Femoston conti - õhukese polümeerikattega tablett (5mg +1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G03FA14
Toimeaine: düdrogesteroon +östradiool
Tootja: BGP Products SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Femoston conti, 1 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Östradiool/düdrogesteroon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Selle ravimi täielik nimi on Femoston conti 1 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Selles infolehes kasutatakse nime lühendatud varianti Femoston conti.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Femoston conti ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Femoston conti võtmist
 3. Kuidas Femoston conti’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Femoston conti’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Femoston conti ja milleks seda kasutatakse

Femoston conti on hormoonasendusravi (HAR). Femoston conti sisaldab kahte tüüpi naissuguhormoone: östrogeeni, mida nimetatakse östradiooliks ja gestageeni, mida nimetatakse düdrogesterooniks. Femoston conti’t kasutatakse menopausijärgses eas naistel, kellel on viimasest loomulikust menstruatsioonist möödunud vähemalt 12 kuud.

Femoston conti’t kasutatakse

Menopausijärgselt esinevate sümptomite leevendamiseks

Menopausi jooksul väheneb naise organismis toodetava östrogeeni kogus. See võib põhjustada sümptomeid nagu näo, kaela ja rinna õhetus („kuumahood“). Femoston conti leevendab neid sümptomeid menopausijärgselt. Teile määratakse Femoston conti’t vaid siis, kui need sümptomid teie igapäevast elu tõsiselt segavad.

Osteoporoosi ennetamiseks

Mõnel naisel võib pärast menopausi tekkida luude hõrenemine (osteoporoos). Arutage oma arstiga kõiki saadaolevaid ravivõimalusi.

Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ja teised ravimid teile ei sobi, võite te kasutada Femoston conti’t osteoporoosi ennetamiseks pärast menopausi.

Mida on vaja teada enne Femoston conti võtmist

Eelnevad haigused ja regulaarne tervisekontroll

HARi kasutamine toob endaga kaasa ka riske, millega tuleb arvestada kui otsustatakse ravi alustada või jätkata.

Munasarjade puudulikkusest või kirurgilisest sekkumisest põhjustatud enneaegse menopausiga naiste ravimise kogemus on piiratud. Kui teil on enneaegne menopaus, võivad HARi kasutamisel esinevad ohud olla teistsugused. Palun rääkige sellest oma arstiga.

Enne HARi alustamist (või taasalustamist) küsib arst teilt teie isiklikku ja teie perekonna haiguse eellugu. Teie arst võib otsustada, et teile on vaja teostada füüsikaline läbivaatus. See võib vajadusel sisaldada rindade uurimist ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui te olete alustanud Femoston conti kasutamist, peate te käima regulaarselt kontroll-läbivaatustel (vähemalt üks kord aastas). Nende kontroll-läbivaatuste käigus arutage oma arstiga Femoston conti’ga ravi jätkamise kasu ja riske.

Käige vastavalt arsti soovitusele regulaarselt rinnanäärmete uuringul.

ÄRGE VÕTKE Femoston conti’t, kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole ükskõik millise alljärgneva punkti osas kindel, pidage enne Femoston conti võtmist nõu oma arstiga.

Ärge võtke Femoston conti’t

 • kui teil on või on kunagi olnud rinnanäärmevähk või kahtlustatakse selle olemasolu
 • kui teil on östrogeensõltuv kasvaja, nt emaka limaskesta (endomeetrium) vähk või kahtlustatakse selle olemasolu
 • kui teil on või arst kahtlustab, et teil on gestageensõltuv kasvaja, nt ajukasvaja (meningioom)
 • kui teil on ebaselge põhjusega tupeverejooks
 • kui teil on emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole ravitud
 • kui teil on või on kunagi olnud tromb veenis (tromboos), nt jalgades (süvaveenitromboos) või kopsudes (kopsuemboolia)
 • kui teil on vere hüübimishäire (nt Cvalgu, Svalgu või antitrombiini puudulikkus)
 • kui teil on või hiljuti on olnud haigus, mille põhjustasid trombid arterites, nt südameatakk, insult või stenokardia
 • kui teil on või on kunagi olnud maksahaigus, ning teie maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud
 • kui teil on harvaesinev pärilik verepigmendi häire mida nimetatakse „porfüüriaks“
 • kui olete östradiooli, düdrogesterooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui teil ilmneb Femoston conti võtmise ajal esmakordselt ükskõik milline ülal loetletud seisunditest, lõpetage koheselt selle võtmine ja kosulteerige oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist rääkige oma arstile, kui teil on kunagi esinenud ükskõik milline allpool loetletud seisunditest, kuna need võivad taastekkida või ägeneda ravi ajal Femoston conti’ga. Sellisel juhul peate te käima sagedamini arsti juures kontroll-läbivaatustel:

 • fibroidid emakas
 • emaka limaskest paikneb väljaspool emakat (endometrioos) või varem esinenud emaka limaskesta paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
 • kõrgenenud risk trombide tekkeks (vt „Trombid veenides”)
 • kõrgenenud risk östrogeensõltuva kasvaja tekkeks (nt rinnanäärmevähk emal, õel või vanaemal)
 • kõrge vererõhk (hüpertensioon)
 • maksahäired, nt healoomuline maksakasvaja
 • diabeet
 • sapikivid
 • migreen või tugev peavalu
 • immuunsüsteemi haigus, mis kahjustab mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus)
 • epilepsia
 • astma
 • sisekõrva ja kuulmist kahjustav haigus (otoskleroos)
 • väga kõrge rasvade (triglütseriidid) tase veres
 • südame või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus

Lõpetage Femoston conti võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole

kui te märkate HARi võtmise ajal ükskõik millist alljärgnevatest seisunditest:

 • mistahes seisund, mida on mainitud lõigus „Ärge võtke Femoston conti’t“
 • naha või silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus). Need võivad olla maksahaiguse nähud
 • oluline vererõhu tõus (sümptomite hulka võivad kuuluda peavalu, väsimus, pearinglus)
 • migreenilaadsed peavalud esimest korda elus
 • kui te rasestute
 • kui te märkate trombide esinemise märke, nt:
 • jalgade valulik turse ja punetus
 • äkiline valu rinnus
 • hingamisraskus

Lisainformatsiooni vaadake lõigust “Trombid veenides”.

Pange tähele: Femoston conti ei ole rasestumisvastane vahend. Kui teie viimasest menstruatsioonist on möödunud vähem kui 12 kuud või kui te olete alla 50-aastane, peaksite te rasestumise vältimiseks kasutama täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid. Konsulteerige oma arstiga.

Hormoonasendusravi ja vähk

Emaka limaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähk (endomeetriumivähk)

Ainult östrogeeni sisaldava HARi võtmine suurendab emaka limaskesta liigse paksenemise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emaka limaskestavähi (endomeetriumivähk) tekkeriski. Femoston conti koostises olev gestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Ebaregulaarne veritsus

Femoston conti võtmise esimesel 3...6 kuul võib esineda ebaregulaarset veritsust ja määrimist. Kui ebaregulaarne veritsus:

 • püsib kauem kui esimesed 6 kuud
 • tekib pärast seda kui te olete Femoston conti’t võtnud kauem kui 6 kuud
 • jätkub pärast Femoston conti võtmise lõpetamist

pöörduge oma arsti poole niipea kui võimalik.

Rinnanäärmevähk

Tõendusmaterjal viitab sellele, et östrogeen-gestageen kombinatsiooni ja võimalik et ka ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab rinnanäärmevähi tekkeriski. Lisarisk sõltub sellest, kui kaua te HARi kasutate. Lisarisk ilmneb mõne aasta jooksul. Siiski see taandub normi piiridesse mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdlus

50….79-aastaste naiste seas, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse 5-aastase perioodi jooksul rinnanäärmevähk keskmiselt 9...17-l naisel 1000-st. 50….79-aastaste naiste seas, kes võtavad östrogeen-gestageen HARi kauem kui 5 aastat, esineb 1000 kasutaja kohta 13...23 juhtu (st 4...6 lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Pöörduge oma arsti poole kui te märkate mistahes muutusi, nt:

 • lohud nahal
 • rinnanibude muutused
 • mistahes tuntavad või nähtavad tükid

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva – palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga. Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50…54-aastastel naistel, kes ei saa

hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähijuhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuht).

Hormoonasendusravi toimed südamele ja vereringele

Trombid veenides (tromboos)

HARi kasutajatel on veenitrombide tekkerisk ligikaudu 1,3…3 korda suurem kui mittekasutajatel, eriti esimesel raviaastal.

Trombid võivad olla ohtlikud ning kui need liiguvad kopsudesse võivad nad põhjustada valu rinnus, hingeldust, minestamist või isegi surma.

Teil võib tekkida tromb veenis suurema tõenäosusega kui te jääte vanemaks ja kui ükski alljärgnevast kehtib teie kohta. Rääkige oma arstile kui mistahes olukord järgnevatest situatsioonidest kehtib teie kohta:

 • kui te ei suuda kõndida pikema aja jooksul seoses suure operatsiooni, vigastuse või haigusega (vt ka lõik 3 „Kui teil seisab ees operatsioon“)
 • kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI > 30 kg/m)
 • teil kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud tromb jalas, kopsus või mõnes muus organis
 • kui teil on süsteemne erütematoosne luupus (SEL)
 • kui teil on vähk

Trombi sümptomeid vaata lõigust „Lõpetage Femoston’i võtmine ja võtke koheselt ühendust arstiga“.

Võrdlus

50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HARi, võib keskmiselt 4...7 juhul 1000-st tekkida 5 aasta jooksul veenis tromb.

50ndates eluaastates naistel, kes võtavad östrogeen-gestageen HARi kauem kui 5 aastat, esineb 9...12 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (südameatakk)

Puuduvad tõendid selle kohta, et HAR ennetaks südameatakki.

Östrogeen-gestageeni sisaldavat HARi võtvatel üle 60-aastastel naistel on veidi suurem tõenäosus südamehaiguste tekkeks kui nendel, kes HARi ei kasuta.

Insult

HARi kasutajatel on insuldi tekkeriski ligikaudu 1,5 korda suurem kui mittekasutajatel. HARi kasutamisest põhjustatud insuldi lisajuhtude arv suureneb koos vanusega.

Võrdlus

50ndates eluaastates naistel, kes ei võta HARi, võib keskmiselt 8 juhul 1000-st tekkida 5-aastase perioodi jooksul insult. 50ndates eluaastates naiste seas, kes võtavad östrogeen-gestageen HARi, esineb 5 aasta jooksul 11 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei hoia ära mälukaotust. On mõned tõendid selle kohta, et naistel, kes hakkavad HARi kasutama pärast 65. eluaastat, võib olla mälukaotuse tekkerisk suurem. Palun pidage nõu oma arstiga.

Rääkige oma arstile, kui teil on või on varem olnud mõni järgmistest haigusseisunditest, sest sel juhul jälgib arst teid hoolikamalt:

 • südamehaigus
 • neerukahjustus
 • teatud vererasvade normaalsest kõrgem tase (hüpertriglütserideemia)

Femoston conti ei ole rasestumisvastane vahend ja ei ole mõeldud kasutamiseks naistel, kes võivad rasestuda.

Palun pidage nõu oma arstiga.

Lapsed

Femoston conti on näidustatud ainult menopausijärgses eas naistele.

Muud ravimid ja Femoston conti

Mõned ravimid võivad mõjutada Femoston conti toimet. See võib viia ebaregulaarse veritsuseni. See kehtib alljärgnevate ravimite kohta:

Alljärgnevad ravimid võivad vähendada Femoston conti toimet ja põhjustada veritsemist või määrimist:

 • epilepsiavastased ravimid (nt fenobarbitaal, karbamasepiin, fenütoiin),
 • tuberkuloosivastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin),
 • HIVinfektsiooni[AIDS]vastased ravimid (nt ritonaviir, nelfinaviir, nevirapiin, efavirens),
 • lihtnaistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Femoston conti võtmisel võivad järgmiste ravimite kontsentratsioonid veres suureneda ohtlikult kõrgele tasemele:

 • takroliimus, tsüklosporiin – kasutatakse nt organsiirdamisel
 • fentanüül – valuvaigisti
 • teofülliin – kasutatakse astma ja teiste hingamisprobleemide puhul

Seetõttu on vajalik hoolikas jälgimine mõne aja jooksul ja vajadusel tuleb vähendada annust.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid preparaate või muid loodustooteid.

Laboratoorsed analüüsid

Kui teile on vaja teha vereanalüüs, rääkige arstile või laboritöötajatele, et te kasutate Femoston conti’t, kuna see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Femoston conti koos toidu ja joogiga

Femoston conti’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Femoston conti on mõeldud ainult menopausijärgses eas naistele.

Kui te jääte rasedaks, lõpetage Femoston conti võtmine ja rääkige sellest oma arstile.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Femoston conti toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Toime on ebatõenäoline.

Femoston conti sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Femoston conti’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Millal alustada Femoston conti võtmist

Ärge alustage Femoston conti võtmist varem kui 12 kuud pärast viimast loomulikku menstruatsiooni.

Võite alustada Femoston conti võtmist teile sobival päeval, kui:

 • te ei kasuta praegu HAR preparaate
 • te lähete üle mõnelt pidevalt kombineeritud HAR preparaadilt. Sel juhul võtate nii östrogeeni

kui gestageeni sisaldavaid tablette või kasutate plaastreid iga päev

Võite alustada Femoston conti võtmist esimesel päeval pärast 28-päevase tsükli lõpetamist, kui:

 • te lähete üle tsükliliselt või järjestikuselt HAR preparaadilt. Sel juhul võtate ainult östrogeeni sisaldavaid tablette või kasutate plaastreid tsükli esimesel poolel. Seejärel võtate tablette või kasutate plaastreid, mis sisaldavad nii östrogeeni kui gestageeni kuni 14 päeva.

Ravimi võtmine

 • Neelake tablett alla veega.
 • Võite tablette võtta koos toiduga või ilma.
 • Proovige võtta tablette iga päev samal kellaajal. See kindlustab teie organismis ravimi püsiva koguse. See aitab teil ka tabletivõtmist meeles pidada.
 • Võtke iga päev üks tablett, jätmata vahet erinevate pakendite vahele. Blistirel on märgitud nädalapäevad. See hõlbustab tableti võtmist meeles pidada.

Kui palju ravimit võtta

 • Teie arsti eesmärgiks on määrata teile väikseim annus nii lühikese aja jooksul kui võimalik, mis on vajalik teie sümptomite raviks. Rääkige oma arstiga kui teile tundub, et teie annus on liiga tugev või ei ole piisavalt tugev.
 • Kui te võtate Femoston conti’t osteoporoosi ennetamiseks, kohandab arst annuse teile sobivaks. See sõltub teie luutihedusest.
 • Võtke iga päev üks lõheroosa tablett 28päevase tsükli jooksul.

Kui teil seisab ees operatsioon

Kui teile plaanitakse teha operatsiooni, rääkige arstile et te võtate Femoston conti’t. Teil võib olla vajalik lõpetada Femoston conti võtmine ligikaudu 4 kuni 6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombide tekkeriski (vt lõik 2 „Trombid veenides“). Küsige arstilt, millal te võite Femoston conti’t uuesti võtma hakata.

Kui te võtate Femoston conti’t rohkem kui ette nähtud

Kui teie (või keegi teine) võtab liiga palju Femoston conti tablette, ei kaasne sellega tõenäoliselt mingit ohtu. Teil võib tekkida iiveldus või oksendamine, rindade hellus või valulikkus, pearinglus, kõhuvalu, unisus/väsimus või ärajätuveritsus. Puudub vajadus raviks. Kahtluse korral küsige nõu oma arstilt.

Kui te unustate Femoston conti’t võtta

Võtke ununenud tablett niipea kui see teile meenub. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi tabletivõtmise ajast, võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke ununenud tabletti. Ärge võtke kahekordset annust. Võib esineda veritsust või määrimist kui te unustate annuse võtmata.

Kui te lõpetate Femoston conti võtmise

Ärge lõpetage Femoston conti võtmist ilma esmalt oma arstiga konsulteerimata.

Võimalikud kõrvaltoimed

 • Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmistest haigustest on teatatud sagedamini HARi võtvatel naistel võrreldes naistega, kes HARi ei kasuta:

 • rinnanäärmevähk
 • emaka limaskesta paksenemine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk)
 • munasarjavähk
 • trombid jalgade või kopsude veenides (venoosne trombemboolia)
 • südamehaigus
 • insult
 • võimalikud mäluhäired (dementsus), kui HARi alustatakse pärast 65. eluaastat

Lisainformatsiooni nende kõrvaltoimete kohta vaadake lõigust 2.

Selle ravimi võtmisel võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel patsiendil 10-st):

 • peavalu
 • kõhuvalu
 • seljavalu
 • rindade hellus või valulikkus

Sage (võib esineda kuni ühel patsiendil 10-st):

 • tupeseen (tupeinfektsioon, mis on põhjustatud seene Candida albicans poolt)
 • masendustunne, närvilisus
 • migreen. Kui teil on esimest korda elus migreenilaadne peavalu, lõpetage Femoston conti võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
 • iiveldus, oksendamine, puhitus (flatulents)
 • veritsushäired, nt ebaregulaarne veritsemine või määrimine, valulikud menstruatsioonid (düsmenorröa), suurenenud või vähenenud veritsus
 • valu vaagna piirkonnas
 • voolus emakakaelast
 • nõrkus või väsimustunne, üldine halb enesetunne
 • pahkluude, jalalabade või sõrmede turse (perifeerne ödeem)
 • kehakaalu tõus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel patsiendil 100-st):

 • emakakasvaja (fibroid) suurenemine
 • ülitundlikkusreaktsioonid, nt düspnoe (allergiline astma), või muud kogu keha haaravad reaktsioonid, nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või hüpotensioon
 • suguiha muutused
 • trombid jalgades või kopsudes (venoosne trombemboolia või kopsuemboolia)
 • maksafunktsiooni häired, millega võib kaasneda nahakollasus (kollatõbi), nõrkus (asteenia), üldine halb enesetunne ja kõhuvalu. Kui märkate naha või silmavalgete muutumist kollaseks, lõpetage Femoston conti võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole.
 • rinnanäärmete turse
 • premenstruaalne sündroom (PMS)
 • kehakaalu langus

Harv (võib esineda kuni ühel patsiendil 1000-st):

 • südameatakk (müokardiinfarkt)
 • näo ja kaela piirkonna naha turse. See võib põhjustada hingamisraskust (angioödeem)
 • violetsed laigud või täpid nahal (vaskulaarne purpura)

Seoses HARiga, sh Femoston conti’ga on teadmata sagedusega teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

 • hea või pahaloomulised kasvajad, mis võivad sõltuda östrogeeni tasemest, nt emaka limaskestavähk, munasarjavähk (lisainformatsiooni vt lõigust 2)
 • gestageeni tasemest sõltuva kasvaja mõõtmete suurenemine (nt meningioom)
 • haigusseisund, mis on tingitud punaste vereliblede lagunemisest (hemolüütiline aneemia)
 • haigus, mille korral immuunsüsteem kahjustab organismi mitmeid organeid (süsteemne erütematoosne luupus)
 • krambihoogude (epilepsia) süvenemine
 • tahtmatud lihastõmblused, mida te ei saa kontrollida (koorea)
 • trombid arterites (arteriaalne trombemboolia)
 • kõhunäärme põletik (pankreatiit) naistel, kellel on eelnevalt teatud vererasvade kõrge tase (hüpertriglütserideemia)
 • erinevad nahakahjustused: naha värvuse muutus, eriti näo ja kaela piirkonnas, mida tuntakse ka kui “raseduslaigud” (kloasm), punased valulikud nahasõlmekesed (nodoosne erüteem), nahalööve koos märklauakujulise punetuse või haavanditega (multiformne erüteem)
 • krambid jalgades
 • kusepidamatus
 • valulikud/muhklikud rinnad (rindade fibrotsüstilised haigused)
 • emakakaela haavand (emakakaela erosioon)
 • harvaesineva verepigmendi häire (porfüüria) halvenemine
 • teatud vererasvade kõrge tase (hüpertriglütserideemia)
 • silma sarvkesta muutused (kurvatuuri järsenemine), võimetus kanda kontaktläätsi (kontaktläätsede talumatus)
 • kilpnäärme hormoonide kogusisalduse suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Femoston conti’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Femoston conti sisaldab:

 • Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) ja düdrogesteroon. Femoston conti sisaldab 1 mg östradiooli ja 5 mg düdrogesterooni.
 • Teised abiained on: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat
 • õhukese polümeerikatte segu Orange 1 (titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), hüpromelloos, makrogool 400)

Kuidas Femoston conti välja näeb ja pakendi sisu

Ümar kaksikkumer lõheroosa õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus „379”. Tabletid on pakendatud 28- või 84-tabletilistesse (3x28) blisterpakenditesse.

Blisterpakend on valmistatud PVC kilest, mida katab alumiiniumfoolium.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

BGP Products SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV 1004

Läti

Tootja

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12

8121 AA Olst

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.