Irbesartan liconsa 150 mg - tablett (150mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09CA04
Toimeaine: irbesartaan
Tootja: LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Irbesartan Liconsa 75 mg, tabletid

Irbesartan Liconsa 150 mg, tabletid

Irbesartan Liconsa 300 mg, tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Irbesartan Liconsa ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Irbesartan Liconsa võtmist
  3. Kuidas Irbesartan Liconsa’t kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Irbesartan Liconsa’t säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Irbesartan Liconsa ja milleks seda kasutatakse

Irbesartan Liconsa kuulub ravimite rühma, mida tuntakse angiotensiin II retseptori antagonistidena. Angiotensiin II on organismis toodetav aine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega, põhjustades veresoonte ahenemist. Selle tulemusel tõuseb vererõhk. Irbesartan Liconsa hoiab ära angiotensiin II seondumise nende retseptoritega, põhjustades veresoonte lõõgastumise ja alandab vererõhku. Kõrgvererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel aeglustab Irbesartan Liconsa neerufunktsiooni halvenemist.

Irbesartan Liconsa’t kasutatakse täiskasvanutel kõrge vererõhu (essentsiaalne hüpertensioon) raviks ja neerude kaitsmiseks II tüüpi diabeeti põdevatel kõrge vererõhuga patsientidel, kellel on laboratoorselt tõestatud neerufunktsiooni kahjustus.

Mida on vaja teada enne Irbesartan Liconsa võtmist

Ärge võtke Irbesartan Liconsa’t

kui olete irbesartaani või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teie rasedus on kestnud rohkem kui kolm kuud (samuti on parem raseduse algstaadiumis Irbesartan Liconsa võtmist vältida, vt raseduse lõik.)

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Irbesartan Liconsa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta:

kui teil on tõsine oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te kasutate Irbesartan Liconsa’t seoses suhkurtõvest tingitud neeruhaigusega. Sel juhul võib arst määrata teile perioodiliselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumitaseme määramiseks neerufunktsiooni häire korral,

kui teile kavandatakse operatsiooni või anesteetikumide manustamist, peate sellest samuti oma arstile rääkima,

kui te võtate aliskireeni,

te peate ütlema oma arstile, kui te arvate end olevat rase (või kavatsete rasestuda). Irbesartan Liconsa’t ei ole soovitatav kasutada raseduse algstaadiumis ja seda ei tohi kasutada kui olete rohkem kui kolm kuud rase, kuna selles raseduse staadiumis võib ravim põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele (vt raseduse lõik).

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;

aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Irbesartan Liconsa’t”

Kasutamine lastel

Seda ravimit ei tohi kasutada laste ja noorukite ravimisel, sest ohutus ja efektiivsus ei ole veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja Irbesartan Liconsa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Irbesartan Liconsa“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”)”

Erilised ettevaatusabinõud (näiteks vereanalüüsid) võivad osutuda asjakohaseks, kui te kasutate samaaegselt kaaliumilisandeid, kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid, kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureetikumid) või liitiumi sisaldavaid ravimeid.

Nagu teiste vererõhku langetavate ravimite korral, võib ka irbesartaani toime nõrgeneda, kui te kasutate mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid.

Irbesartan Liconsa koos toidu ja joogiga

Irbesartan Liconsa’t võib võtta koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb alla neelata joogiveega.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS

Te peate rääkima oma arstiga, kui arvate end olevat rase (või kavatsete rasestuda). Arst soovitab teil tavaliselt lõpetada Irbesartan Liconsa kasutamise enne rasestumist või kohe peale raseduse avastamist, ning soovitab teil hakata võtma teist ravimit Irbesartan Liconsa asemel. Irbesartan Liconsa’t ei ole soovitatav kasutada raseduse algstaadiumis ning seda ei tohi võtta, kui olete rohkem kui kolm kuud rase, kuna selles raseduse staadiumis kasutades võib see ravim põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele.

IMETAMINE

Teavitage oma arsti, kui te imetate või plaanite alustada imetamist. Irbesartan Liconsa kasutamine imetavatel emadel ei ole soovitatav. Teie arst võib asendada Irbesartan Liconsa mõne teise ravimiga teile, kui soovite imetada, eriti juhul, kui teie laps on vastsündinu või enneaegne vastsündinu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Irbesartan Liconsa tõenäoliselt ei mõjuta teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kõrge vererõhu ravi ajal võib siiski mõnikord ilmneda pearinglust või väsimust. Nende nähtude esinemisel peate enne autojuhtimist või masinate käsitsemist rääkima sellest arstiga.

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Irbesartan Liconsa sisaldab laktoosi

Irbesartan Liconsa sisaldab laktoosi (vt “Lisainfo”). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (nt laktoosi), peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Irbesartan Liconsa’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 150 mg üks kord ööpäevas. Sõltuvalt vererõhu muutusest võib hiljem annust suurendada kuni 300 mg üks kord ööpäevas. Maksimaalne vererõhku langetav toime peaks saabuma 4...6 nädalat pärast ravi alustamist.

Kõrge vererõhu ja II tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse raviks soovitatav säilitusannus 300 mg üks kord ööpäevas.

Arst võib soovitada väiksemat annust, eriti ravi alustamisel teatud patsientidel, näiteks hemodialüüsi saavatel või üle 75-aastastel patsientidel.

Irbesartan Liconsa’t võetakse suu kaudu kas koos toiduga või ilma. Tabletid tuleb alla neelata joogiveega. Püüdke võtta päevast annust iga päev ligikaudu samal kellaajal. On tähtis, et te jätkate Irbesartan Liconsa võtmist seni, kuni arst teile seda ütleb.

Kui te võtate Irbesartan Liconsa’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite kogemata liiga palju tablette, või neelab laps mõne alla, siis peate sellest koheselt arstile teatama.

Liiga suur annus võib põhjustada pearinglust, minestust, kiirenenud südamerütmi või südamepekslemist.

Kui te unustate Irbesartan Liconsa’t võtta

Kui te unustasite kogemata ööpäevase annuse võtmata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Irbesartan Liconsa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada arsti tähelepanu.

Nagu sarnaste ravimite puhul, on ka irbesartaani kasutanud patsientidel teatatud üksikutest allergilistest nahareaktsioonidest (lööve, nõgestõbi), samuti ka näo, huulte ja/või keele paiksest tursest. Kui täheldate mõnda neist ülalloetletud sümptomitest või kui teil esineb hingeldus, lõpetage Irbesartan Liconsa kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.

Irbesartan Liconsa'ga ravitud patsientidel teatati kliinilistes uuringutes järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võivad ilmneda rohkem kui ühel kasutajal 10-st): kui teil esineb kõrge vererõhk ja II tüüpi diabeet koos neeruhaigusega, võib vereanalüüsides täheldada suurenenud kaaliumisisaldust.

Sage (võivad ilmneda 1-l kuni 10 kasutajal 100 patsiendist): pearinglus, oksendamine, väsimus ja kreatiinkinaasi sisalduse tõus plasmas. Kõrge vererõhuga ja kaasneva neeruhaigusega II tüüpi diabeediga patsientidel: madal vererõhk ja pearinglus (eriti püstitõusmisel lamavast või istuvast asendist), valu liigestes ja lihastes, samuti hemoglobiinisisalduse (erütrotsüütides olev pigment) vähenemine.

Aeg-ajalt (võivad ilmneda ühel kuni 10 patsiendil 1000-st): südamerütmi kiirenemine, nahaõhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired, seksuaalelu häired (probleemid seksuaalse võimekusega), valu rinnus.

Mõnedest kõrvaltoimetest on teatatud Irbesartan Liconsa turuletulekujärgselt. Nendeks teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimeteks on: pöörlemistunne, peavalu, maitsetundlikkuse häired, kohin kõrvus, lihaskrambid, liiges- ja lihasvalu, vereliistakute arvu langus, maksafunktsiooni häired, kaaliumisisalduse tõus veres, neerufunktsiooni häired ja väikeste veresoontepõletik, mis peamiselt mõjutab nahka (seisund, mida teatakse kui leukotsütoklastiline vaskuliit). Samuti on aeg-ajalt teatatud kollatõvest (naha ja/või silmavalgete kollaseks muutumine).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Irbesartan Liconsa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast “Kõlblik kuni”.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge võtke tablette blisterpakendist välja enne, kui olete valmis ravimit võtma.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Irbesartan Liconsa sisaldab

Toimeaine on irbesartaan. Üks tablett sisaldab 75 mg, 150 mg või 300 mg irbesartaani.

Abiained on mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), kolloidne ränidioksiid (E551), maisitärklis, povidoon K29/32 (E-1201) ja hüdrogeenitud riitsinusõli.

Kuidas Irbesartan Liconsa välja näeb ja pakendi sisu

Üks tablett sisaldab 75 mg, 150 mg või 300 mg irbesartaani.

Irbesartan Liconsa 75 mg on valged silindrilised kaksikkumerad tabletid.

Irbesartan Liconsa 150 mg on valged silindrilised kaksikkumerad, ühel küljel asuva poolitusjoonega tabletid.

Irbesartan Liconsa 300 mg on valged piklikud kaksikkumerad, ühel küljel asuva poolitusjoonega tabletid.

Blisterpakendis on 14, 28, 56 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Laboratorios LICONSA, S.A.

Gran Vía Carlos III 98, 7. korrus 08028 Barcelona

Hispaania

Tootja

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda, Miralcampo, No 7 Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hispaania

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.