Fosrenol - närimistablett (1000mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AE03
Toimeaine: lantaan
Tootja: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fosrenol, 250 mg närimistabletid

Fosrenol, 500 mg närimistabletid

Fosrenol, 750 mg närimistabletid

Fosrenol, 1000 mg närimistabletid

Lantaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on Fosrenol ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne Fosrenol’i võtmist
  3. Kuidas Fosrenol’i võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. Kuidas Fosrenol’i säilitada
  6. Pakendi sisu ja muu teave
  7. Mis ravim on Fosrenol ja milleks seda kasutatakse

Fosrenol’i kasutatakse fosfaatide sisalduse langetamiseks veres kroonilise neeruhaigusega täiskasvanud patsientidel.

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel puudub võime reguleerida fosfaatide sisaldust veres. Seetõttu tõuseb fosfaatide sisaldus veres (teie arst võib nimetada seda hüperfosfateemiaks).

Fosrenol on ravim, mis vähendab toidus sisalduvate fosfaatide imendumist, sidudes neid toiduga teie seedetraktis. Fosrenol’iga seotud fosfaat ei saa läbi sooleseina imenduda.

Mida on vaja teada enne Fosrenol’i võtmist

Ärge võtke Fosrenol′i:

kui olete lantaankarbonaathüdraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teie vere fosfaadisisaldus on liiga madal (hüpofosfateemia).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Fosrenol’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te teate, et teil on või on olnud mõni järgmistest:

mao- või soolevähk;

põletikuline soolehaigus, sealhulgas haavandiline koliit või Crohni tõbi;

kõhupiirkonna operatsioon või kõhupiirkonna/soole infektsioon või põletik (peritoniit);

mao- või soolehaavandid;

soolesulgus või soole vähene motiilsus (liikumine) (nt kõhukinnisus ja mao tüsistused diabeedi tõttu);

maksa- või neerufunktsiooni häire.

Väga tähtis on Fosrenol tabletid täiesti katki närida ning mitte neid tervena või puudulikult närituna alla neelata. Sellega vähendate seedetraktiga seotud tüsistuste, nagu sooleseina rebendi, soolesulguse, kõhukinnisuse tekkimise ohtu (vt lõik 4).

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, võib teie arst aeg-ajalt kontrollida vere kaltsiumisisaldust. Kui kaltsiumi on liialt vähe, määratakse teile kaltsiumi juurde.

Tehes röntgenpilti, palun teavitage arsti, et te tarvitate Fosrenol’i, sest see võib mõjutada tulemust.

Muud ravimid ja Fosrenol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Fosrenol võib mõjutada teatud ravimite imendumist seedetraktist. Kui te tarvitate klorokiini (reuma ja malaaria raviks), ketokonasooli (seenhaiguste raviks) või antibiootikume tetratsükliini või doksütsükliini, ei tohi neid võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast Fosrenol’i võtmist.

Suukaudset antibiootikumi floksatsiini (sealhulgas tsiprofloksatsiini) ei ole soovitatav võtta 2 tunni jooksul enne või 4 tunni jooksul pärast Fosrenol’i võtmist.

Kui te võtate levotüroksiini (kilpnäärme alatalitluse korral), ei tohi seda võtta 2 tunni jooksul enne ega pärast Fosrenol’i võtmist. Teie arst võib tahta hoolikamalt jälgida kilpnääret stimuleeriva hormooni (TSH) taset teie veres.

Fosrenol koos toidu ja joogiga

Fosrenol tuleb sisse võtta söögi ajal või vahetult pärast söömist. Juhiseid Fosrenol’i võtmise kohta lugege lõigust 3.

Rasedus ja imetamine

Fosrenol’i ei tohi võtta raseduse ajal. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna ei ole teada, kas ravim võib rinnapiima kaudu kanduda üle lapsele, siis ei tohi Fosrenol’i võtmise ajal last rinnaga toita. Kui te toidate rinnaga, pidage enne mis tahes ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aeg-ajalt esinevaks kõrvaltoimeks Fosrenol’i võtvatel patsientidel on pearinglus ja peapööritus (keerlemis- või pöörlemistunne). Kui teil need kõrvaltoimed tekivad, võivad need mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid.

Fosrenol sisaldab glükoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist pidama nõu oma arstiga.

Kuidas Fosrenol’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Fosrenol’i tuleb võtta toiduga samal ajal või vahetult pärast söömist. Kõrvaltoimete, näiteks iivelduse ja oksendamise tekkimine on tõenäolisem, kui võtate Fosrenol’i enne sööki.

Tabletid tuleb täiesti peeneks närida ja neid ei tohi tervelt alla neelata. Selle hõlbustamiseks võib tabletid purustada. Vedeliku lisamine pole vajalik. Kui teile on tablettide närimine raske, öelge seda oma arstile, sest see ravim on saadaval ka suukaudse pulbri vormis.

Teie arst ütleb teile, mitu tabletti te iga toidukorra ajal peate võtma (teie ööpäevane annus jaotatakse vastavalt toidukordadele). Võetavate tablettide arv sõltub:

toitumisest (fosfaatide hulgast teie toidus);

fosfaatide tasemest teie veres.

Tavaliselt alustatakse Fosrenol’i kasutamist ööpäevase annusega 1 tablett iga toidukorra ajal (3 tabletti päevas).

Iga 2…3 nädala järel kontrollib arst fosfaatide sisaldust teie veres ning võib annust suurendada seni, kuni fosfaatide sisaldus veres on piisav.

Fosrenol’i toime seisneb toidus sisalduvate fosfaatide sidumises teie soolestikus. Seetõttu on väga oluline Fosrenol’i tarvitamine iga toidukorra ajal. Kui te oma toitumist muudate, konsulteerige oma arstiga, sest võib osutuda vajalikuks Fosrenol’i annuseid suurendada. Teie arst ütleb, mida sellisel juhul teha.

Kui te võtate Fosrenol’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke ühendust oma arstiga, hindamaks riske ja saamaks nõu. Üleannustamise nähtudeks võivad olla iiveldus ja peavalud.

Kui te unustate Fosrenol’i võtta

Oluline on Fosrenol’i võtta iga toidukorra ajal.

Kui unustate Fosrenol’i tabletid võtmata, siis võtke järgmine annus oma järgmise toidukorra ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil tekib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest, pöörduge kohe arsti poole:

Sooleseina rebend (nähud on: tugev kõhuvalu, külmavärinad, palavik, iiveldus, oksendamine või kõhu valulikkus). See on harv kõrvaltoime (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st).

Soolesulgus (nähud on: tugev puhitus, kõhuvalu, turse või krambid; raskekujuline kõhukinnisus). See on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Esmakordse või raske kõhukinnisuse tekkimisel võtke ühendust oma arstiga, see võib olla soolesulguse varane tunnus. Kõhukinnisus on selle ravimi sage kõrvaltoime (võib esineda 1 inimesel 10-st).

Muud, vähem tõsised kõrvaltoimed on järgmised:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, peavalu, kihelus, nahalööve.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

Kõrvetised, kõhupuhitus.

Hüpokaltseemia (teie veres on vähe kaltsiumit) on samuti sage kõrvaltoime, mille sümptomiteks on käte ja jalgade kihelus, lihaste ja alakeha krambid või näo- ja jalalihaste krambid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

Väsimus; ebamugavustunne; valu rindkeres; nõrkus; käte ja jalgade paistetus; valud kehas; pearinglus; peapööritus; röhitsused; mao- ja sooltepõletik (gastroenteriit); seedehäire; ärritunud soole sündroom; suukuivus; hammaste kahjustused; söögitoru või suuõõne põletik; vedel väljaheide; teatud maksaensüümide aktiivsuse tõus, kilpnäärmehormooni suurenemine; alumiiniumi, kaltsiumi ja glükoosi sisalduse suurenemine veres; fosfaatide sisalduse suurenemine või vähenemine veres; janu; kehakaalu langus; liigesvalud; lihasvalud; nõrkus ja luude hõrenemine (osteoporoos); söögiisu puudus või söögiisu suurenemine; kõripõletik; juuste väljalangemine; suurenenud higistamine; maitsetundlikkuse häired ja vere valgeliblede arvu suurenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Fosrenol′i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudeli etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fosrenol sisaldab

Toimeaine on 250 mg, 500 mg, 750 mg või 1000 mg lantaani (lantaankarbonaathüdraadina).

Teised koostisosad on dekstraadid (hüdraaditud), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Fosrenol välja näeb ja pakendi sisu

Fosrenol’i närimistabletid on valged, ümmargused, lamedad ja kaldservadega, mille ühele küljele on pressitud: S405/250 (250 mg), S405/500 (500 mg), S405/750 (750 mg) või S405/1000 (1000 mg).

Tabletid on saadaval plastikust purkides, milles on 90 tabletti (250 mg); 20, 45 tabletti või mitmikpakend 90 närimistabletiga (2 pakendit, igas 45 tk) (500 mg); 15, 45 tabletti või mitmikpakend 90 närimistabletiga (6 pakendit, igas 15 tk) (750 mg); 10, 15 tabletti või mitmikpakend

90 närimistabletiga (6 pakendit, igas 15 tk) (1000 mg).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Iirimaa

Tel: +44(0)1256 894 959

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootjad:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, RG24 8EP, Ühendkuningriik

Hamol Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, Ühendkuningriik

Wasdell Packaging Limited, Units 1,2,3,5,6,7 &8 Euro Way Industrial Estate, Blagrove, Swindon, SN5 8YW, Ühendkuningriik

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Kreeka, Küpros,

Fosrenol

Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi,

 

Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik,

 

Ungari, Ühendkuningriik

 

Iirimaa, Itaalia, Malta

Foznol

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.