Kamiren - tablett (2mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: C02CA04
Toimeaine: doksasosiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kamiren, 2 mg tabletid

Kamiren, 4 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 2 mg või 4 mg doksasosiini (mesülaadina).

INN. Doxazosinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Kamiren 2 mg tablett: ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Kamiren 4 mg tablett: ümmargune, lame, valge tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon

Kamiren’i võib vererõhu väärtuse kontrolli alla saamiseks enamikul patsientidest kasutada monoteraapiana. Juhul kui doksasosiin üksi ei osutu antihüpertensiivse ravimina piisavalt tõhusaks, võib seda kombineerida teiste ravimitega nagu näiteks tiasiiddiureetikumid, beeta-blokaatorid, kaltsiumiantagonistid või angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid.

Eesnäärne healoomuline hüperplaasia

Eesnäärme healoomulise hüperplaasia korral võivad Kamiren’i kasutada nii kõrgenenud kui normaalse vererõhuga patsiendid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Hüpertensioon

Kamiren´i kasutatakse üks kord ööpäevas: algannus on 1 mg, et vähendada võimaliku posturaalse hüpertensiooni ja/või minestuse tekkevõimalust (vt lõik 4.4). Seejärel võib 1…2 nädala jooksul annust suurendada 2 mg-ni üks kord ööpäevas peale seda vajadusel kuni 4 mg-ni. Enamik patsientidest reageerivad Kamiren´i 4 mg või väiksematele annustele. Vajadusel võib ööpäevast annust järk-järgult suurendada 8 mg-ni või 16 mg maksimumannuseni.

Eesnäärme healoomuline hüperplaasia

Soovitatav Kamiren’i algannus on 1 mg manustatuna üks kord ööpäevas, et vähendada posturaalse hüpotensiooni ja/või minestuse tekkevõimalust (vt lõik 4.4). Sõltuvalt patsiendi urodünaamika näitajatest ja eesnäärme healoomulise hüperplaasia sümptomitest võib annust vajadusel suurendada 2 mg-ni, seejärel 4 mg-ni ning edasi kuni 8 mg-se maksimaalse ööpäevase annuseni. Annuse

suurendamine peab toimuma 1…2 nädalaste perioodide kaupa. Tavaline soovitatav annus on 2…4 mg üks kord ööpäevas.

Eakad

Eakatel patsientidel võib kasutada täiskasvanute tavaannuseid.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel doksasosiini farmakokineetika ei muutu, mistõttu võib neil kasutada täiskasvanutele mõeldud Kamiren´i tavaannuseid.

Kamiren ei ole dialüüsitav.

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientide ja maksa metabolismi mõjutavate ravimite toime kohta (nt tsimetidiin) on andmed piiratud. Nagu kõigi ravimite puhul, mis metaboliseeritakse täielikult maksas, tuleb maksafunktsiooni häirega patsientidele Kamiren´i manustada ettevaatusega (vt lõik 4.4 ja 5.2).

Lapsed

Doksasosiini kasutamise ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Manustamisviis

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Vastunäidustused

Doksasosiin on vastunäidustatud:

  • patsientidele, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus kinasoliinide (nt prasosiin, terasosiin, doksasosiin), või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
  • ortostaatilise hüpotensiooni anamneesiga patsientidele;
  • eesnäärme healoomulise hüperplaasia ja kaasuva ülemiste kuseteede ummistumise, kroonilise kuseteede infektsiooni või põiekividega patsientidele;
  • imetamise ajal (vt lõik 4.6) (ainult hüpertensiooni näidustusel);
  • hüpotensiooniga patsientidele (ainult healoomulise eesnäärne hüperplaasia näidustusel).

Doksasosiin on vastunäidustatud monoteraapiana kas ülevoolupõie või anuuriaga patsientidele progresseeruva neerupuudulikkusega või ilma selleta.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravi algus

Seoses doksasosiini alfa-blokeerivate omadustega võivad patsiendid kogeda posturaalset hüpotensiooni, millele viitavad pearinglus ja nõrkus või harva teadvuskaotus (sünkoop), eriti ravi alguses. Seetõttu tuleb ravi alguses jälgida vererõhku, et vähendada posturaalsete toimete võimalust. Patsiente tuleb hoiatada, et nad hoiduksid olukordadest, kus doksasosiini poolt esile kutsutud pearinglus või nõrkustunne võib nad seada võimalikku vigastusohtu.

Kasutamine ägedate kardiaalsete seisunditega patsientidel

Nagu kõigi vasodilatatoorsete antihüpertensiivsete ainete puhul, soovitab meditsiinipraktika olla ettevaatlik doksasosiini manustamisel järgmiste ägedate kardiaalsete seisunditega patsientidele:

  • kopsuturse aordi või mitraalstenoosi tõttu;
  • suure väljutusmahuga südamepuudulikkus,
  • parempoolne südamepuudulikkus kopsuemboolia või perikardi efusiooni tõttu,
  • vasaku vatsakese puudulikkus madala täitmisrõhuga.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel

Nagu kõigi ravimite puhul, mis metaboliseeritakse täielikult maksas, tuleb doksasosiini manustada eriti ettevaatlikult maksafunktsiooni häirega patsientidele. Et puudub kliiniline kogemus raske maksakahjustusega patsientidega, ei soovitata neil seda ravimit kasutada.

Kasutamine koos PDE-5 inhibiitoritega

Doksasosiini tuleb koos fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega (nt sildenafiil, tadalafiil ja vardenafiil) manustada ettevaatlikult, sest mõlemal ravimil on vasodilateerivad toimed ja need võivad põhjustada mõnedel patsientidel sümptomaatilist hüpotensiooni. Ortostaatilise hüpotensiooni riski vähendamiseks on soovitatav alustada ravi fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega ainult siis, kui patsient on hemodünaamiliselt stabiilne või saab ravi alfablokaatoritega. Lisaks on soovitatav alustada ravi fosfodiesteraas-5 inhibiitoritega väikseima võimaliku annusega ja pidada kinni 6-tunnisest intervallist pärast doksasosiini manustamist. Uuringuid doksasosiini toimeainet prolongeeritult vabastavate ravimvormidega ei ole läbi viidud.

Kasutamine kataraktioperatsiooni läbinud patsientidel

„Operatsiooniaegset lõdva iirise sündroomi“ (IFIS, väikese pupilli sündroomi variant) on katarakti operatsioonide käigus täheldatud mõnedel patsientidel, keda ravitakse või on varem ravitud tamsulosiiniga. Üksikuid teateid on samuti saadud teiste alfa1-adrenoblokaatorite puhul ja ravimirühma toime võimalust ei saa välistada. Et IFIS võib põhjustada protseduuri tüsistuste sagenemist katarakti operatsiooni ajal, tuleb silmakirurgi enne operatsiooni teavitada praegusest või varasemast alfa1-adrenoblokaatorite kasutamisest.

Priapism

Koos alfa-1 blokaatorite, sh doksasosiin, kasutamisega on turuletulekujärgselt teatatud pikaajalise erektsiooni ja priapismi juhtumitest. Kui priapismi ei ravita kohe, võib see põhjustada peenise koekahjustust ja püsivat impotentsust, mistõttu peab patsient pöörduma viivitamatult arsti poole.

Kamiren sisaldab laktoosi

Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoositalumatust, laktaasidefitsiiti või glükoosi- galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Doksasosiini samaaegne manustamine koos PDE-5 inhibiitoriga võib mõnedel patsientidel põhjustada sümptomaatilist hüpotensiooni (vt lõik 4.4). Uuringuid doksasosiini toimeainet prolongeeritult vabastavate ravimvormidega ei ole läbi viidud.

Enamik (98%) vereplasmas olevast doksasosiinist on seondunud plasmavalkudega. Inimplasmaga läbi viidud in vitro uuringutest on selgunud, et doksasosiin ei mõjuta digoksiini, varfariini, fenütoiini ega indometatsiini seonduvust plasmavalkudega.

Kliinilises praktikas on doksasosiini konventsionaalselt manustatud koos tiasiiddiureetikumide, furosemiidi, beeta-blokaatorite, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, antibiootikumide, suukaudsete antidiabeetiliste ravimite, kusihappe eritumist soodustavate preparaatide ja antikoagulantidega, ilma et oleks täheldatud kahjulikke koostoimeid. Siiski puuduvad formaalsete ravim/ravim-koostoimete uuringute andmed.

Doksasosiin tugevdab teiste alfablokaatorite ja muude hüpertensioonivastaste ravimite vererõhku langetavat toimet.

22-l tervel meessoost vabatahtlikul läbi viidud avatud, randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus täheldati 1 mg doksasosiini ühekordsel manustamisel koos tsimetidiiniga (4-päevase

annustamisperioodi [400 mg kaks korda ööpäevas] esimesel päeval) doksasosiini keskmise AUC 10%- list suurenemist ilma statistiliselt oluliste muutusteta doksasosiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni (Cmax) ja poolväärtusaja osas. Nimetatud doksasosiini AUC 10%-line suurenemine kasutamisel koos tsimetidiiniga jääb doksasosiini ja platseebo manustamisel täheldatud keskmise AUC individuaalsete kõikumiste (27% ulatuses) piiridesse.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Hüpertensiooni näidustuse korral

Doksasosiini ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Ohtu lootele ei saa välistada. Seetõttu tohib doksasosiini kasutada raseduse ajal ainult sel juhul, kui võimalik kasu kaalub üles võimaliku riski. Loomkatsetes ei täheldatud teratogeenseid toimeid, loomadel vähenes loodete elulemus äärmiselt suurte annuste juures (vt lõik 5.3).

Imetamine

Doksasosiin on vastunäidustatud imetamise ajal, sest loomuuringute andmetel kumuleerub ravim lakteerivate rottide rinnapiima ja puudub teave ravimi eritumise kohta imetavate naiste rinnapiima. Kui ravi doksasosiiniga on vajalik, tuleb imetamine lõpetada (vt lõik 5.3).

Eesnäärme healoomulise hüperplaasia näidustuse korral - ei ole asjakohane.

Toime reaktsioonikiirusele

Masinatega töötamise või mootorsõiduki juhtimise võime võivad olla häiritud, eriti ravi alguses.

Kõrvaltoimed

Doksasosiinravi ajal esinenud ja teatatud kõrvaltoimete esinemissagedused on määratud järgmiselt: väga sage ≥1/10, sage ≥1/100 kuni <1/10, aeg-ajalt ≥1/1000 kuni <1/100, harv ≥1/10 000 kuni 1/1000, väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Hingamisteede

 

 

 

 

infestatsioonid

infektsioon,

 

 

 

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

infektsioon

 

 

 

 

Vere ja

 

 

 

Leukopeenia,

 

lümfisüsteemi

 

 

 

trombotsüto-

 

häired

 

 

 

peenia

 

Immuun-

 

Allergiline

 

 

 

süsteemi häired

 

ravim-

 

 

 

 

 

reaktsioon

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Anoreksia,

 

 

 

toitumishäired

 

podagra,

 

 

 

 

 

söögiisu

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Agiteeritus

 

 

 

häired

 

depressioon,

 

 

 

 

 

ärevus, unetus,

 

 

 

 

 

närvilisus

 

 

 

Närvisüsteemi

Unisus,

Aju-

 

Posturaalne

 

häired

pearinglus,

veresoonkonna

 

pearinglus,

 

 

peavalu

häired,

 

paresteesia

 

 

 

hüpoesteesia,

 

 

 

 

 

 

sünkoop,

 

 

 

 

 

 

treemor

 

 

 

 

Silma

 

 

 

Nägemise

Operatsiooni-

kahjustused

 

 

 

ähmastumine

aegne lõdva

 

 

 

 

 

iirise

 

 

 

 

 

sündroom (vt

 

 

 

 

 

lõik 4.4)

Kõrva ja

Vertiigo

Tinnitus

 

 

 

 

labürindi

 

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Südame häired

Palpitatsioonid

Stenokardia,

 

Bradükardia,

 

 

 

, tahhükardia

müokardi-

 

südame-

 

 

 

 

infarkt

 

arütmiad

 

 

Vaskulaarsed

Hüpotensioon,

 

 

Kuumahood

 

 

häired

posturaalne

 

 

 

 

 

 

hüpotensioon

 

 

 

 

 

Respiratoorsed,

Bronhiit, köha,

Ninaverejooks

 

Bronhospasm

 

 

rindkere ja

düspnoe, riniit

 

 

 

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhuvalu,

Kõhukinnisus,

 

 

 

 

häired

düspepsia,

meteorism,

 

 

 

 

 

suukuivus,

oksendamine,

 

 

 

 

 

iiveldus

gastroenteriit,

 

 

 

 

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

Maksa ja

 

Kõrvalekalded

 

Kolestaas,

 

 

sapiteede häired

 

maksa-

 

hepatiit,

 

 

 

 

funktsiooni

 

ikterus

 

 

 

 

näitajates

 

 

 

 

Naha ja

Sügelus

Nahalööve

 

Urtikaaria,

 

 

nahaaluskoe

 

 

 

alopeetsia,

 

 

kahjustused

 

 

 

purpur,

 

 

Lihas-skeleti ja

Seljavalu,

Artralgia

Lihas-

 

 

 

sidekoe

müalgia

 

krambid,

 

 

 

kahjustused

 

 

lihasnõrkus

 

 

 

Neerude ja

Tsüstiit,

Düsuuria, sage

Polüuuria

Suurenenud

 

 

kuseteede häired

kusepidamatus

urineerimine,

 

diurees

 

 

 

 

hematuuria

 

urineerimis-

 

 

 

 

 

 

häire,

 

 

 

 

 

 

noktuuria

 

 

Reproduktiiv-

 

Impotentsus

 

Güneko-

Retrograadne

süsteemi ja

 

 

 

mastia,

ejakulatsioon

rinnanäärme

 

 

 

priapism

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Üldised häired

Asteenia, valu

Valu, näoturse

 

Väsimus, halb

 

 

ja manustamis-

rinnus,

 

 

enesetunne

 

 

koha

gripilaadsed

 

 

 

 

 

reaktsioonid

sümptomid,

 

 

 

 

 

 

perifeerne

 

 

 

 

 

 

turse

 

 

 

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu

 

 

 

 

 

 

tõus

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Kui üleannustamise tulemusena peaks tekkima vererõhu langus, tuleb haige asetada koheselt lamavasse asendisse, pea ülejäänud kehast allapoole. Vajadusel tuleb rakendada muid toetavaid ravimeetmeid. Et doksasosiin seondub olulisel määral plasmavalkudega, ei ole dialüüs näidustatud.

Kui sellest ei ole abi, tuleb šokki esmalt ravida veremahu suurendajatega. Vajaduse korral tuleb seejärel kasutada vasopressorit. Neerufunktsiooni tuleb jälgida ja vajaduse korral toetada. Et doksasosiin seondub olulisel määral plasmavalkudega, ei ole dialüüs näidustatud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Hüpertensioonivastased ained, alfa-adrenoretseptorite antagonistid, ATC-kood: C02CA04

Doksasosiin on tugevatoimeline ja selektiivne postsünaptiline alfa-1-adrenoretseptorite antagonist. Toime avaldub süsteemse vererõhu langusena. Arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel on soovitatav suukaudne annus üks Kamiren´i tablett ööpäevas.

On leitud, et Kamiren´il ei ole kahjulikke metaboolseid toimeid, mistõttu ta sobib diabeedihaigetele, podagra ja insuliini resistentsuse korral.

Kamiren sobib kasutamiseks patsientidel, kelle esineb astma, vasaku vatsakese hüpertroofia ja eakatel patsientidel. Ravi Kamiren´iga on näidanud vasaku vatsakese hüpertroofia vähenemist, trombotsüütide agregatsiooni pärssimist ja koeplasminogeeni aktivaatori stimuleerimist. Lisaks suurendab Kamiren tundlikkust insuliini suhtes.

Lisaks Kamiren´i antihüpertensiivsele toimele on uuringutes ilmnenud plasma üldkolesterooli, LDL- kolesterooli ja triglütseriidide kontsentratsiooni mõõdukalt vähendav toime, seega võib see anda osalist kasu hüpertensiivsetele patsientidele, kelle on hüperlipideemia.

Kamiren´i kasutamisel eesnäärme healoomulise hüperplaasia korral paranevad oluliselt urodünaamilised näitajad ja vähenevad haigussümptomid. Toime aluseks eesnäärme healoomulise hüperplaasia korral arvatakse olevat eesnäärme silelihastes ja kapslis ning põiekaelas olevate alfa- adrenoretseptorite selektiivne blokeerimine.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Terapeutiliste annuste suukaudsel manustamisel inimestele (noortele täiskasvanud meestele või mõlemast soost eakatale) imendub doksasosiin hästi ja ligikaudu kaks kolmandikku annusest on biosaadav.

Jaotumine

Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 22 tundi, mis teeb võimalikuks ravimi üks kord ööpäevas manustamise.

Ravimite kasutamise kohta maksakahjustusega haigetel ning samaaegselt koos ravimitega, mis mõjutavad metaboolseid protsesse maksas (näiteks tsimetidiin), on vähe andmeid. Kaheteistkümnel mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega haigel läbi viidud uuringus täheldati doksasosiini ühekordse

manustamise järgselt AUC 43%-list suurenemist ja oraalse kliirensi 40%-list vähenemist. Nagu iga teisegi täielikult maksa poolt metaboliseeritava ravimi korral tuleb ka Kamiren´i manustamisse muutunud maksafunktsiooniga haigetele suhtuda ettevaatusega (vt lõik 4.4).

Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees

Doksasosiini pidev manustamine toiduga (kuni 24 kuu jooksul) suurimates talutavates annustes

40 mg/kg päevas rottidele ja 120 mg/kg päevas hiirtele ei näidanud mingeid tõendeid kartsinogeensest potentsiaalist. Rottide ja hiirte uuringuis hinnatud suurimad annused on seotud AUC-dega (süsteemse ekspositsiooni mõõt), mis on vastavalt 8 ja 4 korda suuremad inimese AUC-st annuse korral 16 mg päevas.

Mutagenees

Mutageensusuuringud ei näidanud ravimi ega metaboliitidega seotud toimeid ei kromosomaalsel ega subkromosomaalsel tasemel.

Toime fertiilsusele

Rottide uuringud näitasid vähenenud fertiilsust isasloomadel, keda raviti doksasosiini suukaudse annusega 20 mg/kg (kuid mitte 5 või 10 mg/kg) päevas, mis on umbes 4 korda suurem AUC-st, mis saadakse 12 mg päevase inimesele mõeldud annusega. Toime oli pöörduv kahe nädala möödumisel ravimi tarvitamise lõpetamisest. Puuduvad teated doksasosiini toimetest meeste fertiilsusele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Naatriumkarboksümetüültärklis

Magneesiumstearaat (E572)

Naatriumlaurüülsulfaat

Laktoosmonohüdraat.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

5 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (Al-foolium, PVC/PVDC-foolium).

Kamiren 2 mg: 30 tabletti karbis.

Kamiren 4 mg: 30 tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Kamiren 2 mg: 344801

Kamiren 4 mg: 345001

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.03.2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2018