Fucidin 20 mgg kreem - kreem (20mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D06AX01
Toimeaine: fusidiinhape
Tootja: LEO Pharma A/S

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Fucidin 20 mg/g kreem

Fusidiinhape

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Fucidin kreem ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Fucidin kreemi kasutamist
 3. Kuidas Fucidin kreemi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Fucidin kreemi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on fucidin kreem ja milleks seda kasutatakse

Fucidin kreem sisaldab fusidiinhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum. fusidiinhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusidiinhappe suhtes tundlikud.

Fucidin kreemi kasutatakse fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.

Mida on vaja teada enne fucidin kreem kasutamist

Ärge kasutage Fucidin kreemi:

 • kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin kreemi mõne koostisosa suhtes

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

 • kui Fucidin kreemi kasutatakse näol, tuleb hoiduda kreemi silma sattumise eest, sest kreemis sisalduvad abiained võivad põhjustada konjunktiivi ärritus.
 • Fucidin kreem sisaldab butüleeritud hüdroksüanisooli, tsetüülalkoholi ja kaaliumsorbaati, mis võivad põhjustada paikseid nahaärritusi (kontaktdermatiit). Butüleeritud hüdroksüanisool võib põhjustada ka silma ja limaskestade ärritust.

Muud ravimid ja Fucidin salv:

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud. Süsteemne koostoime on ebatõenäoline, sest pärast paikse Fucidini manustamist on süsteemne toime ebaolulise tähtsusega. Sellele vaatamata informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed Fucidini paikse kasutamise mõjust fertiilsusele. Fertiilses eas naistel ei ole ravimi toime tõenäoline, kuna paikselt manustatud fusidiinhappe süsteemne imendumine on ebaoluline

Rasedus

Fucidin kreemi võib kasutada raseduse ajal.

Toime lootele on ebatõenäoline, kuna fusidiinhappe paikse kasutamise järgselt on süsteemne imendumine ebaoluline. Fusidiin

Imetamine

Fucidin kreemi võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kuid soovitatav on vältida Fucidin salvi kasutamist rinnal

Kuidas fucidin kreemi kasutada

Kasutage Fucidin kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Fucidin kreem määritakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, tavaliselt 7 päeva vältel, vastavalt selle haiguse iseloomule.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sagedus baseerub kliiniliste uuringute ja spontaansete teatiste koondanalüüsi andmetel.

Fucidin kreem on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.

Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): ülitundlikku mis tahes ravimi koostisosa suhtes, konjuktiviit, angioödeem (turse), urtikaaria (nõgestõbi), villid,

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): dermatiit, lööve, pruuritus (sügelus), erüteem (punetus)

Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja tõsidusaste lastel on sarnane täiskasvanutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas fucidin kreemi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fucidin kreem ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Fucidin kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fucidin kreem sisaldab

 • Toimeaine on fusidiinhape. 1 g kreemi sisaldab 20 mg fusidiinhapet.
 • Abiained on tsetüülalkohol, glütserool 85%, vedel parafiin, valge pehme parafiin, polüsorbaat 60, kaaliumsorbaat, butüleeritud hüdroksüanisool (E320), soolhape, allRAC alfatokoferool ja puhastatud vesi.

Kuidas Fucidin kreem välja näeb ja pakendi sisu

15 g kreemi tuubis

Fucidin kreem on valge, plekke mitte jättev, mistõttu sobib kosmeetiliselt hästi näo- ja peanaha raviks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja:

LEO Laboratories Ltd

285 Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Biocodex OÜ

Väike – Paala 1 EE-11415 Tallinn Tel: +372 605 6014 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.