Frontline combo cats - täpilahus (100mg +120mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX80
Toimeaine: fiproniil +metopreen
Tootja: Merial

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Frontline Combo Cats, täpilahus kassidele ja tuhkrutele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: MERIAL

4 chemin du Calquet

31057 Toulouse Cedex Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Frontline Combo Cats, täpilahus kassidele ja tuhkrutele.

Läbipaistev merevaikkollane lahus.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

Iga 0,5 ml pipett sisaldab: Fiproniili 50mg

(S)-metopreeni 60 mg

Abiaine(d):

Butüülhüdroksüanisool (E320), butüülhüdroksütolueen (E321), etanool, polüsorbaat 80, povidoon, dietüleenglükoolmonoetüüleeter.

NÄIDUSTUS(ED)

Kassid:

Kirpude, puukide ja väivide tõrje.

  • Kirpude (Ctenocephalides spp) tõrje. Insektitsiidne toime uue nakatumise vastu täiskasvanud kirpudega püsib 4 nädalat. Kirpude paljunemise takistamine nende munade, (ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengu pärssimise kaudu kuni 6 nädalat pärast manustamist.
  • Puukide (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) tõrje. Preparaadil on puukide vastu püsiv akaritsiidne toime kuni 2 nädalat (aluseks on katseandmed).
  • Väivide (Felicola subrostratus) tõrje.

Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud allergilise kirpudest tingitud dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

Tuhkrud:

Kirpude ja puukide tõrje.

Kirpude (Ctenocephalides spp) tõrje. Insektitsiidne toime uue nakatumise vastu täiskasvanud kirpudega püsib 4 nädalat. Kirpude paljunemise takistamine nende munade, (ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengu pärssimise kaudu kuni 4

nädalat pärast manustamist.

Puukide (Ixodes ricinus) tõrje. Preparaadil on puukide vastu püsiv akaritsiidne toime kuni 4 nädalat (aluseks on katseandmed).

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu, mitte kasutada alla 8 nädala vanustel ja alla 1 kg kaaluvatel kassipoegadel.

Mitte kasutada küülikutel, kuna kõrvaltoimete tõttu võivad loomad surra.

Mitte kasutada alla 6 kuu vanustel tuhkrutel.

Mitte kasutada haigetel (nt süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel. Uuringute puudumise tõttu ei soovitata preparaati kasutada mittesihtloomaliikidel.

KÕRVALTOIMED

Mitte üleannustada.

Kassid:

Äärmiselt harva esinevateks kõrvaltoimeteks on mööduvad nahareaktsioonid manustamiskohas (ketendus, lokaalne karvakadu, sügelus, punetus) ning üldine sügelus ja karvakadu. Mõnikord on pärast ravimi manustamist täheldatud suurenenud süljeeritust, pöörduvaid neuroloogilisi tunnuseid (hüperesteesia, depressioon, teised närvinähud) või oksendamist.

Kui loom saab ravimit lakkuda, võib sellele järgneda lühiajaline süljeerituse suurenemine peamiselt kandeaine omaduste tõttu.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass, tuhkur.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Täppmanustamine

Kass:

Lokaalselt nahale manustatuna üks 0,5 ml pipett kassi kohta, vastab minimaalsele soovituslikule annusele 5 mg/kg fiproniilile ja 6 mg/kg (S)-metopreenile.

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne preparaadi manustamise intervall 4 nädalat. Tuhkur: Lokaalselt nahale manustatuna üks 0,5 ml pipett tuhkru kohta. Minimaalne preparaadi manustamise intervall 4 nädalat.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Hoida pipeti ots ülespoole. Koputada pipeti kitsale osale, et tagada ravimi jäämine pipeti alaossa. Murda ots ära. Lükata looma seljal kaela algusosas abaluude vahel karvastik kahele poole lahku kuni nahk nähtavale ilmub. Asetada pipeti otsik nahale ja pigistada pipett tühjaks ühes punktis.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte hoida temperatuuril üle 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu {EXP} mitte kasutada.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Ei ole saadaval andmeid pesemise/šampoonitamise mõjust preparaadi toimele kassidel ja tuhkrutel. Loomi ei soovitata pesta 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist.

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada haiguste ülekandumise võimalust ebasoodsate tingimuste korral.

Lemmikloomadel olevad kirbud saastavad tihti nende asemeid ning regulaarseid puhkekohti, nagu vaibad ja pehme mööbel, mida peab samuti massilise nakatumise korral ning kirbutõrje alguses töötlema sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt puhastama tolmuimejaga.

Preparaadi potentsiaalne toksilisus alla 8 nädala vanustele kassipoegadele, kes on kontaktis ravimit saanud emase kassiga, pole dokumenteeritud. Sellistel juhtudel tuleb olla ettevaatlik.

Tiinus ja laktatsioon

Kass: Võib kasutada tiinuse ajal.

Kasutamine laktatsiooniperioodil: vt. Erihoiatused iga loomaliigi kohta.

Tuhkur: Laboruuringud kassidel pole näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Ravimi ohutus tuhkrutel tiinuse ja imetamise perioodil ei ole kindlaks tehtud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Ettevaatusabinõud

Vältida ravimi sattumist looma silma.

On tähtis, et ravim manustatakse kohta, kus loom seda ära ei saa lakkuda ning tagada, et loomad ei lakuks teineteist pärast ravimi manustamist.

Üleannustamine

Kass:

Ei ole täheldatud ühtegi soovimatut toimet kassidel ja kassipoegadel vanuses üle 8 nädala ning kehamassiga üle 1 kg, keda on ravitud kord kuus viiekordse annusega kuuel kuul järjest. Kõrvaltoimete esinemise risk suureneb seoses üleannustamisega.

Pärast ravimi manustamist võib esineda sügelust.

Preparaadi üleannustamine põhjustab manustamise kohas karvade kleepuvat välimust. See kaob 24 tunni jooksul pärast manustamist.

Tuhkur:

Ei ole täheldatud ühtegi soovimatut toimet tuhkrutel vanuses 6 kuud ja vanemad, keda on ravitud 4 korda 2-nädalase intervalliga viiekordse annusega.

Hoiatused manustajale

Preparaat võib põhjustada limaskestade, naha ja silmade ärritust. Seetõttu tuleks hoiduda preparaadi sattumisest silma, nahale ja suhu.

Loomadel või manustajal, kellel on teadaolevalt ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes,

tuleks hoiduda kontaktist Frontline Combo Cats preparaadiga. Hoiduda pipeti sisu sattumisest sõrmedele. Kui see juhtub, pesta käed vee ja seebiga.

Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada hoolikalt puhta veega. Pärast kasutamist pesta käed.

Hoiduda kokkupuutest loomaga kuni manustamiskoht on kuiv. Lapsed ei tohiks mängida loomaga enne, kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitav loomadele manustada preparaati päeval, vaid õhtupoolikul ning loomadel, kellele on hiljuti preparaati manustatud, ei tohiks lasta magada inimese, eriti laste juures.

Manustamise ajal on suitsetamine, söömine ja joomine keelatud.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Fiproniil ja (S)-metopreen ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlikud kaladele ja teistele veeorganismidele.

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2014

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Optimer Pärnu mnt. 463, Tallinn 10916 Eesti

Blisterpakend 1 x 0,5 ml sälgustatud otsaga pipetiga.

Karp, milles on blisterpakendis 3x0,5 ml sälgustatud otsaga pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.