Ednyt - tablett (5mg)

ATC Kood: C09AA02
Toimeaine: enalapriil
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

EDNYT
tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

EDNYT 5 mg tabletid EDNYT 10 mg tabletid EDNYT 20 mg tabletid enalapriilmaleaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on EDNYT ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne EDNYT´i võtmist

3.Kuidas EDNYT´i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas EDNYT´i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on EDNYT ja milleks seda kasutatakse

Ednyt sisaldab toimeainena enalapriilmaleaati. See kuulub ravimigruppi, mida nimetatakse ”AKE inhibiitorid” (angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid).

Teie arst on kirjutanud teile Ednyt´i:

kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks.

südamepuudulikkuse (südame töö nõrgenemise) raviks. See võib vähendada vajadust haiglaravi järele ja aidata osadel patsientidel kauem elada.

südamepuudulikkuse nähtude ennetamiseks. Sümptomid on näiteks õhupuudustunne, kerge füüsilise koormuse, nagu näiteks jalutamise järgselt tekkiv väsimus või pahkluude piirkonna ja jalalabade turse.

See ravim laiendab teie veresooni, mille tulemusena langeb vererõhk. Ravimi toime avaldub tavaliselt ühe tunni jooksul ja kestab vähemalt 24 tundi. Osadel inimestel peab ravi kestma mitu nädalat, et saavutada parim toime vererõhule.

2. Mida on vaja teada enne EDNYT´i võtmist

Ärge võtke EDNYT´it

-kui olete enalapriilmaleaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on varem tekkinud allergiline reaktsioon sarnaste ravimite suhtes, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks;

-kui teil on varem esinenud näo-, huulte-, suu-, keele- või kõriturset, millega kaasnes neelamis- või hingamisraskus (angioödeem) ja mille põhjus oli teadmata või see on pärilik;

-kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;

-kui te olete rohkem kui kolmandat kuud rase. (Samuti on soovitatav vältida Ednyt´i kasutamist raseduse varajases staadiumis – vt lõik ”Rasedus”.)

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta, ärge võtke seda ravimit. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ednyt:

-kui teil on südamehaigus;

-kui teil on aju veresoonte haigus;

-kui teil on vereprobleemid nagu madal vere valgeliblede arv või need puuduvad (neutropeenia/agranulotsütoos), vereliistakute madal tase (trombotsütopeenia) või punaste vereliblede madal tase (aneemia);

-kui teil on maksaprobleemid;

-kui teil on neeruprobleemid või teile on hiljuti tehtud neerusiirdamine. See võib põhjustada vere kaaliumisisalduse suurenemist, mis võib olla ohtlik. Arst võib pidada vajalikuks Ednyt´i annuse kohandamist või teie vere kaaliumisisalduse jälgimist;

-kui te saate dialüüsi;

-kui olete hiljuti olnud väga haige (rohkelt oksendanud) või teil on esinenud tugev kõhulahtisus;

-kui olete piiratud soolasisaldusega dieedil, võtate kaaliumipreparaate, kaaliumisäästvaid ravimeid või kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid;

-kui te olete üle 70-aastane;

-kui teil on diabeet. Te peate jälgima oma veresuhkru taset, et see ei langeks liiga madalale, eriti esimesel ravikuul. Ka teie vere kaaliumisisaldus võib suureneda;

-kui teil on varem esinenud allergiline reaktsioon näo, huulte, keele või kõri tursega, millega kaasnes neelamis- või hingamisraskus. Pange tähele, et mustanahalistel patsientidel põhjustavad AKE inhibiitorid selliseid reaktsioone suurema tõenäosusega;

-kui teil on madal vererõhk (te tunnete seda nõrkustunde ja pearinglusena, eriti seistes);

-kui teil on veresoonte kollageenhaigus (näiteks erütematoosne luupus, reumatoidartriit või skleroderma ehk kõvanahksus), saate immuunsüsteemi allasuruvat ravi, võtate allopurinooli või prokaiinamiidi või nende kombinatsioone;

-kui te võtate järgmisi ravimeid, sest angioödeemi (kiire nahaalune turse näiteks kõripiirkonnas) tekkimise risk võib suureneda:

-siroliimus, everoliimus ja teised mTOR-i inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid (kasutatakse siirdatud elundite äratõuke ennetamiseks);

-kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

-angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA) (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

-aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Teie arst võib teile regulaarselt teha vereanalüüse kontrollimaks teie vere valgeliblede arvu. Kui ükskõik mis ülaltoodust kehtib teie kohta ja teil tekib infektsioon (sümptomiteks võivad olla kõrge palavik, palaviku tunne), peate sellest viivitamatult oma arsti informeerima.

Rääkige oma arstile kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Seda ravimit ei ole soovitatav võtta raseduse alguses ja seda ei tohi kasutada, kui olete üle 3 kuu rase, kuna ravim võib selles staadiumis kasutatuna teie last tõsiselt kahjustada (vt lõik Rasedus).

Pange tähele, et mustanahalistel patsientidel on see ravim vererõhu langetamisel vähem tõhus kui mittemustanahalistel patsientidel.

Kui te ei ole kindel, kas eelnev kehtib teie kohta, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees mõni järgmistest protseduuridest

Kui teil seisab ees mõni järgmistest protseduuridest, öelge oma arstile, et te võtate Ednyt’i:

-mis tahes operatsioon või anesteetikumide (tuimastite) manustamine (isegi hambaarsti juures).

-ravi, mille käigus eemaldatakse teie verest kolesterooli ja mida nimetatakse LDL-afereesiks.

-desensibiliseeriv ravi mesilase- või herilasemürgi vastu tekkiva allergilise reaktsiooni vähendamiseks.

Kui midagi eelnevalt loetletust kehtib teie kohta, pidage enne protseduuri nõu oma arsti või apteekriga

Vaadake ka lõik „Ärge võtke Ednyt´it“.

Lapsed ja noorukid

Ednyt´i tablette saab kasutada lastel, kes oskavad tablette neelata. Annus tuleb määrata individuaalselt. Ednyt´i ei soovitata kasutada tõsise neeruprobleemiga vastsündinutel ja lastel.

Muud ravimid ja EDNYT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid kaasa arvatud taimseid ravimeid. See on seetõttu, et Ednyt võib mõjutada osade ravimite toimet ja osad ravimid võivad mõjutada Ednyt´i toimet.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke EDNYT´i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Eriti oluline on öelda oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-Teised vererõhku alandavad ravimid, nagu beetablokaatorid, vett väljaviivad tabletid (diureetikumid).

-Kaalium (sh kaaliumi sisaldavad soolaasendajad) ja kaaliumisäästvad diureetikumid (nt amiloriid, triamtereen, spironolaktoon) või muud ravimid, mis võivad suurendada keha kaaliumisisaldust (nt hepariin ja kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool).

-Allopurinooli, kortikosteroidide, immunosupressiivsete ainete, tsütostaatikumide, prokaiinamiidi koosmanustamisel enalapriiliga võib ilmneda leukopeenia (vere valgeliblede vähesus).

-Diabeediravimid (sealhulgas suukaudsed suhkurtõvevastased preparaadid ja insuliin).

-Liitium (teatud tüüpi depressiooni raviks kasutatav ravim).

-Depressiooniravimid, mida nimetatakse tritsüklilisteks antidepressantideks.

-Psüühikahäirete ravimid, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.

-Teatud köha ja külmetuse ravimid ning kaalu langetavad ravimid, mis sisaldavad sümpatomimeetilisi aineid.

-Teatud valu- ja liigesepõletiku vastased ravimid, sealhulgas kullaravi.

-Ravimid, mida kasutatakse kõige sagedamini siirdatud elundite äratõuke ennetamiseks (siroliimus, everoliimus ja teised mTOR-i inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

-Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid (ravimid, mis vähendavad põletikku ja mida võib kasutada valu leevendamiseks).

-Aspiriin (atsetüülsalitsüülhape).

-Verehüüvete lahustamiseks kasutatavad ravimid (trombolüütikumid).

-Alkohol.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne Ednyt´i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

EDNYT koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ednyt´it võib võtta sõltumata söögiaegadest, koos piisava koguse vedelikuga.

Alkohol võib tugevdada Ednyt’i vererõhku langetavat toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda), peate sellest rääkima oma arstile. Tavaliselt arst soovitab teil Ednyt´i võtmine lõpetada enne rasestumist või niipea, kui teate, et olete rasestunud ja soovitab teil võtta Ednyt´i asemel mõnda muud ravimit. Ednyt ei ole raseduse varajases staadiumis soovitatav ja seda ei tohi võtta, kui olete rohkem kui kolm kuud rase, sest see võib põhjustada raskeid kahjustusi teie lapsele, kui seda kasutatakse pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või olete alustamas imetamist. Vastsündinute (eriti enneaegsete laste) rinnaga toitmine (esimese paari nädala jooksul peale sündi) ei ole Ednyt´i võtmise ajal soovitatav.

Vanemate laste puhul, peab arst teid nõustama imetamise ajal Ednyt´i võtmisest tuleneva kasu ja riskide osas võrreldes teiste ravidega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ednyt´i võtmise ajal võib esineda pearinglust või unisust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

EDNYT 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletid sisaldavad vastavalt 100 mg, 95 mg ja 90 mg laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima oma arstiga.

EDNYT tabletid sisaldavad ka naatriumi naatriumhüdroksiidi kujul, mille sisaldus 5 mg, 10 mg ja 20 mg tablettides on vastavalt 1,14 mg, 2,28 mg ja 4,55 mg.

3.Kuidas EDNYT´i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

On väga tähtis, et võtaksite seda ravimit nii kaua, kui arst on määranud. Ärge võtke rohkem tablette, kui on ette nähtud.

Tavaliselt võetakse Ednyt´i ühekordse annusena hommikul, kuid seda võib võtta ka kaheks jagatud annuse kaupa hommikul ja õhtul.

Hüpertensioon

Tavaline algannus on 5...20 mg ööpäevas. Osad patsiendid võivad vajada väiksemat algannust (diureetikumidega samaaegsel manustamisel 2,5...5 mg). Annust võib järk-järgult suurendada tavalise säilitusannuseni - 20 mg ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 40 mg.

Südamepuudulikkus

Sümptomaatilise südamepuudulikkuse või vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooni korral on algannus 2,5 mg üks kord ööpäevas. Ravi tuleb alustada hoolika meditsiinilise järelevalve all, et määrata kindlaks ravimi algtoime vererõhule. Kui ravi algul sümptomaatilist hüpotensiooni ei teki (või pärast selle efektiivset ravimist), tuleb enalapriili annust järk-järgult suurendada kuni tavalise säilitusannuseni 20 mg, mis manustatakse korraga või kaheks annuseks jaotatuna. Maksimaalne annus pikaajaliseks raviks on 40 mg ööpäevas, jaotatuna kaheks annuseks.

Neeruprobleemid

Teie ravimiannust muudetakse vastavalt sellele, kui hästi teie neerud töötavad:

-keskmise raskusega neerutalitluse häired – 5...10 mg ööpäevas,

-rasked neerutalitluse häired – 2,5 mg ööpäevas,

-kui te saate dialüüsravi – 2,5 mg ööpäevas. Päevadel, mil dialüüsi ei tehta, võib teie annust muuta olenevalt sellest, kui madal on teie vererõhk.

Eakad

Teie annuse suuruse määrab arst selle põhjal, kui hästi teie neerud töötavad.

Kasutamine lastel

Kõrge vererõhuga lastel on enalapriili kasutamise kogemus piiratud. Kui laps oskab tablette neelata, määratakse sobiv annus lapse kehakaalu ja vererõhu põhjal.

Tavalised algannused on:

-kehakaal 20...50 kg – 2,5 mg ööpäevas.

-kehakaal üle 50 kg – 5 mg ööpäevas.

Annust muudetakse vastavalt lapse vajadustele:

-maksimaalne annus, mida 20...50 kg kehakaaluga lastel võib kasutada, on 20 mg ööpäevas.

-maksimaalne annus, mida üle 50 kg kehakaaluga lastel võib kasutada, on 40 mg ööpäevas.

Seda ravimit ei soovitata kasutada vastsündinutel (paar esimest nädalat pärast sündi) ja neerutalitluse häiretega lastel.

Kui te võtate EDNYT´i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Ednyt’i rohkem kui ette nähtud, rääkige kohe arstiga või minge haiglasse. Võtke ravimi pakend kaasa. Esineda võivad järgmised nähud, mis on tingitud vererõhu järsust või suurest langusest: peapööritus või pearinglus.

Kui te unustate EDNYT´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate tableti võtmata, jätke see vahele ja võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui te lõpetate EDNYT´i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist enne, kui arst seda ütleb.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate endal järgmisi sümptomeid, lõpetage Ednyt’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole:

-näo, huulte, keele või kõri paistetus, mis võib hingamise või neelamise raskeks muuta.

-käte, jalgade või pahkluude piirkonna paistetus.

-nahapinnast kõrgem punetav nahalööve (nõgestõbi).

Oluline on teada, et mustanahalistel patsientidel on suurem risk seda tüüpi reaktsioonide tekkeks. Kui teil esineb ükskõik milline loetletud kõrvaltoimetest, lõpetage Ednyt’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole.

Kui te alustate selle ravimi võtmist, võib teil tekkida nõrkustunne või pearinglus. Kui see juhtub, tuleb pikali heita. See on põhjustatud teie vererõhu langusest. Ravi jätkamisel need sümptomid nõrgenevad. Kui miski valmistab teile muret, rääkige palun oma arstiga.

Muud kõrvalnähud:

Väga sage (tekivad rohkem kui ühel inimesel kümnest)

-pearinglus, nõrkus- või iiveldustunne.

-ähmane nägemine.

-köha.

Sage (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest)

-madal vererõhk, südame rütmihäired, südame löögisageduse kiirenemine, stenokardia või valu rinnus.

-peavalu, minestus (sünkoop).

-maitsetundlikkuse muutus, hingeldus.

-kõhulahtisus või kõhuvalu, lööve.

-väsimus (kurnatus), depressioon.

-allergilised reaktsioonid näo, huulte, keele või kõri paistetusega, mis võib hingamise või neelamise raskeks muuta.

-vere kaaliumisisalduse ja kreatiniinitaseme tõus (mõlemad tehakse tavaliselt kindlaks vastava analüüsi abil).

Aeg-ajalt (tekivad vähem kui ühel inimesel sajast)

-vererõhu järsk langus.

-kiire või ebakorrapärane südametegevus (südamepekslemine).

-südamelihase infarkt (tõenäoliselt tingitud väga madalast vererõhust teatud riskirühma patsientidel, kuhu kuuluvad ka südame- või ajuverevarustuse häiretega patsiendid).

-aneemia (sealhulgas aplastiline ja hemolüütiline aneemia).

-insult (tõenäoliselt tingitud väga madalast vererõhust teatud riskirühma patsientidel).

-segasus, unetus või unisus, närvilisus.

-torkiv tunne või tuimustunne nahas.

-peapööritus.

-kõrvakohin (tinnitus).

-nohu, kurguvalu või häälekähedus.

-astma.

-toidu aeglane liikumine sooltes, kõhunäärmepõletik.

-oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, isutus.

-maoärritus, suukuivus, haavandid, neerutalitluse häired, neerupuudulikkus.

-suurenenud higistamine.

-sügelev lööve või nõgeslööve.

-juuste väljalangemine.

-lihaskrambid, õhetus, üldine halb enesetunne, kõrge kehatemperatuur (palavik), impotentsus.

-uriini kõrge valgusisaldus (määratakse vastava testiga).

-madal veresuhkru tase või vere naatriumisisaldus, kõrge vere uureasisaldus (määratakse vastavate vereanalüüside abil).

Harv (tekivad vähem kui ühel inimesel tuhandest)

-Raynaud’ fenomen, mille korral teie käed ja jalad võivad vähese verevarustuse tõttu muutuda väga külmaks ja valgeks.

-muutused verenäitajates, nagu näiteks valgete ja punaste vereliblede ning vereliistakute arvu vähenemine ja hemoglobiinitaseme alanemine.

-luuüdi depressioon.

-lümfisõlmede suurenemine kaelas, kaenla all või kubemes.

-autoimmuunhaigused.

-ebatavalised unenäod või unehäired.

-kopsuinfiltraadid.

-ninapõletik.

-kopsupõletik.

-suu põletik ja haavandid suus.

-keele põletik.

-uriinierituse vähenemine.

-multiformne erüteem.

-rasked nahareaktsioonid (multiformne erüteem, Stevens- Johnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit, toksiline epidermaalne nekrolüüs, mille sümptomiteks on liigne nahapunetus, villide esinemine ja naha mahakoorumine kihtidena), pemfigus (väikesed vedelikuga täidetud villid nahal)

-maksaprobleemid, nagu maksatalitluse langus, maksapõletik, ikterus (naha või silmavalgete kollasus), maksaensüümide aktiivsuse või bilirubiinisisalduse suurenemine (määratakse vereproovist).

-rinnanäärmete suurenemine meestel.

Väga harv (tekivad vähem kui ühel inimesel kümnest tuhandest) - soole paistetus (soole angioödeem).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-antidiureetilise hormooni ületootmine, mis põhjustab vedeliku peetust, mille tulemusel tekib nõrkus, väsimus ja/või segasus

-on teatatud haigusnähtude kompleksist, mille hulka võivad kuuluda mõned või kõik järgnevad sümptomid: palavik, veresoonte põletik, lihaste ja liigeste valu ja põletik, vere häired, mis mõjutavad verekomponente ja mida saab määrata vereanalüüsidega, lööve, ülitundlikkus päikesevalguse suhtes ja muud nahanähud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas EDNYT´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida EDNYT sisaldab:

-Toimeaine on enalapriilmaleaat. Üks tablett sisaldab 5 mg, 10 mg või 20 mg enalapriilmaleaati.

-Teised koostisosad on veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumhüdroksiid, povidoon, talk, krospovidoon, mikroskristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat.

Kuidas EDNYT välja näeb ja pakendi sisu:

EDNYT tabletid on ümmargused valged tabletid. Tableti ühel küljel on peaaegu valget värvi graveering ED 5 (5 mg tablettide puhul), ED 10 (10 mg tablettide puhul) või ED 20 (20 mg tablettide puhul) ning tableti vastasküljel on poolitusjoon.

Pakend sisaldab 30 tabletti; ühes blistrilehes on 10 tabletti. Üks karp sisaldab 3 blistrilehte.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ednyt, 5 mg tabletid

Ednyt, 10 mg tabletid

Ednyt, 20 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ednyt, 5 mg tabletid:

Üks tablett sisaldab 5 mg enalapriilmaleaati.

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 100 mg laktoosmonohüdraati.

Ednyt, 10 mg tabletid:

Üks tablett sisaldab 10 mg enalapriilmaleaati.

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 95 mg laktoosmonohüdraati.

Ednyt, 20 mg tabletid:

Üks tablett sisaldab 20 mg enalapriilmaleaati.

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 90 mg laktoosmonohüdraati.

INN. Enalaprilum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tabletid.

Ümmargused, valged tabletid, mille ühel pool on peaaegu valget värvi graveering ED 5 (5 mg tablettide puhul), ED 10 (10 mg tablettide puhul), ED 20 (20 mg tablettide puhul) ning vastaspoolel poolitusjoon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

-Arteriaalne hüpertensioon.

-Südamepuudulikkus.

-Sümptomaatilise südamepuudulikkuse vältimine vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooniga patsientidel (väljutusfraktsioon võrdne või vähem kui 35%).

Vt lõik 5.1.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Toit ei mõjuta tablettide imendumist.

Annus määratakse individuaalselt, lähtudes patsiendi seisundist (vt lõik 4.4) ja vererõhu allumisest ravile.

Lapsed

Enalapriili kliinilises uuringutes kasutamise kogemused hüpertensiooniga lastel on piiratud (vt lõigud 4.4, 5.1 ja 5.2).

Hüpertensioon

Sõltuvalt hüpertensiooni raskusastmest ja patsiendi seisundist (vt allpool) on algannus 5 mg kuni maksimaalselt 20 mg. Enalapriili võetakse üks kord ööpäevas. Kerge hüpertensiooni puhul on soovitatav algannus 5...10 mg ööpäevas. Tugevalt aktiveeritud reniin-angiotensiin-aldosterooni süsteemiga patsientidel (nt renovaskulaarne hüpertensioon, soolade ja/või vedelikupuudus, kardiaalne dekompensatsioon või raske hüpertensioon) võib algannuse manustamine esile kutsuda tugeva vererõhu languse. Sellistel juhtudel on soovitatavaks algannuseks 5 mg või vähem ning ravi tuleb alustada meditsiinilise järelevalve all.

Kui eelnevalt on saadud ravi diureetikumide suurte annustega, võib ravi alustamine enalapriiliga põhjustada vedeliku puudust ja suurendada hüpotensiooni riski. Selliste patsientide puhul soovitatakse ravi alustada 5 mg või väiksema annusega. Võimaluse korral on soovitatav diureetilise ravi ärajätmine 2...3 päeva enne Ednyt´i manustama hakkamist. Jälgida neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust.

Tavaline säilitusannus on 20 mg ööpäevas. Maksimaalne annus on 40 mg ööpäevas.

Südamepuudulikkuse ja vasaku vatsakese asümptomaatiline düsfunktsioon

Sümptomaatilise südamepuudulikkuse ravis kasutatakse enalapriii täiendava ravimina lisaks diureetikumidele ja vajaduse korral südameglükosiididele või beeta-blokaatoritele. Sümptomaatilise südamepuudulikkuse või vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooni korral on algannus 2,5 mg ja sedatuleb manustada hoolika meditsiinilise järelevalve all, et määrata kindlaks ravimi algtoime vererõhule. Kui pärast enalapriiliga ravi alustamist südamepuudulikkuse raviks sümptomaatilist hüpotensiooni ei teki või kui ravi on olnud efektiivne, tuleb enalapriili annust järk-järgult suurendada kuni tavalise säilitusannuseni 20 mg, mis manustatakse korraga või kaheks annuseks jaotatuna, olenevalt ravimi taluvusest patsiendi poolt. Annuse tiitrimine soovitatakse läbi viia 2...4 nädala jooksul. Maksimaalne annus on 40 mg ööpäevas, mis manustatakse kaheks annuseks jaotatuna.

Tabel 1. Soovitatav Ednyt´i annuse tiitrimine südamepuudulikkuse/vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooniga patsientidel

Nädal

Annus (mg päevas)

 

 

1. nädal

Päevad 1 kuni 3: ühekordse annusena 2,5 mg päevas*

 

Päevad 4 kuni 7: 5 mg päevas kaheks annuseks jaotatuna

 

 

2. nädal

10 mg päevas ühekordse annusena või kaheks annuseks

 

jaotatuna

3. ja 4. nädal

20 mg päevas ühekordse annusena või kaheks annuseks

 

jaotatuna

* Neerufunktsiooni langusega või diureetikume võtvate patsientide puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid (vt lõik 4.4).

Enne ja pärast ravi alustamist enalapriiliga tuleb jälgida vererõhku ja neerufunktsiooni (vt lõik 4.4), kuna on kirjeldatud hüpotensiooni ja (harvem) kaasuva neerupuudulikkuse teket. Diureetikume saavatel patsientidel tuleb võimaluse korral nende annust vähendada enne Ednyt´iga ravi alustamist. Hüpotensiooni ilmnemine pärast Ednyt´i esimese annuse manustamist ei tähenda, et hüpotensioon kordub Ednyt´i pideva kasutamise käigus ega takista edasist ravi. Samuti tuleb jälgida seerumi kaaliumisisaldust ja neerufunktsiooni.

Neerupuudulikkus

Enalapriili manustamise intervalle tuleb tavaliselt pikendada ja/või annust vähendada.

Tabel 2: Annustamine neerupuudulikkuse korral.

Kreatiniini kliirens (CrCL)

Algannus mg päevas

ml/min

 

 

 

30...80 ml/min

5...10 mg

 

 

10...30 ml/min

2,5 mg

 

 

≤ 10 ml/min

2,5 mg dialüüsipäevadel*

 

 

* Vt lõik 4.4. Enalaprilaat on dialüüsitav. Dialüüsivabadel päevadel tuleb annust korrigeerida sõltuvalt vererõhu vastusest.

Eakad

Annuste määramisel tuleb eakate patsientide puhul lähtuda neerufunktsioonist (vt lõik 4.4).

Lapsed

Tablette neelata oskavatele patsientidele määratakse annus individuaalselt, arvestades patsiendi seisundit ja vererõhu allumist ravile. Soovitatavaks algannuseks 20...50 kg kehakaaluga patsientidele on 2,5 mg ja ≥ 50 kg kehakaaluga patsientidele 5 mg. Ednyt´it manustatakse üks kord päevas. Annust tuleb kohandada vastavalt patsiendi vajadustele, mis on 20...50 kg kehakaaluga patsientidele maksimaalselt 20 mg ööpäevas ja ≥ 50 kg kehakaaluga patsientidele 40 mg ööpäevas (vt lõik 4.4).

Vastavate andmete puudumise tõttu ei soovitata Ednyt´it vastsündinutele ja lastele, kelle glomerulaarfiltratsioon on < 30 ml/min/1,73 m2.

Manustamisviis

Suukaudne.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või mõne teise AKE inhibiitori suhtes.

-Varasema AKE inhibiitorite kasutamisega seoses tekkinud angioödeem.

-Pärilik või idiopaatiline angioödeem.

-Raseduse teine ja kolmas trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

-Ednyt´i samaaegne kasutamine aliskireeni sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud suhkurtõve või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m) patsientidele (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sümptomaatiline hüpotensioon

Tüsistumata hüpertensiooniga haigetel esineb sümptomaatilist hüpotensiooni harva. Hüpertensiooniga haigetel, kes saavad raviks EDNYT´i, tekib sümptomaatiline hüpotensioon suurema tõenäosusega organismi vedelikumahu vähenemise foonil, nt diureetilise ravi toimel, soolapiirangutega dieedi, dialüüsravi, kõhulahtisuse või oksendamise korral (vt lõigud 4.5 ja 4.8). Sümptomaatilist hüpotensiooni on täheldatud südamepuudulikkusega haigetel, kaasneva neerupuudulikkusega või ilma. Sagedamini võib seda esineda südamepuudulikkuse raskemate vormidega haigetel, kelle ravis kasutatakse suurtes annustes lingudiureetikume, kellel esinevad hüponatreemia või neerufunktsiooni häired. Neil patsientidel tuleb ravi alustada arstliku järelevalve all ning nad tuleb alati jälgimisele jätta ka EDNYT´i ja/või diureetikumi annuse korrigeerimise ajaks. Samuti tuleb jälgida südame

isheemiatõve ja ajuveresoonkonna haigustega patsiente, kellel võib tugev vererõhu langus lõppeda müokardiinfarkti või ajuinsuldiga.

Hüpotensiooni tekkimisel tuleb haige panna lamama ja vajadusel manustada veeni füsioloogilist lahust. Mööduv hüpotensioon ei ole vastunäidustuseks ravimi edasisele kasutamisele, millega ei kaasne tavaliselt probleeme, kui eelnevalt on vererõhku tõstetud veremahu suurendamise teel.

Mõnel südamepuudulikkusega patsiendil, kellel on normaalne või madal vererõhk, võib EDNYT´i toimel vererõhk veelgi langeda. Selline vastus ravimile on prognoositav ja ei ole tavaliselt ravi lõpetamise näidustuseks. Hüpotensiooni sümptomite ilmnemisel võib vajalikuks osutuda annuse vähendamine ja/või diureetikumi ja/või EDNYT´i manustamise lõpetamine.

Aordi- või mitraalklapi stenoos/hüpertroofiline kardiomüopaatia

Sarnaselt teiste vasodilataatoritega tuleb vasaku vatsakese väljavoolutakistusega patsientidele AKE inhibiitoreid manustada ettevaatlikult ning vältida nende kasutamist kardiogeense šoki ja hemodünaamiliselt olulise obstruktsiooni puhul.

Neerufunktsiooni kahjustus

Neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 80 ml/min) patsientidel tuleks enalapriili algannust kohandada vastavalt patsiendi kreatiniini kliirensile (vt lõik 4.2) ja edaspidi arvestada patsiendi puhul saavutatud ravivastust. Regulaarne kaaliumi- ja kreatiniinisisalduse jälgimine kuulub nende patsientide puhul tavapärase ravipraktika juurde.

Enalapriiliga seoses on kirjeldatud neerupuudulikkuse teket ja seda enamasti patsientidel, kellel esineb raske südamepuudulikkus või olemasolev neeruhaigus (sh neeruarteri stenoos). Haiguse viivitamatul äratundmisel ja ravimisel on enalapriiliga seoses tekkinud neerupuudulikkus üldiselt pöörduv.

Mõnel hüpertensiooniga patsiendil, kellel ei ole varem väljendunud neeruhaigust esinenud, on enalapriili ja diureetikumide koosmanustamisel tekkinud vere uurea ja seerumi kreatiniinisisalduse suurenemine. Vajalikuks võib osutuda enalapriili annuste vähendamine ja/või diureetikumi manustamise lõpetamine. Selline situatsioon võiks viidata võimalikule neeruarteri stenoosi olemasolule (vt lõik 4.4 „Renovaskulaarne hüpertensioon“).

Renovaskulaarne hüpertensioon

Kahepoolse neeruarteri stenoosiga või ühe funktsioneeriva neeru arteri stenoosiga patsientide ravimisel AKE inhibiitoritega on suurenenud hüpotensiooni ja neerupuudulikkuse tekkerisk. Neerufunktsiooni langusega võivad kaasneda vaid väikesed seerumi kreatiniinisisalduse muutused. Nende patsientide puhul tuleb ravi alustada hoolika meditsiinilise järelvalve all, kasutades väikeseid annuseid, suurendades annust ettevaatlikult ja jälgides samaaegselt neerufunktsiooni.

Neerusiirdamine

Hiljuti siirdatud neeruga patsientide puhul EDNYT´i kasutamise kogemused puuduvad. Seetõttu ei ole ravi EDNYT´iga soovitatav.

Maksapuudulikkus

Harvadel juhtudel on AKE inhibiitoreid seostatud sündroomiga, mis algab kolestaatilise ikterusega ja progresseerub fulminantseks maksanekroosiks ja (mõnikord) lõpeb surmaga. Selle sündroomi tekkemehhanism ei ole teada. Kui AKE inhibiitoreid manustavatel patsientidel tekib ikterus või märkimisväärne maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, tuleb AKE inhibiitorite manustamine lõpetada ja teostada vastavat järelkontrolli.

Neutropeenia/agranulotsütoos

AKE inhibiitoreid manustavatel patsientidel on kirjeldatud neutropeenia/agranulotsütoosi, trombotsütopeenia ja aneemia teket. Normaalse neerufunktsiooni ja teiste komplitseerivate faktoriteta patsientidel tekib neutropeenia harva. Enalapriili tuleb äärmise ettevaatusega kasutada patsientidel,

kellel esineb kollageenhaigus, kes saavad immuunsupressiivset ravi, kes manustavad allopurinooli või prokaiinamiidi või kellel esineb üheaegselt mitu komplitseerivat faktorit. Eelnev kehtib eelkõige neerufunktsiooni häirete esinemise korral. Osadel neist patsientidest tekkisid tõsised infektsioonid, mis üksikutel juhtudel ei allunud intensiivsele antibakteriaalsele ravile. Kui neid patsiente ravitakse enalapriiliga, on soovitatav regulaarselt kontrollida leukotsüütide arvu. Samuti tuleb patsiente juhendada, et nad teavitaksid arsti kõikidest tekkinud infektsiooninähtudest.

Ülitundlikkus/angioneurootiline turse

AKE inhibiitorite, sh Ednyt´i kasutamisel on teatatud näo, jäsemete, huulte, keele, neelu ja/või kõri angioneurootilist tursest. Turse võib tekkida kogu ravi vältel. Sellistel juhtudel tuleb Ednyt´i manustamine otsekohe lõpetada ja tagada haige pidev järelevalve kuni sümptomite täieliku kadumiseni. Isegi kui turse haarab ainult keele, ilma respiratoorse distressita, võib haige vajada pikemaajalist jälgimist, sest ravi antihistamiinikumide ja kortikosteroididega ei pruugi olla piisav. Angioödeemiga seotud kõri- või keeletursest tingitud surmajuhtumeid on kirjeldatud väga harva. Patsientidel, kellel on tursest haaratud keel, häälepaelad või kõri, võib tõenäoliselt tekkida ka hingamisteede obstruktsioon, eriti kui anamneesis on hingamisteede operatsioon. Kui keel, häälepaelad või kõri on tursest haaratud ja tekib hingamisteede obstruktsiooni oht, tuleb haigele kohe manustada naha alla adrenaliini 1:1000 lahust (0,3 ml...0,5 ml) ja/või hoida hingamisteed vabad.

Mustanahalistel patsientidel, kes saavad ravi AKE inhibiitoritega, on kirjeldatud suuremat angioödeemi esinemissagedust kui mitte-mustanahalistel patsientidel.

Kui haigel on varem esinenud AKE inhibiitorraviga mitteseotud angioödeemi, siis AKE inhibiitorite manustamisel võib oht angioödeemi tekkeks olla suurenenud (vt ka lõik 4.3).

Imetajate rapamütsiini märklaua (mTOR) inhibiitorite (nt siroliimus, everoliimus, temsiroliimus) samaaegne kasutamine

Samaaegset ravi mTOR-i inhibiitoritega (nt siroliimus, everoliimus, temsiroliimus) saavatel patsientidel võib suureneda angioödeemi (nt hingamisteede või keele turse koos hingamise halvenemisega või ilma) tekkimise risk (vt lõik 4.5).

Anafülaktilised reaktsioonid mesilasmürgi vastu desensibiliseerimise ajal

Harva on eluohtlikke anafülaktilisi reaktsioone esinenud patsientidel, kes said mesilasmürgi vastu desensibiliseerimise ajal AKE inhibiitoreid. Neid reaktsioone välditi AKE inhibiitorite manustamise ajutise katkestamisega enne desensibiliseerimist.

Anafülaktilised reaktsioonid LDL-afereesi ajal

Harva on eluohtlikke anafülaktilisi reaktsioone esinenud patsientidel, kes said AKE inhibiitoreid dekstraansulfaadiga läbiviidud LDL (madala tihedusega lipoproteiinide)-afereesi ajal. Neid reaktsioone välditi AKE inhibiitorite manustamise ajutise katkestamisega enne iga afereesi.

Hemodialüüsi patsiendid

Hemodialüüsi saavatel patsientidel, kellel kasutati kõrgvoo-dialüüsimembraane (nt AN 69) ja samal ajal ka AKE inhibiitoreid, on kirjeldatud anafülaktiliste reaktsioonide teket. Nende patsientide puhul tuleb kasutada teist tüüpi dialüüsimembraani või muusse klassi kuuluvat antihüpertensiivset ravimit.

Hüpoglükeemia

Suukaudseid diabeediravimeid või insuliinravi saavaid patsiente, kellel alustatakse AKE inhibiitorravi, tuleb hoolikalt jälgida hüpoglükeemia tekke suhtes, eriti ravimite kooskasutamise esimestel kuudel (vt lõik 4.5).

Köha

Mõnikord tekib AKE inhibiitorite kasutamise ajal köha. Tüüpiline köha on kuiv, püsiv ja kaob pärast ravi lõppu. AKE inhibiitoritest tingitud köha tuleks arvestada köha diferentsiaaldiagnoosimisel.

Kirurgia/anesteesia

Suurte operatsioonide või anesteesia ajal, kus kasutatakse hüpotensiooni esilekutsuvaid aineid, blokeerib enalapriil angiotensiin II tekke reniini kompensatoorse vabanemise järgselt. Kui hüpotensiooni tekke põhjuseks on eeltoodud mehhanism, saab seda korrigeerida veremahu suurendamisega.

Hüperkaleemia

AKE inhibiitorite, sealhulgas enalapriiliga ravitud patsientidel on täheldatud kaaliumisisalduse suurenemist seerumis. Hüperkaleemia riskifaktorid on neerupuudulikkus, neerufunktsiooni halvenemine, vanus (> 70 eluaasta), diabeet, kaasuvad seisundid, eriti dehüdratsioon, äge kardiaalne dekompensatsioon, metaboolne atsidoos ja kaaliumisäästvate diureetikumide (nt spironolaktoon, eplerenoon, triamtereen või amiloriid), kaaliumipreparaatide ja kaaliumi sisaldavate soolaasendajate samaaegne kasutamine või selliste ravimite manustamine, mis võivad suurendada kaaliumi sisaldust seerumis (nt hepariin, kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool).

Kaaliumipreparaatide, kaaliumisäästvate diureetikumide või kaaliumi sisaldavate soolaasendajate kasutamine eriti neerufunktsiooni häiretega patsientidel võib viia seerumi kaaliumisisalduse olulise suurenemiseni. Hüperkaleemia võib põhjustada tõsiseid, mõnikord surmaga lõppevaid südame rütmihäireid. Kui enalapriili või mõne eelpool nimetatud ravimi või preparaadi samaaegne manustamine on vajalik, tuleb neid kasutada ettevaatusega ning regulaarselt monitoorida kaaliumi sisaldust vereseerumis (vt lõik 4.5).

Liitium

Liitiumi ja enalapriili samaaegne manustamine ei ole üldiselt soovitatav (vt lõik 4.5).

Reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad

On tõendeid, et AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegne kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a ägeda neerupuudulikkuse) riski. Seetõttu ei soovitata RAAS-i kahekordset blokaadi AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeni samaaegse kasutamisega (vt lõigud 4.5 ja 5.1). Kui kahekordset blokeerivat ravi peetakse vältimatult vajalikuks, tuleb seda teha ainult spetsialisti järelvalve all, jälgides hoolikalt neerutalitlust, elektrolüüte ja vererõhku.

AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi kasutada samaaegselt diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

Laktoos

Ednyt sisaldab laktoosi, mistõttu seda ravimit ei tohi võtta patsiendid, kellel on harvaesinev galaktoositalumatus, Lapp’i laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire.

Naatrium

Ednyt tabletid sisaldavad ka naatriumi naatriumhüdroksiidi kujul ning selle sisaldus 5 mg, 10 mg ja 20 mg tablettides on vastavalt 1,14 mg, 2,28 mg ja 4,55 mg.

Lapsed

Üle 6-aastastel hüpertensiooniga patsientidel on andmed ravimi efektiivsuse ja ohutuse kohta piiratud, kuid teiste näidustuste osas puuduvad need täielikult. Farmakokineetika andmed üle 2 kuu vanuste laste kohta on piiratud (vt ka lõigud 4.2, 5.1 ja 5.2). Ednyt´i kasutamise näidustuseks lastel on ainult hüpertensioon.

Vastavate andmete puudumise tõttu ei soovitata Ednyt´i kasutada vastsündinutel ning lastel, kellel glomerulaarfiltratsioon on < 30 ml/min/1,73 m2 (vt lõik 4.2).

Rasedus

AKE-inhibiitoritega ei tohi raseduse ajal alustada. Välja arvatud juhul, kui ravi AKE inhibiitoritega peetakse hädavajalikuks, tuleb rasedust planeerivad patsiendid üle viia alternatiivsele hüpertensioonivastasele ravile, millel on raseduse ajal kasutamise jaoks kindlaks määratud

ohutusprofiil. Raseduse tuvastamisel tuleb ravi AKE-inhibiitoritega kohe lõpetada ja alustada sobiliku alternatiivse raviga (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Rassilised erinevused

Sarnaselt teiste angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega langetab ka enalapriil mustanahalistel vererõhku vähem efektiivselt võrreldes mitte-mustanahalistega. See on tõenäoliselt seotud madala reniini taseme suurema levimusega mustanahaliste hüpertensiivsete patsientide seas.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad

Kliiniliste uuringute andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteemi (RAAS) kahekordne blokaad kombinatsioonravil AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptori antagonistide või aliskireeniga on seotud kõrvalnähtude, nt hüpotensiooni, hüperkaleemia ja neerutalitluse languse (k.a ägeda neerupuudulikkuse) sagenemisega, võrreldes monoteraapiaga (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

Kaaliumi säästvad diureetikumid või kaaliumipreparaadid

AKE inhibiitorid vähendavad diureetikumist tingitud kaaliumikadu. Kaaliumi säästvate diureetikumide (nt spironolaktooni, eplerenooni, triamtereeni või amiloriidi), kaaliumipreparaatide või kaaliumi sisaldavate soolaasendajate kasutamine võib viia olulise kaaliumitaseme tõusuni veres. Kui hüpokaleemia esinemisega seoses on nende ravimite samaaegne kasutamine näidustatud, tuleks seda teha ettevaatusega ja sageli kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik 4.4).

Diureetikumid (tiasiidid või lingudiureetikumid)

Kui eelnevalt on saadud ravi diureetikumide suurte annustega, võib ravi alustamine enalapriiliga põhjustada vedelikupuudust ja suurendada hüpotensiooni riski (vt lõik 4.4). Hüpotensiivset toimet saab vähendada diureetikumide ärajätmisega, vedeliku või soolade manustamise suurendamisega või alustades ravi enalapriili väikeste annustega.

Teised antihüpertensiivsed ravimid

Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada enalapriili hüpotensiivset toimet. Nitroglütseriini ja teiste nitraatide või teiste vasodilataatorite samaaegsel kasutamisel võib vererõhk veelgi langeda.

Liitium

AKE inhibiitorite ja liitiumi samaaegsel kasutamisel on kirjeldatud pöörduvat liitiumisisalduse suurenemist seerumis ja toksiliste toimete sagenemist. Tiasiid-diureetikumide samaaegne kasutamine võib liitiumisisaldust veelgi tõsta ja suurendada riski liitiumi toksiliste nähtude tekkeks. Enalapriili manustamine koos liitiumiga ei ole soovitatav. Kui see kombinatsioon osutub siiski vajalikuks, tuleb hoolikalt jälgida liitiumisisaldust seerumis (vt lõik 4.4).

Tritsüklilised antidepressandid/antipsühhootikumid/anesteetikumid/narkootilised ained Teatud anesteetiliste ravimite, tritsükliliste antidepressantide ja antipsühhootikumide kasutamisel koos AKE inhibiitoritega võib vererõhku langetav toime tugevneda (vt lõik 4.4).

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), sealhulgas selektiivsed tsüklooksügeneesi inhibiitorid (COX-2 inhibiitorid)

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA), sealhulgas selektiivsete tsüklooksügeneesi inhibiitorite (COX-2 inhibiitorid) kasutamine võib vähendada diureetikumide ja teiste antihüpertensiivsete ravimite antihüpertensiivset toimet. Seetõttu võib angiotensiin-II retseptorite antagonistide või AKE-inhibiitorite toime MSPVA-de (sh COX-2 inhibiitorite) manustamise tõttu väheneda. MSPVA-de (sh COX-2 inhibiitorite) ja angiotensiin-II retseptorite antagonistide või AKE- inhibiitorite koosmanustamine avaldab aditiivset seerumi kaaliumisisaldust suurendavat toimet ning võib põhjustada neerufunktsiooni häireid. Need toimed on tavaliselt pöörduva iseloomuga. Harvadel juhtudel võib tekkida äge neerupuudulikkus, seda eelkõige neerufunktsiooni häirega patsientidel (eriti

EDNYT_1087499_SPC_10874998x1

eakatel või dehüdreeritud patsientidel, sh diureetikume saavatel patsientidel). Seetõttu tuleks seda kombinatsiooni kasutada ettevaatusega neerufunktsioonikahjustusega patsientidel. Patsiendid peaksid olema piisavalt hüdreeritud, samuti tuleks kaaluda neerufunktsiooni jälgimist pärast kombinatsioonravi alustamist ning regulaarselt ravi ajal.

Kullapreparaadid:

Harva on teatatud nitritoidreaktsioonidest (sümptomiteks on näo punetus, iiveldus, oksendamine ja hüpotensioon) patsientidel, kes saavad ravi kullapreparaadi (naatriumaurotiomalaat) süstelahusega ja samaaegselt AKE inhibiitor-ravi sh enalapriili.

mTOR-i inhibiitorid (nt siroliimus, everoliimus, temsiroliimus)

Samaaegselt mTOR-i inhibiitoreid võtvatel patsientidel võib suureneda angioödeemi tekkimise risk (vt lõik 4.4).

Sümpatomimeetikumid

Sümpatomimeetikumid võivad vähendada AKE inhibiitorite antihüpertensiivset toimet.

Diabeediravimid

Epidemioloogiliste uuringute põhjal võib AKE inhibiitorite ja diabeedivastaste ravimite (insuliin, suukaudsed hüpoglükeemilised ravimid) samaaegne manustamine põhjustada veresuhkrusisaldust alandava toime tugevnemist ja suurendada ohtu hüpoglükeemia tekkeks. Tõenäosus sellise koostoime tekkeks oli suurem kombineeritud ravi esimestel nädalatel ja neerukahjustusega patsientidel (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Alkohol

Alkohol tugevdab AKE inhibiitorite hüpotensiivset toimet.

Kotrimoksasool (trimetoprim/sulfametoksasool)

Samaaegselt kotrimoksasooli (trimetoprim/sulfametoksasool) kasutavatel patsientidel võib suureneda hüperkaleemia tekkimise risk (vt lõik 4.4).

Atsetüülsalitsüülhape, trombolüütilised ravimid ja beeta-blokaatorid

Enalapriili manustamine koos atsetüülsalitsüülhappe (kardioloogilistes annustes), trombolüütiliste ravimite ja beeta-blokaatoritega on ohutu.

Naatriumkloriid

Naatriumkloriid mõjutab Ednyt´i vererõhku alandavat ja südamepuudulikkuse nähte kompenseerivat toimet.

Lapsed

Koostoimete uuringud on teostatud vaid täiskasvanutel.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

AKE-inhibiitorid

AKE-inhibiitoreid ei soovitata kasutada raseduse esimesel trimestril (vt lõik 4.4).

AKE-inhibiitorite kasutamine on vastunäidustatud raseduse teisel ja kolmandal trimestril (vt lõik 4.3 ja 4.4).

Epidemioloogilised tõendid teratogeensuse riski kohta pärast kokkupuudet AKE inhibiitoritega raseduse esimesel trimestril ei ole olnud veenvad, siiski ei saa välistada väikest riski suurenemist. Välja arvatud juhul, kui ravi AKE inhibiitoritega ei ole hädavajalik, tuleb rasedust planeerivad

patsiendid üle viia alternatiivsele hüpertensioonivastasele ravile, millel on raseduse ajal kasutamise jaoks kindlaks määratud ohutusprofiil.

Raseduse diagnoosimisel tuleb ravi AKE inhibiitoriga kohe lõpetada ja vajaduse korral alustada alternatiivse raviga.

Teadaolevalt põhjustab ravi AKE inhibiitoritega raseduse teisel ja kolmandal trimestril loote toksilisust (neerutalitluse häired, oligohüdramnion, pidurdab kolju luustumist) ja neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia) (vt lõik 5.3). Tekkida võib oligohüdramnion emal, mistõttu eeldatavalt väheneb loote neerufunktsioon ja mille tagajärjel võivad tekkida jäsemete kärbumine, näo ja kolju deformatsioonid ja hüpoplastiliste kopsude areng.

Kui raseduse teisel trimestril on kasutatud AKE-inhibiitoreid, on soovitatav loote neerutalitluse ja kolju ultraheliuuring.

Lapsi, kelle emad on raseduse ajal AKE inhibiitoreid võtnud, tuleb hoolikalt jälgida hüpotensiooni suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine

Piiratud farmakokineetilised andmed näitavad, et kontsentratsioon rinnapiimas on madal (vt lõik 5.2). Kuigi need kontsentratsioonid näivad olevat kliiniliselt ebaolulised, ei ole Ednyt´i manustamine imetavale emale soovitatav, kui tegu on enneaegsete lastega ning esimestel sünnitusjärgsetel nädalatel, sest on olemas hüpoteetiline võimalus, et preparaat mõjutab südame-veresoonkonda või neere ja seepärast et puudub piisav kliiniline kogemus. Vanema imiku puhul võib Ednyt´i manustamist imetavale emale kaaluda, kui see ravi on emale vajalik ja last jälgitakse võimalike kõrvaltoimete suhtes.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Autojuhtimise ja masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võib aeg-ajalt tekkida pearinglus või väsimus.

4.8Kõrvaltoimed

Kliiniliste uuringute ja turustamisjärgsete kogemuste käigus on enalapriili kasutamisel kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid.

Esinemissagedused on määratletud kui: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel 3. Ednyt´i kõrvaltoimed

Organsüsteem

Sagedus

Kõrvaltoime

Vere ja

Aeg- ajalt

Aneemia (sh aplastiline ja hemolüütiline)

lümfisüsteemi häired

Harv

Neutropeenia, hemoglobiinisisalduse vähenemine,

 

 

hematokriti langus, trombotsütopeenia, agranulotsütoos,

 

 

luuüdi depressioon, pantsütopeenia, lümfadenopaatia, auto-

 

 

immuunhaigused

Endokriinsüsteemi

Teadmata

Ebapiisav antidiureetilise hormooni sündroom (SIADH)

häired

 

 

Ainevahetus- ja

Aeg- ajalt

Hüpoglükeemia (vt lõik 4.4)

toitumishäired

 

 

Psühhiaatrilised

Sage

Depressioon

häired

Aeg- ajalt

Segasus, unetus, närvilisus

 

Harv

Ebatavalised unenäod, unehäired

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Pearinglus

 

Sage

Peavalu, sünkoop, maitsetundlikkuse muutus

 

Aeg- ajalt

Somnolentsus, paresteesia, vertiigo

Silma kahjustused

Väga sage

Ähmane nägemine

Kõrva ja labürindi

Aeg- ajalt

Tinnitus

kahjustused

 

 

Südame häired

Sage

Valu rindkeres, rütmihäired, stenokardia, tahhükardia

 

Aeg- ajalt

Südamepekslemine müokardiinfarkt või insult* (kõrge

 

 

riskiga haigetel on võimalik sekundaarne teke süveneva

 

 

hüpotensiooni tõttu (vt lõik 4.4))

Vaskulaarsed häired

Sage

Hüpotensioon (sh ortostaa-tiline hüpotensioon)

 

Aeg- ajalt

Nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon

 

Harv

Raynaud' fenomen

Respiratoorsed,

Väga sage

Köha

rindkere ja

Sage

Düspnoe

mediastiiniumi

Aeg- ajalt

Rinorröa, kurguvalu ja häälekähedus, bronhospasm/astma

häired

Harv

Kopsu-infiltraadid, riniit, allergiline alveoliit/

 

 

eosinofiilne pneumoonia

Seedetrakti häired

Väga sage

Iiveldus

 

Sage

Kõhulahtisus, kõhuvalu

 

Aeg- ajalt

Soolesulgus, pankreatiit, oksendamine, düspepsia,

 

 

kõhukinnisus, isutus, maoärritus, suukuivus, peptiline

 

 

haavand

 

Harv

Stomatiit/

 

 

aftoossed haavandid, glossiit

 

Väga harv

Soole angioödeem

Maksa- ja sapiteede

Harv

Maksa-puudulikkus, hepatiit – hepato-tsellulaarne või

häired

 

kolestaatiline, hepatiit (sh nekroos), kolestaas (sh ikterus)

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Lööve, ülitundlikkus/angioneurootiline ödeem: teatatud on

kahjustused

 

näo, jäsemete, huulte, keele, neelu ja/või kõri

 

 

angioneurootilisest ödeemist (vt lõik 4.4).

 

Aeg- ajalt

Higistamine, sügelus, nõgestõbi, alopeetsia

 

Harv

Multiformne erüteem, Stevens-Johnsoni sündroom,

 

 

eksfoliatiiv-ne dermatiit, toksiline epidermaal-nekrolüüs,

 

 

pemfigus, erütroderma

 

Teadmata

On kirjeldatud haigusnähtude kompleksi, mille hulka võivad

 

 

kuuluda: palavik, serosiit, vaskuliit, lihasvalu/-põletik,

 

 

liigesvalu/-põletik, positiivne antinukleaarsete antikehade

 

 

(ANA) tiiter, settereaktsiooni kiirenemine, eosinofiilia ja

 

 

leukotsütoos. Võib esineda ka löövet, valgustundlikkust või

 

 

teisi nahanähte.

Lihas-skeleti ja

Aeg- ajalt

Lihaskrambid

sidekoe kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede

Aeg- ajalt

Neerufunktsiooni

häired

 

häire, neerupuudulikkus, proteinuuria

 

Harv

Oliguuria

Reproduktiivse

Aeg- ajalt

Impotentsus

süsteemi ja

Harv

Günekomastia

rinnanäärme häired

 

 

Üldised häired ja

Väga sage

Asteenia

manusta-miskoha

Sage

Väsimus

reakt-sioonid

Aeg- ajalt

Halb enesetunne, palavik

Uuringud

Sage

Hüperkaleemia, kreatiniinisisalduse suurenemine seerumis

 

Aeg- ajalt

Vere uureasisalduse suurenemine, hüponatreemia

 

Harv

Maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, seerumi

 

 

bilirubiinisisalduse suurenemine

*Juhtude esinemissagedus oli võrreldav platseebo- ja aktiivse ravirühmade vahel kliinilises uuringus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise kohta inimestel on vähe andmeid. Olulisemad seni kirjeldatud üleannustamise nähud on umbes 6 tundi pärast ravimi manustamist ilmnev hüpotensioon koos reniin-angiotensiini süsteemi blokeerimisega ja stuupor. AKE inhibiitorite üleannustamisega seotud nähtudena võivad muuhulgas tekkida tsirkulatoorne šokk, elektrolüütide tasakaaluhäired, neerupuudulikkus, hüperventilatsioon, tahhükardia, südamepekslemine, bradükardia, pearinglus, ärevus ja köha. Pärast 300 mg ja 440 mg enalapriili sissevõtmist suureneb enalaprilaadi sisaldus seerumis vastavalt 100- ja 200-kordseks, võrreldes tavaliste terapeutiliste annuste manustamisega.

Üleannustamise raviks tuleb manustada veeni füsioloogilist lahust. Hüpotensiooni tekkimisel tuleb patsient panna šokiasendisse. Võimaluse korral manustada veenisiseselt angiotensiin II ja/või katehhoolamiine. Kui ravimit võeti hiljuti, on enalapriilmaleaadi elimineerimiseks sobivad meetmed nt oksendamine, maoloputus, absorbentide ja naatriumsulfaadi manustamine. Enalaprilaat on üldisest vereringest eemaldatav hemodialüüsi teel (vt lõik 4.4). Ravile allumatu bradükardia puhul tuleb kasutada südamestimulaatorit. Pidevalt tuleb jälgida elulisi näitajaid, seerumi elektrolüütide tasakaalu ja kreatiniinisisaldust.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, ATC-kood: C09AA02

Ednyt (enalapriilmaleaat) on enalapriili maleaatsool, kahe aminohappe – L-alaniini ja L-proliini derivaat. Angiotensiini konverteeriv ensüüm (AKE) on peptidüüldipeptidaas, mis katalüüsib angiotensiin I konversiooni vererõhku tõstva toimega aineks angiotensiin II-ks. Pärast imendumist hüdrolüüsitakse enalapriil enalaprilaadiks, mis on AKE inhibiitor. AKE inhibeerimise tagajärjel väheneb angiotensiin II sisaldus plasmas, mis viib plasma reniini aktiivsuse suurenemiseni (reniini vabanemise negatiivse tagasiside blokeerimise tõttu) ja aldosterooni sekretsiooni vähenemiseni.

AKE on identne kininaas II-ga. Seega võib Ednyt blokeerida ka bradükiniini, tugevatoimelise vasodilataatorpeptiidi degradatsiooni. Kuid selle roll Ednyt´i terapeutilise toime juures vajab selgitamist.

Toimemehhanism

Samal ajal kui enalapriili vererõhku langetava toime mehhanism arvatakse peamiselt seisnevat reniin- angiotensiin-aldosterooni süsteemi pärssimises, avaldab enalapriil antihüpertensiivset toimet isegi seerumi madala reniinisisaldusega patsientidel.

Farmakodünaamilised toimed

Enalapriili manustamise tagajärjel langeb vererõhk (nii lamavas kui seisvas asendis) ilma südame löögisageduse olulise suurenemiseta.

Sümptomaatilist posturaalset hüpotensiooni esineb harva. Mõnedel patsientidel võtab optimaalsete vererõhuväärtuste saavutamine aega mitu nädalat. Enalapriili manustamise järsku katkestamist ei ole seostatud vererõhu kiire tõusuga.

AKE efektiivne inhibeerimine saabub tavaliselt 2...4 tundi pärast enalapriili annuse suukaudset manustamist. Vererõhku langetav toime ilmneb tavaliselt ühe tunni möödudes, toime on maksimaalne 4...6 tundi pärast manustamist. Toime kestus sõltub annusest. Soovitatavate annuste kasutamisel kestab antihüpertensiivne ja hemodünaamiline toime vähemalt 24 tundi.

Essentsiaalse hüpertensiooniga patsientidel läbiviidud hemodünaamika uuringutes kaasnes vererõhu langusega veresoonte perifeerse vastupanu vähenemine koos südame väljutusmahu suurenemisega; südame löögisagedus ei muutunud või muutus minimaalselt. Enalapriili manustamise järgselt tekkis neerude perfusiooni suurenemine; glomerulaarfiltratsiooni kiirus ei muutunud. Ei tekkinud naatriumi ega vee peetust. Kuid patsientidel, kellel oli enne ravi madal glomerulaarfiltratsiooni kiirus, see tavaliselt suurenes.

Lühiajalistes kliinilistes uuringutes, mis viidi läbi neeruhaigusega diabeetikutel ja mittediabeetikutel, täheldati pärast enalapriili manustamist albuminuuria ning IgG ja üldvalgu uriiniga eritumise vähenemist.

Manustades tiasiiddiureetikumidega on enalapriili vererõhku langetav toime tugevam. Enalapriil võib vähendada või ära hoida tiasiidide poolt põhjustatud hüpokaleemiat.

Südamepuudulikkusega patsientidel, keda ravitakse südameglükosiididega ja diureetikumidega, on suukaudse enalapriilmaleaadi või süstitava enalaprilaadi kasutamist seostatud perifeerse resistentsuse ja vererõhu langusega. Südame väljutusmaht suurenes, samal ajal kui südame löögisagedus (mis on südamepuudulikkusega patsientidel tavaliselt suurenenud) vähenes. Vähenes ka kopsukapillaaride kiilrõhk. Paranes koormustaluvus ja südamepuudulikkuse raskusaste (määratud New Yorgi Südameassotsiatsiooni – NYHA – kriteeriumide järgi). Need toimed jäid püsima ka pikaajalise ravi vältel.

Kerge ja keskmise raskusega südamepuudulikkuse korral pidurdas enalapriil südame progresseeruvat laienemist/suurenemist ja südamepuudulikkust, mis väljendus vasaku vatsakese diastoolse ja süstoolse lõppmahu vähenemises ja paranenud väljutusfraktsioonis.

Kahekordne blokaad

Kahes suures randomiseeritud, kontrollitud uuringus (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) uuriti kombinatsioonravi AKE-inhibiitori ja angiotensiin II retseptori antagonistiga.

ONTARGET uuring hõlmas eelneva südameveresoonkonna või ajuveresoonkonna haigusega või 2. tüüpi diabeedi ja tõendatud kaasuva elundkahjustusega patsiente. VA NEPHRON-D hõlmas 2. tüüpi diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsiente.

Uuringud näitasid olulise kasu puudumist neerude ja/või südameveresoonkonna tulemusnäitajatele ja suremusele, samas täheldati hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski suurenemist monoteraapiaga võrreldes. Tulemused on asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja angiotensiin II retseptori antagonistide jaoks, arvestades nende sarnaseid farmakodünaamilisi omadusi.

AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori antagoniste ei tohi seetõttu kasutada samaaegselt diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) oli uuring, mis oli kavandatud hindama kasu aliskireeni lisamisest standardravile AKE-inhibiitori või

angiotensiin II retseptori antagonistiga 2. tüüpi diabeediga patsientidel, kellel oli krooniline neeruhaigus, südameveresoonkonna haigus või mõlemad. Uuring lõpetati varakult ohutusnäitajate riski tõusu tõttu. Südameveresoonkonnaga seotud surma ja insuldi juhtumeid oli aliskireeni rühmas arvuliselt rohkem kui platseeborühmas ning kõrvalnähtudest ja huvi pakkuvatest tõsistest kõrvalnähtudest (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerutalitluse häire) teatati aliskireeni rühmas sagedamini kui platseeborühmas.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus (SOLDV preventsiooniuuring) osalesid vasaku vatsakese asümptomaatilise düsfunktsiooniga (LVEF < 35%) patsiendid. 4228 patsienti randomiseeriti kas platseebo- (n=2117) või enalapriili gruppi (n=2111). Platseebogrupis tekkis südamepuudulikkus või surm 818 patsiendil (38,6%) võrreldes 630-ga enalapriili grupis (29,8%) (riski vähenemine: 29%; 95% CI: 21...36%; p < 0,001). 518 patsienti platseebogrupist (24,5%) ja 434 enalapriili grupist (20,6%) surid või hospitaliseeriti seoses esmakordse südamepuudulikkuse tekke või olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemisega (riski vähenemine 20%; 95% CI: 9...30%; p < 0,001).

Mitmekeskuselises, randomiseeritud, topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus (SOLVD raviuuring) hinnati süstoolsest düsfunktsioonist (väljutusfraktsioon < 35%) tingitud sümptomaatilise kongestiivse südamepuudulikkusega populatsiooni. 2569 südamepuudulikkuse tavapärast ravi saavat patsienti randomiseeriti kas platseebo- (n=1284) või enalapriili gruppi (n=1285). Platseebogrupis tekkis 510 surmajuhtu (39,7%) võrreldes 452-ga enalapriili grupis (35,2%) (riski vähenemine, 16%; 95% CI: 5...26%; p=0,0036). Platseebogrupis tekkis 461 kardiovaskulaarsetest põhjustest tingitud surmajuhtu võrreldes 399-ga enalapriili grupis (riski vähenemine 18%, 95% CI: 6...28%, p<0,002), peamiselt seoses progresseeruvast südamepuudulikkusest tingitud surmajuhtude arvu langusega (251 platseebogrupis vs 209 enalapriili grupis, riski vähenemine 22%, 95% CI, 6...35%). Südamepuudulikkuse süvenemise tõttu suri või hospitaliseeriti vähem patsiente (736 platseebogrupis ja 613 enalapriili grupis; riski vähenemine, 26%; 95% CI: 18...34%; p < 0,0001). Kogu SOLVD uuringus vähendas enalapriil vasaku vatsakese düsfunktsiooniga patsientidel müokardiinfarkti riski 23% (95% CI: 11...34%; p < 0,001) ja ebastabiilsest stenokardiast tingitud hospitaliseerimise riski 20% (95% CI: 9...29%; p < 0,001).

Lapsed

Üle 6-aastastel hüpertensiooniga lastel on ravimi kasutamise kogemused piiratud. Kliinilises uuringus osales 110 hüpertensiooniga 6...16-aastast last, kelle kehakaal oli ≥ 20 kg ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus > 30 ml/min/1,73 m2. Kehakaaluga < 50 kg patsiendid said kas 0,625; 2,5 või 20 mg enalapriili ööpäevas ja patsiendid kehakaaluga ≥ 50 kg said kas 1,25; 5 või 40 mg enalapriili ööpäevas. Üks kord päevas manustatud enalapriil alandas minimaalset vererõhu annusest sõltuvalt. Enalapriili annusest sõltuv antihüpertensiivne efektiivsus oli ühtiv kõikides alagruppides (vanus, Tanneri skaala, sugu, rass). Kõige väiksemad uuritud annused 0,625 mg ja 1,25 mg (vastasid keskmiselt annusele 0,02 mg/kg üks kord päevas) ei näidanud aga püsivat antihüpertensiivset toimet. Uuringus kasutatud maksimaalne annus oli 0,58 mg/kg (kuni 40 mg) üks kord päevas. Laste kõrvaltoimete profiil ei erinenud täiskasvanute omast.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suukaudne enalapriil imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub ühe tunni jooksul. Uriinist määratud koguse põhjal imendub suu kaudu manustatud enalapriilist ligikaudu 60%. Suu kaudu manustatud EDNYT´i imendumist ei mõjuta toidu olemasolu seedetraktis.

Suukaudne enalapriil hüdrolüüsitakse pärast imendumist kiiresti ja ulatuslikult enalaprilaadiks, mis on tugevatoimeline angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitor. Enalaprilaadi maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub umbes 4 tundi pärast enalapriili suukaudse annuse manustamist.

Enalaprilaadi kuhjumise efektiivne poolväärtusaeg pärast enalapriili annuste korduvat suukaudset manustamist on 11 tundi. Normaalse neerufunktsiooniga isikutel saavutati enalaprilaadi püsikontsentratsioon 4-päevase ravi järel.

Jaotumine

Terapeutiliselt olulises kontsentratsioonivahemikus ei ületa enalaprilaadi seonduvus inimese plasmavalkudega 60%.

Biotransformatsioon

Peale muutumise enalaprilaadiks ei ole enalapriili puhul tõestatud teisi olulisi ainevahetusreaktsioone.

Eritumine

Enalaprilaat eritub peamiselt neerude kaudu. Põhikomponendid uriinis on enalaprilaat (umbes 40%) ja muutumatul kujul enalapriil (ligikaudu 20%).

Neerukahjustus

Neerupuudulikkusega patsientidel suureneb enalapriili ja enalaprilaadi ekspositsioon. Kerge kuni keskmise neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens 40...60 ml/min) oli pärast 5 mg enalapriili üks kord päevas manustamist enalaprilaadi püsiseisundi AUC ligikaudu kaks korda suurem võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega. Raske neerupuudulikkuse korral (kreatiniini kliirens ≤ 30 ml/min) suurenes AUC ligikaudu 8 korda. Enalapriilmaleaadi korduvannuste manustamise järgselt on enalaprilaadi efektiivne poolväärtusaeg sellise raskusastme neerupuudulikkuse korral pikenenud ja aeg püsiseisundi saavutamiseni edasilükkunud (vt lõik 4.2). Enalaprilaat on üldisest vereringest eemaldatav hemodialüüsi teel. Dialüüsi kliirens on 62 ml/min.

Lapsed ja noorukid

Korduvannuste farmakokineetika uuring viidi läbi 40 hüpertensiooniga poisil ja tüdrukul vanuses 2 kuud kuni ≤ 16 aastat. Eelnevalt manustati suukaudselt 0,07...0,14 mg/kg enalapriilmaleaati päevas. Laste puhul ei erinenud enalaprilaadi farmakokineetika oluliselt täiskasvanute omast (varem uuritud). Andmed viitavad AUC suurenemisele (kehakaalu järgi kohandatud annus) vanuse kasvades. Kui aga annust kohandatakse kehapinna järgi, siis ei ilmne AUC suurenemist. Püsiseisundis oli enalaprilaadi kuhjumise keskmine efektiivne poolväärtusaeg 14 tundi.

Imetamine

Pärast 20 mg ravimi ühekordset suukaudset manustamist viiele äsja sünnitanud naisele oli enalapriili suurim kontsentratsioon rinnapiimas keskmiselt 1,7 µg/l (vahemik 0,54…5,9 µg/l). Selline kontsentratsioon saavutati 4…6 tundi pärast manustamist. Enalaprilaadi suurim kontsentratsioon oli keskmiselt 1,7 µg/l (vahemik 1,2…2,3 µg/l); see saavutati erinevatel ajahetkedel 24 tunni jooksul. Tuginedes andmetele maksimaalse kontsentratsiooni kohta rinnapiimas on hinnanguliselt suurim saadav ravimikogus ainult rinnapiimatoidul oleval lapsel umbes 0,16% ema ravimiannusest, mis on arvestatud ema kehakaalu alusel. 11 kuu jooksul iga päev suu kaudu 10 mg enalapriili tarvitanud naistel olid suurimad enalapriili kontsentratsioonid rinnapiimas 2 µg/l 4 tundi pärast annuse manustamist ja suurimad enalaprilaadi kontsentratsioonid 0,75 µg/l umbes 9 tundi pärast manustamist. 24 tunni jooksul mõõdetud enalapriili ja enalaprilaadi koguannused rinnapiimas olid vastavalt

1,44 µg/l ja 0,63 µg/l. 4 tundi pärast 5 mg enalapriili ühekordset manustamist ühele emale ja 10 mg manustamist kahele emale oli enalaprilaadi kontsentratsioon rinnapiimas allpool määramistaset

(< 0,2µg/l). Enalapriili kontsentratsiooni ei määratud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud enalapriili kahjulikku toimet rottide viljakusele ja reproduktiivsele funktsioonile, samuti pole täheldatud teratogeenset toimet. Uuringus, kus emastele rottidele manustati ravimit enne viljastumist ja kogu tiinuse vältel, suurenes laktatsiooniperioodis järglaste suremus. Ravim läbib

platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima. Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite ravimrühma puhul on kirjeldatud kahjulikku toimet lootele (põhjustab loote kahjustust ja/või surma), kui ravimit manustada raseduse teisel ja kolmandal trimestril.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumhüdroksiid,

povidoon,

talk,

krospovidoon, mikroskristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

5 mg, 10 mg või 20 mg tabletid: 30 tabletti blisterpakendis (blisterpakend koosneb alumiiniumfooliumist ja OPA/Alu/PVC-fooliumist). Iga pappkarp sisaldab 3 blisrilehte.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ungari

8.MÜÜGILOA NUMBRID

EDNYT 5 mg tablets: 139296

EDNYT 10 mg tablets: 139396

EDNYT 20 mg tablets: 139496

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.12.2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.03.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

August 2017