Duac gel - geel (10mg +50mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D10AF81
Toimeaine: klindamütsiin +bensoüülperoksiid
Tootja: Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel

Klindamütsiin, bensoüülperoksiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Duac Gel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Duac Gel’i kasutamist
 3. Kuidas Duac Gel’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Duac Gel’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Duac Gel ja milleks seda kasutatakse

Duac Gel sisaldab kahte toimeainet: klindamütsiini ja bensoüülperoksiidi. Duac Gel kuulub aknevastaste ravimite rühma.

Duac Gel’i kasutatakse nahal kergete kuni mõõdukate akneprobleemide raviks.

Klindamütsiin on antibiootikum, mis pärsib aknet põhjustavate bakterite kasvu.

Bensoüülperoksiid vähendab komedoone (kinniseid ja lahtiseid). Samuti hävitab ta aknega seotud baktereid.

Duac Gel’is koos kasutatuna toimivad nad järgmiselt:

võitlevad aknet põhjustavate bakteritega.

ravivad komedoone (kinniseid ja lahtiseid) ja akne vistrikke.

vähendavad punetavate, põletikuliste akne vistrike hulka.

Duac Gel’i kasutatakse täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel noorukitel.

Mida on vaja teada enne Duac Gel’i kasutamist

Ärge kasutage Duac Gel’i:

kui olete klindamütsiini, linkomütsiini, bensoüülperoksiidi või Duac geeli mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Ärge kasutage Duac Gel’i kui midagi ülalpool loetletust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Duac Gel’i kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Duac Gel’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage Duac Gel’i ainult nahal. Ärge kasutage seda silmade, huulte ja suu piirkonnas ega suus seespool.

Ärge kasutage geeli nahaärritusega piirkondades. Näiteks kohas, kus on lõikehaav,

kriimustus, päikesepõletus või ekseem.

Kui Duac Gel’i satub juhuslikult teile silma, suhu või ninna, loputage neid rohke veega.

Ärge kasutage tundlikel nahapiirkondadel liiga palju Duac Gel’i.

Enamusel patsientidest esineb ravi esimeste nädalate jooksul mõningast nahapunetust ja ketendust. Kui teie nahal esineb ärritust, võib olla vajalik teil kasutada õlivaba niisutajat, kasutada Duac Gel’i päevas harvem või lõpetada mõneks ajaks kasutamine ning lasta nahal kosuda ja seejärel alustada raviga uuesti.

Kui nahaärritus on tõsine (tõsine punetus, kuivus, sügelus, kipitus või põletustunne) või ei parane, lõpetage ravi ja pöörduge arsti poole.

Ärge laske Duac Gel’il sattuda värvilistele kangastele, sealhulgas riietele, käterätikutele, voodilinadele, mööblile või vaipadele. Duac Gel võib neid materjale pleegitada.

Duac Gel võib pleegitada karvu/juukseid.

Duac Gel võib muuta teie naha tundlikumaks päikese kahjulike toimete suhtes. Vältige solaariumi kasutamist ja vähendage päikese käes viibimise aega. Duac Gel’i kasutamise ajal peate te kasutama päiksekaitsekreeme ja kandma kaitsvat riietust.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Duac Gel’i kasutamist:

kui teil on kunagi esinenud mis tahes järgmisi sooleprobleeme: regionaalne enteriit, haavandiline koliit või antibiootikumidega seotud koliit.

kui teil ilmnevad maokrambid või kõhulahtisus, mis ei möödu või on raskekujulised, lõpetage ravi Duac Gel’iga ja võtke viivitamata ühendust oma arstiga. Antibiootikumid võivad põhjustada seisundit, millega kaasneb tugev kõhulahtisus ja maokrambid. Kuigi nahale manustatavate antibiootikumide puhul seda tõenäoliselt ei teki.

kui te olete hiljuti kasutanud klindamütsiini- või erütromütsiini-sisaldavaid teisi ravimeid, on suurem võimalus, et Duac Gel ei toimi nii hästi kui ta peaks.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te olete hiljuti kasutanud klindamütsiini- või erütromütsiini-sisaldavaid teisi ravimeid.

Lapsed

Ärge kasutage seda ravimit alla 12-aastastel lastel. Ei ole teada, kuidas see toimib või kas see on neile ohutu.

Muud ravimid ja Duac Gel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te kasutate midagi järgnevast loetelust:

mis tahes muu akne ravim, kaasa arvatud antibiootikumid, mida kasutatakse nahal;

ravi- või „abrasiivsed“ seebid ja puhastusained;

seebid või kosmeetika, millel on tugev nahka kuivatav toime;

tooted, mis sisaldavad suures koguses alkoholi või kootavaid aineid.

Kasutatuna koos Duac Gel’iga võivad need ained aja jooksul põhjustada nahaärritust.

Duac Gel võib vähendada mõnede akne ravimite toimet, kui neid kasutada samal ajal. Siia kuuluvad:

mõned nahale manustatavad akne ravimid, mis sisaldavad tretinoiini, isotretinoiini või tasaroteeni.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te juba kasutate mõnda nendest ravimitest. Te peaksite kasutama neid kahte ravimit erinevatel aegadel päeva jooksul (nt ühte hommikul ja teist õhtul).

Teiste akne ravimite kasutamine Duac Gel’iga samal ajal võib suurendada nahaärrituse tekke risk.

Lõpetage ravi ja pöörduge arsti poole, kui nahaärritus mutub tõsiseks (tõsine punetus, kuivus, sügelus, kipitus või põletus).

Duac Gel’i ei tohi kasutada samal ajal koos erütromütsiini sisaldavate ravimitega.

Duac Gel’i manustamine samal ajal ravimitega, mis sisaldavad dapsooni ja sulfatsetamiidi võib põhjustada ajutist naha- või näokarvade värvuse muutust (kollane/oranž värvus). See ei ole püsiv muutus.

Üks Duac Gel’i toimeainetest võib mõjutada teatud üldanesteetikumi toimet (neid nimetatakse

“närvilihasülekande blokaatoriteks“).

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te lähete operatsioonile.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülal loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Duac Gel’i kasutamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Duac Gel’i ohutu kasutamise kohta rasedatel on andmed piiratud.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst võtab arvesse teile ravist saadavat kasu ja lapsele tekkivat riski, kui te raseduse ajal kasutate Duac Gel’i.

Ei ole teada, kas Duac Gel’i koostisained erituvad rinnapiima. Üks Duac Gel’i toimeainetest on klindamütsiin. Kui klindamütsiini võetakse suu kaudu või süstitakse, võib see erituda rinnapiima.

Kui te toidate last rinnaga, peate enne Duac Gel’i kasutama hakkamist pöörduma arsti poole.

Ärge kasutage Duac Gel’i oma rindadel, kui te imetate last.

Kuidas Duac Gel’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage Duac Gel’i üks kord päevas õhtuti.

Duac Gel’i täieliku raviefekti saavutamine võib võtta 2 kuni 5 nädalat.

Ärge kasutage ühe ravikuurina kauem kui 12 nädalat. Teie arst ütleb teile, kaua ravi peaks kestma.

Duac Gel’i kasutusjuhis

 1. Eemaldage täielikult kogu meik.
 2. Peske hoolikalt kahjustatud nahapiirkonda. Loputage sooja veega ja tupsutage ettevaatlikult kuivaks.
 3. Määrige õhuke kiht geeli kogu kahjustatud naha-alale, kasutades sõrmeotsi.
 4. Määrige geeli aknest haaratud kogu naha-alale, mitte ainult üksikutele vistrikele. Kui geel ei imendu nahka kergelt, siis olete kasutanud liiga suurt kogust.

Näol kasutage tuubist lastud geelikogust, mis ulatub sõrmeotsast kuni sõrme esimese liigeseni (esimese vaoni sõrmel). See on „sõrmeotsatäis” geeli.

Näo ja selja jaoks kasutage kaks ja pool „sõrmeotsatäit“ geeli.

 1. Kui teil tekib liigne nahakuivus või ketendus, võite kasutada õlivaba, lõhnatut, allergiavaba niisutajat, kasutada Duac Gel’i harvem või katkestada ravi mõneks ajaks, et lasta nahal raviga kohaneda. See ravim ei toimi õigesti, kui seda igapäevaselt ei kasutata.
 2. Peale geeli kasutamist peske käed.
 3. Peale geeli kuivamist võite kasutada mitterasvast meiki.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Duac Gel’i rohkem kui ette nähtud

Püüdke vältida liigse koguse kasutamist. Määrides geeli liiga palju või kasutades seda liiga tihti, ei aita see teil akne vistrikest vabaneda kiiremini ja võib tekitada nahaärritust. Kui see juhtub, kasutage geeli harvem või katkestage ravi mõneks päevaks ja siis alustage uuesti.

Kui te neelate kogemata Duac Gel’i alla

Kui te neelate kogemata geeli alla, pöörduge arsti poole. Teil võivad tekkida samasugused nähud nagu antibiootikumide suukaudsel võtmisel (seedehäired).

Kui te unustate Duac Gel’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Määrige järgmine annus ettenähtud ajal.

Ärge lõpetage ravi Duac Gel’iga ilma arsti soovituseta

Ärge kasutage geeli ühe ravikuurina kauem kui 12 nädalat, ilma arstiga konsulteerimata. Kasutage Duac Gel’i nii kaua, kui arst soovitab. Ärge lõpetage ravi enne, kui arst ütleb.

Väga oluline on jätkata geeli kasutamist nii kaua, kui arst on selle teile määranud. Kui te lõpetate ravi liiga vara, võib teie akne uuesti tekkida.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Duac Gel’i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate mõnda järgnevatest tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kohest meditsiinilist abi:

Allergilise reaktsiooni sümptomid (nagu näo, silmade, huulte või keele paistetus, nõgeslööve või hingamisraskused, minestus).

Tõsine või kauakestev kõhulahtisus, või kõhukrambid.

Tõsine põletustunne, ketendus või kihelus.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Kui märkate mõnda alljärgnevat kõrvaltoimet, proovige kasutada Duac Gel’i harvem või katkestage selle kasutamine üheks või kaheks päevaks ja alustage seejärel uuesti.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

(esinevad vähemalt 1 inimesel 10-st)

Manustamiskohal:

Punetus, ketendus, kuivus.

Need kõrvaltoimed on tavaliselt kerged.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

(esinevad vähem kui 1 inimesel 10-st)

Peavalu.

Manustamiskohal:

Põletus, valu, ülitundlikkus päikesevalgusele.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(esinevad vähem kui 1 inimesel 100-st)

Kipitus (paresteesia), akne halvenemine, punane, sügelev nahk, lööve (dermatiit, erütematoosne lööve).

Teised kõrvaltoimed

Teisi kõrvaltoimeid on esinenud väga vähestel inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus ei ole teada:

Allergilised reaktsioonid.

Soolepõletik, kõhulahtisus, sh verine kõhulahtisus, kõhuvalu.

Manustamiskohal:

Nahareaktsioonid, nahavärvuse muutus.

Sügelevad kõrged kublad.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Duac Gel’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Apteeker: Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Patsient: Kui olete saanud apteekrilt Duac Gel’i, hoidke seda temperatuuril kuni 25°C ja visake ära pärast 2 kuu möödumist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duac Gel sisaldab

 • Toimeained on klindamütsiinfosfaat, mis vastab klindamütsiinile 1% w/w (10 mg/g) ja bensoüülperoksiid, mis vastab veevaba bensoüülperoksiidile 5% w/w (50 mg/g).
 • Abiained on karbomeer, dimetikoon, dinaatriumlaurüülsulfosuktsinaat, dinaatriumedetaat, glütserool, kolloidne hüdreeritud ränidioksiid, poloksameer 182, puhastatud vesi ja naatriumhüdroksiid.

Kuidas Duac Gel välja näeb ja pakendi sisu

Duac Gel on pakendatud tuubi, mis sisaldab 5, 6, 15, 25, 30, 50, 55, 60 või 70 grammi geeli.

Geel on valkjaskollast värvi.

Iga karp sisaldab ühte Duac Gel’i tuubi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd.,

Finisklin Business Park, Sligo

Iirimaa

Tootja:

Glaxo Operations UK Ltd

(trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle,

Co. Durham, DL12 8DT, Ühendkuningriik

või

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.,

Finisklin Business Park, Sligo

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, Eesti

Tel: +372 6676900

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Taani, Kreeka: Clindoxyl Gel Küpros: Indoxyl Gel

Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Portugal, Slovaki Vabariik, Hispaania, Rootsi: Duac Gel

Soome: Clindoxyl Geeli

Saksamaa: Duac Akne Gel

Holland: Duac Acne Gel Leedu, Poola: Duac

Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik: Duac Once Daily Gel

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.