax SR’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kventiax SR sisaldab

 • Toimeaine on kvetiapiin. Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg või 400 mg kvetiapiini (kvetiapiinhemifumaraadina).
 • Teised koostisosad on:

50 mg ja 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavates tablettides:

hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtsitraatdihüdraat ja magneesiumstearaat tableti sisus ning hüpromelloos, titaandioksiid (E171) ja makrogool tableti kattes (vt lõik 2).

150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavates tablettides:

hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtsitraatdihüdraat ja magneesiumstearaat tableti sisus ning polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool, talk, punane raudoksiid (E172) ja kollane raudoksiid (E172) tableti kattes (vt lõik 2).

200 mg ja 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavates tablettides:

hüpromelloos, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumtsitraatdihüdraat ja magneesiumstearaat tableti sisus ning polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool, talk ja kollane raudoksiid (E172) tableti kattes (vt lõik 2).

Kuidas Kventiax SR välja näeb ja pakendi sisu

50 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged kuni peaaegu valged kapslikujulised kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „50“. Tableti mõõdud: pikkus on 16,2 mm ja paksus 4...5,2 mm.

150 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on roosakasoranžid ümmargused kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti mõõdud: läbimõõt on 10 mm ja paksus 4,6...6,0 mm.

200 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on kollakaspruunid, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti mõõdud: pikkus on 16 mm ja paksus 5,6...7,1 mm.

300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on kahvatud-pruunikaskollased kapslikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid. Tableti mõõdud: pikkus on 19,1 mm ja paksus 5,9...7,4 mm.

400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged kuni peaaegu valged kapslikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „400“. Tableti mõõdud: pikkus on 18,7…19,5 mm ja paksus 5,5...7,1 mm.

Kventiax SR on saadaval OPA/Al/PVC/Al blistritena karpides 10, 30, 50, 60, 90 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671654

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.