Klotrimasool gsk - vaginaaltablett (100mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G01AF02
Toimeaine: klotrimasool
Tootja: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Klotrimasool GSK, 100 mg vaginaaltabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 vaginaaltablett sisaldab 100 mg klotrimasooli. INN. Clotrimazolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Vaginaaltablett.

Tabletid on valged, kaksikkumerad lõigatud äärtega, pikliku kujuga, tableti üks ots on ümar, teine sirge.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud vaginiit.

Annustamine ja manustamisviis

Kui sümptomid püsivad kauem 7 päeva, võib patsiendil olla haigus, mis vajab arsti poolt määratud ravi.

Vajadusel võib ravi korrata, kuid infektsiooni kordumine võib viidata kaasuvale meditsiinilisele probleemile.

Kui 2 kuu pärast tekivad patsiendil uuesti sümptomid, peab ta tulema arstivisiidile.

Kui samal ajal on infektsioonist haaratud ka häbememokad ja sellega piirnevad alad, tuleb lisaks intravaginaalsele ravile teha kreemiga paikset välispidist ravi (kombineeritud ravi).

Vaginaaltablett vajab tupes täielikuks lahustumiseks niiskust, vastasel korral võivad tableti lahustumata osad tupest väljuda. Lahustumata tableti tükke võivad täheldada tupekuivusega naised. Selle vältimiseks on seetõttu oluline asetada tablett nii sügavale tuppe kui võimalik, enne magamaminemist.

Menstruatsiooni ajal ravi ei teostata, sest on oht, et tablett uhutakse menstruaalverega tupest välja. Ravi tuleb enne menstruatsiooni algust lõpetada.

Selle ravimi kasutamise ajal ei tohi kasutada tampoone, tupeloputust, spermitsiide ega muid vaginaalseid preparaate.

Selle ravimi kasutamise ajal tupeinfektsiooni raviks on soovitatav hoiduda vaginaalsest vahekorrast, et vältida partneri nakatumist.

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed1 tablett kaks korda ööpäevas 3 päeva või üks tablett üks kord ööpäevas 6…7 päeva jooksul, eelistatult enne magamaminekut.

Lapsed

Üle 12-aastastele lastele manustatakse klotrimasooli vaginaaltablette samades annustes ja sama raviskeemiga nagu täiskasvanutele.

Alla 12-aastastele lastele ei tohi Klotrimasool GSK vaginaaltablette manustada.

Eakad, neeru- ja maksafunktsioonihäirega patsiendid

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Intravaginaalne.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiduda kontaktist silmadega ning mitte neelata alla.

Kõiki võimalikke infektsioonikoldeid tuleb ravida samal ajal.

Ravi alustamine

Kui patsiendil esinevad vaginaalse kandidiaasi sümptomid esmakordselt, tuleb teda meditsiiniliselt nõustada.

Enne vaginaaltablettide kasutamist tuleb patsienti nõustada, kui:

 • on esinenud enam kui kaks vaginaalse kandidiaasi juhtu viimase 6 kuu jooksul
 • anamneesis on sugulisel teel leviva haiguse põdemine või kokkupuude suguhaigust põdeva partneriga
 • esineb rasedus või kahtlustatav rasedus
 • patsiendi vanus on alla 12 või üle 60 aasta
 • patsiendil esineb ülitundlikkus imidasoolide või teiste vaginaalselt kasutatavate seentevastaste ravimite suhtes.

Vaginaaltablette ei tohi kasutada alljärgnevate sümptomite korral ning seejärel tuleb arsti poole pöörduda:

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 • ebaregulaarsed tupeverejooksud
 • ebatavaline tupeverejooks või veresegune voolus
 • häbeme või tupehaavandid, villid või valulikkus
 • alakõhuvalu või düsuuria
 • mistahes kõrvaltoime, mis võib olla raviga seotud, nt punetus, ärritus või turse
 • palavik (kehatemperatuur üle 38°C) või külmavärinad
 • iiveldus ja oksendamine
 • diarröa
 • ebameeldiva lõhnaga tupeeritis
 • seljavalu
 • õlga kiirgav valu

Rasestumisvastased vahendid

Laborianalüüsid on näidanud, et kooskasutamisel võib see ravim latekskondoome kahjustada.

Sellest tulenevalt võib nimetatud kontratseptiivsete vahendite toime vähenda. Patsientidele tuleb soovitada vähemalt 5 päeva vältel pärast ravimi kasutamise algust kasutada teisi rasestumisvastaseid meetmeid.

Takroliimus, siroliimus

Vaginaalse klotrimasooli ja suukaudse takroliimuse (immuunsupressant) ning sarnaselt siroliimuse kooskasutamisel võib esineda takroliimuse või siroliimuse plasmakontsentratsiooni tõusu. Seetõttu tuleb patsiente takroliimuse või siroliimuse üleannustamise nähtude suhtes hoolikalt jälgida ning vajadusel määrata nende ravimite plasmakontsentratsiooni.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Klotrimasooli kasutamise kohta rasedatel on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Ettevaatusena on parem vältida klotrimasooli kasutamist raseduse esimese trimestri ajal.

Imetamine

Loomkatsetest saadud farmakodünaamilised/toksikoloogilised andmed näitavad klotrimasooli/metaboliitide eritumist piima. Klotrimasoolravi ajal tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Fertiilsus

Inimestel ei ole klotrimasooli toimet fertiilsusele uuritud, kuid loomkatsetest saadud andmed ei näita ravimi toimet fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute andmed

Ei ole selle ravimi jaoks asjakohased.

Turuletulekujärgsed teatised

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse järgi järgmiselt:

Väga sage:

≥ 1/10

Sage:

≥ 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt:

≥1/1000 kuni <1/100

Harv:

≥ 1/10000 kuni < 1/1000

Väga harv:

<1/10 000

Teadmata:

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: allergilised reaktsioonid (sümptomid nt urtikaaria, düspnoe, hüpotensioon ja sünkoop)

Seedetrakti häired

Teadmata: kõhuvalu

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata: vulvovaginaalne ebamugavustunne, turse, põletus, genitaalide limaskesta koorumine, ärritus, pruuritus, valu vaagna piirkonnas, nahalööve, tupeverejooks, erüteem.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise nähud: pearinglus, iiveldus, oksendamine.

Ravi: juhusliku suukaudse manustamise järgselt on kliiniliste sümptomite ilmnemisel vaja rakendada tavapäraseid sümptomaatilisi ravimeetmeid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Günekoloogias kasutatavad antiseptilised ja infektsioonivastased ained, imidasooli derivaadid

ATC-kood: G01AF02

Toimemehhanism

Klotrimasool inhibeerib mikroorganismide kasvu ja paljunemist ning sõltuvalt kontsentratsioonist võib olla fungistaatilise või fungitsiidse toimega.

Klotrimasooli toimemehhanism seisneb rakumembraani permeaabelsuse muutuses, mis avaldab mõju ergosteroolide sünteesile aga ka fofolipiidide seondumisele seente rakuseinas.

Klotrimasool inhibeerib valkude, rasvade, DNA ja polüsahhariidide sünteesi, kahjustab tsellulaarseid nukleiinhappeid ja kiirendab kaaliumi eritumist. Ta võib inhibeerida ka oksüdatiivsete ja peroksüsmaalsete ensüümide aktiivsust ning triglütseriidide ja fosfolipiidide aktiivsust seenes. Klotrimasooli suuremad kontsentratsioonid tekitavad rakumembraani kahjustuse mehhanismide kaudu, mis ei sõltu steroolide sünteesist. Klotrimasool pärsib Candida albicans blastospooride transformeerumist invasiivsesse mütseeli vormi. Muutused rakumembraanis viivad raku surmale ning see sõltub mikroobide ekspositsioonist ravimile.

Toimespekter

Klotrimasoolile on iseloomulik lai antimükootiline ja antibakteriaalne toimespekter. Ta kahjustab ja pärsib arengut järgmistel patogeenidel:

 • dermatofüüdid (Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum),
 • pärmseened (Candida sp., Cryptococcus neoformans),
 • dimorfsed seened (Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidicides brasiliensis)
 • protozoad (Trichomonas vaginalis).

Aktiivsus on ka mõnedesse grampositiivsetesse bakteritesse.

Lisaks antimükootilisele toimele toimib klotrimasool ka grampositiivsete (streptokokid/stafülokokid/Gardnerella vaginalis) ja gramnegatiivsete mikroorganismide (Bacteroides) vastu. Laktobatsillidele toime puudub.

In vitro inhibeerib klotrimasool Corynebacteria ja grampositiivsete kokkide (välja arvatud enterokokkide) paljunemist kontsentratsioonides 0,5...10 µg/ml substraadi kohta.

In vitro on klotrimasoolil lai fungistaatiline ja fungitsiidne toimespekter. Tema toime dermatofüütide (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) seenemütseeli on sarnane griseofulviini toimele ning toime eostega seentesse (Candida) on sarnane polüeenantibiootikumide toimele (amfoteritsiin B ja nüstatiin).

Klotrimasooli kontsentratsioon alla 1 µg/ml inhibeerib enamuse Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum and Microsporum canis tüvede arengut.

Kontsentratsioon 3 µg/ml inhibeerib enamuse järgmiste patogeenide arengu: Pitorosporum orbiculare, Aspergillus fumigatus, Candida species sealhulgas Candida albicans, mõned Staphylococcus aureus’e tüved, Streptococcus pyogenes, ja mõned Proteus vulgaris’e ning Salmonella tüved. Klotrimasool toimib Sporotrix, Cryptococcus, Cefalosporium ja Fusarium’idesse.

RESISTENTSUS

Klotrimasoolile resistentseid seeni esineb väga harva; üksikjuhtudel on kirjeldatud resistentseid Candida guilliermondi tüvesid.

Praeguseks ei ole teateid resistentsuse tekkest klotrimasoolile tundlike seente kohta pärast Candida albicans ja Trichophyton mentagrophytes’e paljunemist. Resistentsust klotrimasoolile ei ole täheldatud ka C. albicans’i tüvedel, mis pärast keemilist mutatsiooni on resistentsed polüeenantibiootikumidele.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine

Farmakokineetilised uuringud pärast klotrimasooli intravaginaalset manustamist on näidanud, et ainult väike osa klotrimasooli annusest (3…10%) imendub. Kiire maksametabolismi tõttu muundatakse imendunud klotrimasool farmakoloogiliselt intaktiivseteks metaboliitideks, mille tagajärjel klotrimasooli plasmakontsentratsiooni maksimum pärast 500 mg annuse intravaginaalset manustamist on alla 10 ng/ml, see näitab, et intravaginaalselt manustatud klotrimasool ei tekita süsteemseid toimeid ega kõrvaltoimeid.

Biotransformatsioon ja eritumine

Pärast klotrimasooli vaginaalset manustamist metaboliseeritakse ravim maksas inaktiivseks metaboliidiks: 2-klorofenüül-4-hüdroksüfenüül-fenülometaaniks.

Ravim eritub inaktiivsete metaboliitidena uriiniga ning roega. Läbiviidud loomuuringutes, kus loomadele manustati klotrimasooli suukaudselt või intravenoosselt selgus, et suurem osa ravimist eritub inaktiivsete metaboliitidena roega ning minimaalsed kogused eritatakse muutumatul kujul uriiniga. Inimestel teostatud uuringud radioaktiivse klotrimasooliga näitavad, et ravim elimineeritakse organismist neerude ja sapi kaudu väga aeglaselt (kauem kui 6 päeva).

In vitro ja in vivo loomuuringutes on klotrimasool avaldanud sarnaselt fenobarbitaalile mikrosomaalsetele ensüümidele annussõltuvat stimuleerivat toimet. Toime ensüümidele lõppeb, kui ravimi manustamine lõpetada. Klotrimasooli maksaensüüme indutseeriv toime ja sellest tulenevalt oksüdatsiooniprotsesse kiirendav toime võib kiirendada mõningate ravimite (sh klotrimasooli enda) metabolismi.

Prekliinilised ohutusandmed

Täiendavat teavet arstile lisaks sellele, mis on toodud ravimi omaduste kokkuvõtte eelnevates lõikudes, ei ole teada.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Kartulitärklis

Adipiinhape

Naatriumvesinikkarbonaat

Magneesiumstearaat

Kolloidne ränidioksiid, veevaba

Naatriumlaurüülsulfaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda.

Pakendi iseloomustus ja sisu

100 mg vaginaaltabletid, 6 tk PVC/Al blisterpakendis, mis on asetatud pappkarpi.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Tablett tuleb paigaldada nii sügavale tuppe kui võimalik. Patsient peaks manustamise ajal lamama horisontaalses asendis, jalad kergelt põlvist kõverdatud.

MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Poola

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

02.2001/28.03.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis uuendatud mais 2015