Drontal plus flavour 35 kg - tablett (175mg +525mg +174,6mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA81
Toimeaine: prasikvanteel +febanteel +püranteel
Tootja: Bayer Animal Health GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Drontal Plus Flavour 35 kg, tabletid koertele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bayer Animal Health GmbH

Leverkusen 51368

Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma und Veterinär-Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, D- 24106, Kiel

Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg/504mg/175 mg tabletid koertele

Febanteel/Püranteelembonaat/Prasikvanteel

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

Toimeaine(d):

Febanteeli 525,0 mg

Püranteelembonaati 504,0 mg, mis vastab 174,6 mg püranteelile Prasikvanteeli 175,0 mg

Abiaine(d):

Maisitärklis, laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, povidoon, sünteetiline loomaliha lõhna-ja maitseaine.

NÄIDUSTUS(ED)

Nematoodide, tsestoodide ja Giardia spp nakkuste raviks.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Ümarussid

Toxocara canis Toxascaris leonina Uncinaria stenocephala Ancylostoma caninum Trichuris vulpis

Paelussid

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Mesocestoides spp.

Multiceps multiceps

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte manustada koos piperasiini sisaldavate preparaatidega.

KÕRVALTOIMED

Koertel, kes kannatavad raske endoparasiitide invasiooni all, võib püranteeli imendumine olla sooleseina kahjustuse tõttu suurenenud. See võib viia selliste sümptomite kujunemiseni nagu lihasvärinad, süljeerituse suurenemine, kõhulahtisus, soole tühjenemine ja vähenenud vere koliinesteraasi aktiivsus.

Kõrvaltoimete ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudseks manustamiseks.

Soovituslik annus on 15 mg febanteeli, 14,4 mg püranteelembonaati ja 5 mg prasikvanteeli kg kehamassi kohta, mis vastab 1 tabletile 35 kg kehamassi kohta. Manustada üks kord. Ebatõenäoline on saavutada askariidse invasiooni täielik elimineerimine, seda eriti kutsikatel. Risk inimeste nakatumiseks loomadega kokkupuutumisel jääb alles ka pärast ravimist. Seetõttu tuleks korduvravi teha sobivate intervallidega (kutsikatel 6 ja 12 nädala vanuses). Giardia spp.nakkuse korral on ravikuuri pikkus 3 päeva. Taasnakatumise vältimiseks tuleb ravi ajal kuute hoolikalt puhastada ja desinfitseerida või koerad ravi ajaks kuutidest eemaldada, eriti koertekasvandustes.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Tabletid anda kas otse suhu või segatuna söödaga. Soovitav on tablette manustada vahetult enne sööki. Väiksema kehamassiga koertele sobib preparaat Drontal Plus Flavour.

Kasutamata poolikud tabletid tuleb hävitada.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kuna 3 kuud on kõige varasem iga, mil paelusside invasioon võib koertel tekkida, mitte anda Drontal Plus Flavour 35 kg diagnoositud segainvasiooniga kutsikatele vanusega vähem kui 3 kuud.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse ajal

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ajal ei ole piisavalt tõestatud. Mitte manustada ravimit tiinuse kahes esimeses kolmandikus.

Koostoimed teiste ravimitega

Samaaegne kasutamine teiste koliinergiliste ravimitega võib põhjustada toksilisust. Atsetüülkoliinesteraasi toimega ainete toime võib potentsiaalselt suureneda, kui manustada neid koos selle preparaadiga.

Mitte kasutada samaaegselt piperasiini sisaldavate preparaatidega, kuna püranteeli ja piperasiini anthelmintilised toimed võivad olla antagonistlikud.

Üleannustamine

Kümnekordne soovitatava annuse manustamine ei põhjustanud koertel ja kutsikatel kõrvaltoimeid.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2014

LISAINFO

Blisterpakendid, milles on 2, 4, 24 või 104 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Tel. +372 6 501 920