Fipron - täpilahus (268mg 2.68ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX15
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Bioveta a.s.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Fipron, 268 mg täpilahus suurtele koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Bioveta, a. s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Fipron, 268 mg täpilahus suurtele koertele

Fiproniil

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 pipett (2,68 ml) sisaldab:

 

Toimeaine:

 

 

Fiproniil

268 mg

 

Abiained:

 

 

Butüülhüdroksüanisool (E 320)

0,536 mg

Butüülhüdroksütolueen (E 321)

0,268 mg

Selge, kollane kuni kollakasroheline täpilahus.

NÄIDUSTUSED

Kirpude (Ctenocephalides spp) ja puukide (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) infestatsioonide ravi ning ennetamine koertel.

Kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravi ja ennetamine koertel. Täide (Trichodectes canis) infestatsioonide ravi ja ennetamine koertel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu ei tohi ravimit manustada alla 8 nädala vanustele ja/või alla 2 kg kaaluvatele loomadele.

Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik) ja paranevatel loomadel.

Mitte kasutada küülikutel. Võivad ilmneda kõrvaltoimed ja esineda isegi surmajuhtumid. Ravim on ette nähtud koertele, mitte manustada kassidele. Võimalik on üleannustamine. Kasutada sobiva suurusega pipetti koera tegeliku kehamassi alusel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Kui loom lakub ravimit, võib sellele järgneda lühiajaline suurenenud süljevoolu peamiselt kandeaine omaduste tõttu. Väga harva teatati pärast kasutamist mööduvatest nahareaktsioonidest süstekohas (karvade värvimuutused ja kaotus, sügelus, punetus) ning üldisest sügelusest või karvakaost. Erandjuhtudel teatati suurenenud süljeeritusest, pöörduvatest neuroloogilistest sümptomitest (naha liigtundlikkus, depressioon, närvilisus), oksendamisest ja hingamisraskustest.

Manustamiskohas võivad esineda kosmeetilised defektid (kokkukleepunud karvad, valged jäägid). Vältida üleannustamist.

Püsivate kõrvaltoimete korral pöörduda loomaarsti poole.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Andmete puudumise tõttu on minimaalne ravimi manustamise intervall 4 nädalat.

Manustamisviis: täppmanustamine.

Annustamine

Koerad kehamassiga üle 20 kg ja kuni 40 kg: ühe 2,68 ml pipeti (L) sisu.

See tagab fiproniili minimaalse soovitatava annuse 6,7 mg kg kehamassi kohta.

Manustamisviis

Hoidke pipeti kaelaosa ülespoole ja koputage sõrmega sellele mitu korda. Murdke ots keerava liigutusega ettevaatlikult ära. Tõmmake looma karv turjal abaluude ees laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Asetage pipeti ots vastu nahka ja kogu pipeti tühjendamiseks otse nahale pigistage korduvalt.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Igakuine ravi on soovitatav juhul, kui esineb korduva kirbuinfestatsiooni risk, kui koer on allergiline kirbuhammustuste suhtes, kui on vajalik puugiinfestatsioonide kontrollimine või kui koera sagedasel vannitamisel kasutatakse hüpoallergeenseid või niisutavaid šampoone. Piirkondades, kus ei esine kirpude ja puukide tõsiseid infestatsioone, võib Fiproni täpilahust manustada koertele iga kahe kuni kolme kuu järel.

Fiproni täpilahus koertele on efektiivne kirpude infestatsioonide vastu ligikaudu 2 kuud ja puukide vastu kuni 1 kuu sõltuvalt keskkonna saastatusest. Kirbud surevad 24 tunni jooksul pärast infestatsiooni.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida kuivas kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kasutada kohe pärast kotikese avamist.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Vältida ravimi sattumist looma silma.

Oluline on ravimi manustamine sellisesse kohta, kuhu loom ei pääse ligi lakkuma. Vältida tuleb loomade omavahelist lakkumist pärast ravimi manustamist. Ravimit tohib kanda ainult naha pinnale. Mitte manustada suukaudselt või parenteraalselt. Vältida ravimi manustamist limaskestadele (silmadesse, ninasõõrmetesse, genitaalide limaskestale ja kahjustatud nahale).

Kirpude esinemisel soovitatakse samal ajal ravida insektitsiidiga kõiki majapidamise teisi loomi. Looma vannitamine / šampooniga pesemine 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist ja vannitamine sagedamini kui kord nädalas ei ole soovitatav.

Mitte lasta koeral pärast ravimi manustamist ujuda loodulikes veekogudes.

Mõned puugid võivad kinnituda pärast ravi, kuid need surevad 24–48 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. See toimub tavaliselt enne puugi maksimaalset suurenemist, mis vähendab, kuid ei välista nakkushaiguste levimise riski.

Lemmikloomade kirbud infesteerivad sageli looma korve, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise infestatsiooni korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on fiproniili või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Kui see juhtub, pesta käed vee ja seebiga.

See ravim võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb vältida ravimi sattumist suhu või silmadesse.

Juhuslikul ravimi silma sattumisel loputada põhjalikult puhta veega.

Silmaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või pakendi etiketti. Hoiduda kokkupuutest loomaga ja lastel ei tohi lubada ravitud loomadega mängida enne kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitatav ravimit manustada loomadele päevasel ajal, vaid manustamisprotseduur tuleks läbi viia varasel õhtupoolikul ning loomadel, kellele on hiljuti ravimit manustatud, ei tohi lasta magada inimeste, eriti laste juures.

Ravimi manustamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa. Pärast kasutamist pesta käed.

Muud ettevaatusabinõud

Fiproniil võib olla ohtlik veeorganismidele. Koertel ei tohi lubada ujuda veekogudes 2 päeva pärast manustamist.

Ravimil võivad esineda toimed värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile.

Tiinus ja laktatsioon

Ravimi ohutus on tõestatud, manustades seda kuni 3 korda soovitatud maksimumannustes paaritatavatele, tiinetele ja imetavatele koertele.

Ravimit võib manustada paaritatavatele, tiinetele ja imetavatele koertele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Laboriuuringud kinnitasid ohutust sihtloomaliigil. Laboriuuringud viidi läbi kutsikatel (8 nädala vanustel) ja koertel, kes kaalusid umbes 2 kg. Manustatud annus oli viis korda soovitatud annusest suurem. Uuringutes kõrvaltoimeid ei täheldatud. Kõrvaltoimete risk (vt lõik 6) võib suureneda üleannustamisel, mistõttu tuleb loomade raviks alati kasutada õige suurusega pipetti, mis valitakse looma kehamassi alusel.

Erihoiatused

Et vähendada keskkonnast tulenevat kirpudega nakatumisohtu on soovitatav läbi viia regulaarselt tõrje sobiva insektitsiidiga looma elukeskkonnas.

Arvestades võimalikku parasiitide resistentsuse riski toimeaine suhtes ja seetõttu nõrgenenud ravitoimet, tuleb järgida välisparasiitide vastaste ainete ravijuhiseid:

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

  • vältida liiga sagedat ja korduvat sama rühma ektoparasititsiidide kasutamist;
  • järgida määratud annust ja annustamisskeemi. Optimaalse ravitoime tagamiseks manustage ravimit tootja soovitatud annustes.

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühjade pakenditega.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017

LISAINFO

Pakendi suurused: 1, 3 või 25 ühe annusega pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.