Humulin r - süstelahus kolbampullis (100rü 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A10AB01
Toimeaine: lühikese toimeajaga humaaninsuliin
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Humulin R, 100 RÜ/ml süstelahus kolbampullis humaaninsuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Humulin R ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Humulin R’i kasutamist
 3. Kuidas Humulin R’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Humulin R’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Humulin R ja milleks seda kasutatakse

Humulin R sisaldab toimeainena humaaninsuliini, mida kasutatakse diabeedi raviks. Teil tekib diabeet, kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, et sellega tagada veres oleva glükoosi (veresuhkur) sisalduse kontroll. Humulin R’i kasutatakse pikaajaliseks glükoosisisalduse kontrollimiseks. Humulin R on kiiretoimeline insuliinipreparaat.

Arst räägib teile, kuidas nii Humulin R’i kui vajadusel ka pikatoimelist insuliini kasutada. Igal insuliinitüübil on kaasas oma pakendi infoleht, mis teile just selle kohta infot annab. Ärge omapead ilma arsti sellekohase ettekirjutuseta manustatavat insuliinitüüpi muutke. Insuliinitüübi muutmisel olge väga ettevaatlik. Insuliini iga tüübi pakendil ja kolbampullil on erinev värv ja sümbol, mistõttu saate neil kergesti vahet teha.

Mida on vaja teada enne Humulin R’i kasutamist

Humulin R kolbampullides on sobilik süstimiseks ainult naha alla, korduvkasutatava pen-süstli abil. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil.

Ärge kasutage Humulin R’i:

 • kui teile tundub, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkur). Käesolevas infolehes tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt A lõigus 4);
 • kui olete humaaninsuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Humulin R’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

 • Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, võite te mitte tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad sümptomid on loetletud selles infolehes tagapool. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal süüa ning kui sageli ja kui suure füüsilise koormusega treenida. Samuti peate te hoolikalt oma veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vere glükoosisisaldust määrates.
 • Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) pärast loomselt insuliinilt humaaninsuliinile üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused. Kui teil esineb sageli hüpoglükeemiat või teil on raske seda ära tunda, siis arutage palun seda oma arstiga.
 • Kui teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, rääkige sellest arstile, apteekrile või diabeediõele.
 • Kas te olete viimasel ajal haige olnud?
 • Kas teil on neeru või maksaprobleeme?
 • Kas te tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?
 • Ka alkoholi tarvitamisel võib teie insuliinivajadus muutuda.
 • Kui te plaanite välismaale sõitu, siis rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele. Ajavahe riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.
 • Mõnedel patsientidel, kellel 2. tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või kiire kehakaalu suurenemine või paiksed tursed (ödeem), rääkige sellest niipea kui võimalik oma arstile.

Muud ravimid ja Humulin R

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate järgmisi ravimeid:

 • steroidhormoonid,
 • kilpnäärme asendusravi,
 • veresuhkrut alandavad suukaudsed ravimid,
 • atsetüülsalitsüülhape (aspiriin),
 • kasvuhormoonid,
 • oktreotiid, lanreotiid,
 • beetastimulaatorid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),
 • beetablokaatorid,
 • tiasiid või mõned antidepressandid (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid),
 • danasool,
 • mõned angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (nt kaptopriil, enalapriil) või angiotensiin II retseptori blokaatorid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnaga, võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage palun meeles selle asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima diabeediõe või raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Humulin R sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Humulin R’i kasutada

3 ml kolbampull on mõeldud kasutamiseks ainult 3 ml pen-süstlis. Seda ei tohi kasutada 1,5 ml pen-süstlis.

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja kolbampulli etiketti insuliini nime ja tüübi suhtes. Veenduge, et olete saanud sellise Humulin’i, mida arst on teil palunud kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib igat kolbampulli kasutada ainult üks patsient, isegi kui süstevahendil nõel ära vahetatakse.

Annus

Teie arst ütleb teile, millist insuliini, kui palju, millal ja kui sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete nt loomselt insuliinilt humaaninsuliinile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui enne. See võib kehtida ainult esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat üleminekuperioodi.

Humulin R kolbampullides sobib süstimiseks ainult naha alla, kasutades korduvkasutatavat pen- süstlit. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil.

Humulin R’i süstimiseks ettevalmistamine

Humulin R on juba vees lahustatud, seega ei pea teie seda enam segama. Kuid teie tohite seda kasutada ainult siis, kui see näeb välja nagu vesi. See peab olema selge, värvitu ega tohi

sisaldada osakesi. Kontrollige seda iga kord enne süstimist.

Pen-süstli kasutamiseks ettevalmistamine

Kõigepealt peske käed puhtaks. Desinfitseerige kolbampulli kummimembraan.

Humulin R kolbampulle tohib kasutada ainult Lilly insuliini pen-süstlites, et tagada annuse täpne manustamine.

Kasutamisel järgige pen-süstliga kaasapandud juhendit. Asetage kolbampull pen-süstli sisse.

Reguleerige annuse suurus 1-le või 2-le ühikule. Hoidke pen-süstel asendis nõelaga ülespoole, koputage pen-süstli küljele, siis liiguvad süstlis asuvad õhumullid üles. Hoides pen-süstlit suunaga nõel ülespoole, vajutage süstimisnupule. Jätkake vajutamist, kuni nõelast väljub Humulin R tilk. Pen-süstlis võib olla väikesi õhumulle. Need endast ohtu ei kujuta, aga kui õhumull on liiga suur, võib see põhjustada süsteannuse koguselise ebatäpsuse.

Humulin R’i süstimine

Enne süstimist puhastage süstekoht, nii nagu teid on õpetatud.

Süstige naha alla, nagu teid on õpetatud. Ärge süstige otse veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse veendumaks, et saite kogu annuse. Vahetult pärast süstimist ärge hõõruge süstekohta. Süstimisel jälgige, et uus süstekoht asuks eelmisest süstekohast vähemalt 1 cm kaugusel, samuti vahetage süstekohti vastavalt teile antud juhisele.

Te ei tohi süstida Humulin R’i veeni. Süstige Humulin R’i nii, nagu teid on õpetanud diabeediõde või teie arst. Ainult teie arst tohib Humulini R’i süstida veeni. Ta teeb seda ainult teatud eritingimustel, nagu operatsioonil või kui te olete haige ja teie glükoosi sisaldus on liiga kõrge.

Pärast süsti

Kohe kui süstimine on tehtud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades nõela väliskatet. Nii säilib insuliini steriilsus ega teki lekkeid, samuti ei pääse õhk pen-süstlisse ning nõel püsib puhtana.

Ärge andke oma pen-süstlit ega nõelu kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

Hoidke kolbampulli pen-süstlis. Enne igat süstimist valige süstlil 1 või 2 ühikut, vajutage süstimisnupule, hoides süstalt nõelaga ülespoole, kuni nõelast väljub Humulin R tilk. Järelejäänud Humulin R’i koguse saate kindlaks teha kolbampulli küljel olevalt mõõdikult. Mõõdikul asetsevate märkide vahekaugused üksteisest tähistavad ligikaudu 20 ühikut (3 ml kolbampullil). Kui teile määratud annuselisest insuliinikogusest tuleb puudu, võtke uus kolbampull.

Teiste insuliinide segamine ja kasutamine Humulin R’i kolbampullis on keelatud. Tühjakssaanud kolbampull korduvkasutamisele ei kuulu.

Kui te süstite Humulin R’i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite Humulin R’i rohkem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus langeda. Kontrollige oma veresuhku sisaldust (vaata A lõigus 4).

Kui te unustate Humulin R’i süstida

Kui te süstite vähem Humulin R’i kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus tõusta. Kontrollige oma veresuhkru sisaldust. Ärge süstige kahekordset annust, kui süst jäi eelmisel korral tegemata.

Kui te lõpetate Humulin R’i süstimise

Kui te süstite Humulin R’i vähem kui ette nähtud, siis võib teie veresuhkru sisaldus tõusta liiga kõrgeks. Ärge vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Humaaninsuliinid võivad põhjustada hüpoglükeemiat (madal veresuhkru sisaldus). Rohkem informatsiooni hüpoglükeemia kohta saate allpool olevast lõigust “Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid”.

Võimalikud kõrvaltoimed

Süsteemne allergia on väga harva esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10000-st).

Sümptomid on järgmised:

 

 

vererõhu langus

kogu keha haarav lööve

hingamisraskused

vilistav hingamine

kiired südamelöögid

higistamine

Kui te arvate, et teil on selline insuliiniallergia tekkinud seoses Humulin R’i kasutamisega, rääkige sellest koheselt arstiga.

Paikne allergia on sageli esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10-st). Mõnedel inimestel tekib insuliini süstekoha ümbrusesse punetus, turse või sügelus. Tavaliselt taandub see iseenesest mõne päeva või nädala jooksul. Teatage sellest oma arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või lohkuvajumine) on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 100-st). Kui te märkate süstekohal naha paksenemist või lohkuvajumist, vahetage süstekohta ja pöörduge oma arsti poole.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru sisalduse parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käsivarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid

A.Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humulin R`i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud; või

teil on süvenevad neeru- või maksaprobleemid.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru sisaldust.

Madala veresuhkru sisalduse esimesed sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti ja nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus või värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid endal ära tunnete, vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

Ärge kasutage Humulin R’i, kui te arvate, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus).

Kui teie veresuhkru sisaldus on madal, sööge glükoositablette, suhkrut või jooge suhkruvett. Seejärel sööge puuvilja, mõned küpsised või võileiba vastavalt, kuidas arst on teile soovitanud ja puhake. See võib sageli teid aidata kergest hüpoglükeemiast või insuliini üleannusest üle saada. Kui teie seisund halveneb, hingamine muutub pindmiseks ning nahk kahvatuks, informeerige kohe arsti. Rasket hüpoglükeemiat ravitakse glükagooni süstiga. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagooni süst teid ei aita, tuleb minna haiglasse. Paluge arstilt, et ta räägiks teile, mis on glükagoon.

B. Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos (ketohappesus)

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humulin R’i või mõne teise insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliiniannuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine või

palavik, infektsioon või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid tekivad aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuvilja lõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss. Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

Kui hüpoglükeemiat (liiga vähe suhkrut veres) või hüperglükeemiat (liiga palju suhkrut veres) ei ravita, võivad need muutuda väga tõsiseks ja põhjustada peavalu, iiveldust, oksendamist, organismi veetustumist, teadvusetust, koomat või isegi surma.

KOLM LIHTSAT SAMMU hüpoglükeemia või hüperglükeemia vältimiseks:

Hoidke alati käepärast tagavarasüstalt ja Humulin R’i tagavaraviaali.

Kandke alati kaasas midagi, mis näitab, et te olete diabeetik.

Kandke alati suhkrut endaga kaasas.

C. Haigestumine

Kui te olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus muutuda. Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini. Testige oma uriini või verd, jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest oma diabeediõele või arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Humulin R’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Enne esimest kasutamist hoidke Humulin R’i külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Kasutusele võetud pen-süstlit ja kolbampulli hoidke toatemperatuuril (kuni 30 °C) kuni 28 päeva. Ärge hoidke kasutusel olevat pen-süstlit või kolbampulli külmkapis. Ärge jätke ravimit otsese päikesevalguse kätte või soojuskehade lähedusse.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et selle värvus on muutunud või selles on tahkeid osakesi. Te tohite seda kasutada ainult siis, kui see näeb välja nagu vesi. Kontrollige seda iga kord enne kasutamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humulin R sisaldab

 • Toimeaine on humaaninsuliin. Humaaninsuliini valmistatakse laborites rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Saadud insuliini struktuur on samasugune kui loomulikul hormoonil, mis on toodetud kõhunäärmes. Seetõttu on see erinev loomsest insuliinist.
 • Teised koostisosad on metakresool, glütserool ja süstevesi. Naatriumhüdroksiidi või vesinikkloriidhapet võib olla lisatud tootmisprotsessi käigus happesuse reguleerimiseks.

Kuidas Humulin R välja näeb ja pakendi sisu

Humulin R (lühitoimeline) süstelahus on steriilne, selge, värvitu vesilahus ja sisaldab 100 RÜ humaaninsuliini ühes milliliitris (100 RÜ/ml). Iga kolbampull sisaldab 3 ml, mis vastab 300 RÜ humaaninsuliinile.

Kolbampullid on 5 või 10 kaupa pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht,

Holland

Tootja Lilly France

2 Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, Prantsusmaa

või

Eli Lilly Italia S.p.A.

Via Antonio Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino,

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6 817 280

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Huminsulin „Lilly“ Normal (Austria) Umuline Rapide 100 UI/ml (Prantsusmaa)

Humuline Regular (Belgia, Luksemburg, Holland) Huminsulin Normal für Pen 3 ml (Saksamaa) Humulin Regular (Küpros, Kreeka, Portugal, Rootsi) Humulin S (Malta, Iirimaa, Ühendkuningriik)

Humulin R (Bulgaaria, Horvaatia, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Itaalia, Poola, Rumeenia, Sloveenia) Humulin R Cartridge (Tšehhi Vabariik, Slovakkia).

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.