Feiba 25 üml - infusioonilahuse pulber ja lahusti (25ühik 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: B02BD03
Toimeaine: faktor VIII inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid
Tootja: Baxalta Innovations GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

FEIBA 25 Ü/ml, infusioonilahuse pulber ja lahusti.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine: VIII hüübimisfaktori inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid

1 ml sisaldab 25 Ü* VIII hüübimisfaktori inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktoreid. FEIBA 25 Ü/ml 1 viaal sisaldab 500 Ü VIII hüübimisfaktori inhibiitorist möödamineva aktiivsusega hüübimisfaktoreid 200...600 mg inimese plasmavalgus.

FEIBA sisaldab ka II, IX ja X hüübimisfaktorit (peamiselt mitteaktiveeritud kujul), samuti aktiveeritud VII hüübimisfaktorit. VIII hüübimisfaktori koagulatsiooniantigeeni (F VIII C:Ag) esineb kontsentratsioonis kuni 0,1 Ü 1 Ü FEIBA kohta. Kallikreiin-kiniini süsteemi faktoreid esineb ainult mikrokogustes (kui üldse).

* 1 Ü FEIBA’t lühendab kõrge VIII hüübimisfaktori inhibiitori sisaldusega plasma aktiveeritud partsiaalset tromboplastiiniaega (APTT) 50% võrra, võrreldes puhverväärtusega (tühiväärtus).

Teadaolevat toimet omav abiaine: 3,6 mmol naatriumi (80 mg) viaalis.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse pulber ja lahusti.

Valge, valkjas või kahvaturoheline pulber. Kasutusvalmis lahuse pH on 6,8...7,6.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Veritsuse ravi:

 • inhibiitoritega Ahemofiilia patsientidel.
 • inhibiitoritega Bhemofiilia patsientidel, kui muu spetsiaalne ravi pole võimalik (vt lõik 5.1).
 • hemofiiliata patsientidel, omandatud VIII hüübimisfaktori inhibiitorite korral.

Veritsuse profülaktika inhibiitoritega A-hemofiilia patsientidel, kellel on esinenud tugevaid verejookse või on kõrge risk tugevate verejooksude tekkeks.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab olema algatatud ja läbi viidud hüübimishäirete ravis kogenud arsti järelvalve all.

ANNUSTAMINE

Annus ja ravi kestus sõltuvad hemostaasihäire raskusest, veritsuse asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Annuse ja manustamise sageduse aluseks tuleb alati võtta kliiniline efektiivsus iga patsiendi puhul individuaalselt.

Üldise suunisena on FEIBA soovituslik annus 50...100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta. Üksikuid annuseid, 100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta ega maksimaalseid ööpäevaseid annuseid 200 Ü kehakaalu kilogrammi kohta, ei tohi ületada, v.a juhul, kui veritsuse raskusaste eeldab ja õigustab suurema annuse kasutamist. Vt lõik 4.4.

Lapsed

Kogemused alla 6-aastaste lastega on piiratud. Täiskasvanute annustamisskeemi tuleb kohandada vastavalt lapse kliinilisele seisundile.

1) Spontaanne veritsus

Liigese, lihase ja pehme koe verejooks

Vähese kuni mõõduka veritsuse puhul on soovitatav annus 50…75 Ü/kg 12-tunnise intervalliga. Ravi tuleb jätkata, kuni ilmnevad selged kliinilise paranemise tundemärgid, nagu valu leevendumine, turse vähenemine või liigese liikuvuse paranemine.

Lihase ja pehme koe suurema hemorraagia korral, nagu retroperitoneaalne veritsus, on soovitatav annus 100 Ü/kg 12-tunnise intervalliga.

Limaskestade veritsus

Soovitatav annus 50 Ü/kg manustatuna 6-tunnise intervalliga, patsienti samal ajal hoolikalt jälgides (veritsuskoha visuaalne jälgimine, korduvad hematokriti mõõtmised). Kui hemorraagia ei lakka, võib annust suurendada kuni 100 Ü/kg, kuid maksimaalset ööpäevast annust 200 Ü/kg ei tohi ületada.

Teised rasked veritsused

Raske hemorraagia, nagu kesknärvisüsteemi veritsus, raviks on soovitatav annus 100 Ü/kg manustatuna 12–tunnise intervalliga. Üksikjuhtudel võib FEIBA`t manustada 6-tunnise intervalliga kuni on saavutatud kliinilise seisundi selge paranemine. (Maksimaalset ööpäevast annust 200 Ü kehakaalu kilogrammi kohta ei tohi ületada!)

2) Kirurgia

Kirurgilisel sekkumisel võib enne operatsiooni manustada algannusena 100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta ja edaspidi 6...12 tunni järel 50...100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta. Operatsioonijärgse säilitusannuse 50...100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta võib manustada 6...12-tunnise intervalliga. Annuste, annustamisintervallide ning operatsiooniaegse ja -järgse ravi kestuse kindlaks määramisel tuleb igal konkreetsel juhul lähtuda kirurgilisest sekkumisest, patsiendi üldisest seisundist ja kliinilisest efektiivsusest. (Maksimaalset ööpäevast annust 200 Ü kehakaalu kilogrammi kohta ei tohi ületada!)

3) Profülaktika inhibiitoritega A-hemofiilia patsientidel

Veritsuse profülaktika kõrge inhibiitori tiitriga ja sagedaste veritsustega patsientide puhul, kui immuuntolerantsuse esilekutsumine (IMMUNE TOLERANCE INDUCTION, ITI) on nurjunud või kui seda ei kaaluta kasutada:

soovitatav annus on 70...100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta üle päeva. Vajaduse korral võib annust suurendada kuni 100 Ü/kg-ni kehakaalu kohta ööpäevas või järk-järgult vähendada.

Veritsuse profülaktika kõrge inhibiitori tiitriga patsientidel immuuntolerantsuse esilekutsumise (ITI) ajal:

FEIBA’t võib manustada samal ajal koos VIII hüübimisfaktori manustamisega, annusega 50...100 Ü kehakaalu kilogrammi kohta kaks korda ööpäevas, kuni VIII hüübimisfaktori inhibiitor väheneb tasemele < 2 BÜ.*

* 1 Bethesda ühik vastab antikehade kogusele, mis inhibeerib 37O C juures 2 tunni jooksul inkubeeritult 50% värske keskmise inimplasma FVIII aktiivsusest.

4) FEIBA kasutamine erinevatel patsiendirühmadel

B-hemofiiliaga IX hüübimisfaktori inhibiitoritega patsientidega seotud teavet vt lõigust 5.1.

Koos VIII hüübimisfaktori kontsentraadiga on FEIBA’t kasutatud ka pikaajalises ravis, et saavutada VIII hüübimisfaktori inhibiitori täielik ja püsiv kõrvaldamine.

Jälgimine

Kui ravivastus on ebapiisav, on soovitatav määrata trombotsüütide arv, kuna ravimi tõhususe tagamiseks on vajalik piisav arv funktsionaalselt kahjustamata trombotsüüte.

Keeruka toimemehhanismi tõttu ei ole toimeainete otsene jälgimine võimalik. Koagulatsioonitestid, nagu täisvere hüübimisaeg (whole blood coagulation time, WBCT), tromboelastogramm (TEG, r-väärtus) ja aPTT näitavad tavaliselt ainult kerget vähenemist ega korreleeru tingimata kliinilise efektiivsusega. Seetõttu on nendel testidel vaid väike tähtsus ravi jälgimises FEIBA’ga. Vt lõik 4.4.

MANUSTAMISVIIS

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6 ja manustada aeglaselt intravenoosse infusiooni teel. Infusioonikiirust 2 Ü kehakaalu kilogrammi kohta minutis ei tohi ületada.

Vastunäidustused

FEIBA’t ei tohi kasutada järgmistel juhtudel, kui alternatiivsed ravivõimalused on kättesaadavad:

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes koostisosa suhtes.

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK).

Äge tromboos või emboolia (sh südamelihaseinfarkt).

Vt lõik 4.4.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

HOIATUSED

Ülitundlikkusreaktsioonid

FEIBA võib põhjustada allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioone, mille hulka on kuulunud urtikaaria, angioödeem, gastrointestinaalsed reaktsioonid, bronhospasm ja hüpotensioon. Need reaktsioonid võivad olla raskekujulised ja süsteemsed (näiteks anafülaksia koos urtikaaria ja angioödeemi, bronhospasmi ja tsirkulatoorse šokiga). Teatatud on ka muudest infusioonireaktsioonidest, nagu külmavärinad, püreksia ja hüpertensioon.

Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varajastest nähtudest, näiteks erüteem, nahalööve, generaliseerunud urtikaaria, sügelus, hingamisraskused/düspnoe, pigistustunne rinnus, üldine halb enesetunne, pearinglus ja vererõhu langus kuni allergilise šokini.

Esimese infusiooni/ülitundlikkusreaktsiooni sümptomi korral tuleb FEIBA manustamine kohe lõpetada ja osutada sobivat meditsiinilist abi.

Ravimi või selle mis tahes komponentide suhtes arvatava ülitundlikkusega patsientidel FEIBA korduva kasutamise kaalumisel tuleb korduva kokkupuute kasu ja riski suhet hoolikalt kaaluda, võttes arvesse patsiendi teadaoleva või kahtlustatava ülitundlikkuse tüüpi (allergiline või mitteallergiline) ja võimalikku (ennetavat) ravi või alternatiivseid ravimeid.

Trombootilised ja trombemboolilised sündmused

Ravi ajal FEIBA’ga on esinenud trombootilisi ja trombemboolilisi sündmusi, sealhulgas dissemineeritud intravaskulaarset koagulatsiooni (DIK), venoosset tromboosi, kopsuembooliat, südamelihaseinfarkti ja insulti.

Mõned nendest sündmustest esinesid suuremate annuste kasutamisel kui 200 Ü/kg ööpäevas või teiste trombembooliliste sündmuste riskiteguritega (sh DIK, kaugelearenenud aterosklerootiline haigus, muljumistrauma või septitseemia) patsientidel. Samaaegse rekombinantse VIIa hüübimisfaktoriga

ravitavatel patsientidel võib olla suurem risk trombembooliliste sündmuste tekkeks. FEIBA suurte annuste korral võib trombootiliste ja trombembooliliste sündmuste risk suureneda.

Selliste riskitegurite võimalikku esinemist tuleb kaasasündinud ja omandatud hemofiiliaga patsientidel alati kaaluda.

Trombembooliliste tüsistuste suurenenud riskiga patsientidel tuleb FEIBA’t kasutada äärmise ettevaatusega ja ainult juhul, kui puuduvad muud ravivõimalused. Nende hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) patsiendid, kellel on anamneesis südame pärgarteritõbi, maksahaigus, DIK, arteriaalne või venoosne tromboos, operatsioonijärgne immobilisatsioon, eakad patsiendid ja vastsündinud.

Trombootiliste või trombembooliliste sündmuste sümptomite või tunnuste ilmnemisel tuleb infusioon viivitamatult katkestada ning alustada asjakohaste diagnostiliste ja terapeutiliste võtetega.

FEIBA 100 Ü/kg ühekordset annust ja 200 Ü/kg ööpäevast annust ei tohi ületada, välja arvatud juhtudel, mil verejooksu raskus nõuab ja õigustab suuremate annuste kasutamist. Verejooksu peatamiseks tuleb FEIBA’t manustada ainult nii kaua, kui see on ravieesmärgi saavutamiseks hädavajalik.

Ravi jälgimine

Ühekordset annust 100 Ü/kg ja ööpäevast annust 200 Ü/kg ei tohi ületada. Patsiente, kellele manustatakse FEIBA’t 100 Ü/kg või rohkem, tuleb hoolikalt jälgida, eriti DIK’i arengu ja/või ägeda koronaarisheemia ning muude trombootiliste või trombembooliliste sündmuste sümptomite suhtes. FEIBA suuri annuseid tuleb manustada ainult nii kaua, kui see on verejooksu peatamiseks hädavajalik.

Juhul kui tekivad kliiniliselt olulised muutused patsiendi vererõhus või pulsi sageduses, hingamishäired, valu rindkeres või köha, tuleb infusioon kohe lõpetada ning alustada kohaste diagnostiliste- ja ravivõtetega. DIK’ile iseloomulikud tunnused laborianalüüsides on järgmised: fibrinogeeni langus, trombotsüütide arvu langus ja/või fibriini/fibrinogeeni degradatsiooniproduktide (FDP) esinemine. Teised DIK’i parameetrid on selgelt pikem trombiiniaeg, protrombiiniaeg või aPTT. Patsientidel, kellel on inhibiitoritega hemofiilia või kellel on omandatud VIII, IX ja/või XI hüübimisfaktorite inhibiitorid, pikeneb aPTT põhihaiguse tõttu.

Inhibiitoritega hemofiiliaga või omandatud hüübimisfaktorite inhibiitoritega patsientidel võib ravi ajal FEIBA’ga suureneda kalduvus veritsusele, samal ajal võib neil aga olla ka suurenenud tromboosirisk.

Laboratoorsed testid ja kliiniline efektiivsus

In vitro testid, nagu aPTT, täisvere hüübimisaeg ja tromboelastogramm (TEG) ei sobi FEIBA ravi efektiivsuse jälgimiseks, kuna nende tulemused ei pruugi korreleeruda kliinilise pildiga. Seega, katse neid näitajaid normaliseerida FEIBA annuse suurendamisega tõenäoliselt ei õnnestu ning seda tuleb isegi tungivalt vältida, kuna üleannustamise korral suureneb tõenäoliselt DIK’i risk.

Trombotsüütide arvu tähtsus

Juhul kui ei teki oodatud ravivastust FEIBA`le, on soovitav määrata trombotsüütide arv, sest selleks, et FEIBA saaks toimida, on vaja, et patsiendi funktsionaalselt intaksete trombotsüütide arv veres oleks piisavalt kõrge.

ETTEVAATUSABINÕUD

Trombootilised ja trombemboolilised tüsistused

Järgmistes olukordades tohib FEIBA’t kasutada ainult siis, kui sobiva verehüübimisfaktori kontsentraadiga ravimisel ei ole tulemust oodata, nt suure inhibiitoritiitri ja eluohtliku verejooksu või veritsusohu riski korral (nt trauma või operatsiooni järel):

 • Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK): laborileiud ja/või kliinilised sümptomid
 • Maksakahjustus: Aktiivsete hüübimisfaktorite hilineva kliirensi tõttu on maksatalitluse häirega patsientidel suurenenud DIK’i tekkerisk
 • Südame pärgarteritõbi, äge tromboos ja/või emboolia.

FEIBA’t saavaid patsiente tuleb jälgida DIK’i arengu, ägeda südame pärgarteri isheemia ning muude trombootiliste või trombembooliliste sündmuste sümptomite ja tunnuste suhtes. Esimeste trombootiliste ja trombembooliliste sündmuste sümptomite ilmnemisel tuleb infusioon viivitamatult katkestada ning alustada asjakohaste diagnostiliste ja terapeutiliste võtetega.

Puudulik ravivastus hüübimisravimitele

Patsiendist sõltuvate tegurite tõttu võib ravivastus hüübimisravimile olla erinev. Verejooksuga patsientidel, kellel tekib puudulik vastus ühele ravimile, võib tekkida ravivastus teisele ravimile. Kui esineb puudulik ravivastus ühele hüübimisravimile, tuleb kaaluda teise ravimi kasutamist.

Anamnestilised reaktsioonid

FEIBA manustamine inhibiitoritega patsientidele võib põhjustada esialgse „anamnestilise“ inhibiitorite sisalduse suurenemise. FEIBA jätkuval manustamisel võivad inhibiitorid aja jooksul väheneda. Kliinilised ja avaldatud andmed näitavad, et FEIBA tõhusus ei vähene.

B-hepatiidi pinnaantigeeni vastased antikehad ja analüüsi tõlgendamine

Passiivselt ülekantud B-hepatiidi pinnaantigeeni vastaste antikehade taseme ajutine tõus pärast FEIBA suurte annuste kasutamist võib põhjustada valepositiivseid tulemusi seroloogilistes testides.

Lapsed

Juhtumite aruanded ja piiratud kliiniliste uuringute andmed viitavad, et FEIBA’t saab kasutada alla 6- aastastel lastel. Täiskasvanute annustamisskeemi tuleb kohandada vastavalt lapse kliinilisele seisundile.

Eakad

FEIBA kasutamise kohta eakatel on ainult piiratud kliiniliste uuringute andmed.

Profülaktiline kasutamine inhibiitoritega B-hemofiilia patsientidel

Haiguse harva esinemise tõttu on veritsuse profülaktika kohta B-hemofiilia patsientidel saadaval ainult piiratud hulgal kliinilisi andmeid (kirjanduses on juhtumiaruandeid 4 ning kliinilisi andmeid profülaktikauuringus 090701 on 1).

Nakkusetekitajate ülekandumine

Inimverest või vereplasmast valmistatud ravimpreparaatide kasutamisega seotud infektsioonide ennetamise standardmeetmed on doonorite valik, individuaalsete vereannetuste ja kogutud plasma sõelumine infektsioonimarkerite suhtes ja efektiivsete tootmismeetodite kasutamine viiruste inaktiveerimiseks/kõrvaldamiseks. Vaatamata sellele, ei saa inimverest või plasmast valmistatud ravimpreparaatide puhul nakkustekitajate ülekandumise võimalust täielikult välistada. See kehtib ka mis tahes tundmatute või uute viiruste ja teiste patogeenide kohta.

Kasutatavaid meetmeid peetakse tõhusaks kapsliga viiruste, nagu inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV), B- hepatiidi viiruse (HBV) ja C-hepatiidi viiruse (HCV) ning kapslita A-hepatiidi viiruse (HAV) suhtes. Kasutatavad meetmed võivad olla piiratud tõhususega kapslita viiruste, näiteks parvoviirus B19 puhul. Parvoviirus B19 nakkus võib kahjulik olla rasedatele (loote nakkus) ja immuunpuudulikkusega või tõusnud erütrotsütopoeesiga (nt hemolüütiline aneemia) patsientidel.

Tungivalt soovitatakse igakordsel FEIBA manustamisel patsiendile registreerida ravimpreparaadi nimi ja partii number, et säiliks seos patsiendi ja ravimpreparaadi partii vahel.

Regulaarselt/korduvalt inimplasmast toodetud ravimpreparaate, sealhulgas FEIBA’t saavate patsientide puhul tuleb kaaluda vastavat vaktsineerimist (A-hepatiit ja B-hepatiit).

Abiainetega seotud kaalutlused

FEIBA 25 Ü/ml sisaldab ligikaudu 4 mg naatriumit (arvutuslik) ühe ml kohta, see on ligikaudu 80 mg naatriumit FEIBA 500 Ü pakendi puhul. Sellega tuleb arvestada madala naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide ravimisel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

FEIBA ja rekombinantse VIIa hüübimisfaktori (rFVIIa) või antifibrinolüütikumide kombineeritud või järjestikuse manustamise kohta ei ole ammendavaid ja hästi kontrollitud uuringuid tehtud. Kasutades FEIBA’ga ravimise ajal süsteemseid antifibrinolüütikume, nagu traneksaamhape ja aminokaproonhape, tuleb arvestada trombembooliliste sündmuste tekke võimalusega. Seepärast ei tohi antifibrinolüütikume kasutada ligikaudu 6 kuni 12 tundi pärast FEIBA manustamist.

Olemasolevate in vitro andmete ja kliiniliste tähelepanekute järgi võib juhtudel, kui samal ajal kasutatakse rFVIIa, tekkida võimalik ravimite koostoime (mis võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu trombemboolilised sündmused).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad piisavad andmed FEIBA kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal. Arstid peavad iga patsiendi puhul enne FEIBA väljakirjutamist hoolikalt kaaluma võimalikke riske ja saadavat kasu, võttes arvesse, et rasedust ja sünnitusjärgset perioodi iseloomustab suurenenud tromboosirisk ja mitmed raseduse tüsistused on seotud suurenenud DIK’i riskiga.

FEIBA’ga ei ole loomade reproduktsiooniuuringuid läbi viidud ja FEIBA mõju fertiilsusele ei ole kontrollitud kliinilistes uuringutes kindlaks tehtud.

Vt lõik 4.4 teavet parvoviirus B19 nakkuse kohta.

Toime reaktsioonikiirusele

FEIBA ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

FEIBA võib põhjustada allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioone, mille hulgas on esinenud urtikaariat, angioödeemi, seedetrakti nähtusid, bronhospasmi ja vererõhu langust; need reaktsioonid võivad olla tugevad ja süsteemsed (nt anafülaksia koos urtikaaria ja angioödeemiga, bronhospasm ja tsirkulatoorne šokk). Vt ka lõik 4.4 „Ülitundlikkusreaktsioonid“.

Selles lõigus loetletud kõrvaltoimed on registreeritud turuletulekujärgse järelevalve käigus, samuti kahes uuringus, kus FEIBA’ga raviti A- või B-hemofiiliaga ja VIII või IX hüübimisfaktorite inhibiitoritega lapsi ning täiskasvanuid. Üks uuring hõlmas ka omandatud hemofiiliaga patsiente, kellel olid VIII hüübimisfaktori inhibiitorid (2 patsienti 49-st). Lisatud on kõrvaltoimed kolmandast uuringust, milles võrreldi profülaktikat ja ravi vajadusel ravimist.

Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

väga sage

≥ 1/10

sage

≥ 1/100 kuni < 1/10

aeg-ajalt

≥ 1/1000 kuni < 1/100

harv

≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)

väga harv

< 1/10 000

teadmata

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass

MedDRA kehtiv eelistermin

Esinemissagedus*

Vere- ja lümfisüsteemi

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon

Teadmata

häired

(DIK)

Teadmata

 

Inhibiitori tiitri suurenemine (anamnestiline

 

 

reaktsioon)A

 

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus C

Sage

 

Urtikaaria

Teadmata

 

Anafülaktiline reaktsioon

Teadmata

Närvisüsteemi häired

Paresteesia

Teadmata

 

Hüpesteesia

Teadmata

 

Trombootiline insult

Teadmata

Kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass

MedDRA kehtiv eelistermin

Esinemissagedus*

 

Emboolne insult

Teadmata

 

PeavaluC

Sage

 

Somnolentsus

Teadmata

 

PearinglusB

Sage

 

Düsgeuusia

Teadmata

Südame häired

Müokardiinfarkt

Teadmata

 

Tahhükardia

Teadmata

Vaskulaarsed häired

Tromboos

Teadmata

 

Venoosne tromboos

Teadmata

 

Arteriaalne tromboos

Teadmata

 

Emboolia (trombemboolilised tüsistused)

Teadmata

 

HüpotensioonC

Sage

 

Hüpertensioon

Teadmata

 

Õhetus

Teadmata

Respiratoorsed, rindkere

Kopsuemboolia

Teadmata

ja mediastiinumi häired

Bronhospasm

Teadmata

 

Vilisev hingamine

Teadmata

 

Köha

Teadmata

 

Düspnoe

Teadmata

Seedetrakti häired

Oksendamine

Teadmata

 

Kõhulahtisus

Teadmata

 

Ebamugavustunne kõhus

Teadmata

 

Iiveldus

Teadmata

Naha ja nahaaluskoe

Tuimustunne näos

Teadmata

kahjustused

Angioödeem

Teadmata

 

Urtikaaria

Teadmata

 

Pruritus

Teadmata

 

LööveC

Sage

Üldised häired ja

Valu süstekohas

Teadmata

manustamiskoha

Halb enesetunne

Teadmata

reaktsioonid

Kuumatunne

Teadmata

 

Külmavärinad

Teadmata

 

Püreksia

Teadmata

 

Valu rindkeres

Teadmata

 

Ebamugavustunne rindkeres

Teadmata

Uuringud

Vererõhu langus

Teadmata

 

Positiivsed B-hepatiidi pinnaantigeeni vastased

Sage

 

antikehadC

 

* Nende kõrvaltoimete täpset esinemissagedust ei ole olemasolevate andmete alusel võimalik hinnata.

A Inhibiitori tiitri suurenemine (anamnestiline reaktsioon) [ei ole MedDRA eelistermin] on pärast FEIBA manustamist tekkiv olemasolevate inhibiitori tiitrite suurenemine. Vt lõik 4.4.

B Kõrvaltoimed, mis on registreeritud algupärastes ja profülaktika uuringutes. Näidatud sagedus on ainult profülaktika uuringust.

C Kõrvaltoimed, mis on registreeritud profülaktika uuringus. Näidatud sagedus on profülaktika uuringust.

Ravimiklassiga seotud reaktsioonid

Muud ülitundlikkusreaktsioonide sümptomid plasmast toodetud ravimpreparaatide suhtes on letargia ja rahutus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

FEIBA võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata FEIBA kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Trombootiliste ja trombembooliliste sündmuste (sealhulgas DIK, müokardiinfarkt, venoosne tromboos ja kopsuemboolia) risk võib FEIBA suurte annuste kasutamisel olla suurenenud. Mõned teatatud trombemboolilistest sündmustest tekkisid suuremate kui 200 Ü/kg annuste manustamisel või patsientidel, kellel oli teisi trombembooliliste sündmuste riskitegureid. Kui täheldatakse trombootiliste ja trombembooliliste sündmuste nähte ja sümptomeid, tuleb infusioon kohe katkestada ning alustada sobivate diagnostiliste ja ravimeetmetega. Vt lõik 4.4.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: vere hüübimisfaktorid, ATC-kood: B02BD03.

Kuigi FEIBA töötati välja seitsmekümnendate alguses ja selle VIII hüübimisfaktori inhibiitorist möödaminevat aktiivsust on tõestatud nii in vitro kui ka in vivo, on selle toimimisviis endiselt teaduslike arutelude teema. Nagu toiminguanalüüsidega on selgunud, koosneb FEIBA protrombiini kompleksi tsümogeenidest, mis on suhteliselt võrdsetes kogustes nii prokoagulantsed (protrombiin FVII, FIX, FX) kui ka antikoagulantsed (proteiin C) juhuslikule FEIBA mõjuühikule, kuid selle prokoagulantse ensüümi sisaldus on suhteliselt väike. Seega sisaldab FEIBA protrombiini kompleksi faktorite proensüüme, kuid väga väheses koguses nende aktiveerimistooteid, samas kui FVIIa sisaldus on kõrgeim. [Turecek PL and Schwarz HP. Peatükk 4: Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity, in Production of Plasma Proteins for Therapeutic Use, eds. Joseph Bertolini, Neil Goss, John Curling, Wiley 2013, ISBN: 978-0-470-92431-0].

Ajakohased teadustööd osutavad aktiveeritud protrombiini kompleksi, protrombiini (F II) ja aktiveeritud X hüübimisfaktori (FXa) spetsiifiliste komponentide rollile FEIBA toimimisviisis. [Turecek PL, Varadi K, Gritsch H, et al. Factor Xa and Prothrombin: Mechanism of Action of FEIBA. Vox Sang. 77: 72-79, 1999]

FEIBA hoiab veritsemist kontrolli all trombiini tekke esilekutsumise ja hõlbustamisega – s.o protsess, mille puhul protrombinaasi kompleksi teke on ülioluline. Hulk in vitro ja in vivo biokeemilisi uuringuid on näidanud, et FXa-l ja protrombiinil on FEIBA tegevuses oluline roll. Protrombinaasi kompleks on leitud olevat FEIBA peamine sihtkoht. Peale protrombiini ja FXa sisaldab FEIBA muid protrombiini kompleksi proteiine, mis võivad samuti inhibiitoritega hemofiiliapatsientidel hemostaasi hõlbustada.

Inhibiitoritega B-hemofiilia patsientide ravi

Kogemused IX hüübimisfaktori inhibiitoritega B-hemofiilia patsientidel on haiguse harva esinemise tõttu piiratud. Viit inhibiitoritega B-hemofiilia patsienti raviti kliiniliste uuringute käigus FEIBA’ga kas nõudepõhiselt, profülaktiliselt või kirurgilise sekkumise jaoks.

Püsivalt suure tiitriga inhibiitoritega (090701, PROOF) A- või B-hemofiilia patsientide seas tehtud prospektiivses avatud meetodil randomiseeritud paralleelses kliinilises uuringus randomiseeriti 36 patsienti kas 12 kuule ± 14 päevale profülaktilisele või nõudluspõhisele ravile. 17 patsiendile profülaktilise ravi rühmast manustati 85 ± 15 Ü/kg FEIBA’t ülepäeviti ja 19 patsiendile nõudluspõhise ravi rühmast määras arst individuaalse ravi. Nõudluspõhise ravi rühmast raviti kaht inhibiitoritega B- hemofiilia patsienti ja profülaktilise ravi rühmast üht B-hemofiilia patsienti.

ABR-i (annualized bleeding rate, aasta veritsuste määr) mediaankeskmine kõigi veritsusjuhtumite tüüpide kohta profülaktilise ravi rühma patsientide puhul (ABR-i mediaan = 7,9) oli väiksem kui nõudluspõhise ravi rühma patsientidel (ABR-i mediaan = 28,7), mis näitab 72,5% ABR-i vähenemist ravirühmade vahel.

Teises lõpuleviidud prospektiivses mittesekkuvas seireuuringus FEIBA operatsiooniaegse kasutamise kohta (PASS-INT-003, SURF) tehti 23 patsiendil kokku 34 kirurgilist protseduuri. Enamik patsientidest (18) olid inhibiitoritega kongenitaalse A-hemofiilia patsiendid, kaks inhibiitoritega B- hemofiilia patsiendid ja kolm inhibiitoritega omandatud A-hemofiilia patsiendid. FEIBA kasutamise

kestus oli 1...28 päeva, keskmine 9 ja mediaankeskmine 8 päeva. Keskmine kumulatiivne annus oli 88 347 Ü ja mediaankeskmine annus 59 000 Ü. Inhibiitoritega B-hemofiilia patsientide puhul oli pikim FEIBA kasutusaeg 21 päeva ja maksimaalne annus 7324 Ü.

Peale selle on saadaval 36 juhtumiaruannet FEIBA kasutamise kohta veritsusjuhtumite raviks ja ennetamiseks IX hüübimisfaktori inhibiitoriga B-hemofiilia patsientidel (24 inhibiitoritega B- hemofiilia patsienti raviti nõudluspõhiselt, neli inhibiitoritega B-hemofiilia patsienti raviti profülaktiliselt ja kaheksa inhibiitoritega B-hemofiilia patsienti raviti kirurgiliste protseduuride jaoks).

On ka üksikuid teateid FEIBA kasutamise kohta patsientide ravis, kellel on omandatud X, XI ja XIII hüübimisfaktorite inhibiitorid.

Farmakokineetilised omadused

Kuna FEIBA toimimisviis on endiselt arutluse all, ei ole võimalik farmakokineetiliste omaduste kohta kokkuvõtvat teavet esitada.

Prekliinilised ohutusandmed

Vastavalt ägeda toksilisuse uuringutele normaalsetel hiirtel ja rottidel ning mõjustatud FVIII-ga hiirtel annustes, mis ületasid inimese maksimaalse ööpäevase annuse (st >200 Ü/kg), võib järeldada, et FEIBA`ga seotud kõrvaltoimed on esmajoones tingitud preparaadi farmakoloogilise omaduse- hüperkoagulatsiooni- tulemus.

Korduvannuse toksilisuse uuring loomadel ei ole võimalik heteroloogiliste proteiinide vastaste antikehade tekke segava mõju tõttu.

Kuna inimvere hüübimisfaktoritel ei ole täheldatud kartsinogeenseid või mutageenseid toimeid, ei ole eksperimentaaluuringute läbiviimist, eriti heteroloogilistel liikidel, peetud vajalikuks.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber:

Naatriumkloriid

Naatriumtsitraat

Lahusti:

Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud lahustiga, mida on nimetatud lõigus 6.6.

Sarnaselt kõigi muude vere hüübimispreparaatidega võib teiste ravimitega segamine nõrgendada ravimi efektiivsust ja talutavust. Enne ja pärast FEIBA manustamist on soovitatav tavapärast veeniteed loputada sobiva lahusega, nt isotooniline füsioloogiline lahus.

Teatud tüüpi süste-/infusiooniseadmete sisepinnad võivad adsorbeerida inimese vereplasmast saadud hüübimisfaktoreid. Kui see juhtub, võib ravi ebaõnnestuda. Seetõttu võib FEIBA manustamiseks kasutada ainult heakskiidetud plastikust infusiooniseadmeid.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 3 tundi toatemperatuuril (kuni 25 ºC). Kui manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu,

tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

Valmistatud lahust ei tohi hoida külmkapis.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõigust 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Pulber tarnitakse pindtöödeldud värvitust klaasist (II tüüpi hüdrolüütiline klaas) valmistatud viaalis. Lahusti tarnitakse pindtöödeldud värvitust klaasist (I tüüpi hüdrolüütiline klaas) valmistatud viaalis. Viaalid on suletud butüülkummist korgiga.

FEIBA 25 Ü/ml on saadaval pakendites:

1 x 500 Ü

Pakend sisaldab:

 • 1 viaal 500 Ü FEIBA infusioonilahuse pulbriga
 • 1 viaal 20 ml süsteveega
 • 1 süstal
 • 1 nõel
 • 1 klambriga libliknõel
 • 1 filternõel
 • 1 ülekandenõel
 • 1 aeratsiooninõel

või

 • 1 viaal 500 Ü FEIBA infusioonilahuse pulbriga
 • 1 viaal 20 ml süsteveega
 • 1 BAXJECT II HiFlow’ süsteem
 • 1 süstal
 • 1 nõel
 • 1 klambriga libliknõel

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

FEIBA lahus tuleb manustamiskõlblikuks muuta vahetult enne manustamist. Lahus tuleb kohe ära kasutada (see ei sisalda säilitusaineid).

Loksutage õrnalt keerates, kuni kogu pulber on lahustunud. Veenduge, et FEIBA on täielikult lahustunud; vastasel juhul pääseb vähem FEIBA ühikuid läbi seadme filtri.

Pärast lahuse valmistamist tuleb seda enne manustamist uurida tahkete osakeste ja värvuse muutuse suhtes. Kui lahus on hägune või sisaldab osakesi, siis ei tohi seda kasutada.

Avatud viaale ei tohi uuesti kasutada.

Toodet ei tohi kasutada, kui selle nõelavaba ülekandesüsteem, ülekandenõel steriilne barjäärisüsteem või pakend on kahjustatud või kui on muid märke, et toode on kasutamiseks kõlbmatu.

Kasutage ravimi manustamiskõlblikuks muutmiseks ainult kaasasolevat süstevett ja kaasasolevat seadet. Kui FEIBA manustamiseks kasutatakse muid vahendeid, tuleb veenduda, et kasutataval seadmel olev filter on piisava poorisuurusega, st vähemalt 149 µm.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Infusioonilahuse valmistamine ülekandenõela abil:

 1. Vajaduse korral soojendada avamata lahustiviaal (süstevesi) toatemperatuurini või maksimaalselt +37°C.
 2. Eemaldada pulbriviaali ja lahustiviaali kaitsekaaned (joonis A) ning desinfitseerida mõlema viaali kummikorgid.
 3. Avada keerates ülekandenõela ühelt otsalt kaitse, eemaldada see ja sisestada nõel läbi lahustiviaali kummikorgi (joonised B ja C).
 4. Eemaldada kaitsekate ülekandenõela teiselt otsalt, jälgides samal ajal, et nõela katmata osa ei puutuks kuskile vastu!
 5. Pöörata lahustiviaal ümber ja sisestada ülekandenõela vaba ots pulbriviaali kummikorki (joonis D). Lahusti tõmmatakse vaakumi abil pulbriviaali.
 6. Kui kogu lahusti on tõmmatud pulbriviaali, eemaldada viaalid üksteise küljest, eemaldades ülekandenõela pulbriviaalist (joonis E). Keerutada õrnalt pulbriviaali, et lahustumist kiirendada.
 7. Pärast pulbri manustamiskõlblikuks muutmist sisestada kaasasolev aeratsiooninõel (joonis F), viaalis olev vaht kaob. Eemaldada aeratsiooninõel.

Infusioon:

Joon. A Joon. B Joon. C

Joon. D Joon. E Joon. F Joon. G

 1. Avada keerates kaasasoleva filternõela ühelt otsalt kaitsekate, eemaldage see ja panna nõel steriilsele ühekordselt kasutatavale süstlale. Tõmmata lahus süstlasse (joonis G).
 2. Eemaldada filternõel süstla küljest ja manustada lahus aeglaselt veeni, kasutades kaasasolevat infusioonikomplekti (või kaasasolevat ühekordselt kasutatavat nõela).

Infusioonilahuse valmistamine BAXJECT II Hi-Flow süsteemi abil:

Joonis a

Joonis b

Joonis c

 1. Vajaduse korral soojendada avamata lahustiviaal (süstevesi) toatemperatuurini (15°C …25°C), näiteks kasutada mõne minuti vältel veevanni (maksimaalselt +37°C).
 2. Eemaldada pulbriviaali ja lahustiviaali kaitsekaaned ning desinfitseerida mõlema viaali kummikorgid. Asetada viaalid tasasele pinnale.
 3. Avada BAXJECT II Hi-Flow pakend, rebides sellelt paberkatte, pakendi sisemust seejuures puudutamata (joonis a). Ülekandesüsteemi ei tohi pakendist välja võtta.
 4. Pöörata pakend ümber ja torgata läbipaistev plastteravik läbi lahustiviaali kummikorgi (joonis b). Nüüd eemaldada pakend BAXJECT II Hi-Flow’ süsteemilt (joonis c). Mitte eemaldada BAXJECT II Hi-Flow’ süsteemilt sinist kaitsekorki.
 5. Pöörata süsteem (BAXJECT II Hi-Flow’ koos lahustiviaaliga) ümber, nii et lahustiviaal jääks peale. Torgata BAXJECT II Hi-Flow violetne plastteravik läbi FEIBA viaali. Lahusti voolab vaakumi abil FEIBA viaali (joonis d).
 6. Keerutada õrnalt, kuid mitte raputada, kuni kogu pulber on lahustunud. Veenduda, et FEIBA oleks täielikult lahustunud, vastasel korral ei läbi toimeaine süsteemi filtrit.

Infusioon:

1)Eemaldada sinine kaitsekaas BAXJECT II Hi-Flow’lt. Võtta süstal ja ühendada see tihedalt BAXJECT II Hi-Flow süsteemiga. ÄRGE TÕMMAKE SÜSTLASSE ÕHKU (joonis e). Süstla ja BAXJECT II Hi-Flow vahel tiheda ühenduse tagamiseks on soovitatav kasutada Luer-Lock-tüüpi kinnitusega süstalt (keerata süstalt päripäeva, kuni lõpp-positsioonini, seejärel paigaldada).

2)Pöörata süsteem nii, et lahustunud ravim oleks ülal. Tõmmata lahustunud ravim süstlasse, tõmmates kolbi AEGLASELT välja ja veenduge, et kogu selle protseduuri vältel oleks BAXJECT II Hi-Flow’ ja süstla vahel tihe ühendus (joonis f).

3)Eemaldada süstal.

4)Kui ravim hakkab süstlas vahutama, oodata kuni vaht on kadunud. Süstida lahus aeglaselt veeni, kasutades kaasasolevat infusioonikomplekti (või ühekordselt kasutatavat nõela).

Joonis d

Joonis e

Joonis f

Süstida ei tohi kiiremini kui 2 Ü/kg/min.

MÜÜGILOA HOIDJA

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Viin

Austria

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.10.2015

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 08.05.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2018