Euvascor - kõvakapsel (10mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10BX15
Toimeaine: atorvastatiin +perindopriil
Tootja: Les Laboratoires Servier

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Euvascor 10 mg/5 mg kõvakapslid

Euvascor 20 mg/5 mg kõvakapslid

Euvascor 40 mg/5 mg kõvakapslid

Euvascor 10 mg/10 mg kõvakapslid

Euvascor 20 mg/10 mg kõvakapslid

Euvascor 40 mg/10 mg kõvakapslid

Atorvastatiin/perindopriilarginiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Euvascor ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Euvascor’i võtmist
 3. Kuidas Euvascor’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Euvascor’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Euvascor ja milleks seda kasutatakse

Euvascor sisaldab kahte toimeainet, atorvastatiini ja perindopriilarginiini, ühes kapslis.

Atorvastatiin kuulub ravimite gruppi, mida teatakse kui statiine, mis on lipiidide (rasvad) sisaldust reguleerivad ravimid.

Atorvastatiini kasutatakse lipiidide, nagu kolesterool ja triglütseriidid, taseme langetamiseks veres, kui see ei ole õnnestunud rasvavaese dieedi ja elustiili muutuste tulemusel. Kui teil on suurenenud südamepuudulikkuse risk, võib atorvastatiini kasutada sellise riski langetamiseks, isegi kui teie kolesteroolitase on normaalne.

Perindopriilarginiin on angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitor. Kõrge vererõhuga patsientidel toimivad need lõõgastades veresooni, mis võimaldab südamel verd kergemini nendest läbi pumbata.

Euvascor on näidustatud täiskasvanud patsientidele, kes saavad juba ravi atorvastatiini ja perindopriilarginiini eraldi tablettidena, osana südame-veresoonkonna riski vähendamisel. Selle asemel, et võtta atorvastatiini ja perindopriilarginiini eraldi tablettidena, võtate ühe tableti Euvascor’i, mis sisaldab neid kahte toimeainet samades tugevustes.

Ravi ajal tuleb kinni pidada ka tavapärasest kolesteroolitaset langetavast dieedist.

Mida on vaja teada enne Euvascor’i võtmist

Ärge võtke Euvascor’i:

 • kui olete atorvastatiini või mõne teise sarnase lipiidide taset langetava ravimi, perindopriili või mõne muu AKE inhibiitori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik),
 • kui teil on haigus, mis mõjutab maksa,
 • kui teil on esinenud seletamatud häired maksafunktsiooni testides,
 • kui teil on esinenud eelneval AKE inhibiitori kasutamisel selliseid sümptomeid, nagu hingeldus, näo, keele või kõriturse, tugev sügelus või raskekujuline nahalööve või kui teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (seisund, mida nimetatakse angioödeemiks),
 • kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni,
 • kui te saate dialüüsi või teostatakse teile teist tüüpi vere filtreerimise protseduuri. Sõltuvalt kasutatavast masinast, ei pruugi Euvascor teile sobida,
 • kui teil on neeruprobleemid, mistõttu verevool neerudes on vähenenud (neeruarteri stenoos),
 • kui te saate sakubitriili/valsartaani, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ ja „Muud ravimid ja Euvascor“),
 • kui te olete rase või soovite rasestuda või kui te olete viljastumisvõimeline naine ja ei kasuta usaldusväärset rasestumisvastast vahendit,
 • kui te imetate.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Euvascor’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on maksaprobleem või varasem maksahaigus,
 • kui te joote regulaarselt suures koguses alkoholi,
 • kui te võtate või olete viimase 7 päeva jooksul võtnud suukaudselt või saanud süstina ravimit, mida nimetatakse fusidiinhappeks (bakteriaalse infektsiooni ravim). Fusidiinhappe ja Euvascor’i kombinatsioon võib põhjustada tõsiseid lihasprobleeme (rabdomüolüüs),
 • kui teil on olnud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid või kui teil või teie perekonnas on esinenud lihashaigusi,
 • kui teil on esinenud varem lihaste kahjustusi ravi ajal teiste lipiide langetavate ravimite võtmisel (nt teised "statiinid" või "fibraadid"),
 • kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism),
 • kui teil raske hingamispuudulikkus,
 • kui teil on diabeet (kõrge vere glükoosisisaldus),
 • kui teil on südamepuudulikkus või mõni muu südame probleem,
 • kui teil on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine või teil on vedelikupuudus,
 • kui teil on aordistenoos (südamest väljuva peamise veresoone või südame mitraalklapi kitsenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus) või neeruarteri stenoos (neerusid verega varustava arteri kitsenemine),
 • kui teil on neeruprobleemid, teile on hiljuti teostatud neerusiirdamine või kui te saate dialüüsi,
 • kui teie veres on suurenenud hormooni tase, mida nimetatakse aldosterooniks (primaarne aldosteronism),
 • kui te olete eakas (üle 70),
 • kui teil on esinenud rasket allergilist reaktsiooni koos näo, huulte, keele või kõritursega, millega kaasneb neelamisvõi hingamisraskus (angioödeem). See võib ilmneda mis tahes ajal ravi jooksul. Kui teil tekivad sellised sümptomid, peate te lõpetama Euvascor’i võtmise ja minema kohe arsti juurde,
 • kui teil on vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoe haigus), nagu süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia,
 • kui te olete mustanahaline, kuna teil võib esineda suurem risk angioödeemi tekkeks, samuti võib selle ravimi vererõhku langetav toime olla vähem efektiivne võrreldes mitte mustanahaliste patsientidega,
 • kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, suureneb risk angioödeemi tekkeks:
 • ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse raviks),
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma (kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks),
 • sakubitriil (saadaval fikseeritud kombinatsioonis valsartaaniga), kasutatakse pikaajaliselt südamepuudulikkuse raviks,
 • kui teile teostatakse LDLafereesi (kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil),
 • kui teile tehakse desensibiliseerivat ravi, et vähendada allergiat mesilaste või herilaste mürgi suhtes,
 • kui teile plaanitakse teostada anesteesiat ja/või mahukat operatsiooni,
 • kui te olete soolavabal dieedil või kui te kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi
 • kui teie arst on öelnud teile, et teil on talumatus teatud tüüpi suhkrute suhtes,
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA) (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigust „Ärge võtke Euvascor’i“.

Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta, võib teie arst teostada enne ravi ja ravi ajal vereanalüüse, et ennetada lihastega seotud kõrvaltoimete riski. Lihastega seotud kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi risk suureneb teadaolevalt, kui teatud ravimeid võetakse samaaegselt (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Euvascor“).

Öelge samuti oma arstile, kui teil on püsiv lihasnõrkus. Vajalik võib olla lisatestide teostamine ja ravi selle diagnoosimiseks ning ravimiseks.

Kui te saate seda ravimit, jälgib teie arst teid hoolikalt, kui teil on diabeet või on risk diabeedi tekkeks. Kui teie veresuhkru ja –rasvade tase on kõrge, te olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk, esineb teil risk diabeedi tekkeks.

Lapsed ja noorukid

Euvascor‘i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Euvascor

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

On mõned ravimid, mis võivad mõjutada Euvascor’i toimet või mille toimet Euvascor võib mõjutada. Selline koostoime võib muuta ühe või mõlemad ravimid vähem efektiivseks. Samuti võib see suurendada kõrvaltoimete tekkeriski või raskust, sealhulgas lihaste kärbumist, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks, mida on kirjeldatud lõigus 4.

Euvascor’i ei tohi kasutada koos:

 • aliskireeniga (kasutatakse kõrge vererõhu raviks) suhkrutõve või neerukahjustusega patsientidel.
 • koos sakubitriili/valsartaaniga (kasutatakse pikaajaliseks südamepuudulikkuse raviks). Vt lõigud „Ärge võtke Euvascor’i ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,

Te peate vältima Euvascor’i võtmist koos järgmiste ravimitega:

 • immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (nt tsüklosporiin, takroliimus),
 • klaritromütsiin, telitromütsiin (antibiootikumid),
 • ravimid, mida kasutatakse HIV või maksahaiguse, nagu Chepatiidi raviks, nt delaviridiin, ritonaviir, lopinaviir, atasanaviir, indinaviir, darunaviir, telapreviir, botsepreviir, tipranaviir, elbasviir või grasopreviir,
 • stiripentool (krambivastane ravim epilepsia raviks),
 • ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool, posakonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid),
 • teised ravimid kõrge vererõhu raviks, sealhulgas aliskireen (v.a suhkurtõvega või neerukahjustusega patsientidel), angiotensiin II retseptori blokaatorid (nt valsartaan), vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Euvascor’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“, või diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka),
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks),
 • liitium, mida kasutatakse depressiooni või mania raviks,
 • ravimid, mida tavaliselt kasutatakse kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,
 • kaaliumi säästvad diureetikumid (nt triamtereen, amiloriid, eplerenoon, spironolaktoon), kaaliumit sisaldavad toidulisandid või kaaliumit sisaldavad soolaasendajad, muud ravimid, mis võivad tõsta vere kaaliumisisaldust (nt hepariin, kotrimoksasool, mida teatakse ka kui trimetoprim/sulfametoksasool).

Teised ravimid võivad mõjutada ravi Euvascor’iga. Pidage meeles öelda oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest, kuna vajalik võib olla eriline ettevaatus:

 • flukonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid),
 • rifampitsiin, erütromütsiin, fusidiinhape, trimetoprim (antibiootikumid),
 • mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrge vererõhu raviks, nt diltiaseem, verapamiil,
 • efavirens (ravim HIVi raviks),
 • ilma retseptita ostetud ravimid: hypericum perforatum (naistepunaürt, taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks),
 • südame rütmi reguleerivad ravimid, nt digoksiin, amiodaroon, prokaiinamiid,
 • muud lipiidide sisaldust reguleerivad ravimid, nt gemfibrosiil, teised fibraadid, kolestipool, esetimiib,
 • vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nagu varfariin, hepariin),
 • baklofeen (kasutatakse lihasjäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplexi korral);
 • kaaliumit mittesäästvad diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka),
 • suhkrutõve ravimid (nagu insuliin või metformiin),
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või põletiku raviks (nt reumatoidartriidi korral) või atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) suurtes annustes.

Kui te peate bakteriaalse infektsiooni raviks võtma suukaudselt fusidiinhapet, peate te ajutiselt katkestama Euvascor’i võtmise. Teie arst ütleb teile, millal on ohutu alustada ravi Euvascor’iga uuesti. Euvascor’i võtmine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel põhjustada lihasnõrkust, hellust või valu (rabdomüolüüs). Vt rohkem teavet rabdomüolüüsi kohta lõigust 4.

Ettevaatus on vajalik Euvascor’i kasutamisel koos:

 • kolhitsiin (kasutatakse podagra raviks, haigus, millele on iseloomulikud valulikud, turses liigesed, mida põhjustavad kusihappe kristallid),
 • teised lipiidide taset reguleerivad ravimid, nt kolestipool,
 • suukaudsed kontratseptiivid,
 • madala vererõhu, šoki raviks kasutatavad ravimid (nt efedriin, noradrenaliin või adrenaliin),
 • mõned kaltsiumikanali blokaatorid, mida kasutatakse stenokardia või kõrge vererõhu raviks, nt amlodipiin,
 • vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia jne, raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid),
 • kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi raviks),
 • vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid),
 • tsimetidiin (kasutatakse kõrvetiste ja peptiliste haavandite raviks),
 • fenasoon (valuvaigisti),
 • antatsiidid (seedehäirete raviks kasutatavad ravimid, mis sisaldavad alumiiniumi või magneesiumi),
 • allopurinool (kasutatakse podagra raviks).

Euvascor koos toidu, joogi ja alkoholiga

Euvascor’i on soovitatav võtta hommikuti enne sööki.

Greipfruut ja greipfruudimahl

Kui te võtate Euvascor’i, ei tohi te juua üle 1 või 2 väikse klaasitäie greipfruudimahla päevas, kuna greipfruudimahla suured kogused võivad põhjustada toimeaine atorvastatiini suurenenud toimet.

Alkohol

Vältige suurtes kogustes alkoholi tarvitamist, kui te võtate seda ravimit. Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“ täpsema teabe saamiseks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Ärge võtke Euvascor’i, kui te olete rase, planeerite rasestuda või olete viljastumiseas naine, välja arvatud juhul, kui te kasutate usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt „Ärge võtke Euvascor’i“).

Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Seda ravimit ei tohi imetamise ajal kasutada. Informeerige oma arsti otsekohe, kui te toidate last rinnaga või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Euvascor võib põhjustada pearinglust või nõrkust. Kui see mõjub teile nii, võib teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võime olla halvenenud.

Euvascor sisaldab sahharoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Euvascor sisaldab naatriumi

Eucascor sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe kapsli kohta, st on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Euvascor’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks kapsel ööpäevas. Neelake kapsel tervelt alla klaasitäie veega eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki. Kapsleid ei tohi närida ega katki teha.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Euvascor’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Euvascor’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem kapsleid kui ette nähtud, võtke kohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Võttes liiga palju kapsleid võib teie vererõhk liialt langeda, mis võib tekitada teil pearinglust, peapööritust, minestust või nõrkust. Kui see tekib, aitab pikaliheitmine ja jalgade ülestõstmine. Liiga paljude kapslite võtmine võib samuti põhjustada pearinglust, peavalu, helinat kõrvus, segasust, iiveldust, oksendamist ja kõhuvalu. Liigne üleannustamine võib põhjustada tavapärasemast kiiremat hingamist (hüperventilatsioon), palavikku, urineerimissageduse vähenemist, ärevust, krampe, hallutsinatsioone, madalat veresuhkru taset, koomat, šokki ja hingamisseiskust.

Kui te unustate Euvascor’i võtta

Oluline on võtta ravimit iga päev, kuna regulaarne ravi on efektiivsem. Juhul kui siiski unustate Euvascor’i võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Euvascor’i võtmise

Kuna ravi Euvascor’iga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võib olla tõsine, katkestage ravimi võtmine ja pöörduge kiiresti arsti poole:

 • silmalaugude, näo, huulte, keele või kõriturse, hingamisraskused (angioödeem) (Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • tugev pearinglus või minestamine madala vererõhu tõttu,
 • raskekujulised nahareaktsioonid, sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, tugev sügelus, villid, nahaketendus ja –turse, limaskestade turse (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või teised allergilised reaktsioonid,
 • lihasnõrkus, lihaste hellus või lihaste valulikkus ja eriti kui te samal ajal tunnete ennast halvasti või kui teil on kõrge palavik, kuna see võib olla põhjustatud ebanormaalsest lihaste kahjustusest (rabdomüolüüs), mis võib olla eluohtlik ja viia neeruprobleemideni,
 • käte või jalgade nõrkus või kõnehäired, mis võivad olla võimalikud insuldi sümptomid,
 • ebaharilikult kiired või ebakorrapärased südamelöögid, valu rinnus (rinnaangiin) või südameinfarkt,
 • äkiline vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldamine või hingamisraskused (bronhospasm),
 • kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne,
 • kui teil esinevad probleemid, millega kaasneb ootamatu või ebatavaline veritsus või verevalum, mis võib viidata maksapuudulikkusele,
 • naha või silmade kollasus (ikterus), mis võivad olla maksapõletiku (hepatiit) sümptomid,
 • nahalööve, mis sageli algab punaste sügelevate laikudega näol, kätel või jalgadel (multiformne erüteem).

Öelge oma arstile, kui te täheldate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • ninakäikude põletik,
 • veresuhkru taseme tõus (kui teil on diabeet, jätkake hoolikalt oma veresuhkru taseme jälgimist), kreatiniinikinaasi suurenemine veres,
 • pearinglus, peapööritus,
 • peavalu,
 • torkimistunne nahal,
 • nägemishäired,
 • tinnitus (müratunne või helin kõrvus),
 • kurguvalu,
 • ninaverejooks,
 • köha, hingeldus (düspnoe),
 • liigesvalu, valu jäsemetes, liigeste turse, lihasspasmid, lihasvalu ja seljavalu,
 • nõrkuse tunne,
 • vereanalüüside tulemused, mis viitavad maksafunktsiooni häirele,
 • seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, soolegaasid, seedehäired, kõhulahtisus, üla ja alakõhuvalu, maitsetundlikkuse muutused.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • liigne eosinofiilide sisaldus (teatud tüüpi valgevererakud),
 • söögiisu kaotus,
 • unetus,
 • meeleolu muutused,
 • unehäired,
 • õudusunenäod,
 • uimasus,
 • minestamine,
 • valu või puutetundlikkuse langus,
 • mälukaotus,
 • ähmane nägemine,
 • tahhükardia (kiirenenud südamerütm),
 • palpitatsioonid (oma südamelöökide tundmine),
 • vaskuliit (veresoonte põletik),
 • suukuivus,
 • röhatised,
 • suurenenud higistamine,
 • juuste väljalangemine,
 • villiliste kogumite moodustumine nahal,
 • valgustundlikkuse reaktsioon (naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes),
 • kaelavalu,
 • lihasväsimus,
 • neeruprobleemid,
 • võimetus saada erektsiooni, impotentsus,
 • väsimus,
 • valu rinnus,
 • halb enesetunne,
 • lokaliseerunud turse (perifeerne ödeem),
 • kõrgenenud kehatemperatuur (palavik),
 • kehakaalu tõus,
 • valgevererakkude esinemine uriinis,
 • kukkumine,
 • muutused laborianalüüsides: kõrge kaaliumitase veres, mis on ravi lõpetamisel pöörduv, madal naatriumisisaldus, väga madal veresuhkru tase (kui teil on diabeet, jätkake hoolikalt oma veresuhkru taseme jälgimist), uurea ja kreatiniinisisalduse suurenemine veres.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • madal vereliistakute arv, mille tõttu võib tekkida ebatavaline verevalum või veritsus,
 • närvikahjustused, mis võivad põhjustada nõrkust, torkimistunnet või tuimust,
 • kolestaas (naha ja silmavalgete kollasus),
 • psoriaasi süvenemine,
 • lihaste põletik,
 • kõõlusekahjustus,
 • muutused laborianalüüsides: maksaensüümide suurenenud aktiivsus, suurenenud bilirubiini tase seerumis.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

 • aevastamine/tilkuv nina, mida põhjustab ninalimaskesta põletik (riniit),
 • muutused verenäitajates, nagu valge ja punaste vererakkude madal arv, madal hemoglobiinitase, haigus, mis tekib punaste vererakkude hävimise tõttu,
 • segasus,
 • kuulmiskadu,
 • eosinofiilne kopsupõletik (harva esinev kopsupõletiku tüüp),
 • äge neerupuudulikkus,
 • meestel rinnanäärmete suurenemine või ebamugavus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • püsiv lihasnõrkus.

Kontsentreeritud uriin (tumedat värvi), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad tekkida ebaadekvaatse ADH (antidiureetilise hormooni) sekretsiooni tõttu. Kui teil on need sümptomid, võtke ühendust oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Euvascor’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja purgil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Euvascor sisaldab

 • Toimeained on atorvastatiin ja perindopriilarginiin.

Euvascor 10 mg/5 mg : Üks kõvakapsel sisaldab 10,82 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 10 mg-le atorvastatiinile, 5 mg perindopriilarginiini, mis vastab 3,395 mg perindopriilile.

Euvascor 20 mg/5 mg: Üks kõvakapsel sisaldab 21,64 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 20 mg-le atorvastatiinile, 5 mg perindopriilarginiini, mis vastab 3,395 mg perindopriilile.

Euvascor 40 mg/5 mg: Üks kõvakapsel sisaldab 43,28 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 40 mg-le atorvastatiinile, 5 mg perindopriilarginiini, mis vastab 3,395 mg perindopriilile.

10 mg/10 mg: Üks kõvakapsel sisaldab 10,82 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 10 mg-le atorvastatiinile, 10 mg perindopriilarginiini, mis vastab 6,79 mg perindopriilile.

20 mg/10 mg: Üks kõvakapsel sisaldab 21,64 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 20 mg-le atorvastatiinile, 10 mg perindopriilarginiini, mis vastab 6,79 mg perindopriilile.

40 mg/10 mg: Üks kõvakapsel sisaldab 43,28 mg atorvastatiinkaltsiumtrihüdraati, mis vastab 40 mg-le atorvastatiinile, 10 mg perindopriilarginiini, mis vastab 6,79 mg perindopriilile.

 • Abiained on:
 • Atorvastatiini pelletid: kaltsiumkarbonaat (E170), hüdroksüpropüültselluloos (E463), polüsorbaat 80 (E433), naatriumkroskarmelloos (E468), suhkrusfäärid (sukroos ja maisitärklis).
 • Perindopriilarginiini pelletid: hüdroksüpropüültselluloos (E463), suhkrusfäärid (sahharoos ja maisitärklis).
 • Talk.
 • Kapsli kest:

Euvascor 10/5 mg, 20/5 mg ja 40/5 mg: titaandioksiid (E171), briljantsinine FCF – FD&C Sinine 1 (E133), želatiin.

Euvascor 10/10 mg, 20/10 mg ja 40/10 mg: titaandioksiid (E171), briljantsinine FCF – FD&C Sinine 1 (E133), kollane raudoksiid (E172), želatiin.Lipercosyl gélule Euvascor капсула, твърда

 • Tindi koostis: šellak (E904), propüleenglükool (E1520), kontsentreeritud ammoniaagilahus (E527), must raudoksiid (E172), kaaliumhüdroksiid (E525).

Kuidas Euvascor välja näeb ja pakendi sisu

Euvascor 10/5 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille helesinisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “10 5” ja helesinisele kapslikaanele “”, sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid. Euvascor 20/5 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille helesinisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “20 5” ja sinisele kapslikaanele “” , sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid. Euvascor 40/5 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille sinisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “40 5” ja sinisele kapslikaanele “” , sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid.

Euvascor 10/10 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille helerohelisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “10 10” ja helerohelisele kapslikaanele “” , sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid.

Euvascor 20/10 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille helerohelisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “20 10” ja rohelisele kapslikaanele “” , sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid. Euvascor 40/10 mg: želatiinkapsel suurusega “2”, mille rohelisele kapslikehale on trükitud musta tindiga “40 10” ja rohelisele kapslikaanele “” , sisaldab valgeid kuni valkjaid sfäärilisi pelleteid.

Kõvakapslid on saadaval purkides, mis sisaldavad 10 (ainult tugevus 10 mg/5 mg ), 30 ja 100 kapslit. Saadaval on ka pakend, mis sisaldab 90 kapslit (kolm 30 kapslit sisaldavat purki).

10, 30 ja 100 kõvakapslit sisaldavad purgid on suletud korgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

Tootjad

Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran

45520 gidy Prantsusmaa

ja

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A. ul. Annopol 6B – 03-236

Warszawa Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Servier Laboratories OÜ

Rotermanni 8, 10111 Tallinn

Tel: +372 664 5040

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia, Prantsusmaa, Luksemburg Bulgaaria

Horvaatia

Euvascor kapsule, tvrde

Tšehhi Vabariik, Eesti, Itaalia, Poola, Portugal

Euvascor

Küpros, Kreeka

Euvascor Καψάκιο, σκληρό

Soome

Euvascor kapseli, kova

Iirimaa

Lipercosyl hard capsules

Malta

Euvascor hard capsule

Läti

Euvascor cietās kapsulas

Leedu

Euvascor kietoji kapsulės

Holland

Euvascor capsule, hard

Rumeenia

Euvascor capsule

Slovakkia

Euvascor tvrdá kapsula

Sloveenia

Euvascor trde kapsule

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.