Drycloxa-kel - intramammaarsalv (685,13mg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ51CF02
Toimeaine: kloksatsilliin
Tootja: Kela N.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Drycloxa-kel, 685,13 mg /9 g intramammaarsalv kinnislehmadele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: KELA N.V.

St. Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Drycloxa-kel, 685,13 mg/9 g intramammaarsalv kinnislehmadele.

Kloksatsilliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1 annus (9 g) intramammaarsalvi sisaldab:

kloksatsilliinbensatiin 1000 mg, mis vastab 685,13 mg kloksatsilliinile.

Abiained:

Butüülhüdroksütolueen (E 321), alumiiniummonostearaat, vedel parafiin.

NÄIDUSTUS(ED)

Kloksatsilliinile tundlike grampositiivsete mikroorganismide põhjustatud mastiitide ravi kinnisperioodil.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust penitsilliinide suhtes. Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.

Kliiniliselt väljendunud mastiitide (silmaga nähtavad muutused piimas ja udaras) korral tuleb rakendada sobivat mastiidiravi.

KÕRVALTOIMED

Penitsilliinile tundlikel loomadel võib mõnikord esineda allergilisi reaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Intramammaarseks manustamiseks.

Pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisad. Seejärel

manustada igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu (= 9 g intramammaarsalvi). Ravida tuleb kõiki nelja udaraveerandit. Ravi tuleb alustada vähemalt 60 päeva enne oodatavat poegimist.

Pärast manustamist ei tohi ravimit udaras ülespoole masseerida (tilkade moodustumine).

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt punkt 8 „Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja –meetod“

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva pärast ravimi manustamist.

Piimale:12 tundi pärast poegimist, kui ravim manustati rohkem kui 60 päeva enne poegimist.

60 päeva ja 12 tundi pärast ravimi manustamist, kui ravim manustati vähem kui 60 päeva enne poegimist.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 ˚C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast "Kõlblik kuni:" Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite antibiootikumitundlikkuse kohta.

Ravim manustada pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi ja nisade desinfitseerimist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on kloksatsilliini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid (nt nahalööve), pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust.

Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus:

Lubatud kasutada tiinuse ajal.

Laktatsioon:

Ravim on mõeldud kasutamiseks lehmade kinnijätmisel. Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte kasutada kloksatsilliini samaaegselt teiste antibakteriaalsete ravimitega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamisel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mis on loetletud lõigus 6. Kõrvaltoimed. Allergiliste reaktsioonide tekkimisel lüpsta ravitud udaraveerandid tühjaks ja rakendada sümptomaatilist ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2015

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Tel. +372 6 501 920