Irbesartanhydrochlorothiazide actavis - õhukese polümeerikattega tablett (300mg +12,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA04
Toimeaine: irbesartaan +hüdroklorotiasiid
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis, 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Irbesartaan, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähudon sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e võtmist
 3. Kuidas Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis ja milleks seda kasutatakse

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis on kahe toimeaine, irbesartaani ja hüdroklorotiasiidi, kombinatsioonravim. Irbesartaan kuulub ravimite gruppi, mida tuntakse angiotensiin-II retseptori antagonistidena. Angiotensiin-II on organismis toodetav aine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega, tekitades veresoonte ahenemise. Selle tulemusel tõuseb vererõhk. Irbesartaan takistab angiotensiin-II seostumise nende retseptoritega, tekitades sellega veresoone lõõgastuse ja alandades vererõhku. Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite gruppi (tiasiiddiureetikumid), mis suurendab vee väljaviimist organismist ja alandab sellega vererõhku.

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e koostisse kuuluvad kaks toimeainet alandavad vererõhku koos võetuna efektiivsemalt kui eraldi võetuna.

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t kasutatakse kõrgvererõhutõve (essentsiaalne hüpertensioon) ravimiseks juhul, kui ravi irbesartaaniga või hüdroklorotiasiidiga ei ole olnud piisav, et teie vererõhku kontrolli all hoida.

Mida on vaja teada enne Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e võtmist

Ärge võtke Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t:

 • kui olete irbesartaani või hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või sulfoonamiidilaadsete ravimite suhtes allergiline (lisainformatsiooni küsige oma arstilt või apteekrilt).
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (ka raseduse alguses on parem vältida Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t kasutamist vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ja raseduse lõik).
 • kui teil on rasked maksa või neerukahjustused.
 • kui teil on raskusi urineerimisega.
 • kui teie seisund on seotud pidevalt kõrge kaltsiumi või madala kaaliumitasemega veres.
 • kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teatage oma arstile enne Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e kasutamist:

 • kui teil esineb tugev oksendamine või kõhulahtisus.
 • kui teil on neeruhaigus või siirdatud neer.
 • kui teil on südamehaigus.
 • kui teil on maksahaigus.
 • kui teil on suhkurtõbi.
 • kui teil on erütematoosne luupus (tuntud ka kui luupus või SLE).
 • kui te põete primaarset aldosteronismi (seisund, mille tulemusel toodetakse organismis rohkem hormooni nimega aldosteroon, mis põhjustab naatriumipeetust ja see omakorda tõstab vererõhku).
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • AKEinhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireeni.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t“.

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate end olevat rase (või kui planeerite rasestumist). Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t ei soovitata kasutada raseduse algul ning seda ei tohi kasutada kui te olete rohkem kui 3 kuud rase, sest see võib põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele, kui seda kasutada sellel ajal (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Te peate rääkima oma arstile ka:

 • kui te olete madala soolasisaldusega dieedil.
 • kui teil esinevad sümptomid nagu tavapäratu janu, suukuivus, üldine nõrkus, uimasus, lihasvalu või krambid, iiveldus, oksendamine või ebanormaalselt kiire südame löögisagedus, mis võivad olla hüdroklorotiasiidi (seda sisaldab Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis) liigse toime tunnuseks.
 • kui teil esineb suurenenud nahatundlikkust päikesevalguse suhtes, koos päikesepõletuse sümptomite (nagu nt punetus, sügelus, turse, villid) tavalisest kiirema ilmnemisega.
 • kui te peate minema mõnele operatsioonile või saama anesteetikume.
 • kui täheldate ravimi Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis kasutamise ajal muutusi nägemises või valu ühes või mõlemas silmas. See võib olla glaukoomi tekkimise tunnuseks, mille korral suureneb silma(de) siserõhk. Te peate lõpetama Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e kasutamise ja pöörduma arsti poole.

Selles ravimis sisalduv hüdroklorotiasiid võib anda positiivse dopinguproovi.

Lapsed ja noorukid

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis ei ole näidustatud lastele ja noorukitele (alla 18 aastased).

Muud ravimid ja Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Uriiniteket kiirendavad ravimid, nagu hüdroklorotiasiid, mis kuulub Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e koostisse, võivad põhjustada koostoimeid teiste ravimitega. Liitiumi sisaldavaid preparaate ei tohi kasutada koos Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’ega ilma teie raviarsti poolse hoolika järelvalveta.

Vajalikuks võivad osutuda vereanalüüsid, kui te võtate:

 • kaaliumipreparaate.
 • kaaliumisisaldavaid soolaasendajaid.
 • kaaliumisäästvaid ravimeid või teisi diureetikume (veetabletid).
 • mõningaid lahtisteid.
 • podagraravimeid.
 • ravitoimega Dvitamiini preparaate.
 • südamerütmi kontrollivaid ravimeid.
 • diabeediravimeid (suukaudsed ravimid või insuliin).
 • karbamasepiini (epilepsiaravim).

On samuti tähtis rääkida oma arstile, kui te kasutate teisi ravimeid, mis alandavad vererõhku, glükokortikosteroide, vähiraviks mõeldud ravimeid, valuvaigisteid, artriidiravimeid, kolestüramiini ja kolestipool vaike vere kolesteroolitaseme alandamiseks, mittedepolariseerivaid müorelaksante (nt tubokurariin), antikolinergilisi aineid (nt atropiin, biperideen) või amantadiini.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate AKEinhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t “ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis koos toidu, joogi ja alkoholiga

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’es sisalduva hüdroklorotiasiidi tõttu võite te selle ravimi võtmise ajal alkoholi juues tunda suurenenud pearinglust püstitõusmisel, eriti kui tõusete istuvast asendist.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate end olevat rase (või soovite rasestuda). Tavaliselt soovitab teie arst enne rasestumist või niipea, kui on selge, et te olete rase, teil Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e võtmine lõpetada ja määrab teile Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e asemele teise ravimi. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t ei soovitata kasutada raseduse ajal ja seda ei tohi üldse võtta üle 3-kuulise raseduse ajal, kuna see võib pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele.

IMETAMINE

Öelge oma arstile, kui te imetate või plaanite imetama hakata. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t ei soovitata kasutada imetavatel emadel ja kui te soovite last imetada, võib teie arst teile määrata mõne muu ravimi, eriti kui tegemist on vastsündinu või enneaegse imikuga.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kõrgvererõhutõve ravi ajal võib siiski mõnikord tekkida pearinglus või väsimus. Kui te tunnete neid tekkivat, siis pidage enne autojuhtimist või masinate käsitsemist nõu oma arstiga.

Kuidas Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Soovituslik Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e annus on 1 või 2 tabletti (ainult 150 mg/12,5 mg tablettide puhul) ööpäevas. Teie arst määrab Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t tavaliselt juhul, kui teie eelnev kõrge vererõhu vastane ravi ei ole taganud piisavat vererõhu alanemist. Teie arst juhendab teid, kuidas praeguselt ravilt Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’ele üle minna.

Manustamisviis

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis on suukaudseks manustamiseks. Tabletid tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega). Te võite Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t võtta koos toiduga või ilma. Te peaksite proovima võtta oma päevaannust iga päev enam- vähem ühel ja samal ajal. Oluline on, et te jätkaksite Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e kasutamist niikaua, kuni teie arst on seda määranud.

Maksimaalne vererõhku alandav toime peaks saabuma 6...8 nädala jooksul ravi algusest arvates.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t ei tohi anda lastele ja alla 18-aastastele noorukitele. Kui laps neelab mõned tabletid, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui teil on tunne, et Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite kogemata liiga palju tablette, pöörduge koheselt arsti poole.

Kui te unustate Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t võtta

Kui te unustasite juhuslikult ravimi võtmata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned nendest kõrvaltoimetest võivad olla tõsised ja vajada arstiabi.

Nagu teistegi sarnaste ravimite kasutamisel, võivad üksikjuhtudel irbesartaani kasutatavatel patsientidel tekkida allergilised nahareaktsioonid (punetus, nõgeslööve) ning ka näo, huulte ja/või keele turse.

Kui arvate, et teil on tekkinud mõni selline kõrvaltoime või teil tekib hingeldus, lõpetage Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e võtmine ja pöörduge koheselt abi saamiseks arsti poole.

Kliinilistes uuringutes Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’ega ravitud patsientidel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (võivad esineda kuni 1-l patsiendil 10-st):

 • iiveldus/oksendamine,
 • sagenenud urineerimine,
 • väsimus,
 • pearinglus (mis esineb ka siis, kui te tõusete püsti lamavast või istuvast asendist),
 • vereanalüüs võib näidata lihaste ja südamefunktsiooni (kreatiinkinaas) või neerufunktsiooni (vereuurea, lämmastik, kreatiniin) kajastavate ensüümide taseme suurenemist.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l patsiendil 100-st):

 • kõhulahtisus,
 • vererõhu langus,
 • minestus,
 • kiire südamerütm,
 • nahaõhetus,
 • tursed,
 • seksuaalfunktsiooni häired (suguelu häired),
 • vereanalüüsid võivad näidata madalat kaaliumi ja naatriumi taset,
 • naha ja/või silmavalgete kollaseks muutumine (kollatõbi).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • peavalu,
 • kumin kõrvus,
 • köha,
 • maitsetundlikkuse häired,
 • seedehäired,
 • liiges ja lihasvalud,
 • maksatalituse häired,
 • maksapõletik, mis põhjustab naha või silmade kollasust,
 • neerutalituse häired,
 • neerupuudulikkus,
 • vere kaaliumisisalduse suurenemine,
 • allergilised reaktsioonid, nagu nt lööve, nõgestõbi, näo, huulte, suu, keele või kõri turse.

Nagu iga kahe toimeaine kombinatsioonravimi korral, ei saa välistada kõrvaltoimeid, mis on seotud kummagi toimeainega eraldi. Ainult irbesartaani kasutavatel patsientidel on lisaks ülaltoodud kõrvaltoimetele teatatud ka:

 • Aegajalt (võivad esineda kuni 1l patsiendil 100st): valu rinnus.
 • Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): trombotsüütide (verehüübimiseks vajalikud vererakud) arvu vähenemine.

Täiendavad kõrvaltoimed, mis seonduvad Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e teise komponendiga (hüdroklorotiasiid) on:

 • Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): söögiisu kadumine, maoärritus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kollatõbi (mis on tuvastatav naha ja/või silmavalgete kollasusena), kõhunäärmepõletik (mida iseloomustab tugev valu ülakõhus, sageli koos iivelduse ja oksendamisega), unehäired, depressioon, ähmane nägemine, ksantopsia, valgete vereliblede vähesus (mille tulemuseks võivad olla sagedased infektsioonid ja palavik), trombotsüütide (vererakud, mille ülesanne on hoolitseda vere hüübimise eest) arvu vähenemine, punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia) (mida iseloomustab väsimus, peavalud, hingeldamine pingutades, pearinglus ja kahvatus), neeruhaigus, kopsuprobleemid (sh kopsupõletik või vedeliku kogunemine kopsudesse), naha suurenenud tundlikkus päikesevalgusele, veresoontepõletik, nahahaigus (mida iseloomustab naha koorumine üle terve keha), kutaanne erüteemne luupus (mida saab tuvastada lööbe järgi, mis ilmub näole, kaelale ja peanahale), allergilised reaktsioonid, nõrkus ja lihasspasmid, muutused südamerütmis, vererõhu langus pärast kehaasendi muutmist, süljenäärmete turse, kõrge suhkrusisaldus veres, suhkrusisaldus uriinis, mõnede vererasvade sisalduse suurenemine, kõrge kusihappe sisaldus veres (mis võib põhjustada podagrat), pearinglus tõustes, tuimus, kihelus või torkimistunne; uimasus, rahutus, elektrolüütide tasakaaluhäired (sh. hüpokaleemia ja hüponatreemia); nägemishäired või valu ühes või mõlemas silmas.

Teadaolevalt võivad hüdroklorotiasiidi kõrvaltoimed sageneda hüdroklorotiasiidi suuremate annuste kasutamisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tabletipurgil, karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Al/PVDC/PVC blisterpakend: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

HDPE tabletipurgid koos niiskust imava ainega: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis sisaldab

 • Toimeained on irbesartaan ja hüdroklorotiasiid.

150 mg/12,5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg irbesartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

300 mg/12,5 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg irbesartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

300 mg/25 mg: Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg irbesartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

 • Abiained on:

TABLETI SISU: mannitool (E 421), povidoon (K 29-32 või sellega ekvivalentne), mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat. TABLETI KATE: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172) (ainult Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e 300 mg/12,5 mg ja Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tablettides).

Kuidas Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: Roosad, kaksikkumerad, ovaalse kujuga, 6,5 x 12,7 mm õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud „H“ ja teisele küljele „I“.

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Actavis’e 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: Roosad, kaksikkumerad, ovaalse kujuga, 8,2 x 16 mm õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud „H“ ja teisele küljele „I“.

Irbesartan /Hydrochlorothiazide Actavis’e 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: Tumeroosad, kaksikkumerad, ovaalse kujuga, 8,2 x 16 mm õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on graveeritud „H“ ja teisele küljele „I“.

Al/PVDC/PVC blisterpakend: 14, 28, 30, 56, 60, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti. HDPE tabletipurk: 100, 250 ja 500 õhukese polümeerikattega tabletti.

Tabletipurk sisaldab niiskust imavat ainet, mida ei tohi alla neelata.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootja

Balkanpharma Dupnitsa AD,

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Jüri, Rae vald, 75301 Harjumaa Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.