Effipro duo - täpilahus (50mg +60mg 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX86
Toimeaine: fiproniil +püriproksüfeen
Tootja: Virbac

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Effipro Duo, 50 mg/60 mg täpilahus kassidele

Effipro Duo, 100 mg/120 mg täpilahus väga suurtele kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D. 06516 Carros

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Effipro Duo, 50 mg/60 mg täpilahus kassidele

Effipro Duo, 100 mg/120 mg täpilahus väga suurtele kassidele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks pipett sisaldab:

 

Toimeained

 

Abiained

 

 

 

 

 

 

 

Pipeti maht

Fiproniil

 

Püriproksüfeen

BHA*

 

BHT**

(üksikannus)

 

 

 

 

 

 

0,5 ml

50 mg

 

60 mg

0,1 mg

 

0,05 mg

1 ml

100 mg

 

120 mg

0,2 mg

 

0,10 mg

*: butüülhüdroksüanisool, **: butüülhüdroksütolueen

Läbipaistev värvitu kuni kollakas lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Kasutamiseks ainult kirpude või kirpude ja puukide infestatsioonide vastu kassidel.

Kirpude vastu

Kirbuinfestatsioonide (Ctenocephalides felis) ravi ja ennetamine. Üks manustamine väldib edasisi infestatsioone 5 nädala jooksul.

Kirpude paljunemise ennetamine, vältides kirbumunade arenemist täiskasvanud kirpudeks 12 nädala jooksul pärast manustamist.

Ravimit võib kasutada loomaarsti diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (Flea Allergy Dermatitis, FAD) ravistrateegia osana.

Puukide vastu

Puukide (Ixodes ricinus ja Rhipicephalus turanicus) infestatsioonide ravi. Üks ravikord tagab püsiva akaritsiidse toime üheks nädalaks.

Kui loomal on ravimi manustamise ajal puugid, ei pruugi need kõik 48 tunni jooksul surra.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surmajuhtumid.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Manustamiskohas võivad esineda mööduvad kosmeetilised toimed, nagu märg välimus või kerge ketendus.

Kogemused nende toimeainete manustamisel täpilahusena näitavad, et pärast kasutamist võib täheldada mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohas (ketendus, paikne karvakadu, sügelus, punetus, naha värvuse muutused) ja üldist sügelust või karvakadu. Väga harvadel juhtudel võivad esineda süljeerituse suurenemine, pöörduvad neuroloogilised sümptomid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud), hingamisraskus või oksendamine.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida ei ole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Täppmanustamine.

Annustamine

Minimaalne soovitatav annus on 8,3 mg fiproniili kg kehamassi kohta ja 10 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta.

Kassile kehamassiga vähemalt 1 kg ja kuni 6 kg, manustada üks 0,5 ml pipett kassi kohta.

Kassile, kes kehamassiga üle 6 kg, manustada soovitatav annus 1 ml, mille saab manustada ühe 1 ml pipetiga (või kahe 0,5 ml pipetiga) kassi kohta.

Kassi

Pipeti maht

Fiproniil (mg)

Püriproksüfeen (mg)

kehamass

 

 

 

1–6 kg

0,5 ml

6–12 kg

1 ml

Manustamisviis

Eemaldage pipett blistrist. Hoidke pipetti suunaga ülespoole. Koputage pipeti kitsale osale, et kogu sisu oleks pipeti põhiosas. Murdke piki murdejoont ära täpilahuse pipeti ots.

Tõmmake looma karv kaela tagaküljel laiali, kuni näete nahka. Pange pipeti ots nahale ja pigistage õrnalt mitu korda pipeti tühjendamiseks ühte või kahte kohta. Veenduge, et lahus kantakse ainult tervele nahale, ja vältige pindmist manustamist kassi karvadele või mahavoolamist, eriti suurtel (üle 6 kg) kassidel.

Tilkumise peatamise süsteem (ravim vabaneb ainult pipetile vajutamisel).

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kirpude ja puukide nakkuste ning kirpude paljunemise optimaalseks kontrollimiseks võib raviskeem põhineda kohalikul epidemioloogilisel olukorral. Täiendavate ohutusuuringute puudumise tõttu ärge siiski korrake ravi lühemate kui neljanädalaste intervallidega (vt lõiku 12. Üleannustamine).

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida kuivas kohas.

Hoida blisterpakend välises pappkarbis valguse eest kaitstult.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kahes laboriuuringus uuriti karvkatte märjakstegemist veega 2 tundi enne ravimi manustamist ja kaks korda väidetava kirpudevastase efektiivsusperioodi jooksul (kahenädalaste intervallidega täiskasvanud kirpude vastu või neljanädalaste intervallidega arenevate kirbustaadiumide vastu). Kirjeldatud moel karvkatte märjaks tegemine ei mõjutanud negatiivselt ravimi efektiivsust.

Šampooniga pesemise mõju ravimi efektiivsusele ei ole uuritud. Kui kass vajab šampooniga pesemist, soovitatakse seda teha enne veterinaarravimi manustamist.

Tõrjemeetmetega alustamisel tuleb massilise nakkuse puhul looma korvi, magamisaset ja pehmet mööblit sobiva insektitsiidiga töödelda ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Kirpudega kokkupuute vähendamiseks keskkonnas tuleb sobiva kirbutõrjeravimiga ravida kõiki samas majapidamises elavaid loomi.

Ravim ei väldi puukide kinnitumist loomadele. Kui looma on ravitud enne kokkupuudet puukidega, surevad puugid 48 tunni jooksul pärast kinnitumist. See toimub tavaliselt enne täisimemist, mis vähendab, kuid ei välista haiguste ülekandumise riski.

Pärast surma kukuvad puugid sageli loomalt maha. Allesjäänud puugid tuleb ettevaatlikult eemaldada, kontrollides, et nende suised ei jääks naha sisse.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte manustada suukaudselt.

Enne ravi tuleb loomi täpselt kaaluda.

Ravimi ohutus ei ole kindlaks tehtud alla 10 nädala vanustel kassidel ja/või alla 1,0 kg kehamassiga kassidel.

Vältida ravimi sattumist loomale silma. Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silmi veega. Tuleb olla ettevaatlik ja manustada ravimit, nagu kirjeldatud lõigus 8. Mitte kanda ravimit haavadele või kahjustatud nahale. On tähtis kontrollida, et veterinaarravimit kantaks otse kuivale nahapiirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda, ja veenduda, et loomad ei laku teineteist pärast ravi.

Ravimi kasutamist haigetel või nõrkadel kassidel ei ole uuritud. Haigetel või nõrkadel loomadel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Täiendavate ohutusuuringute puudumise tõttu ei tohi ravi korrata vähem kui neljanädalaste intervallidega.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada neurotoksilisust. Ravim võib allaneelamisel olla kahjulik.

Vältida allaneelamist, sealhulgas käega suhu viimist. Vältida ravimi sattumist nahale ja suhu. Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.

Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Juhuslikul sattumisel nahale loputada veega.

Ärge puutuge ravitud loomi ega laske lastel ravitud loomadega mängida kuni manustamiskoht ei ole kuivanud. Seetõttu soovitatakse loomi mitte ravida päeva jooksul, vaid varasel õhtupoolikul, ja mitte lubada äsja ravitud loomadel omanike, eriti laste juures magada.

Hoidke pipette originaalpakendis kuni kasutamiseni ja visake kasutatud pipetid kohe minema.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Muud ettevaatusabinõud

Ravimil võib olla ebasoovitav toime värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile. Laske manustamiskohal kuivada enne kokkupuutumist selliste materjalidega.

Tiinus ja laktatsioon

Fiproniili ja püriproksüfeeni laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet. Tiinetel ja lakteerivatel emastel kassidel ei ole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kümnenädalastel kassipoegadel läbi viidud sihtloomade ohutusuuringus ei täheldatud tõsiseid kõrvaltoimeid, kui neile manustati kuni viis korda maksimaalset soovitatavat annust ületavaid annuseid kolm korda neljanädalaste intervallidega ja maksimaalseid annuseid kuus korda neljanädalaste intervallidega.

Kõrvaltoimete (vt lõik 6) esinemise risk võib siiski suureneda koos üleannustamisega, mistõttu tuleb loomade ravimiseks alati kasutada õige suurusega pipetti vastavalt looma kehamassile.

Sobimatus

Ei ole teada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Veterinaarravim või tühi konteiner ei tohi sattuda ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2016

LISAINFO

Püriproksüfeen on putukate kasvu regulaator (IGR), mis kuulub juveniilsete hormoonide analoogideks nimetatavate ravimite klassi. See väldib kokkupuutes täiskasvanud putukate arenemist, blokeerides munade (ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengut, neid elimineerides.

Fiproniili ja püriproksüfeeni kombinatsioon pakub insektitsiidset ja akaritsiidset toimet kirpude (Ctenocephalides felis) ja puukide (Rhipicephalus turanicus, Ixodes ricinus) vastu lisaks kirbumunadest täiskasvanud kirpude arenemise vältimisele.

Selline kombinatsioon pakub integreeritud kirbukontrolli, mida saab kasutada ainult kirpude või kirpude ja puukide infestatsioonide vastu.

Karbid sisaldavad 1, 4, 24 või 60 pipetti (suured karbid sisaldavad ümbrikke, mis on mõeldud väiksema arvu pipettide väljajagamiseks).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.