Elocon - nahalahus (1mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D07AC13
Toimeaine: mometasoon
Tootja: Merck Sharp & Dohme B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elocon, 1 mg/g kreem

Elocon, 1 mg/g salv

Elocon, 1 mg/g nahalahus

Mometasoonfuroaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Elocon ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Eloconi kasutamist
 3. Kuidas Eloconi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Eloconi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Elocon ja milleks seda kasutatakse

Elocon on kortisooni-tüüpi hormooni sisaldav ravim nahal kasutamiseks, mille toimeaine kuulub tugeva toimega glükokortikosteroidide klassi.

Näidustused:

Dermatiidi, ekseemi või psoriaasi sümptomaatiline ravi.

Elocon kreem ja salv on näidustatud mometasoonfuroaadile alluvate põletikuliste nahahaiguste paikseks raviks, nagu psoriaas, atoopiline dermatiit ja ärritus- ja/või allergiline kontaktdermatiit.

Nahalahus on eriti sobiv mometasoonfuroaadile alluvate nahahaiguste paikseks raviks karvadega kaetud nahal, nt psoriaas peanahal.

Kasutage ainult arsti ettekirjutusel.

Mida on vaja teada enne Eloconi kasutamist

Ärge kasutage Eloconi:

 • kui olete mometasoonfuroaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te olete ülitundlik teiste glükokortikosteroidide suhtes.
 • kui teil on seentest või bakteritest põhjustatud nahapõletik.
 • kui teil on viirusnakkus, näiteks herpes või vöötohatis.
 • kui teil esineb suuümbruse dermatiit (haavandid suu ümbruses), akne või nahaatroofia.
 • kui teil esineb vaktsineerimisjärgne reaktsioon.
 • kui teil on tuulerõuged.

Arst otsustab, kas te võite seda ravimit kasutada roosvistriku (ACNE ROSACEA) korral.

Konsulteerige oma arstiga, kui teil on kahtlus mõne eelpool nimetatud seisundi suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui arst ei ole teinud vastavaid korraldusi, ärge katke Eloconiga määritud nahapinda kinni, ärge kasutage ravimit pikaajaliselt, ärge manustage ravimit suurtele nahapindadele, näole või nahavoltide piirkonda, nagu kaenlaalused või kubeme piirkond.

Hoiatusi tuleb eriti järgida laste ravimisel.

Alla 2-aastastele lastele tohib ravimit manustada ainult arsti ettekirjutusel.

Ravi ei tohi järsult katkestada. Konsulteerige arstiga lisainformatsiooni saamiseks.

Vältige ravimi sattumist silma.

Kui haigusnähud pole mõne päevaga taanduma hakanud või on halvenenud, konsulteerige arstiga.

Enne Eloconi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kortikosteroidide süsteemsel kasutamisel ilmnenud mis tahes kõrvaltoimed, sealhulgas neerupealiste talitluse pärssumine, võivad esineda ka kortikosteroidide paiksel kasutamisel, eriti imikutel ja lastel.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Elocon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga. Arst otsustab, kas võite ravimit kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

Kuidas Eloconi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt määritakse kahjustatud nahale 1 kord ööpäevas õhuke kiht Elocon kreemi/salvi (hõõruda õrnalt naha sisse) või mõned tilgad Elocon nahalahust.

Kui arst ei ole teisiti soovitanud, ärge katkestage järsult pikka aega kestnud ravi.

Kui teil on tunne, et Eloconi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Eloconi rohkem kui ette nähtud

Tänaseni ei ole Eloconi kasutamisel üleannustamist kirjeldatud. Juhusliku üleannustamise, ravimi allaneelamise, või ravimi suust imendumise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: kipitus, sügelus, naha õhenemine, nahal muutuvad nähtavaks väikesed veresooned, striiad (venitusjäljed või heledamad triibud nahal), erüteem (punetus), akne, naha värvumine punakaks või punakas-pruuniks, kontaktdermatiit ja nägemise ähmastumine.

Eloconi (eriti nahalahuse) manustamisel võib tekkida põletus- ja ärritustunne.

Kui ravitav nahapind kaetakse tiheda sidemega ja/või manustatakse ravimit väga suurele nahapinnale pikaajaliselt, võivad tekkida teised kõrvaltoimed (süsteemsed ehk organismi üldised), mida ei ole loetletud. Sellisel juhul tuleb pöörduda arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Eloconi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis.

Kreem: 2 aastat.

Kasutada 4 nädala jooksul pärast avamist.

Nahalahus: 20 ml 2 aastat, 50 ml 3 aastat.

Kasutada 3 kuu jooksul pärast avamist.

Salv: 3 aastat.

Kasutada 4 nädala jooksul pärast avamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Elocon sisaldab

KREEM:

 • Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm kreemi sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
 • Abiained on valge vaseliin, valge vaha, sojaletsitiin, heksüleenglükool, titaandioksiid (E171), alumiiniumoktenüülsuktsinaat tärklis, fosforhape, destilleeritud vesi.

SALV:

NAHALAHUS:

 • Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm salvi sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
 • Abiained on heksüleenglükool, valge vaha, propüleenglükoolstearaat, valge vaseliin, fosforhape, destilleeritud vesi.
 • Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm nahalahust sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
 • Abiained on isopropüülalkohol, hüdroksüpropüültselluloos, ühealuseline naatriumfosfaadi dihüdraat, propüleenglükool, fosforhape, destilleeritud vesi.

Kuidas Elocon välja näeb ja pakendi sisu

KREEM:

Valge kuni määrdunud valge ühtlane homogeenne kreem.

SALV:

Valge kuni määrdunud valge läbipaistmatu salv.

NAHALAHUS:

Värvitu kuni määrdunud valge nahalahus.

Elocon on saadaval järgmistes pakendites:

KREEM, SALV: 20 g või 50 g metalltuubis.

NAHALAHUS: 20 ml või 50 ml plastikpudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39

2031BN Haarlem Holland

Tootja

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Merck Sharp & Dohme OÜ A. H. Tammsaare tee 47 11316 TALLINN

Tel.: 6 144 200 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.