Galsya sr - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (24mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N06DA04
Toimeaine: galantamiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Galsya SR, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 16 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 24 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

8 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 8 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

16 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 16 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

24 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 24 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

INN. Galantaminum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

8 mg: valged kapslid, suurus 2 (kapsli pikkus: 17,6…18,4 mm), mille kaanele on trükitud G8. Kapsli sisuks on üks valge ovaalne toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

16 mg: roosad kapslid, suurus 1 (kapsli pikkus: 19,0…19,8 mm), mille kaanele on trükitud G16. Kapsli sisuks on kaks valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

24 mg: oranžikasroosad kapslid, suurus 0 el (kapsli pikkus: 23,8…24,6 mm), mille kaanele on trükitud G24. Kapsli sisuks on kolm valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

KLIINILISED ANDMED

Näidustus

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud/eakad

Enne ravi alustamist

Võimaliku Alzheimeri tüüpi dementsuse diagnoos tuleb kehtiva ravijuhise järgi adekvaatselt kinnitada (vt lõik 4.4).

Algannus

Soovituslik algannus on 8 mg ööpäevas 4 nädala jooksul.

Säilitusannus

  • Galantamiini taluvust ja annustamist tuleb korrapäraselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul ravi alustamisest. Seejärel tuleb galantamiini kliinilist kasu ja ravi taluvust korrapäraselt uuesti hinnata vastavalt kehtivale ravijuhisele. Säilitusravi võib jätkata nii kaua kui ravist saadav kasu seda soosib ja patsient galantamiinravi talub. Galantamiinravi katkestamist tuleb kaaluda siis, kui ravitoimet enam ei esine või kui patsient ei talu ravi.
  • Algne säilitusannus on 16 mg ööpäevas. Patsiendid peavad saama säilitusannust 16 mg ööpäevas vähemalt 4 nädala vältel.
  • Säilitusannuse suurendamist 24 mgni ööpäevas tuleb kaaluda individuaalselt, pärast asjakohast hindamist, sealhulgas kliinilise kasu ja taluvuse hindamist.
  • Patsientidel, kellel ei esine ravivastuse paranemist või kes ei talu 24 mg ööpäevas, tuleb kaaluda annuse vähendamist 16 mgni ööpäevas.

Ravi ärajätmine

Ravi järsul katkestamisel (nt operatsiooniks valmistumisel) puudub tagasilöögiefekt.

Ravi vahetamine Galsya SR’i toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite vastu galantamiini tablette või suukaudset lahust saavatel patsientidel

Soovitav on, et patsientidele manustatakse galantamiini sama ööpäevane koguannus. Patsiendid, kellel ravi vahetatakse üks kord ööpäevas annustamisrežiimi vastu, peaksid viimase galantamiini tablettide või suukaudse lahuse annuse võtma õhtul ja alustama ravi Galsya SR’i toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslitega järgneval hommikul.

Neerukahjustus

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsientidel võib galantamiini plasmakontsentratsioon suureneda (vt lõik 5.2).

Patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on suurem kui 9 ml/min, ei ole annuse kohandamine vajalik. Galantamiini kasutamine on vastunäidustatud patsientidel kreatiniini kliirensiga vähem kui 9 ml/min (vt lõik 4.3).

Maksakahjustus

Mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel võib galantamiini plasmakontsentratsioon suureneda (vt lõik 5.2). Maksafunktsiooni mõõduka kahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ skoor 7-9) soovitatakse farmakokineetilisele mudelile tuginedes annustamist alustada 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastava kapsliga üks kord üle päeva, soovitavalt hommikuti, ühe nädala jooksul. Seejärel tuleb jätkata 8 mg-ga üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Nendel patsientidel ei tohi ööpäevane annus ületada 16 mg. Raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ skoor üle 9) on galantamiini kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Kerge maksakahjustuse korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Kaasuv ravi

Patsientidel, kes saavad ravi tugevate CYP2D6 või CYP3A4 inhibiitoritega, võib kaaluda annuse vähendamist (vt lõik 4.5).

Lapsed

Galantamiini kasutamine lastel ei ole asjakohane.

Manustamisviis

Galsya SR’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid kapsleid tuleb manustada üks kord ööpäevas hommikuti, soovitavalt koos toiduga. Kapslid tuleb alla neelata tervelt, koos vedelikuga. Kapsleid ei tohi närida ega purustada.

Patsiendid, kellel esineb probleeme neelamisega: kapslid võib avada, tühjendada ja tablett (tabletid) koos vedelikuga tervelt alla neelata. Kapsli sisu (tabletti) ei tohi närida ega purustada.

Ravi ajal tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine (vt lõik 4.8).

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kuna andmed galantamiini kasutamise kohta raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor rohkem kui 9) ja patsientidel kreatiniini kliirensiga alla 9 ml/min puuduvad, on galantamiin nendes populatsioonides vastunäidustatud. Galantamiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel on nii märkimisväärne neeru- kui maksafunktsiooni häire.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Dementsuse tüübid

Galsya SR on näidustatud kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tüüpi dementsusega patsientidele. Galantamiini kasu ei ole näidatud teiste dementsuse tüüpide ega teiste mäluhäiretega patsientidel. Kahes kaheaastase kestusega kliinilises uuringus isikutel, kellel oli niinimetatud kerge kognitiivsete funktsioonide häire (kergem mäluhäire tüüp, mis ei vasta Alzheimeri dementsuse kriteeriumitele), ei suudetud galantamiinraviga näidata kasu ei kognitiivse funktsiooni languse aeglustamisel ega kliinilise konversiooni vähendamisel dementsuseks. Galantamiini rühmas oli suremusmäär oluliselt suurem kui platseebo rühmas: vastavalt 14/1026 (1,4%) patsienti galantamiiniga ja 3/1022 (0,3%) platsebooga. Surmapõhjused olid mitmesugused. Ligikaudu pool galantamiini rühma surmadest olid tingitud mitmesugustest vaskulaarsetest põhjustest (müokardiinfarkt, insult ja äkksurm). Leitu tähtsus Alzheimeri dementsusega patsientide ravis on teadmata.

Pikaajalises randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus, milles osales 2045 kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tõvega patsienti, ei täheldatud galantamiini rühmas suremuse tõusu. Platseebo rühmas oli suremusmäär oluliselt suurem kui galantamiini rühmas. Platseeborühmas olid näitajad 56/1021 (5,5%) ja galantamiini rühmas 33/1024 (3,2%) (riski suhe 0,58 ja 95% usaldusvahemik [0,37- 0,89]; p = 0,011).

Alzheimeri dementsuse diagnoos tuleb püstitada kogenud arsti poolt vastavalt kehtivale ravijuhisele. Galantamiinravi peab toimuma arsti järelevalve all. Ravi tohib alustada ainult siis, kui olemas on hooldaja, kes korrapäraselt jälgib, kuidas patsient ravimit võtab.

Rasked nahareaktsioonid

Galsya SR’i saavatel patsientidel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (Stevensi-Johnsoni sündroom ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos) (vt lõik 4.8). Patsiente on soovitatav informeerida raskete nahareaktsioonide sümptomitest ning Galsya SR ravi katkestamisest esmakordsel nahalööbe avaldumisel.

Kehakaalu jälgimine

Alzheimeri tõvega patsiendid kaotavad kehakaalu. Nendel patsientidel on ravi koliinesteraasi inhibiitoritega, sealhulgas galantamiiniga, seostatud kehakaalu langusega. Ravi ajal tuleb patsiendi kehakaalu jälgida.

Seisundid, mis vajavad tähelepanu

Nagu teistegi kolinomimeetikumidega, tuleb galantamiini manustada ettevaatusega alltoodud haigusseisundite korral.

Südame häired

Farmakoloogilisest toimest johtuvalt võib kolinomimeetikumidel olla vagotooniline toime südamerütmile, sh bradükardia ja atrioventrikulaarse blokaadi vormid (vt lõik 4.8). Selle toime võimalus võib iseäranis oluline olla patsientidel, kellel on siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed südame erutusjuhtehäired, patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mis kaasuvalt oluliselt aeglustavad südamerütmi, näiteks digoksiin ja beetablokaatorid, ning patsientidel, kellel on

korrigeerimata elektrolüütide häired (nt hüperkaleemia, hüpokaleemia).

Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui galantamiini manustatakse patsientidele, kellel on kardiovaskulaarsed haigused, nt vahetul müokardiinfarktijärgsel perioodil, esmaselt avastatud kodade virvendusarütmia, teise või kõrgema astme atrioventrikulaarblokaadi, ebastabiilse stenokardia või südame paispuudulikkuse korral, iseäranis NYHA III…IV astme puhul.

Galantamiinravi saanud Alzheimeri dementsusega patsientidel läbi viidud platseebokontrolliga uuringute koondandmete analüüsil täheldati teatud kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete esinemissageduse mõningast suurenemist (vt lõik 4.8).

Seedetrakti häired

Patsiendid, kellel on suurenenud risk peptiliste haavandite tekkimiseks, näiteks need, kellel on anamneesis haavandtõbi või kellel on eelsoodumus antud seisundi tekkimiseks, sealhulgas need, kes saavad kaasuvalt mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d), tuleb sümptomite suhtes jälgida. Galantamiini ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on soolesulgus või kes taastuvad seedetrakti operatsioonist.

Närvisüsteemi häired

Galantamiiniga on teatatud krampidest (vt lõik 4.8). Krambiaktiivsus võib olla ka Alzheimeri tõve väljendus. Harvadel juhtudel võib kolinergilise toonuse suurenemine parkinsonismi sümptomeid süvendada.

Galantamiinravi saanud Alzheimeri dementsusega patsientidel läbi viidud platseebokontrolliga uuringute koondandmete analüüsil täheldati aeg-ajalt tserebrovaskulaarseid tüsistusi (vt lõik 4.8). Sellega tuleb arvestada, kui galantamiini manustatakse ajuveresoonkonna haigustega patsientidele.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Kolinomimeetikumide määramisel patsientidele, kellel on anamneesis raske astma või obstruktiivne kopsuhaigus või äge kopsuinfektsioon (nt pneumoonia), tuleb olla ettevaatlik.

Neerude ja kuseteede häired

Galantamiini ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on kuseteede obstruktsioon või kes taastuvad kusepõie operatsioonist.

Kirurgilised ja meditsiinilised protseduurid

Kolinomimeetikumina võimendab galantamiin tõenäoliselt suktsinüülkoliini tüüpi lihasrelaksatsiooni anesteesia ajal, iseäranis pseudokoliinesteraasi defitsiidi korral.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Toimemehhanismi tõttu ei tohi galantamiini manustada samaaegselt teiste kolinomimeetikumidega (nt ambenoonium, donepesiil, neostigmiin, püridostigmiin, rivastigmiin või süsteemselt manustatav pilokarpiin). Galantamiinil on potentsiaal avaldada antikolinergilistele ravimitele antagonistlikku toimet. Kui antikolinergiline ravim, näiteks atropiin, järsult lõpetada, on potentsiaalne risk, et galantamiini toimed võimenduvad. Nagu kolinomimeetikumidelt eeldada võib, on võimalik farmakodünaamiline koostoime ravimitega, mis oluliselt aeglustavad südamerütmi, näiteks digoksiin, beetablokaatorid, teatud kaltsiumikanaliblokaatorid ja amiodaroon. Ettevaatus on vajalik ravimitega, mis võivad põhjustada torsade de pointes’i. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda EKG teostamist.

On tõenäoline, et galantamiin kolinomimeetikumina võimendab suktsinüülkoliini tüüpi lihasrelaksatsiooni anesteesia ajal, iseäranis pseudokoliinesteraasi defitsiidi korral.

Farmakokineetilised koostoimed

Galantamiini eliminatsioonis osaleb mitu metaboolset rada ja ekskretsioon neerude kaudu. Kliiniliselt oluliste koostoimete võimalus on väike. Samas võib oluliste koostoimete esinemine üksikjuhtudel omada kliinilist tähtsust.

Toiduga samaaegne manustamine aeglustab galantamiini imendumismäära, kuid ei mõjuta imendumise ulatust. Galsya SR´i soovitatakse manustada koos toiduga, vähendamaks koliinergilisi kõrvaltoimeid.

Teised ravimid, mis mõjutavad galantamiini metabolismi

Formaalsed ravimite koostoimete uuringud on näidanud, et galantamiini biosaadavus suureneb paroksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) samaaegsel manustamisel ligikaudu 40% võrra ning samaaegse ketokonasool- ja erütromütsiinravi (mõlemad CYP3A4 inhibiitorid) korral vastavalt 30% ja 12% võrra. Seetõttu võivad patsiendid ravi alustamisel tugevate CYP2D6 (nt kinidiin, paroksetiin või fluoksetiin) või CYP3A4 (nt ketokonasool või ritonaviir) inhibiitoritega kogeda kolinergiliste kõrvaltoimete, eelkõige iivelduse ja oksendamise suuremat esinemissagedust. Sellises olukorras võib talutavuse alusel kaaluda galantamiini säilitusannuse vähendamist (vt lõik 4.2).

N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptori antagonist memantiin ei omanud annuses 10 mg üks kord ööpäevas 2 päeva jooksul ning seejärel 10 mg kaks korda ööpäevas 12 päeva jooksul toimet üks kord ööpäevas võetud galantamiini 16 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite tasakaaluoleku farmakokineetikale.

Galantamiini toime teiste ravimite metabolismile

Galantamiin ei omanud raviannuses 24 mg ööpäevas toimet digoksiini kineetikale, ehkki esineda võib farmakodünaamilisi koostoimeid (vt ka farmakodünaamilised koostoimed).

Galantamiin ei omanud raviannuses 24 mg ööpäevas toimet varfariini kineetikale ja protrombiiniajale.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilisi andmeid ei ole galantamiini kasutamise kohta raseduse ajal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ravimi määramisel rasedatele naistele tuleb rakendada ettevaatust.

Imetamine

Ei ole teada, kas galantamiin eritub rinnapiima. Puuduvad uuringud imetavatel naistel. Seetõttu ei tohi galantamiinravi saavad naised rinnaga toita.

Fertiilsus

Galantamiini toimet fertiilsusele ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Galantamiin mõjutab kergelt kuni mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Sümptomite hulka kuuluvad pearinglus ja somnolentsus, iseäranis esimestel nädalatel pärast ravi alustamist.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis toodud andmed on saadud galantamiiniga läbiviidud kaheksast platseebokontrolliga, topeltpimedast kliinilisest uuringust (N = 6502), viiest avatud kliinilisest uuringust (N = 1454) ja turuletulekujärgsetest teavitustest. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid iiveldus (21%) ja oksendamine (11%), mis esinesid peamiselt tiitrimisperioodil, kestsid enamikul juhtudest vähem kui ühe nädala; enamikul patsientidest esines üks episood. Nendel juhtudel võib abi olla retsepti alusel väljastatavatest oksendamisvastastest ravimitest ja piisava vedelikutarbimise tagamisest.

Ühes randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga kliinilises uuringus oli ohutusprofiil ravi korral üks kord ööpäevas manustatavate galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslitega kõrvaltoimete esinemissageduse ja nende olemuse osas tablettide korral täheldatu sarnane.

Hinnanguline esinemissagedus:

Organsüsteemi

 

Kõrvaltoime sagedus

 

klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Immuunsüsteemi

 

 

Ülitundlikkus

 

häired

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Söögiisu

Dehüdratsioon

 

toitumishäired

 

vähenemine

 

 

Psühhiaatrilised

 

Hallutsinatsioonid,

Nägemis-

 

häired

 

depressioon

hallutsinatsioonid,

 

 

 

 

kuulmis-

 

 

 

 

hallutsinatsioonid

 

Närvisüsteemi

 

Sünkoop,

Paresteesia,

 

häired

 

pearinglus,

düsgeusia,

 

 

 

treemor,

hüpersomnia,

 

 

 

peavalu,

krambid*

 

 

 

somnolentsus,

 

 

 

 

letargia

 

 

Silma kahjustused

 

 

Nägemise

 

 

 

 

hägustumine

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Tinnitus

 

kahjustused

 

 

 

 

Südame häired

 

Bradükardia

Supraventrikulaar-

Täielik

 

 

 

sed ekstrasüstolid,

atrioventrikulaarne

 

 

 

esimese astme

blokaad

 

 

 

atrioventrikulaarne

 

 

 

 

blokaad,

 

 

 

 

siinusbradükardia,

 

 

 

 

südamepekslemine

 

Vaskulaarsed

 

Hüpertensioon

Hüpotensioon,

 

häired

 

 

nahaõhetus

 

Seedetrakti häired

Oksendamine,

Kõhuvalu,

Öökimine

 

 

iiveldus

ülakõhuvalu,

 

 

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

seedehäired,

 

 

 

 

ebamugavustunne

 

 

 

 

maos

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

 

Hepatiit

häired

 

 

 

 

Naha ja

 

 

Hüperhidroos

Stevensi-Johnsoni

nahaaluskoe

 

 

 

sündroom, äge

kahjustused

 

 

 

generaliseerunud

 

 

 

 

eksantematoosne

 

 

 

 

pustuloos,

 

 

 

 

multiformne

 

 

 

 

erüteem

Lihas-skeleti ja

 

Lihasspasmid

Lihasnõrkus

 

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

Väsimus, asteenia,

 

 

manustamiskoha

 

üldine halb

 

 

reaktsioonid

 

enesetunne

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu langus

Maksaensüümide

 

 

 

 

aktiivsuse

 

 

 

 

suurenemine

 

Vigastus, mürgistus

 

Kukkumine,

 

 

ja protseduuri

 

rebend

 

 

tüsistused

 

(latseratsioon)

 

 

  • väga sage (≥ 1/10);
  • sage (≥ 1/100 kuni < 1/10);
  • aegajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100);
  • harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000);
  • väga harv (< 1/10 000);
  • teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

* On teatatud atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega samasse rühma kuuluvate dementsuseravimite kõrvaltoimetest, sh krambid (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Eeldatavasti on galantamiini olulise üleannustamise tunnused ja sümptomid teiste kolinomimeetikumide üleannustamise sarnased. Need toimed hõlmavad üldiselt kesknärvisüsteemi, parasümpaatilist närvisüsteemi ja neuromuskulaarset ülekannet. Lisaks lihasnõrkusele või fastsikulatsioonidele võivad kujuneda mõned või kõik koliinergilise kriisi tunnused: raske iiveldus, oksendamine, krambid seedetraktis, süljeeritus, pisaraeritus, urineerimine, roojamine, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, kollaps ja krambid. Süvenev lihasnõrkus koos trahhea hüpersekretsiooni ja bronhospasmiga võib viia eluohtliku hingamisteede sulguseni.

Turuletulekujärgselt on galantamiini juhusliku üleannustamise korral kirjeldatud torsade de pointes’i, QT-intervalli pikenemist, bradükardiat, ventrikulaarset tahhükardiat ja lühiajalist teadvusekadu. Ühel juhul, mille kohta annus on teada, võeti ühel päeval kaheksa 4 mg-st tabletti (kokku 32 mg).

Kaks täiendavat juhtu, kus kogemata võeti 32 mg (iiveldus, oksendamine ja suukuivus; iiveldus, oksendamine ja rinnakualune valu rindkeres), ja üks, kus võeti 40 mg (oksendamine), tingisid lühiajalise hospitaliseerimise, kusjuures paranemine oli täielik. Üks patsient, kellele määrati 24 mg ööpäevas ja kellel olid anamneesis hallutsinatsioonid viimase kahe aasta jooksul, võttis kogemata 24 mg kaks korda ööpäevas 34 päeva jooksul, mille tõttu tal tekkisid hospitaliseerimist nõudnud hallutsinatsioonid. Üks teine patsient, kellele määrati 16 mg suukaudset lahust ööpäevas, võttis kogemata 160 mg (40 ml), mille tõttu tal üks tund hiljem tekkis higistamine, oksendamine, bradükardia ja sünkoobilähedane seisund ning mis tingis hospitaliseerimise; tema sümptomid lahenesid 24 tunni jooksul.

Ravi

Nagu mistahes üleannustamise korral, tuleb rakendada üldiseid toetavaid ravivõtteid. Rasketel juhtudel võib kolinomimeetikumide üldise antidoodina kasutada antikolinergilisi ravimeid nagu atropiin. Soovitatakse algannust 0,5 kuni 1,0 mg veenisiseselt, mille järel järgnevaid annuseid kliinilisest ravivastusest lähtuvalt.

Üleannustamise käsitlemise strateegia on pidevalt arenemas, mistõttu soovitatakse värskeimate soovituste saamiseks üleannustamise käsitluse kohta võtta ühendust mürgistuskontrolli keskusega.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid, dementsusevastase ained; ATC-kood: N06DA04.

Toimemehhanism

Tertsiaarne alkaloid galantamiin on atsetüülkoliini esteraasi selektiivne konkureeriv pöörduv inhibiitor. Lisaks võimendab galantamiin atsetüülkoliini sisemist toimet nikotiiniretseptoritele, tõenäoliselt seostudes retseptori mõne allosteerilise tsentriga. Tagajärjena on Alzheimeri tüüpi dementsusega patsientidel võimalik saavutada kolinergilise süsteemi suurenenud aktiivsus, mida seostatakse kognitiivse funktsiooni paranemisega.

Kliinilised uuringud

Algselt arendati galantamiin toimeainet vahetult vabastavate tablettidena kaks korda ööpäevas manustamiseks. Nendes 5 kuni 6 kuud kestnud platseebokontrolliga uuringutes olid galantamiini efektiivsed annused 16, 24 ja 32 mg ööpäevas. Nimetatud annustest leiti, et 16 ja 24 mg ööpäevas omavad parimat kasu/riski suhet ja on seega soovituslikud säilitusannused. Galantamiini efektiivsust on näidatud, kasutades tulemusnäitajaid, mis hindavad haiguse kolme peamist sümptomikompleksi, ja ühte üldist skaalat: ADAS-Cog/11 (sooritusvõimel põhinev kognitiivse funktsiooni mõõtmine), DAD ja ADCS-ADL (igapäevase tavaelu ja instrumentaalse toimetuleku mõõtmine), neuropsühhiaatriline küsimustik (skaala käitumuslike häirete hindamiseks) ja CIBIC-plus (sõltumatu arsti üldine hinnang, mis tugineb kliinilisele intervjuule patsiendi ja tema hooldajaga).

Ravile reageerinute liitanalüüs, tuginedes vähemalt 4-punktisele paranemisele ADAS-Cog/11 osas, võrreldes alghetkega, ja muutumatule + paranenud (1-4) CIBIC-plusile ning muutumatule + paranenud DAD/ADL skoorile. Vt alljärgnev tabel.

 

ADAS-cog/11 paranemine vähemalt 4 punkti võrra alghetkest ja muutumatu + paranenud

 

 

 

 

 

 

CIBIC-plus

 

 

 

 

 

DAD muutus ≥ 0 GAL-USA-1 ja

ADCS/ADL muutus ≥ 0 GAL-USA-10 (5.

Ravi

 

 

GAL-INT-1 (6. kuu)

 

 

 

kuu)

 

 

 

 

Ravi-

Võrdlus platseeboga

 

Ravi-

Võrdlus platseeboga

 

 

 

vastusega

Erinevus

 

 

 

vastusega

Erinevus

 

 

n

 

n(%)

(95% CI)

 

+p-väärtus

n

n(%)

(95% CI)

+p-väärtus

Klassikaline analüüs ravikavatsuse alusel (ITT)*

 

 

 

 

Platseebo

 

21 (5,0)

-

 

-

18 (6,6)

-

-

Gal 16

-

 

-

-

 

-

39 (14,7)

8,1 (3,13)

0,003

mg/ööpäevas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal 24

 

60 (14,2)

9,2 (5,13)

 

<0,001

40 (15,3)

8,7 (3,14)

0,002

mg/ööpäevas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditsiooniline analüüs viimase edasikantud väärtuse alusel (LOCF)#

 

 

Platseebo

 

23 (5,6)

-

 

-

17 (6,5)

-

-

Gal 16

-

 

-

-

 

-

36 (14,2)

7,7 (2,13)

0,005

mg/ööpäevas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal 24

 

58 (14,5)

8,9 (5,13)

 

<0,001

40 (15,8)

9,3 (4,15)

0,001

mg/ööpäevas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ITT: Intent To Treat

 

 

 

 

 

 

 

+ CMH test erinevuse kohta platseebost

 

 

 

 

 

# LOCF: Last Observation Carried Forward

 

 

 

 

 

Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite tõhusust uuriti ühes randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus nimega GAL-INT-10, kus kasutati 4-nädalase annuse suurendamisega paindlikku annustamisrežiimi annusega 16 või 24 mg ööpäevas ravi 6-kuulise kestuse juures. Galantamiini toimeainet vahetult vabastavad tabletid (Gal-IR) lisati positiivse kontrollõlana. Efektiivsust hinnati, kasutades ADAS-Cog/11 ja CIBIC-plus skoore kaasesmaste efektiivsus- kriteeriumitena ning ADCS-ADL ja NPI skoore teiseste tulemusnäitajatena. Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid (Gal-PR) näitasid platseeboga võrreldes statistiliselt olulist paranemist ADAS-Cog/11 skoori osas, kuid ei erinenud CIBIC-plus skoori osas statistiliselt platseebost. ADCS-ADL skoori tulemused olid 26. nädalal statistiliselt oluliselt paremad, võrreldes platseeboga.

Ravile reageerinute liitanalüüs 26. nädalal, tuginedes vähemalt 4-punktilisele paranemisele algväärtusega võrreldes ADAS-cog/11 osas, muutumatule + paranenud (0) ADL koguskoorile ja CIBIC-plus skoori halvenemise puudumisele (1-4). Vt alljärgnev tabel.

GAL-INT-10

Platseebo

#GAL-IR

GAL-PR*

p-väärtus

(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)

(GAL-PR* vs platseebo)

 

Ravivastuse

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

liitväärtus: n (%)

 

 

 

 

# toimeainet vahetult vabastavad tabletid

 

 

* toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid

 

 

Vaskulaarne dementsus või Alzheimeri tõbi koos ajuveresoonkonna haigusega

Tulemused ühest 26-nädalasest topeltpimedast platseebokontrolliga uuringust, millesse kaasati vaskulaarse dementsusega patsiendid ja patsiendid, kellel on Alzheimeri tõbi ja kaasuv ajuveresoonkonna haigus (“segatüüpi dementsus”), näitavad, et Alzheimeri tõve ja kaasuva ajuveresoonkonna haigusega patsientidel säilib galantamiini sümptomaatiline toime (vt lõik 4.4). Post hoc alarühmaanalüüsil ei täheldatud ainult vaskulaarse dementsusega patsientide alarühmas statistiliselt olulist toimet.

Ühes teises 26-nädalases platseebokontrolliga uuringus tõenäolise vaskulaarse dementsusega patsientidel ei näidatud galantamiinravil kliinilist kasu.

Farmakokineetilised omadused

Galantamiin on ühe ionisatsioonikonstandiga (pKa 8,2) aluseline ühend. Ta on kergelt lipofiilne ning tema jaotuskonstant (Log P) n-oktanoolis/puhverlahuses (pH 12) on 1,09. Lahustuvus vees (pH 6) on 31 mg/ml. Galantamiinil on kolm kiraalset tsentrit. Looduslikult esineb S-R-S-vorm. Galantamiin metaboliseerub osaliselt mitmesuguste tsütokroomide, peamiselt CYP2D6 ja CYP3A4 vahendusel. Mõnel metaboliidil, mis galantamiini lagundamisel tekib, on in vitro näidatud aktiivsust, kuid neil puudub tähtsus in vivo.

Imendumine

Galantamiini absoluutne biosaadavus on suur, 88,5 ±5,4%. Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on kaks korda ööpäevas manustatavate toimeainet vahetult vabastavate tablettidega AUCH ja CMIN osas bioekvivalentsed. CMAX väärtus saavutatakse 4,4 tunni järel ja on ligikaudu 24% madalam kui tablettide puhul. Toidul ei ole olulist mõju toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite AUC-le. Kui kapsel manustati pärast sööki, suurenes CMAX ligikaudu 12% ja tMAX ligikaudu

30 minuti võrra. Samas ei ole need muutused tõenäoliselt kliiniliselt olulised.

Jaotumine

Keskmine jaotusruumala on 175 l. Plasmavalkudega seondumine on madal – 18%.

Biotransformatsioon

Kuni 75% annustatud galantamiinist elimineerub metabolismi vahendusel. In vitro uuringud näitavad, et O-desmetüülgalantamiini moodustumisel osaleb CYP2D6 ja N-oksiidgalantamiini moodustumisel CYP3A4. Aeglaste ja kiirete CYP2D6 metaboliseerijate vahel koguradioaktiivsuse eritumise tase uriini ja roojaga ei erinenud. Aeglaste ja kiirete metaboliseerijate plasmas moodustasid enamiku proovi radioaktiivsusest muutumatu galantamiin ja tema glükuroniid. Aeglaste ja kiirete metaboliseerijate plasmast ei leitud ühekordse annustamise järgselt ühtegi galantamiini aktiivset metaboliiti (norgalantamiin, O-desmetüülgalantamiin ja O-desmetüülnorgalantamiin). Korduva annustamise järgselt oli norgalantamiin patsientide plasmas tuvastatav, kuid ta ei moodustanud rohkem kui 10% galantamiini tasemest. In vitro uuringud näitasid, et galantamiini inhibitsioonivõime inimese tsütokroom P450 peamiste vormide suhtes on väga väike.

Eritumine

Galantamiini plasmakontsentratsioon väheneb bieksponentsiaalselt, kusjuures tema lõplik poolväärtusaeg tervetel uuritavatel on ligikaudu 8...10 tundi. Tüüpiline suukaudne kliirens sihtrühmas on ligikaudu 200 ml/min, kusjuures uuritavatevaheline variaabelsus on toimeainet vahetult vabastavate tablettide manustamisel populatsioonianalüüsil 30%. Seitse päeva pärast ühekordse suukaudse 4 mg H-galantamiini annuse manustamist leiti 90...97% radioaktiivsusest uriinist ja 2,2...6,3% roojast. Pärast veenisisest infusiooni ja suukaudset manustamist eritus 18...22% annusest muutumatu galantamiinina uriiniga 24 tunni jooksul, kusjuures neerukliirens oli 68,4 ±22,0 ml/min, mis vastab 20...25%-le plasma kogukliirensist.

Annuse lineaarsus

Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite uuritud galantamiini farmakokineetika annusevahemikus 8 mg kuni 24 mg üks kord ööpäevas on annusest sõltuv nii eakatel kui noorte vanuserühmades.

Alzheimeri tõvega patsientide erigrupid

Kliiniliste uuringute andmed patsientide kohta näitavad, et galantamiini kontsentratsioon plasmas Alzheimeri tõvega patsientidel on 30% kuni 40% kõrgem kui noortel tervetel uuritavatel, peamiselt tingituna kõrgemast vanusest ja neerufunktsiooni halvenemisest. Populatsiooni farmakokineetilisele analüüsile tuginedes on naistel kliirens 20% madalam kui meestel. Galantamiini kliirens aeglastel CYP2D6 metaboliseerijatel on ligikaudu 25% madalam kui kiiretel metaboliseerjatel, ehkki populatsioonis bimodaalsust täheldatud ei ole. Seega ei peeta patsiendi metaboolset staatust üldpopulatsioonis kliiniliselt oluliseks.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustus

Galantamiini eliminatsioon väheneb väheneva kreatiniinikliirensiga, nagu täheldati neerukahjustega patsientidel läbi viidud uuringus. Alzheimeriga patsientidega võrreldes ei suurene plasma tipp- ja baaskontsentratsioonid patsientidel, kelle kreatiniinikliirens on ≥ 9 ml/min. Seega ei ole oodata kõrvaltoimete sagenemist ning puudub vajadus annuse kohandamiseks (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus

Galantamiini farmakokineetika kerge maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 5 kuni 6) oli võrreldav tervete isikute omaga. Mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 7-9) suurenes galantamiini AUC ja poolväärtusaeg ligikaudu 30% võrra (vt lõik 4.2).

Farmakokineetika/farmakodünaamika seos

Suurtes III faasi uuringutes, kus kasutati 12 ja 16 mg kaks korda ööpäevas annustamisrežiimi, ei täheldatud ilmset seost keskmise plasmakontsentratsiooni ja tõhususnäitajate vahel (st ADAS-Cog/11 ja CIBIC-plusi muutus 6. ravikuul).

Plasmakontsentratsioonid patsientidel, kellel esines sünkoop, olid samas suurusjärgus kui teistel patsientidel sama annuse juures.

On näidatud, et iivelduse esinemine korreleerub kõrgema plasma tippkontsentratsiooniga (vt lõik 4.5).

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud näitasid mõningast arengu aeglustumist rottidel ja küülikutel annuste juures, mis on rasedate naiste toksilisuse läviväärtustest madalamad.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Toimeainet prolongeeritult vabastava tableti sisu:

Naatriumlaurüülsulfaat

Ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B)

Hüpromelloos

Karbomeerid

Hürdoksüpropüültselluloos

Magneesiumstearaat

Talk

8 mg kapsli kest:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Must tint:

Šellak

Propüleenglükool Kontsentreeritud ammoniaagilahus Must raudoksiid (E172) Kaaliumhüdroksiid

16 mg ja 24 mg kapsli kest:

Želatiin Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172) Kollane raudoksiid (E172) Must tint:

Šellak

Propüleenglükool Kontsentreeritud ammoniaagilahus Must raudoksiid (E172) Kaaliumhüdroksiid

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Blisterpakend OPA/Al/PVC+Al 2 aastat

Blisterpakend PVC/PE/PVDC+Al 3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (OPA/Al/PVC+Al või PVC/PE/PVDC+Al): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

Galsya SR 8 mg: 746211

Galsya SR 16 mg: 746311

Galsya SR 24 mg: 746411

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.06.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13.01.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2018