Exoderil - nahalahus (1% ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D01AE22
Toimeaine: naftifiin
Tootja: Sandoz GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale käsimüügiravim*

Exoderil, 1% nahalahus

Naftifiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Exoderil’i kasutamist
 3. Kuidas Exoderil’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Exoderil’i säilitada
 6. Pakendi sisu já muu teave
 7. Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse

Paikselt kasutatava Exoderil nahalahuse toimeaine naftifiin on seentevastane aine, mis sõltuvalt tekitajast (seene tüübist) toimib kas seeni hävitavalt või nende kasvu ja paljunemist pidurdavalt. Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha kihtides pikka aega.

Exoderil nahalahust kasutatakse jala seenhaiguse (Tinea pedis) raviks.

Mida on vaja teada enne Exoderili kasutamist

Ärge kasutage Exoderili:

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline. Exoderil nahalahust ei tohi manustada lahtistele haavadele ja nahalõhedele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Exoderili kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kasutage Exoderili ainult välispidiselt.

Exoderil nahalahuse kasutamisel olge ettevaatlik, et ravim ei satuks silma.

Exoderil nahalahus on mõeldud ainult paikseks (nahale) manustamiseks. Seda ei tohi manustada lahtistele haavadele. Viimasel juhul tuleb kasutada Exoderil kreemi, mille koostisse ei kuulu etanooli.

Muud ravimid ja Exoderil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Rasedus,imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Fertiilsus

Exoderili toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine

Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.

Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderili kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei avalda Exoderil mingisugust toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Exoderil nahalahus sisaldab propüleenglükooli

Exoderil nahalahus sisaldab propüleenglükooli, mis võib tekitada paikset nahaärritust.

Kuidas Exoderili kasutada

Kasutage seda revimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Exoderil nahalahus on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks. Exoderili manustatakse 1 kord päevas.

Enne ravimi nahale kandmist puhastage ja kuivatage ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev nahk hoolikalt.

Kandke õhuke kiht Exoderil lahust ravitavale nahapiirkonnale ning selle ümbrusesse.

Peske käsi pärast Exoderil lahuse kasutamist, sest muidu võite kanda infektsiooni edasi keha teistesse piirkondadesse või tesitele inimestele.

Haiguse taastumise vältimiseks tuleb ravi jätkata veel vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist paranemist.

Haiguse nähud võivad hakata taanduma mõne päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võib võtta kuni 4 nädalat.

Paranemise soodustamiseks hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, mistõttu peske kahjustatud nahapiirkonda aeg-ajalt ning kuivatage ettevaatlikult ilma nahka hõõrumata. Kuigi ravitav nahapiirkond võib hakata sügelema, vältige kratsimist, kuna sellega võite tekitada uusi kahjustusi nahale või kanda infektsiooni laiali.

Kui teil on tunne, et Exoderil nahalahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi:

väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1010 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Exoderili säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil nahalahus sisaldab

 • Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 ml nahalahust sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.
 • Abiained on propüleenglükool, etanool ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil nahalahus välja näeb ja pakendi sisu

Värvitu nahalahus tumedas klaaspudelis.

Pudelis on 10 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel: 6652400

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2016.

Pakendi infoleht: teave kasutajale retseptiravim*

Exoderil, 1% nahalahus

Naftifiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes sisukord

 1. Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Exoderil nahalahuse kasutamist
 3. Kuidas Exoderil nahalahust kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Exoderil nahalahust säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse

Paikselt kasutatava Exoderil nahalahuse toimeaine naftifiin on seentevastane aine, mis sõltuvalt tekitajast (seene tüübist) toimib kas seeni hävitavalt või nende kasvu ja paljunemist pidurdavalt. Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha kihtides pikka aega.

Lisaks avaldab Exoderil nahalahus põletikuvastast toimet.

Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha kihtides pikka aega.

Exoderil nahalahust kasutatakse dermatofüütide ja Candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioonide raviks ning kliiketendustõve (Pityriasis versicolor) raviks.

Mida on vaja teada enne Exoderili kasutamist

Ärge kasutage Exoderil nahalahust

- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline. Exoderil nahalahust ei tohi manustada lahtistele haavadele ja nahalõhedele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Exoderili kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kasutage Exoderil nahalahust ainult välispidiselt.

Exoderil nahalahuse kasutamisel olge ettevaatlik, et ravim ei satuks silma.

Exoderil nahalahus on mõeldud ainult paikseks (nahale) manustamiseks. Seda ei tohi manustada lahtistele haavadele. Viimasel juhul tuleb kasutada Exoderil kreemi, mille koostisse ei kuulu etanooli.

Muud ravimid ja Exoderil

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud..

Rasedus,imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Fertiilsus

Exoderilii toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine

Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.

Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderili kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei avalda Exoderil mingisugust toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Exoderil nahalahus sisaldab propüleenglükooli

Exoderil nahalahus sisaldab propüleenglükooli, mis võib tekitada paikset nahaärritust.

Kuidas Exoderili kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Exoderil nahalahus on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks. Exoderili manustatakse 1 kord päevas.

Enne ravimi nahale kandmist puhastage ja kuivatage ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev nahk hoolikalt. Kandke õhuke kiht Exoderil lahust ravitavale nahapiirkonnale ning selle ümbrusesse. Peske käsi pärast Exoderil lahuse kasutamist, sest muidu võite kanda infektsiooni edasi keha teistesse piirkondadesse või tesitele inimestele.

Haiguse taastumise vältimiseks tuleb ravi jätkata veel vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist paranemist.

Haiguse nähud võivad hakata taanduma mõne päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võib võtta kuni 4 nädalat.

Paranemise soodustamiseks hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, mistõttu peske kahjustatud nahapiirkonda aeg-ajalt ning kuivatage ettevaatlikult ilma nahka hõõrumata. Kuigi ravitav nahapiirkond võib hakata sügelema, vältige kratsimist, kuna sellega võite tekitada uusi kahjustusi nahale või kanda infektsiooni laiali.

Kui teil on tunne, et Exoderil nahalahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi:

väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1010 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Exoderili säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil nahalahus sisaldab

 • Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 ml nahalahust sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.
 • Abiained on propüleenglükool, etanool ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil nahalahus välja näeb ja pakendi sisu

Värvitu nahalahus tumedas klaaspudelis.

Pudelis on 20 ml või 30 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel: 6652400

Infoleht on viimati kooskõlastatud augustis 2016.