Helituspan - siirup (7mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05CA12
Toimeaine: luuderohuleht
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Helituspan 7 mg/ml siirup

(Hedera helix L., folium, luuderohu kuivekstrakt)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

• Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Helituspan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Helituspan’i võtmist
 3. Kuidas Helituspan’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Helituspan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Helituspan ja milleks seda kasutatakse

Helituspan on taimne preparaat, mis sisaldab luuderohu lehtede ekstrakti ja kuulub rögalahtistavate ravimite rühma. Neid preparaate kasutatakse hingamisteedest röga ja lima eemaldamise hõlbustamiseks ja seeläbi produktiivse köha leevendamiseks.

Kui kaebused püsivad või kui teil tekib hingeldus, palavik või verine või mädane rögaeritus, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui te ei tunne end pärast 7 päeva möödumist paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Helituspan’i võtmist

Ärge võtke Helituspan’i:

 • kui olete luuderohu lehtede ekstrakti või luuderohu (Araliaceae) perekonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allerline.

Ärge andke Helituspan’i lapsele:

 • kui teie laps on alla 2aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile enne Helituspan’i võtmist:

 • kui teil on gastriit (mao limaskesta põletik) või maohaavand;
 • kui te võtate juba ravimit, mis aitab köha pärssida, nt kodeiini või dekstrometorfaani;
 • kui teil esineb hingeldust, palavikku, verist või mädast rögaeritust.

Lapsed ja noorukid

Rääkige oma arstiga enne lapsele Helituspan’i andmist:

 • kui teie laps on 2...4aastane ja tal esineb püsivat või korduvat köha.

Muud ravimid ja Helituspan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Siia hulka kuuluvad ka retseptita ostetavad ravimid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Luuderohu ekstrakti sisaldavate ravimite ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud. Seetõttu ei soovitata Helituspan’i raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad tõendid, et luuderohu ekstrakti sisaldavad ravimid omavad mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Helituspan sisaldab sorbitooli

2,5 ml siirupit sisaldab 0,963 g sorbitooli (vastab 0,08 leivaühikule).

Kui teie arst on teile öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist või selle andmist oma lapsele pidama nõu oma arstiga. Sorbitooli sisalduse tõttu võib siirupil olla kergelt lahtistav toime.

Kuidas Helituspan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Helituspan on mõeldud ainult suukaudseks kasutamiseks. Helituspan’i tuleb võtta hommikul, lõuna ajal ja õhtul või hommikul ja õhtul.

Raputage pudelit enne kasutamist.

Kasutage annustamiseks pakendis olevat mõõtekorki.

Soovituslikud annused on:

Vanus

Ühekordne annus

Ööpäevane annus

Lapsed vanuses 2…5-

2,5 ml, vastab 17,5 mg

5 ml (2,5 ml kaks korda päevas),

aastat

luuderohu lehtede

vastab 35 mg luuderohu lehtede

 

kuivekstraktile

kuivekstraktile

Lapsed vanuses 6…12-

5 ml, vastab 35 mg luuderohu

10 ml (5 ml kaks korda päevas),

aastat

lehtede kuivekstraktile

vastab 70 mg luuderohu lehtede

 

 

kuivekstraktile

Üle 12-aastased

5 ml, vastab 35 mg luuderohu

15 ml (5 ml kolm korda päevas),

noorukid, täiskasvanud ja

lehtede kuivekstraktile

vastab 105 mg luuderohu lehtede

eakad

 

kuivekstraktile

Ravi kestus

Kui te ei tunne end pärast 7 päeva möödumist paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile tundub, et Helituspan'i toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui te võtate Helituspan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate ettenähtust rohkem Helituspan’i, võib teil tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või ärevustunne. Kui see juhub, pöörduge oma arsti poole ja võtke see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate Helituspan’i võtta

Võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse järgmisi sagedusi:

Sagedased kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10’st):

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus.

Aeg-ajalt ilmnevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100’st):

Allergilised reaktsioonid (nõgeslööve, nahalööve, näo kapillaaride laienemine, hingamisraskused).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Helituspan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli avamist: 6 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Helituspan sisaldab

 • Toimeaine on Hedera helix L., folium (luuderohulehe) kuivekstrakt. 1 ml siirupit sisaldab toimeainena 7 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti (5…7,5:1). Ekstrahent: etanool 30% (v/v).
 • Teised koostisosad on: ksantaankummi (E 415), sorbitool (E 420), sidrunhappemonohüdraat (E 330), kaaliumsorbaat (E 202), vedel lõhna ja maitseaine “Sidrun” (tsistsitraal (neraal), transtsitraal (geraniool), sidruniõli ja propüleenglükool (lahusti/kandja) E1520), puhastatud vesi.

Kuidas Helituspan välja näeb ja pakendi sisu

120 ml siirupit tumepruunis klaaspudelis või tumepruunis PET pudelis, mis on suletud keeratava polüetüleenkorgiga. Pakend sisaldab polüpropüleenist mõõtekorki, millele on märgitud 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220

BulgaariaHelituspanHelituspan 7 mg/ml sirupas Helituspan 7 mg/ml sīrups TuspanТуспан 7 mg/ml сироп

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: VIP Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5 Saue 76505 Eesti

Tel: 56480207

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti:

Leedu:

Läti:

Poola:

Bulgaaria:

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016.