Foster nexthaler - inhalatsioonipulber (6mcg +100mcg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03AK08
Toimeaine: formoterool +beklometasoon
Tootja: Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Foster NextHaler, 100/6 mikrogrammi/annuses inhalatsioonipulber

Kasutamiseks täiskasvanutel

Beklometasoondipropionaat, veevaba/ formoteroolfumaraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Foster NextHaler ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Foster NextHaler’i kasutamist
 3. Kuidas Foster NextHaler’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Foster NextHaler’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Foster NextHaler ja milleks seda kasutatakse

Foster NextHaler on pulber, mida hingatakse sisse suu kaudu ja jõuab sealt sügavale teie kopsudesse. See sisaldab kahte toimeainet: veevaba beklometasoondipropionaati ja formoteroolfumaraatdihüdraati.

 • Beklometasoondipropionaat kuulub ravimite rühma, millele viidatakse tihti kui lihtsalt steroididele (kortikosteroidid). Steroidid ravivad kui ka ennetavad astma sümptomeid. Nad vähendavad põletikku, turset ja ärritust kopsude väikeste õhuavade seintes.
 • Formoteroolfumaraatdihüdraat kuulub pikatoimelisteks bronhodilataatoriteks nimetatavate ravimite rühma. Need lõdvestavad hingamisteede lihaseid ja seega laiendavad hingamisteid, mis võimaldab teil kergemini sisse ja välja hingata.

Need kaks toimeainet muudavad hingamise kergemaks, leevendades astmaga või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel selliseid sümptomeid, nagu hingeldamine, vilisev hingamine ja köha ning samuti aitavad astmasümptomeid vältida.

Astma

Foster NextHaler´it kasutatakse astma raviks täiskasvanutel.

Kui teile on määratud Foster NextHaler siis tõenäoliselt:

 • inhaleeritavad kortikosteroidid ja "vastavalt vajadusele" inhaleeritavad lühitoimelised

bronhodilataatorid ei taga piisavat kontrolli teie astmanähtude üle,

või

 • teie astma reageerib hästi ravile nii kortikosteroidide kui ka pikatoimeliste bronhodilataatoritega.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Foster NextHaler´it võib kasutada ka raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomite raviks täiskasvanud patsientidel. KOK on pikaajaline hingamisteede haigus, mida põhjustab peamiselt suitsetamine.

Mida on vaja teada enne Foster NextHaler´i kasutamist

Ärge kasutage Foster NextHaler’it:

 • kui olete beklometasoondipropionaadi või formoteroolfumaraatdihüdraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge kasutage seda ravimit kui teil tekivad ägedad astma sümptomid, nagu hingeldus, vilisev hingamine ja köha; teie astma halveneb või teil on äge astmahoog. Sümptomite leevendamiseks kasutage kiiretoimelist „leevendajat“, mida te peate kogu aeg endaga kaasas kandma.

Rääkige oma arstiga enne Foster NextHaler’i kasutamist, kui teil esineb midagi järgnevast:

 • südameprobleemid, need hõlmavad kõiki teie teadaolevaid südame ja/või südame funktsioonihäireid,
 • südame rütmihäired, nagu kiirenenud või ebaregulaarne südamerütm, kiire pulss või palpitatsioonid, või kui esinevad häired elektrokardiogrammis,
 • kõrge vererõhk,
 • arterite kitsenemine (ehk arterioskleroos) või kui te teate, et teil on aneurüsm (ebaloomulikult pundunud veresoone sein),
 • kilpnäärme ületalitus,
 • madal vere kaaliumitase,
 • mõni maksa või neeruhaigus,
 • diabeet. Kui te hingate sisse suures koguses formoterooli, võib teie vere glükoosisisaldus tõusta ja seega võite te vajada täiendavaid vereanalüüse, et kontrollida veresuhkru taset, kui te alustate selle inhalaatori kasutamist ja aegajalt ka ravi jooksul,
 • kui teil on neerupealise kasvaja (feokromotsütoom),
 • kui teile plaanitakse tehakse anesteesiat. Sõltuvalt anesteesia liigist, võib olla vajalik peatada Foster NextHaler’i kasutamine vähemalt 12 tunniks enne anesteesiat,
 • kui teil ravitakse või on kunagi varem ravitud tuberkuloosi või kui teil on hingamisteede viirus või seeninfektsioon.

Kui mistahes ülalmainitud seisund kehtib teie kohta, teavitage alati oma arsti sellest enne Foster NextHaler’i kasutamist.

Kui te pole kindel, kas te võite kasutada Foster NextHaler’it, rääkige enne inhalaatori kasutamist oma arsti, astmakabineti õe või apteekriga.

Teie arst määrab ravi ajal aeg-ajalt teie vere kaaliumisisaldust, eriti kui teil on raske astma.

Nagu palju bronhodilataatorid, võib Foster NextHaler põhjustada järsku kaaliumitaseme langust veres (hüpokaleemia). Seda seetõttu, et hapnikuvaegus veres ja mõned teised ravimid, mida te võite võtta koos Foster NextHaler’iga, võivad kaaliumilangust tugevdada.

Kui te kasutate pikka aega sissehingatavaid kortikosteroide suurtes annustes, võite te stressiolukorras vajada rohkem kortikosteroide. Stressirohked olukorrad võivad olla nt haiglasse sattumine pärast õnnetust, tõsise trauma saamine või operatsioonieelne periood. Sellisel juhul otsustab teie raviarst, kas teil on vajalik suurendada kortikosteroidide annust ja ta kirjutab vajadusel välja steroiditabletid või -süstid.

Kui te peaksite minema haiglasse, pidage meeles kaasa võtta kõik oma ravimid, k.a ilma retseptita ostetud ravimid, ja inhalaatorid, s.h ka Foster NextHaler; võimalusel võtke kaasa ka originaalpakendid..

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Foster NextHaler

Enne ravi alustamist, teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud teisi inhalaatoreid ja ilma retseptita ostetud ravimeid. See on vajalik, kuna Foster NextHaler võib mõjutada mõnede ravimite toimet. Samuti võivad mõned ravimid mõjutada Foster NextHaler´i toimet. Mõni ravim võib suurendada Foster NextHaler´i toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Ärge kasutage samaaegselt selle ravimiga beetablokaatoreid. Beetablokaatorid on ravimid, mida kasutatakse paljude seisundite, nagu südameprobleemid, kõrge vererõhk või glaukoom (suurenenud silma siserõhk), raviks. Kui teil on vaja kasutada beetaadrenoblokaatoreid (s.h silmatilgad), võib formoterooli toime väheneda või üldse mitte toimida.

Foster NextHaler´i kasutamine, kui te võtate järgmisi ravimeid:

• muud ravimid, millel on formoterooliga sama

võivad suurendada formoterooli toimet.

 

toimemehhanism (nt beeta-adrenergilised ravimid,

 

 

mida sageli kasutatakse astma raviks)

 

• kinidiin, disopüramiid, prokaiinamiid (kasutatakse

võivad põhjustada muutusi

 

südame rütmihäirete raviks)

elektrokardiogrammis (EKG, südame

• mõned antihistamiinikumid, nagu terfenadiin

jälgimiseks). Need võivad ka suurendada

 

(kasutatakse allergiliste reaktsioonide raviks)

südame rütmihäirete tekkeriski

• monoaminooksüdaasi inhibiitorid või tritsüklilised

(ventrikulaarsed arütmiad).

 

antidepressandid nt fenelsiin, isokarboksasiid,

 

 

amitriptülliin ja imipramiin; fenotiasiinid

 

 

(kasutatakse depressiooni või vaimsete häirete

 

 

raviks)

 

• L-dopa (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks)

võivad vähendada teie südame

• L-türoksiin (kasutatakse kilpnäärme alatalitluse

vastupanuvõimet beeta-adrenergiliste

 

raviks)

ravimite suhtes, nt formoterool.

• oksütotsiini sisaldavad ravimid (mis põhjustavad

 

 

emaka kontraktsioone)

 

monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d)

võivad põhjustada vererõhu tõusu.

 

(kasutatakse vaimsete häirete raviks), sealhulgas

 

 

sarnaste omadustega ravimid nagu furasolidoon ja

 

 

prokarbasiin

 

• digoksiin (kasutatakse südamehaiguse raviks)

võib põhjustada kaaliumitaseme langust

 

 

veres. See võib suurendada tõenäosust

 

 

südame rütmihäirete tekkeks.

• teised astmaravimid (teofülliin, aminofülliin või

võivad põhjustada kaaliumitaseme

 

steroidid)

langust.

diureetikumid (veeväljutajad)

 

 

 

 

mõned anesteetikumid

võivad suurendada südame rütmihäirete

 

 

tekkeriski.

Foster NextHaler koos alkoholiga

Kui te pole oma arstiga nõu pidanud, peate te vältima alkoholi tarbimist. Alkohol võib vähendada teie südame vastupanuvõimet Foster NextHaler´i ühe toimeaine, formoterooli, suhtes.

Rasedus ja imetamine

Puuduvad kliinilised andmed Foster NextHaler’i kasutamise kohta raseduse ajal.

Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Te võite Foster NextHaler´it raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui teie arst on seda soovitanud. Teie arst otsustab, kas te peate imetamise ajal lõpetama Foster NextHaler´i kasutamise või te peaksite jätkama Foster NextHaler´i kasutamist, kuid lõpetama imetamise. Alati tuleb rangelt järgida arsti ettekirjutusi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Foster NextHaler ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Siiski, kui teil tekivad kõrvaltoimed, nagu pearinglus/ja või värisemine, võib see mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Foster NextHaler sisaldab laktoosmonohüdraati

Abiaine laktoosmonohüdraat sisaldab vähesel määral piimavalke, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Foster NextHaler´it kasutada

Kasutage Foster NextHaler’it alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Foster NextHaler sisaldab ülipeent aerosooli, mistõttu jõuab kopsudesse rohkem ravimit. Seetõttu võib selle inhalaatori puhul teie arst määrata teile väiksema annuse võrreldes eelmisega.

Astma

Teie arst viib läbi regulaarseid kontrolle, veendumaks, et te võtate Foster NextHaler’it õiges annuses. Kui teie astma on kontrolli all, võib arst pidada vajalikuks vähendada teie Foster NextHaler´i annust. Mitte mingil juhul ei tohi te ise annust muuta, ilma eelnevalt arstiga rääkimata.

Kui palju Foster NextHaler´it kasutada:

Täiskasvanud ja eakad:

Selle ravimi soovituslik annus on 1 või 2 inhalatsiooni 2 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 4 inhalatsiooni.

Ärge suurendage annust.

Kui teil on tunne, et ravim ei ole efektiivne, rääkige alati oma arstiga enne annuse suurendamist.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Täiskasvanud ja eakad:

Soovituslik annus on 2 inhalatsiooni hommikul ja 2 inhalatsiooni õhtul.

NB! Kandke alati endaga kõikjal kaasas kiiresti toimivat „leevendavat” inhalaatorit, ravimaks astma ägenemise sümptomeid või ootamatut astmahoogu.

Kuidas Foster NextHaler´it kasutada

Foster NextHaler on inhaleerimiseks.

Selles pakendis, kinnises kaitsvas ümbrises on inhalaator; seda nimetatakse Nexthaler´iks, mis sisaldab ravimit pulbri vormis. NextHaler´i inhalaator võimaldab teil ravimit sisse hingata.

Lisateabe saamiseks lugege palun selle infolehe lõpus olevate kasutusjuhendit, kuidas NextHaler inhalaatorit kasutada ja puhastada.

Mil iganes võimalik, tuleb proovida inhaleerida seistes või istuvas asendis.

Kui te olete kasutanud Foster NextHaler’it rohkem kui ette nähtud

nõu saamiseks võtke otsekohe ühendust oma arstiga või lähima haigla erakorralise osakonnaga. Võtke ravim endaga kaasa, et nad teaksid, mida te olete kasutanud;

võivad ilmneda kõrvaltoimed. Öelge oma arstile, kui teil esineb ebatavalisi sümptomeid, et arst saaks vajadusel teostada lisateste või otsustada muude vajalike meetmete üle.

Kui te unustate Foster NextHaler’it kasutada

Kasutage annus niipea, kui teile meenub. Kui järgmise annuse kasutamise aeg on peaaegu käes, ärge kasutage unustatud annust, vaid jätkake järgmise annusega õigel ajal. Ärge kasutage kahekordset annust.

Kui te lõpetate Foster NextHaler’i kasutamise

Isegi kui te tunnete end paremini, ärge lõpetage Foster NextHaler’i kasutamist ega vähendage annust. Kui te soovite seda teha, rääkige eelnevalt oma arstiga. On väga oluline kasutada Foster NextHaler’it regulaarselt, isegi kui teil ei pruugi olla astma sümptomeid.

Kui teie hingamine ei parane

Kui teie sümptomid ei parane pärast Foster NextHaler´i kasutamist, võisite seda kasutada valesti. Seega, kontrollige õiget kasutamist kasutusjuhendist, mis on selle infolehe lõpus ja/või võtke ühendust oma arsti või meditsiiniõega, et teid vastavalt õpetataks.

Kui teie astma muutub halvemaks

Kui teie sümptomid muutuvad halvemaks või alluvad raskesti kontrollile (nt kui te kasutate „leevendavat” inhalaatorit sagedamini) või „leevendav” inhalaator ei paranda teie sümptomeid, jätkake Foster NextHaler’i kasutamist, kuid pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole. Teie arst võib otsustada muuta Foster NextHaler’i annust või määrata teile täiendav või mõni teine ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu kõigi inhaleeritavate ravimite kasutamisel, võib ka vahetult pärast Foster NextHaler´i manustamist tekkida paradoksaalne bronhospasm koos sellega kaasneva hingelduse, köha ja vilistava hingamisega. Kui see tekib, katkestage otsekohe Foster NextHaler´i kasutamine ja kasutage otsekohe kiiretoimelist inhaleeritavat bronhodilataatorit sümptomite leevendamiseks. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekivad allergilised reaktsioonid, mis hõlmavad nahaallergiaid, nahasügelust, nahalöövet, nahapunetust, naha või limaskestade, eriti silmade, näo, huulte ja kõri turset.

Muud Foster NextHaler´i võimalikud kõrvaltoimed on allpool loetletud nende esinemissageduse järgi:

Võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga:

 • kui te kogete mõnda allpool loetletud kõrvaltoimet ja need põhjustavad teil stressi, on tõsised või kestavad mitu päeva.
 • kui teil on mis tahes mure või on midagi, mida te ei mõista.

Teie arst hindab teie astmat ning vajadusel vaatab üle teie raviskeemi. Teile võidake öelda, et te ei tohi Foster NextHaler´it enam kasutada.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • värinad
 • pneumoonia (kopsupõletik) KOK´iga patsientidel.

Öelge oma arstile, kui teil esineb mõni järgnevatest sümptomitest Foster NextHaler´i kasutamise ajal, kuna need võivad olla kopsupõletiku sümptomid:

 • palavik või külmavärinad
 • suurenenud lima tootmine, muutused lima värvuses
 • süvenev köha või hingamisraskuste suurenemine.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • gripilaadsed sümptomid, kurguvalu
 • seeninfektsioonid (suus ja neelus). Suu loputamine või veega kuristamine ja hammaste harjamine kohe pärast inhalatsiooni võib aidata vältida neid kõrvaltoimeid
 • astmasümptomite süvenemine, hingamisraskused
 • hääle kähedus
 • köha
 • ebatavaliselt kiire südamerütm
 • ebatavaliselt aeglane südamerütm
 • rõhuv valu rinnus
 • peavalu
 • iiveldus
 • väsimus või närvilisus
 • muutused elektrokardiogrammis (EKG)
 • madal kortisooli tase uriinis või veres
 • kõrge kaaliumitase veres
 • kõrge glükoositase veres
 • kõrge rasvhapete tase veres.

Kõrvaltoimed, mida on täheldatud sarnaste inhaleeritavate beklometasoondipropionaati ja/või formoterooli sisaldavate ravimite puhul:

 • palpitatsioonid (südamepekslemine)
 • ebaregulaarne südamerütm
 • ebatavaline või halvenenud maitsetundlikkus
 • lihasvalu ja lihaskrambid
 • rahutus, pearinglus
 • ärevusetunne
 • unehäired
 • kaaliumitaseme langus veres
 • vererõhu tõus/langus.

Suurte annuste inhaleeritavate kortikosteroidide kasutamine pika aja jooksul võib põhjustada süsteemseid kõrvaltoimed, milleks võivad olla:

 • probleemid neerupealiste funktsioonis (adrenosupressioon)
 • luu hõrenemine
 • kasvupeetus lastel ja noorukitel
 • silmasisese rõhu tõus (nimetatakse glaukoomiks), katarakt
 • kiire kehakaalu tõus, eriti näo ja keha piirkonnas
 • uneprobleemid, depressioon või muretsemine, rahutus, närvilisus, üleerutus või ärrituvus. Need toimed võivad tõenäolisemalt ilmneda lastel
 • ebatavaline käitumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Foster NextHaler´it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, inhalaatori ümbrisel ja etiketil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Eemaldage inhalaator ümbrisest vahetult enne esmakordset kasutamist.

Enne esmast avamist:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Pärast esmast avamist:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pärast esmast avamist tuleb ära kasutada 6 kuu jooksul.

Märkige ümbrise avamise kuupäev karbil olevale sildile.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Lisateabe saamiseks lugege palun selle infolehe lõpus olevate kasutusjuhendit, kuidas NextHaler inhalaatorit säilitada.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Foster NextHaler sisaldab

 • Toimeained on veevaba beklometasoondipropionaat ja formoteroolfumaraatdihüdraat. Üks mõõdetud annus sisaldab 100 mikrogrammi veevaba beklometasoondipropionaati ja 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati. See vastab pihustist väljutatud annustele: 81,9

mikrogrammi beklometasoondipropionaati ja 5,0 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat (sisaldab väheses koguses piimavalke) ja magneesiumstearaat.

Kuidas Foster NextHaler välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on saadaval valge või peaaegu valge inhalatsioonipulbrina, mis on pakendatud plastikust inhalaatorisse, mida nimetatakse NextHaler´iks.

Iga pakend sisaldab 1, 2 või 3 inhalaatorit, igas 120 annust.

Iga inhalaator on pakendatud kaitsvasse ümbrisesse (alumiiniumfoolium pakend).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Viin, Austria

Tootjad

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Itaalia

Chiesi S.A.S

Rue Faraday, ZA des Gailletrous 41260 La Chaussée Saint Victor Prantsusmaa

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Vienna

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Norameda Eesti filiaal,

Akadeemia 21/3,

12618 Tallinn, Harjumaa Tel +372 585 54393

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia, Kreeka, Luksemburg: Inuvair NEXThaler Bulgaaria, Eesti, Küpros: Foster NEXThaler Hispaania: Formodual NEXThaler

Itaalia: Inuver

Leedu: Foster

Läti: Foster NEXThaler 100 mikrogrami/6 mikrogrami devā inhalācijas pulveris Norra: Inuxair

Prantsusmaa: Formodual NEXThaler

Rumeenia: Foster NEXThaler 100 micrograme/6 micrograme pe doză pulbere de inhalat

Saksamaa: KANTOS MASTER NEXThaler 100 Mikrogramm / 6 Mikrogramm pro Dosis Pulver zur Inhalation

Soome: Innovair NEXThaler 100 mikrog/6 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.

NEXTHALER INHALAATORI KASUTUSJUHEND

Enne inhalaatori kasutama hakkamist, lugege palun järgnevat kasutusjuhendit.

Kui teil tekivad selle inhalaatori kasutamisel mis tahes probleemid, võtke ühendust oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

A.Pakendi sisu

See pakend sisaldab:

1 kasutusjuhend

1 Nexthaler inhalaator suletud kaitsvas ümbrises.

Juhul kui pakendi sisu ei vasta kirjeldatule, tagastage inhalaator sellele (arstile või apteekrile), kellelt te selle saite ja küsige uus.

B.Üldised hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge eemaldage inhalaatorit ümbrisest juhul, kui te ei kavatse seda kohe kasutada.

Kasutage inhalaatorit ainult nii, nagu on näidatud.

Kui te ei ole kindel, kas te saite õige annuse, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te ei ole kindel, kas pärast inhalatsiooni annuseloendajas arv vähenes, oodake kuni järgmise annustamiseni ja manustage see nagu tavaliselt. Ärge manustage lisaannust.

Hoidke kaas kinnises asendis kuni järgmise annustamiseni inhalaatorist.

Kui te ei kasuta inhalaatorit, hoidke seda puhtas ja kuivas kohas.

Ärge katsetage mis tahes põhjusel oma NextHaler´i inhalaatorit osadeks võtta.

Ärge kasutage oma NextHaler´i inhalaatorit:

OPärast selle kõlblikkusaega

OKui ümbrise avamisest on möödas rohkem kui 6 kuud

OKui see on katki

OKui annuseloendaja näitab “0”

OKui ei ole võimalik lugeda annuseloendajas olevat arvu..

Nendel juhtudel hävitage oma inhalaator või tagastage see sellele, kellelt te selle saite ja küsige uus. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada inhalaatorit, mida te enam ei kasuta.

C.Teie NextHaler inhalaatori olulised omadused

Annuse-

 

 

 

 

 

Õhuvool

 

Kaas

 

Huulik

loendaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuse manustamisel Nexthaler inhalaatorist on vajalik vaid 3 lihtsat sammu: Ava, inhaleeri, sulge.

D.Enne uue Nexthaler´i kasutamist

Avage ümbris ja võtke inhalaator välja.

OÄrge kasutage oma inhalaatorit, kui ümbris ei ole kinni või on kahjustatud- tagastage see sinna, kust te selle saite ja küsige uus.

Hinnake oma inhalaatorit.

OKui inhalaator näib olevat katki või kahjustatud, tagastage see sinna, kust te selle saite ja küsige uus.

Kontrollige annuseloendajat. Kui teil on uus inhalaator, siis peab annuseloendajas olema nähtav “120”.

OÄrge kasutage uut inhalaatorit, kui number annuseloendajas on väiksem kui “120”

– tagastage see sellele, kellelt te selle saite ja küsige uus.

E. Kuidas NextHaler inhalaatorit kasutada

E.1. Visuaalne kontroll

Kontrollige järelejäänud annuste arvu: number vahemikus “1” ja“120” näitab, et veel on annuseid alles.

OKui annuseloendaja näitab“0”, siis ei ole annuseid alles – visake inhalaator ära ja ostke uus.

Veenduge, et kaas oli enne kasutamist kinni.

E.2. Avage

 1. Hoidke oma inhalaatorit kindlalt püstises asendis.
 2. Avage kaas täielikult.
 3. Enne inhaleerimist hingake välja nii kaua kuni see tundub teile mugav.

O Ärge hingake välja läbi inhalaatori.

E.3. Inhaleerige

Võimalusel seiske inhaleerimise ajal püsti või istuge nii, et ülakeha on püstises asendis.

Tõstke inhalaator suu juurde ja asetage oma huuled ümber huuliku.

O Ärge katke õhuava kui te oma inhalaatorit hoiate. O Ärge inhaleerige läbi õhuava

Hingake kiirelt ja sügavalt läbi suu

O Te võite tunda maitset annuse manustamisel.

O Te võite manustamisel kuulda või tunda klõpsatust.

O Ärge inhaleerige läbi nina.

O Ärge eemaldage inhalaatorit huultelt inhalatsiooni ajal.

 1. Eemaldage inhalaator oma suult.
 2. Hoidke hinge kinni 5 kuni 10 sekundit või nii kaua, kuni see tundub teie jaoks mugav.
 3. Hingake aeglaselt välja.

O Ärge hingake välja läbi oma inhalaatori.

E.4. Sulgege

 1. Asetage oma inhalaator tagasi püstisesse asendisse ja sulgege kaas täielikult.
 2. Kontrollige, et doos annuseloendajas vähenes.
 3. Kui te peate võtma veel ühe annuse, korrake samme E.1 kuni E.4 F. Puhastamine

Tavaliselt ei ole vaja inhalaatorit puhastada.

Vajadusel võite te oma inhalaatorit puhastada pärast kasutamist kuiva lapi või salvrätiga.

O Ärge puhastage oma inhalaatorit vee või teiste vedelikega. Hoidke see kuivana.

G.Säilitamine

Kui te ei kasuta oma inhalaatorit, hoidke see puhtas ja kuivas kohas. Te võite selle panna tagasi ümbrisesse pärast kasutamist.

OÄrge jätke oma inhalaatorit kuumuse või otsese päikesevalguse kätte.

OÄrge jätke oma inhalaatorit niiskesse või märga keskkkonda.

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kui te olete kasutanud oma inhalaatorit 6 kuud pärast ümbrise avamist, visake see ära ja muretsege uus.

H.Hävitamine

Visake oma Nexthaler inhalaator ära kui arv annuseloendajas on “0”.

Küsige oma apteekri käest, mida teha ravimitega, mis on otsa saanud või mida te enam ei vaja.

OÄrge visake ravimeid olmejäätmete hulka.