Farlutal - tablett (500mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02AB02
Toimeaine: medroksüprogesteroon
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

FARLUTAL, 500 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 500 mg medroksüprogesteroonatsetaati.

INN. Medroxyprogesteronum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Valge kumer piklik tablett 7,5 x 21,5 mm, mille ühele küljele on märgitud "FCE 500 "ja poolitusjoon mõlemal küljel.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kaugelearenenud hormoontundlike pahaloomuliste kasvajate (rinnanäärme kartsinoom, endomeetriumi kartsinoom, prostata kartsinoom, neerukartsinoom) palliatiivne ravi, sealhulgas patsientidel, kes eelnevalt on saanud kemoteraapiat, radioteraapiat või teisi hormonaalselt toimivaid ravimeid.

Annustamine ja manustamisviis

Soovitatavad annused medroksüprogesterooni (MPA) suukaudseks manustamiseks:

Retsidiveeruv ja/või metastaatiline rinnanäärme kartsinoom:

Suukaudne MPA 400 kuni 1500 mg/ööpäevas.

Süstitava MPA algannuseks on 500 mg kuni 1000 mg ööpäevas 28 päeva jooksul. Seejärel tuleb patsiendi ravimist jätkata säilitusannustega 500 mg 2 korda nädalas senikaua, kuni ilmneb ravi toime.

Retsidiveeruv ja/või metastaatiline endomeetriumi või neerukartsinoom:

Suukaudne MPA 100 kuni 600 mg/ööpäevas.

Süstitava MPA soovitatav algannuseks on 400 mg kuni 1000 mg intramuskulaarselt nädalas. Kui mõne nädala või kuu jooksul esineb seisundi paranemine ning haigus näib olevat stabiliseerunud, on võimalik säilitada sellist seisundi paranemist 400 mg annusega kuus.

Metastaatiline prostata kartsinoom:

Suukaudne MPA 100 kuni 1500 mg/ööpäevas.

Süstitav MPA algannuseks on 500 mg 2 korda nädalas intramuskulaarselt kolme kuu jooksul. Säilitusannus – 500 mg nädalas.

Maksapuudlikkus

Maksahaiguste mõju MPA farmakokineetikale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Siiski tuleb arvestada, et MPA eliminatsioon toimub peaaegu täielikult üksnes metaboliseerumise teel maksas,

mistõttu raske makspuudulikkusega patsientidel võib steroidhormoonide metaboliseerumine olla oluliselt häiritud (vt lõik 4.3).

Neerupuudulikkus

Neeruhaiguste mõju MPA farmakokineetikale ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud. Arvestades seda, et MPA eliminatsioon toimub peaaegu täielikult üksnes metaboliseerumise teel maksas, ei ole neerupuudulikkusega naiste jaoks vaja MPA annust kohandada.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. MPA on vastunäidustatud, kui patsiendil on:

teadaolev või kahtlustatav rasedus;

ebaselge vaginaalne verejooks;

raske maksakahjustus.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Medroksüprogesteroonravi ajal tekkinud ootamatu vaginaalse verejooksu puhul tuleb tuvastada selle põhjus.

MPA võib põhjustada mõningast vedelikupeetust, seetõttu tuleb olla ettevaatlik patsientide ravimisel, kellel esineb mõni kaasuv haigus, mille kulgu võib vedelikupeetus ebasoodsas suunas mõjutada.

Patsiente, kes on varem saanud ravi kliinilise depressiooni tõttu, tuleb ravi ajal MPA-ga hoolikalt jälgida.

Mõnel medroksüprogesterooniga ravitaval patsiendil võib väheneda glükoositaluvus. Diabeeti põdevaid patsiente tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida.

Kui teostatakse endomeetriumi või endotservikaalse koe histoloogiline uuring, tuleb patoloogi (laboratooriumit) teavitada asjaolust, et haigele on manustatud medroksüprogesteroonatsetaati.

Arsti või laboratooriumit tuleb teavitada sellest, et medroksüprogesterooni kasutamine võib vähendada järgmiste endokriinsete biomarkerite kontsentratsiooni:

a)plasma/uriini steroidid (nt kortisool, östrogeen, pregnandiool, progesteroon, testosteroon)

b)plasma/uriini gonadotropiinid [nt luteiniseeriv hormoon (LH) ja folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH)]

c)suguhormoone siduv globuliin

Järsku tekkinud osalise või täieliku nägemiskaotuse või järsku alanud proptoosi, diploopia või migreeni puhul ei tohi ravimit enne uuringutulemuste selgumist uuesti manustada. Kui tulemustest selgub, et tegemist on papilloomi või reetina veresoonte kahjustusega, ei tohi ravimit uuesti manustada.

Ehkki põhjuslikku seost MPA ja trombootiliste või trombembooliliste häirete vahel ei ole täheldatud, ei ole MPA kasutamine venoosse trombemboolia (VTE) anamneesiga patsientidel soovitatav. Kui ravi ajal MPA-ga tekib VTE, on soovitatav ravi katkestada.

Medroksüprogesteroonatsetaat võib põhjustada cushingoidseid sümptomeid.

Mõnel patsiendil võib medroksüprogesterooni manustamise ajal väheneda vere AKTH ja hüdrokortisooni sisaldus.

Arsti või laboratooriumit tuleb teavitada sellest, et lisaks endokriinsetele biomarkeritele (vt lõik 4.4), võib medroksüprogesteroonatsetaadi kasutamine onkoloogilistel näidustustel põhjustada ka osalist neerupealiste puudulikkust (pituitaar-adrenaalse telje vastuse vähenemine) metürapoontesti ajal. Seetõttu tuleb enne metürapooni manustamist kindlaks teha, et neerupealiste koor on võimeline AKTH-le reageerima.

Luu mineraalse tiheduse vähenemine

Suukaudselt manustatud MPA või DMPA suurte parenteraalsete annuste (näiteks onkoloogilistel näidustustel) toimet luu mineraalsele tihedusele (LMT) ei ole uuritud. LMT määramine võib olla näidustatud mõnede patsientide puhul, kes kasutavad MPA-d pika aja vältel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kui medroksüprogesteroonatsetaadi suurte annustega koos manustada aminoglutetimiidi, võib see oluliselt vähendada medoksüprogesteroonatsetaadi kontsentratsiooni seerumis. Patsiente, kes kasutavad suurtes annustes medroksüprogesteroonatsetaati, tuleks hoiatada, et ravimi toime võib koos aminoglutetimiidiga kasutades väheneda.

Medroksüprogesteroonatsetaat metaboliseeritakse in-vitro peamiselt hüdroksüleerimise kaudu CYP3A4 poolt. Spetsiifilisi ravimitevahelisi koostoime uuringuid ei ole läbi viidud hindamaks CYP3A4 indutseerijate või inhibiitorite kliinilist toimet medroksüprogesteroonatsetaadile, mistõttu CYP3A4 indutseerijate või inhibeerijate kliiniline toime ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Rasedatel naistel on medroksüprogesteroon vastunäidustatud.

On teateid juhtumitest, kus progestageene sisaldavate ravimite kasutamise järgselt raseduse esimesel trimestril on esinenud loote genitaalide väärarenguid.

Kui naine antud ravimi kasutamise ajal rasestub, siis tuleb teda teavitada võimalikest ohtudest lootele.

Imetamine

MPA ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Samas ei ole tõendeid, et see kujutaks ohtu rinnaga toidetavale lapsele (vt lõik 5.2).

Toime reaktsioonikiirusele

Medroksüprogesteroonatsetaadi toimet autojuhtimise või masinatega töötamise võimele ei ole hinnatud.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis on loetletud ravimi kõrvaltoimed koos esinemissagedusega, lähtudes kõigil põhjustel tekkinud kõrvaltoimete andmetest, mis on saadud neljast kesksest uuringust, kus osales 1337 patsienti, kes said MPA-d, ning kus hinnati MPA efektiivsust ja ohutust onkoloogilistel näidustustel.

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Angioödeem

 

Harv

Ülitundlikkus ravimi suhtes

 

Teadmata

Anafülaktiline reaktsioon, anafülaktoidne reaktsioon

Endokriinsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Kortikosteroidide sarnased toimed

 

Teadmata

Kestev anovulatsioon

Ainevahetus- ja

Sage

Kaalu kõikumine, suurenenud söögiisu

toitumishäired

Aeg-ajalt

Suhkurtõve ägenemine, hüperkaltseemia

Psühhiaatrilised häired

Sage

Unetus

 

Aeg-ajalt

Depressioon, eufooria, libiido muutused

 

Harv

Närvilisus

 

Teadmata

Segasus

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu, pearinglus, treemor

 

Harv

Ajuinfarkt, unisus

 

Teadmata

Keskendumisvõime langus, adrenergilised toimed

Silma kahjustused

Teadmata

Võrkkesta emboolia ja tromboos, diabeetiline katarakt,

 

 

nägemise halvenemine

Südame häired

Aeg-ajalt

Südame paispuudulikkus

 

Harv

Müokardiinfarkt

 

Teadmata

Tahhükardia, südamepekslemine

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

Tromboflebiit

 

Harv

Emboolia ja tromboos

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

Kopsuarteri trombemboolia

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Oksendamine, kõhukinnisus, iiveldus

 

Aeg-ajalt

Kõhulahtisus, suukuivus

Maksa ja sapiteede häired

Harv

Kollatõbi

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Hüperhidroos

kahjustused

Aeg-ajalt

Akne, hirsutism

 

Harv

Alopeetsia, nahalööve

 

Teadmata

Omandatud lipodüstroofia*, nõgestõbi, pruritus

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Lihaskrambid

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata

Glükosuuria

Reproduktiivse süsteemi ja

Sage

Erektsioonihäire

rinnanäärme häired

Aeg-ajalt

Düsfunktsionaalne emakaverejooks (ebaregulaarne,

 

 

rohke, vähene, määriv), rinnavalu

 

Teadmata

Amenorröa, emakakaela erosioonid, eritis

 

 

emakakaelast, galaktörröa

Üldised häired ja

Sage

Tursed/vedelikupeetus, väsimus, süstekoha reaktsioon*

manustamis-koha

Aeg-ajalt

Süstekoha valu/hellus*

reaktsioonid

Harv

Halb enesetunne, püreksia

 

Teadmata

Süstekoha püsiv atroofia/ kokkuvajumine/

 

 

lohkuvajumine*, süstekoha sõlm/muhk*, süstekoha

 

 

valu/hellus*

Uuringud

Harv

Glükoositaluvuse vähenemine, vererõhu tõus

 

Teadmata

Maksafunktsiooni testide normist kõrvalekaldumine,

 

 

valgeliblede arvu suurenemine, trombotsüütide arvu

 

 

suurenemine

*Turuletulekujärgselt tuvastatud kõrvaltoimed

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Suukaudseid annuseid kuni 3 g ööpäevas on talutud hästi. Üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenid, ATC-kood: L02AB02

Medroksüprogesteroonatsetaat (17α-hydroksü-6α-metüülprogesteroonatsetaat) on progesterooni derivaat.

Toimemehhanism

MPA on sünteetiline progestiin (struktuurilt sarnane endogeense hormooni progesterooniga), millel on leitud mitmeid farmakoloogilisi toimeid endokriinsüsteemile:

Hüpofüüsi gonadotropiinide (FSH ja LH) vabanemise pärssimine;

AKTH ja hüdrokortisooni plasmasisalduse vähendamine;

Tsirkuleeriva testosterooni sisalduse vähendamine;

Tsirkuleerivate östrogeenide sisalduse vähendamine (tingituna FSH vabanemise pärssimisest ja maksa reduktaasi ensümaatilisest induktsioonist, mille tulemuseks on testosterooni kliirensi suurenemine ning androgeenide östrogeenideks konverteerimise vähenemine).

On leitud, et MPA-l on kasvajavastane toime. Suurtes annustes manustatav MPA (kas suu kaudu või intramuskulaarse süstena) on tõhus hormoonsõltuvate pahaloomuliste kasvajate palliatiivses ravis.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suukaudselt manustatud medroksüprogesteroonatsetaat (MPA) imendub kiiresti, kusjuures maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 2…4 tundi pärast manustamist. MPA poolväärtusaeg on umbes 17 tundi. 90% MPA-st on seotud vereplasma valkudega ja see eritub peamiselt uriiniga.

Manustamine koos toiduga suurendab MPA biosaadavust. MPA 10 mg annuse võtmisel kohe enne või pärast sööki suurenes MPA keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX) vastavalt 51% ja 77% ning keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) vastavalt 18% ja 33%. Toit ei mõjutanud MPA poolväärtusaega.

Jaotumine

Umbes 90% MPA-st on seotud vereplasma valkudega, peamiselt albumiiniga. MPA ei seondu suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG). Valkudega mitteseondunud fraktsioon moduleerib MPA farmakoloogilisi toimeid.

Metabolism

Pärast suukaudset manustamist metaboliseerub MPA ulatuslikult maksas A-ringi ja/või külgahela hüdroksüülimise teel, millele järgneb konjugeerimine ja eritumine uriiniga. Kindlaks on tehtud vähemalt 16 MPA metaboliiti. Uuringus, mille eesmärk oli hinnata medroksüprogesteroonatsetaadi metabolismi, leiti et MPA metabolism inimese maksa mikrosoomides toimub peamiselt tsütokroom P450 vahendusel.

Eritumine

Enamus MPA metaboliitidest eritub uriiniga glükuroniidkonjugaatidena ning ainult väike osa eritub sulfaatidena. Maksa rasvdüstroofiaga patsientidel eritus pärast MPA 10 mg ja 100 mg annuse manustamist muutumatul kujul 24 tunni vältel uriiniga keskmiselt vastavalt 7,3% ja 6,4% manustatud annusest. Eritumise poolväärtusaeg MPA suukaudsel manustamisel on 12…17 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogenees, mutagenees, viljakuse kahjustamine.

Medroksüprogesteroonatsetaadi (MPA) pikaaegsel intramuskulaarsel manustamisel väikestele jahikoertele on täheldatud piimanäärmekasvajaid. MPA suukaudse ravimvormi manustamisel rottidele ja hiirtele ei täheldatud kartsinogeenset toimet. MPA ei osutunud mutageenseks terves reas läbi viidud in vitro või in vivo genotoksilisuse uuringutes. Suures annuses avaldab medroksüprogesteroonatsetaat viljastumisvastast toimet, seetõttu võib eeldada, et MPA suured annused kahjustavad kuni ravi lõpetamiseni viljakust.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoos

Krospovidoon

Polüvinüülpürrolidoon

Polüsorbaat 80

Mikrokristalliline tselluloos

Magneesiumstearaat

Puhastatud vesi

Sobimatus

Suukaudse ravimvormi sobimatust teiste ainetega ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

500 mg tabletid klaaspurgis, pakendis 30 tabletti.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Brüssel

Belgia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06/02/2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/01/2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2018