Infragil pekana - pillid - Pakendi infoleht

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: PEKANA Naturheilmittel GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INFRAGIL PEKANA

Suukaudsed pillid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

MIS RAVIM ON INFRAGIL PEKANA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

 1. Mis preparaat on INFRAGIL PEKANA ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne INFRAGIL PEKANA kasutamist
 3. Kuidas INFRAGIL PEKANA võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas INFRAGIL PEKANA säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave

INFRAGIL PEKANA on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE INFRAGIL PEKANA KASUTAMIST

Ärge võtke INFRAGIL PEKANA, kui te olete allergiline või ülitundlik INFRAGIL PEKANA mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

Muud ravimid ja INFRAGIL PEKANA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Viited ohule kasutamisel raseduse ja imetamise ajal puuduvad. Raseduse ja imetamisel ajal peab kasutama ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

INFRAGIL PEKANA kasutamine ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

INFRAGIL PEKANA sisaldab sahharoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne INFRAGIL PEKANA kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS INFRAGIL PEKANA KASUTADA

Võtke INFRAGIL PEKANA alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Teie arst ei ole teisiti määranud, on tavaline annus:

täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused lapsed – 10 pilli 4…5 korda päevas; 6…12 aasta vanused lapsed – 8 pilli 3…4 korda päevas;

Alla 6 aasta vanused lapsed – 5 pilli 3…4 korda päevas.

Ravikuuri pikkus sõltub haigusseisundist. Kui sümptomid ei leevendu peale ühenädalast ravikuuri, pidage nõu arstiga.

Kui Teil on tunne, et INFRAGIL PEKANA toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate INFRAGIL PEKANA rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud.

Kui te unustate INFRAGIL PEKANA võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata

Kui te lõpetate INFRAGIL PEKANA võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka INFRAGIL PEKANA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS INFRAGIL PEKANA SÄILITADA

Hoida temperatuuril kuni 25º C. Pärast esmast avamist säilib 12 kuud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage INFRAGIL PEKANA pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida INFRAGIL PEKANA sisaldab

Toimeained: 10grammi suukaudseid pille sisaldab:

Ailanthus altissima

Dil

D3

0.012 g

Argentum nitricum

Dil

D6

0.012 g

Cinchona pubescens spag. Peka (China)

Dil

D8

0.012 g

Lachesis muta

Dil

D12

0.012 g

Vincetoxicum hirundinaria

Dil

D6

0.012 g

Echinacea spag. Peka

Dil

D12

0.014 g

Marrubium vulgare

Dil

D6

0.016 g

Nasturtium officinale

Dil

D6

0.010 g

Abiaine: sahharoos

Kuidas INFRAGIL PEKANA välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles on III tüüpi pruun klaaspudel 10grammi pillidega.

Valged, homogeensed pillid suukaudseks kasutamiseks

Müügiloa hoidja ja tootja

PEKANA® Naturheilmittel GmbH

Raiffeisenstrasse 15

D-88353 Kisslegg

Tel. +49 7563 91160

Faks. +49 7563 2862

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 6328 830 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2015.