Escitalopram orion - õhukese polümeerikattega tablett (10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06AB10
Toimeaine: estsitalopraam
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Escitalopram Orion, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Escitalopram Orion, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Escitalopram Orion, 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Escitalopram Orion, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Estsitalopraam

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Escitalopram Orion ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Escitalopram Orion’i võtmist
 3. Kuidas Escitalopram Orion’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Escitalopram Orion’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Escitalopram Orion ja milleks seda kasutatakse

Estsitalopraam kuulub antidepressantide rühma, mida nimetatakse selektiivseteks serotoniini tagasihaarde inhibiitoriteks (SSRI-d). Need ravimid toimivad serotoniinisüsteemile ajus, suurendades serotoniini taset. Serotoniinisüsteemi häireid loetakse oluliseks teguriks depressiooni ja sarnaste haiguste tekkes.

Escitalopram Orion sisaldab toimeainet estsitalopraami ja seda kasutatakse depressiooni (depressiivsed episoodid) ja ärevushäirete (nt paanikahäire koos agorafoobiaga või ilma, sotsiaalärevushäire, generaliseerunud ärevushäire ja obsessiiv-kompulsiivne häire) raviks.

Võib kuluda paar nädalat, enne kui te hakkate end paremini tundma. Jätkake Escitalopram Orion’i võtmist, isegi kui selleks kulub aega, enne kui te tunnete oma seisundi paranemist.

Kui te ei tunne end paremini või teie enesetunne halveneb, peate sellest teavitama oma arsti.

Mida on vaja teada enne Escitalopram Orion’i võtmist

Ärge kasutage Escitalopram Orion’i:

 • kui olete estsitalopraami või Escitalopram Orion’i mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te võtate teisi ravimeid, mis kuuluvad mitteselektiivsete monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma, kaasa arvatud selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks), moklobemiid (kasutatakse depressiooni raviks) ja linesoliid (antibiootikum).
 • kui teil on kaasasündinud südame rütmihäire või teil on olnud rütmihäirete episoode (nähtavad EKGs; uuring südamefunktsiooni hindamiseks).
 • kui te kasutate südame rütmihäirete ravimeid või kui ravimid võivad mõjutada südame rütmi (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Escitalopram Orion“).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Escitalopram Orion’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige palun oma arstile, kui teil on mõni muu terviseprobleem või haigus, sest teie arst peab sellega arvestama. Eriti rääkige oma arstile:

 • kui teil on epilepsia. Ravi Escitalopram Orion’iga tuleb lõpetada, kui tekivad esimest korda krambid või kui krambihoogude sagedus suureneb (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).
 • kui teil esinevad maksa või neerutalitluse häired. Arst võib ravimi annust muuta.
 • kui teil on suhkurtõbi. Ravi Escitalopram Orion’iga võib muuta veresuhkru tasakaalu. Insuliini ja/või suukaudsete veresuhkrusisaldust langetavate ravimite annus võib vajada korrigeerimist.
 • kui teie veres on madal naatriumisisaldus.
 • kui teil tekivad kergesti verejooksud või verevalumid.
 • kui te saate elekterkrampravi.
 • kui teil on südame isheemiatõbi.
 • kui teil esineb või on esinenud südameprobleeme või on hiljuti olnud südameatakk.
 • kui teil on puhkeseisundis madal südame löögisagedus ja/või te teate, et teil võib olla soolade kadu pikaleveninud tugeva kõhulahtisuse ja oksendamise tagajärjel või diureetikumide (vee väljaajamise tabletid) kasutamisest.
 • kui teil on esinenud kiireid või ebaregulaarseid südamelööke, minestamist, kokkukukkumist või pearinglust püstises asendis, mis võib viidata ebanormaalsele südamerütmi toimimisele.
 • kui teil on või on varasemalt olnud probleeme silmadega, nagu teatud tüüpi glaukoom (suurenenud silma siserõhk).

Palun pange tähele

Mõnedel maniakaal-depressiivse haigusega patsientidel võib toimuda üleminek maniakaalsesse faasi. Seda iseloomustavad ohtrad ja kiiresti muutuvad mõtted, liialdatud lõbusus ja ülemäärane füüsiline aktiivsus. Sellistel juhtudel tuleb kontakteeruda arstiga.

Esimestel ravinädalatel võivad tekkida ka sellised sümptomid, nagu rahutus või raskus rahulikult istuda või seista. Nendest sümptomitest tuleb otsekohe teavitada oma arsti või apteekrit.

Enesevigastamise- ja enesetapumõtted ning depressiooni või ärevushäire süvenemine

Kui teil on depressioon ja/või ärevushäired, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tekkida sagedamini kui te hakkate võtma esimest korda antidepressante, sest need ravimid nõuavad toimimiseks aega (tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid vahel kauem).

Teil võivad sellised mõtted tõenäolisemalt tekkida:

 • kui olete varem mõelnud enesetapule või enesevigastamisele.
 • kui olete noor täiskasvanu. Informatsioon kliinilistest uuringutest on näidanud suurenenud suitsidaalse käitumise riski psühhiaatriliste häiretega noortel täiskasvanutel (alla 25aastased),

keda raviti antidepressandiga.

Kui Teil tekib enesevigastamise- või suitsiidimõtteid ükskõik mis ajal, võtke ühendust oma arstiga või minge otsekohe haiglasse.

Teil võib abi olla sõbrale või sugulasele rääkimisest, et olete depressioonis või kannatate ärevushäire all ning paluda neil seda infolehte lugeda. Te võite paluda neil öelda, kui nende arvates teie depressioon või ärevushäire halveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid

Escitalopram Orion’i ei kasutata tavaliselt lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Teadke, et alla 18-aastastel patsientidel on selle rühma ravimite kasutamisel suurem oht selliste kõrvaltoimete nagu enesetapukatsete,

enesetapumõtete ja vaenulikkuse (valdavalt agressiivsus, vastanduv käitumine ja viha) tekkeks. Sellele vaatamata võib arst alla 18-aastastele patsientidele Escitalopram Orion’i määrata, kui ta leiab, et see on vajalik patsiendi huvides. Kui teie arst on määranud Escitalopram Orion’i alla 18-aastasele patsiendile ja te soovite selle kohta nõu küsida, palun pöörduge oma arsti poole. Te peate arsti teavitama sellest, kui alla 18-aastasel Escitalopram Orion’i kasutaval patsiendil tekib või süveneb mõni eespool nimetatud sümptomitest. Samuti ei ole selles vanusegrupis veel demonstreeritud pikaajalisi Escitalopram Orion’i ohutusandmeid kasvu, küpsemise ning kognitiivse ja käitumusliku arengu kohta.

Muud ravimid ja Escitalopram Orion

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Palun teavitage oma arsti sellest, kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest:

 • „Mitteselektiivsed monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorid”, sealhulgas toimeained fenelsiin, iproniasiid, isokarboksasiid, nialamiid ja tranüültsüpromiin (kasutatakse depressiooni raviks). Kui te lõpetate ravi mõne nimetatud ravimiga, peate ootama 14 päeva, enne kui tohite alustada Escitalopram Orion’i kasutamist. Pärast Escitalopram Orionravi lõpetamist tohite alustada nende ravimite kasutamist 7 päeva möödudes.
 • „Pöörduva toimega selektiivsed MAOA inhibiitorid”, sealhulgas moklobemiid (kasutatakse depressiooni raviks).
 • „Pöördumatu toimega MAOB inhibiitorid”, sealhulgas selegiliin (kasutatakse Parkinsoni tõve raviks). Need suurendavad riski kõrvaltoimete tekkeks.
 • Antibiootikum linesoliid.
 • Liitium (kasutatakse maniakaaldepressiivse häire raviks) ja trüptofaan.
 • Imipramiin ja desipramiin (kasutatakse depressiooni raviks).
 • Sumatriptaan ja sarnased ravimid (kasutatakse migreeni raviks) ning tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks). Need suurendavad kõrvaltoimete riski.
 • Tsimetidiin, lansoprasool ja omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks), fluvoksamiin (antidepressant) ja tiklopidiin (kasutatakse insuldiriski vähendamiseks). Need võivad põhjustada estsitalopraami sisalduse suurenemist veres.
 • Naistepuna (Hypericum perforatum) – ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni korral.
 • Atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) ja mittesteroidsed põletikuvastased ained (ravimid, mida kasutatakse valu vaigistamiseks või vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Need ravimid võivad suurendada verejooksu tekke ohtu.
 • Varfariin, dipüridamool ja fenprokumoon (ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, nn antikoagulandid). Arst määrab arvatavasti teie vere hüübimisaega nii Escitalopram Orionravi alustamisel kui lõpetamisel, et kontrollida, kas antikoagulandi annus on piisav.
 • Meflokiin (malaariaravim), bupropioon (depressiooniravim) ja tramadool (kasutatakse tugeva valu vaigistamiseks) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.
 • Neuroleptikumid (ravimid, mida kasutatakse skisofreenia, psühhoosi raviks) ja antidepressandid (tritsüklilised antidepressandid ja SSRId) krambiläve võimaliku alanemise ohu tõttu.
 • Flekainiid, propafenoon ja metoprolool (kasutatakse südameveresoonkonna haiguste raviks), klomipramiin ja nortriptüliin (antidepressandid) ning risperidoon, tioridasiin ja haloperidool (psühhoosiravimid). Escitalopram Orion’i annus võib vajada korrigeerimist.
 • Ravimid, mis vähendavad kaaliumi või magneesiumi sisaldust veres. Sest see võib suurendada eluohtlike rütmihäirete riski.

ÄRGE KASUTAGE Escitalopram Orion’i, kui te kasutate ravimeid südamerütmi probleemide tõttu või ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi, nagu näiteks IA ja III klassi antiarütmikumid, antipsühhootikumid (nt fenotiasiini derivaadid, pimosiid, haloperidool), tritsüklilised antidepressandid, teatud antimikroobsed ained (nt sparfloksatsiin, moksifloksatsiin, erütromütsiin IV, pentamidiin, malaariavastane ravi, eriti halofantriin), teatud antihistamiinikumid (nt astemisool, misolastiin). Mistahes lisaküsimuste korral rääkige sellest oma arstiga.

Escitalopram Orion koos toidu, joogi ja alkoholiga

Escitalopram Orion’i võib võtta koos toiduga või ilma (vt lõik 3 „Kuidas Escitalopram Orion’i võtta“).

Nagu paljusid ravimeid, ei soovitata Escitalopram Orion’i kasutamise ajal tarvitada alkoholi, kuigi ei eeldata, et Escitalopram Orion’il oleks koostoimeid alkoholiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal ei tohi te Escitalopram Orion´i võtta, välja arvatud juhul, kui te olete koos arstiga sellega kaasuvaid riske ja kasu arutanud.

Tsitalopraam, mis on sarnane estsitalopraamiga, vähendas loomkatsetes sperma kvaliteeti. Teoreetiliselt võib see mõjutada viljakust, kuid mõju inimese viljakusele ei ole siiani täheldatud.

Tehke kindlaks, et teie ämmaemand ja/või arst teab, et te võtate Escitalopram Orion´i. Kui võtta raseduse ajal, eriti raseduse 3 viimase kuu jooksul, võivad sellised ravimid, nagu Escitalopram Orion, suurendada imikul tõsise seisundi tekkimise riski, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaalseks hüpertensiooniks, mille korral tekib lapsel kiirenenud hingamine ja sinakas nahk. Need sümptomid algavad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui teie vastsündinud lapsel ilmneb mõni neist sümptomitest, pidage palun kohe nõu oma arsti ja/või ämmaemandaga.

Kui te võtate Escitalopram Orion`i 3 viimase raseduskuu jooksul, peaksite olema teadlik, et vastsündinud lapsel võib avalduda järgmine toime: probleeme hingamine, sinakas nahk, krambid, kehatemperatuuri muutused, söötmise raskused, oksendamine, madal veresuhkru tase, jäigad või lõdvad lihased, erksad refleksid, värisemine, närvilisus, ärrituvus, letargia, püsiv nutt, unisus ja unehäired. Kui teie vastsündinul on mõni neist sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole.

Raseduse ajal ei tohi Escitalopram Orion’i võtmist kunagi lõpetada järsku.

Kui te toidate last rinnaga, siis ärge võtke Escitalopram Orion’i enne, kui olete oma arstiga arutanud võimalikke riske ja kasu.

Enne iga ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole soovitatav autot juhtida ega masinaid käsitseda kuni te ei tea, kuidas Escitalopram Orion teile mõjub.

Kuidas Escitalopram Orion’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Depressioon

Escitalopram Orion’i tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib seda annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Paanikahäire

Algannus on 5 mg üks kord päevas, mida võib pärast nädala möödumist suurendada 10 mg-ni päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Sotsiaalärevushäire

Tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Sõltuvalt sellest, kuidas te ravimile reageerite, võib arst vähendada annust 5 mg-ni päevas või suurendada annust maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Generaliseerunud ärevushäire või obsessiiv-kompulsiivne häire

Tavaline soovitatav annus on 10 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust suurendada maksimaalselt 20 mg-ni päevas.

Eakad patsiendid (üle 65-aastased)

Tavaline soovitatav algannus on 5 mg, mis võetakse ühe annusena päevas. Arst võib annust suurendada 10 mg-ni päevas.

Lapsed ja noorukid (alla 18-aastased)

Lastel ja noorukitel tavaliselt Escitalopram Orion’i ei kasutata. Lisainformatsioon vt lõik 2 “Mida on vaja teada enne Escitalopram Orion’i võtmist”.

Escitalopram Orion’i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett koos väikese koguse veega. Tablette ei tohi närida, sest neil on mõru maitse.

Escitalopram Orion 10 mg, 15 mg ja 20 mg on õhukese polümeerikattega tabletid: Vajadusel saab tableti poolitada, pannes selle esmalt tasasele pinnale poolitusjoonega ülespoole. Suruge nimetissõrmedega tabletile kahel pool poolitusjoont, nagu joonisel näidatud.

Ravi kestus

Enesetunne võib paraneda alles paari nädala möödudes. Jätkake Escitalopram Orion’i võtmist isegi juhul, kui teie seisund teatud aja jooksul ei parane.

Ärge muutke ravimi annust ilma, et oleksite seda kõigepealt arutanud oma arstiga.

Jätkake Escitalopram Orion’i võtmist seni, kuni arst seda soovitab. Kui te ravi liiga vara lõpetate, võivad haigusnähud tagasi tulla. Ravi soovitatakse jätkata vähemalt 6 kuud pärast enesetunde paranemist.

Kui te võtate Escitalopram Orion’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Escitalopram Orion’i määratust suurema annuse, siis võtke otsekohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Tehke seda ka juhul, kui mürgistuse nähud puuduvad ja enesetunne ei ole halvenenud. Üleannustamise nähtudeks võivad olla pearinglus, värisemine, ärevus, krambid, kooma, iiveldus, oksendamine, südame rütmihäired, vererõhu langus ja organismi vedeliku/soolade tasakaalu muutused. Võtke Escitalopram Orion’i pakend endaga arsti juurde või haiglasse kaasa.

Kui te unustate Escitalopram Orion’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse manustamata ja see meenub teile enne magamaheitmist, võtke see annus kohe. Järgmine annus võtke tavalisel ajal. Kui see meenub teile alles öösel või järgmisel päeval, jätke unustatud annus võtmata ja jätkake ravimi võtmist nagu tavaliselt.

Kui te lõpetate Escitalopram Orion’i võtmise

Ärge lõpetage Escitalopram Orion’i võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud. Kui te olete ravikuuri lõpetanud, soovitatakse üldjuhul Escitalopram Orion’i annust järk-järgult paari nädala jooksul vähendada.

Escitalopram Orion’i võtmise (eriti järsk) lõpetamine võib põhjustada ärajätunähtusid. Neid esineb sageli Escitalopram Orion-ravi lõpetamisel. Risk on suurem juhul, kui Escitalopram Orion’i on kasutatud pikka aega või suurtes annustes või kui annust vähendatakse liiga kiiresti. Enamik inimesi leiab, et sümptomid on kerged ja taanduvad iseeneslikult kahe nädala jooksul. Ent mõnedel patsientidel võivad need olla tugevalt väljendunud või kesta pikka aega (2...3 kuud või kauem). Kui teil tekivad Escitalopram Orion- ravi lõpetamise järgselt tõsised ärajätunähud, palun võtke ühendust oma arstiga. Ta võib soovitada, et te alustaksite uuesti tablettide võtmist ja vähendaksite annust aeglasemalt.

Ärajätunähud on järgmised: pearinglus (kõikumise või tasakaalukaotuse tunne), surisemistunne, põletustunne ja (harvem) elektrilöögi taoline tunne (sh peapiirkonnas), unehäired (elavad unenäod, hirmuunenäod, unetus), ärevus, peavalud, iiveldus, higistamine (sh öine higistamine), rahutus või agiteeritus, värinad, segasus või desorientatsioon, suurenenud emotsionaalsus või ärrituvus, kõhulahtisus, nägemishäired, südamepekslemine või -kloppimine.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed taanduvad tavaliselt paari nädala jooksul. Teadke, et mitmed toimed võivad olla ka haiguse sümptomiteks ja seetõttu taanduda, kui teie enesetunne paraneb.

Kui teil tekib ravi ajal mõni järgnevatest sümptomitest, pöörduge kohe oma arsti poole või haiglasse:

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Ebatavalised verejooksud, sealhulgas seedetrakti verejooksud.

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • naha, keele, huulte või näo turse,hingamis või neelamisraskused (allergiline reaktsioon).
 • kõrge palavik, rahutus, segasus, värisemine ja järsud lihaskokkutõmbed. Need võivad olla harvaesineva seisundi serotoniinisündroomi – sümptomiteks.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • urineerimisraskused.
 • krambid (krambihood), vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.
 • naha ja silmavalgete kollasus, mis on maksakahjustuse või –põletiku nähud.
 • kiire, ebaregulaarne südamerütm ja minestamine, mis võivad olla eluohtliku seisundi (pöörduvate tippidega tahhükardia ehk torsade de pointes) sümptomid.
 • mõtted enese vigastamisest või enesetapumõtted, vt ka lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Lisaks ülaltoodule on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • Iiveldus
 • Peavalu

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • Ninakinnisus või nohu (ninakõrvalkoobaste põletik)
 • Söögiisu vähenemine või suurenemine
 • Ärevus, rahutus, ebatavalised unenäod, uinumisraskused, unisus, pearinglus, haigutamine, värinad, naha kihelus
 • Kõhulahtisus, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
 • Suurenenud higistamine
 • Lihas ja liigesvalu (artralgia ja müalgia)
 • Seksuaalhäired (hilinenud ejakulatsioon, erektsioonihäired, sugutungi vähenemine ning naistel orgasmi saamise raskus)
 • Väsimus, palavik
 • Kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve, sügelus (pruritus)
 • Hammaste krigistamine, agiteeritus, närvilisus, paanikahood, segasusseisund
 • Unehäired, maitsetundlikkuse häired, minestus (sünkoop)
 • Pupillide laienemine (müdriaas), nägemishäired, kohin kõrvus (tinnitus)
 • Juuste väljalangemine
 • Ebatavaliselt suur menstruaalvere hulk
 • Ebaregulaarne menstruatsioon
 • Kehakaalu langus
 • Kiire südametegevus
 • Käte või jalgade turse
 • Ninaverejooks

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • Agressiivsus, depersonalisatsioon, hallutsinatsioonid
 • Aeglane südametegevus

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Naatriumisisalduse vähenemine veres (selle sümptomiteks on iiveldus ja halb enesetunne koos lihasnõrkuse või segasusega)
 • Pearinglus püstitõusmisel madala vererõhu tõttu (ortostaatiline hüpotensioon)
 • Kõrvalekalded maksafunktsiooni testides (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine)
 • Liigutuste häired (lihaste tahtmatud liigutused)
 • Valulik erektsioon (priapism)
 • Suurenenud veritsuse sümptomid, nt nahast ja limaskestadest (täppverevalumid) ja madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia)
 • Järsku tekkiv naha või limaskestade turse (angioödeem)
 • Uriinierituse suurenemine (antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired)
 • Piimaeritus meestel ja naistel, kes ei imeta
 • Mania
 • Patsientidel, kes võtavad seda tüüpi ravimeid on täheldatud suurenenud luumurdude riski
 • Südamerütmi muutus (nn „QTintervalli pikenemine“, mida on näha EKGs, südame elektriline aktiivsus)

Lisaks on mõned kõrvaltoimed teada ravimite puhul, millel on sarnane toime estsitalopraamiga (Escitalopram Orion’i toimeaine). Nendeks on:

 • motoorne rahutus (akatiisia),
 • söögiisu kadumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Escitalopram Orion’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil või karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Escitalopram Orion sisaldab

 • Toimeaine on estsitalopraam. Iga tablett sisaldab 5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg estsitalopraami (oksalaadina).
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, butüülhüdroksütolueen, butüülhüdroksüanisool, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk ja magneesiumstearaat. Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 400 ja titaandioksiid.

Kuidas Escitalopram Orion välja näeb ja pakendi sisu

5 mg: ümmargused, valged või valkjad kaksikkumerad polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märge “F”ja teisel küljel “53”.

10 mg: ovaalsed, valged või valkjad polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märge “F”ja teisel küljel on “54”,sügav poolitusjoon on“5” ja “4”vahel.

15 mg: ovaalsed, valged või valkjad polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märge “F” ja teisel küljel on “55”, sügav poolitusjoon on “5” ja “5”vahel.

20 mg: ovaalsed, valged või valkjad polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, mille ühel küljel on märge “F”ja teisel küljel on “56”, sügav poolitusjoon on “5” ja “6”vahel.

10 mg, 15 mg ja 20 mg tabletid saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendi suurused:

Blisterpakendis 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200 ja 500 tabletti. Purgis: 30, 100 ja 500 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Tootjad:

Orion Corporation Orion Pharma

APL Swift Services (Malta) Ltd.

Orionintie 1

HF26, Hal Far Industrial Estate,

FI-02200 Espoo

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000,

Soome

Malta

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: + 372 66 44 550

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriik

Ravimpreparaadi nimetus

Tšehhi Vabariik

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg potahované tablety

Taani

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter

Eesti

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg õhukese polümeerikattega

 

tabletid

Soome

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

 

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter

Läti

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tabletes

Leedu

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg plėvele dengtos tabletės

Poola

Pralex 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletki powlekane

Slovakkia

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmom obalené tablety

Rootsi

Escitalopram Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018.