Diafer - süstelahus (50mg 1ml)

ATC Kood: B03AC80
Toimeaine: raud(III)isomaltosiid 1000 kompleks
Tootja: PHARMACOSMOS A/S

Artikli sisukord

DIAFER
süstelahus (50mg 1ml)


PAKENDI INFOLEHT

DIAFER_1624722_PIL_16247222x1

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diafer 50 mg/ml süstelahus

Raud

DIAFER_1624722_PIL_16247222xi2 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Diafer ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Diafer’i kasutamist

3.Kuidas Diafer’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Diafer’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Diafer ja milleks seda kasutatakse

Diafer sisaldab raua ja isomaltosiid 1000 (suhkrumolekulide ahela) kombinatsiooni. Diafer’is sisalduv raud on sama tüüpi, mis kehas loomulikult leiduv raud.

Diafer’i kasutatakse madala rauataseme (rauapuudulikkuse ehk rauavaeguse) korral, kui teil on krooniline neeruhaigus ja saate dialüüsi ning suukaudsete rauapreparaatide kasutamine ei ole võimalik.

Kordusravi Diafer’iga täiendab organismi rauavarusid ja säilitab neid.

2. Mida on vaja teada enne Diafer’i kasutamist

Ärge kasutage Diafer’i

kui teil on aneemia, mida ei põhjusta madal rauatase (rauavaegus), näiteks hemolüütiline aneemia;

kui teil on liiga kõrge rauatase (üleküllus) või haigus, mis häirib organismi rauakasutust;

kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik);

on esinenud raskeid allergilisi (ülitundlikkus)reaktsioone teiste süstitavate rauapreparaatide suhtes

kui teil on äge maksahaigus;

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Diafer’i manustamist pidage nõu oma arstiga või meditsiiniõega:

kui teil on varem esinenud ravimiallergiat;

kui teil on süsteemne erütematoosne luupus;

kui teil on reumatoidartriit;

kui teil on raske astma, ekseem või muud allergiad;

kui teie veres on bakteriaalne nakkus.

Teavitage viivitamatult oma arsti, et ta saaks vajaduse korral süstimise katkestada, kui teil esineb angioödeemi sümptomeid näiteks:

näo, keele või neelu turse;

neelamisraskused;

lööve ja hingamisraskused.

Üks milliliiter lahjendamata süstelahust Diafer sisaldab kuni 4,6 mg (0,2 mmol) naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Lapsed ja noorukid

Diafer ei ole lastel ega noorukitel uuritud. Seetõttu ei tohi Diafer’i lastele ja noorukitele manustada.

Muud ravimid ja Diafer

Diafer’i manustamine koos suukaudsete rauapreparaatidega võib vähendada suukaudse raua imendumist. Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, muu hulgas käsimüügiravimeid ja taimseid ravimpreparaate. Arsti teavitamine on oluline, sest Diafer võib mõjutada mõnede ravimite toimet. Samuti võivad muud ravimid mõjutada Diafer’i toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Diafer’i kasutamist ei ole rasedatel uuritud. Oluline on arstile öelda, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda. Kui te rasestute ravi ajal, peate pidama nõu oma arstiga. Arst otsustab, kas teile tohib seda ravimit manustada või mitte.

Kui te imetate, pidage enne Diafer’i manustamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Diafer’i mõju autojuhtimise või masinate kasutamise võimekusele on ebatõenäoline.

3.Kuidas Diafer’i kasutada

Arst või meditsiiniõde manustab teile Diafer’i süstena veeni või dialüsaatorisse; Diafer’i manustatakse raviasutuses, kus immunoallergiliste kõrvalnähtude korral on võimalik rakendada asjakohast ja viivitamatut ravi.

Pärast igakordset manustamist jälgib arst või meditsiiniõde teid vähemalt 30 minutit.

Kui teile manustatakse Diafer’i rohkem kui ette nähtud

Diafer’i manustab teile vastava kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja. Teile liiga suure annuse manustamine on ebatõenäoline. Tervishoiutöötajad kontrollivad teie annust ja jälgivad teie vereparameetreid, et vältida raua ladestumist teie organismis.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Diafer põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

• puuduvad

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel kasutajal 10-st ja rohkem kui ühel kasutajal 100-st):

• puuduvad

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal 1000-st):

nägemise hägunemine

tuimus

häälekähedus

iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu ja valu kõhu piirkonnas

krambid

ülitundlikkusreaktsioonid (õhetus, sügelus, lööve, õhupuudus)

kuumatunne (või palavik)

süstekoha ümbruse valulikkus ja turse

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal 10 000-st):

südame rütmihäired

rindkerevalu

teadvusekaotus

krambid

pearinglus, rahutus, väsimus

kõhulahtisus, higistamine, treemor

angioödeem (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo ja kõri turset)

valu lihastes ja liigestes

madal vererõhk

psüühilise seisundi muutus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

aeglane pulss lootel

südamepekslemine

muutused vere punalibledes (see avaldub teatud vereanalüüsides)

peavalu

ebatavaline tunne kehapinnal

ajutine kurtus

kõrgenenud vererõhk

ägedad rasked allergilised reaktsioonid

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Diafer’i säilitada

Hoidke Diafer laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte lasta külmuda. Haiglapersonal tagab preparaadi säilitamise ja hävitamise nõuetekohasuse. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampullile ja karbile. „EXP” on kõlblikkusaja tähistamiseks kasutatav lühend. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diafer 50 mg/ml süstelahus sisaldab

Diafer’i toimeaine on raud(III) isomaltosiid 1000. Üks milliliiter lahust sisaldab 50 mg rauda raud(III) isomaltosiid 1000 kujul. 2 ml ampull sisaldab 100 mg rauda raud(III) isomaltosiid 1000 kujul.

Teised koostisosad on süstevesi, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid (pH-taseme reguleerimiseks) ja vesinikkloriidhape (pH-taseme reguleerimiseks).

Kuidas Diafer välja näeb ja pakendi sisu

Diafer on tumepruun süstelahus lahus, mis on saadaval klaasampullis.

Pakendi suurused on:

Ampulli pakendi suurused: 1 × 2 ml, 5 × 2 ml, 10 × 2 ml, 25 × 2 ml

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek

Denmark (Taani)

Telefon: +45 5948 5959

Faks: +45 5948 5960

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria:

Diafer

Belgia:

Diafer

Bulgaaria:

Diafer

Tšehhi:

Diafer

Saksamaa:

Diafer

Taani:

Diafer

Eesti: Diafer

 

Hispaania:

Diafer

Soome:

Diafer

Kreeka:

Diafer

Horvaatia:

Diafer

Ungari:

Diafer

Iirimaa:

Diafer

Itaalia:

Diafer

Leedu:

Diafer

Läti:

Diafer

Holland:

Diafer

Norra:

Diafer

Poola:

Diafer

Portugal:

Diafer

Rumeenia:

Diafer

Rootsi:

Diafer

Slovakkia:Diafer Ühendkuningriik: Diafer

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult meditsiinitöötajatele või tervishoiuspetsialistidele:

Annustamine

Diafer’i manustatav annus on kuni 200 mg ja maksimaalne nädala annus on 1000 mg. Kui vajalikud on suuremad rauaannused kui 200 mg, tuleb kasutada teisi intravenoosseks manustamiseks mõeldud rauapreparaate.

Patsiendispetsiifiline rauaannus tuleb kindlaks määrata kliinilise ravivastuse põhjal, muu hulgas tuleb hinnata hemoglobiini, ferritiini ja transferriini küllastatust, samaaegset ravi erütropoeesi stimuleeriva ainega (ESA) ja ravis kasutatava erütropoeesi stimuleeriva aine annust. Ravi eesmärgid võivad patsientide puhul varieeruda ja oleneda kohalikest juhenditest.

Säilitusravis võib intravenoosset rauapreparaati manustada väikestes annustes regulaarsete intervallidega rauasisalduse analüüside stabiilsuse tagamiseks regulaarse intervalliga ja kindlates piirmäärades eesmärgiga vältida rauapuuduse teket või rauasisalduse analüüsi parameetrite langust konkreetsetest tasemetest madalamale.

Lapsed

Lastel kasutamise ohutust ja efektiivsust puudutavate andmete ebapiisavuse tõttu ei soovitata Diafer’i süstelahust kasutada lastel ja noorukitel vanuses < 18 aastat.

Manustamisviis

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ülitundlikkusreaktsioonide nähtude ja sümptomite suhtes Diafer’i manustamise ajal ja pärast igakordset manustamist.

Diafer’i tohib manustada vaid siis, kui käepärast on personal, kes on saanud väljaõppe anafülaktiliste reaktsioonide hindamiseks ja nende käsitlemiseks, ning keskkonnas, kus on olemas elustamiseks vajalikud vahendid. Iga patsienti tuleb pärast igakordset Diafer’i süstimist jälgida kõrvaltoimete suhtes vähemalt 30 minutit (vt lõik 4.4).

Täiskasvanud ja eakad

Diafer’i süstelahust võib manustada kas intravenoosse boolussüstena või hemodialüüsi ajal otse dialüsaatori venoossesse harusse. Süstelahust võib manustada lahjendamata kujul või kuni 20 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidis lahjendatult.

Diafer’i ei tohi manustada suukaudsete rauapreparaatidega ühel ajal, sest see võib vähendada suukaudse raua imendumist (vt lõik 4.5).

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist steriilse 0,9% naatriumkloriidiga.

Kasutusaegne keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõendatud 48 tunni jooksul temperatuuril 30 °C, lahjendatuse korral kuni 20 ml steriilse 0,9% naatriumkloriidiga.

Mikrobioloogilise ohutuse seisukohast tuleb ravim ära kasutada viivitamatult juhul, kui avamise/manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetod ei välista mikroobse saastumise ohtu.

Kui ravimit ei kasutata kohe, on kasutusaegne säilitusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kontrollige ampulle enne kasutamist visuaalselt sademe ja kahjustuste suhtes. Kasutage vaid siis, kui ampullis olev lahus on sademeta ja homogeenne.

Diafer on mõeldud vaid ühekordseks kasutuseks ja kasutamata lahus või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Diafer’i tohib segada ainult steriilse 0,9% naatriumkloriidiga. Kasutada ei tohi teisi intravenoosseid lahjenduslahuseid. Lisada ei tohi teisi toimeaineid. Lahjendamise juhised vt lõik 4.2.

Lahjendatud süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Kasutage vaid siis, kui lahus on selge ja ilma sademeta.


DIAFER_1624722_SPC_16247221x1

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

DIAFER_1624722_SPC_16247221xi2 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diafer 50 mg/ml süstelahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks milliliiter lahust sisaldab 50 mg rauda raud(III) isomaltosiid 1000 kujul.

2 ml ampull sisaldab 100 mg rauda raud(III) isomaltosiid 1000 kujul.

Üks milliliiter lahust sisaldab kuni 4,6 mg (0,2 mmol) naatriumi, vt lõik 4.4.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Tumepruun, mitteläbipaistev lahus pH-tasemega 5,0...7,0 ja ligikaudse osmolaarsusega 400 mOsm/l.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Rauapuuduse ravi dialüüsi saavatel kroonilise neeruhaigusega täiskasvanutel, kui suukaudsed rauapreparaadid ei ole efektiivsed või neid ei saa kasutada.

Rauapuuduse diagnoos peab põhinema vastavate laborianalüüside tulemustel (nt seerumi ferritiin, seerumi rauasisaldus, transferriini küllastatus või hüpokroomsed erütrotsüüdid).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Diafer i manustatav annus on kuni 200 mg ja maksimaalne nädala annus on 1000 mg. Kui vajalikud on suuremad rauaannused kui 200 mg, tuleb kasutada teisi intravenoosseks manustamiseks mõeldud rauapreparaate.

• Patsiendispetsiifiline rauaannus tuleb kindlaks määrata kliinilise ravivastuse põhjal, muu hulgas tuleb hinnata hemoglobiini, ferritiini ja transferriini küllastatust, samaaegset ravi erütropoeesi stimuleeriva ainega (ESA) ja ravis kasutatava erütropoeesi stimuleeriva aine annust. Ravi eesmärgid võivad patsientide puhul varieeruda ja oleneda kohalikest juhenddiitest.

Säilitusravis võib intravenoosset rauapreparaati manustada väikestes annustes regulaarsete intervallidega, rauasisalduse analüüside stabiilsuse tagamiseks ja kindlates piirmäärades eesmärgiga vältida rauapuuduse teket või rauasisalduse analüüsi parameetrite langust konkreetsetest tasemetest madalamale.

Lapsed

Lastel kasutamise ohutust ja efektiivsust puudutavate andmete ebapiisavuse tõttu ei soovitata Diafer i süstelahust kasutada lastel ja noorukitel vanuses < 18 aastat.

Manustamisviis

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ülitundlikkusreaktsiooni nähtude ja sümptomite suhtes Diafer’i iga manustamise ajal ja pärast manustamist.

Diafer’i tohib manustada vaid siis, kui käepärast on elustamisvahendid ning läheduses, anafülaktoidsete reaktsioonide hindamise ning elustamise väljaõppega personal, ning keskkonnas, kus on tagatud elustamiseks vajalike vahendite tervikkomplekti olemasolu. Patsienti tuleb jälgida kõrvaltoimete suhtes vähemalt 30 minutit pärast igakordset Diafer’i süstimist (vt lõik 4.4).

Täiskasvanud ja eakad

Diafer i Süstelahust võib manustada kas intravenoosse boolussüstena või hemodialüüsi ajal otse dialüsaatori venoossesse harusse. Süstelahust võib manustada lahjendamata või lahjendatult kuni 20 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidis lahuses.

Diafer i ei tohi manustada suukaudsete rauapreparaatidega ühel ajal, sest see võib vähendada suukaudse raua imendumist (vt lõik 4.5).

4.3Vastunäidustused

Aneemia, mida ei põhjusta rauapuudus (näiteks hemolüütiline aneemia)

Raua üleküllus või raua ainevahetuse häired (näiteks hemokromatoos, hemosideroos)

Ülitundlikkus toimeaine, Diafer’i või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes

Teadaolev raske ülitundlikkus teiste parenteraalsete rauapreparaatide suhtes

Dekompenseeritud maksatsirroos ja hepatiit

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Parenteraalselt manustatavad rauapreparaadid võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas raskeid ja potentsiaalselt surmaga lõppeda võivaid anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone. Teatatud on ka ülitundlikkusreaktsioonidest parenteraalsete rauakomplekside varem kõrvaltoimeid mittepõhjustanud annuste manustamise järel tekkinud.

Risk on suurem nendel patsientidel, kellel on teadaolevad allergiad (sealhulgas ravimiallergiad), sealhulgas patsiendid, kellel anamneesis on raske astma, ekseem või muud atoopilised allergiad. Samuti on parenteraalsete rauaühendite suhtes ülitundlikkusreaktsioonide tekkerisk suurem nendel patsientidel, kellel on immuunsüsteemi häired või põletikulised seisundid (näiteks süsteemne erütematoosne luupus, reumatoidartriit).

Diafer’i tohib manustada vaid siis, kui käepärast on personal, kes on saanud väljaõppe anafülaktiliste reaktsioonide hindamiseks ja nende käsitlemiseks ning keskkonnas, kus on olemas elustamiseks vajalikud vahendid. Iga patsienti tuleb pärast igakordset Diafer’i süstimist jälgida kõrvaltoimete suhtes vähemalt 30 minutit. Kui manustamise ajal esineb ülitundlikkusreaktsioone või talumatuse nähte, tuleb ravi viivitamatult katkestada. Olemas peavad olema kardiorespiratoorseks elustamiseks vajalikud vahendid ja ägedate anafülaktiliste/anafülaktoidsete reaktsioonide raviks ette nähtud varustus, sealhulgas süstitav adrenaliini lahus 1:1000. Vajadusel tuleb lisaravina anda antihistamiinikume ja/või kortikosteroide.

Parenteraalse raua kasutamisel või kroonilise nakkusega patsientidel tuleb olla ettevaatlik.

Diafer i ei tohi kasutada patsientidel, kellel on baktereemia.

Kui intravenoosset süstet manustatakse liiga kiiresti, võib esineda hüpotensiivseid episoode.

Üks milliliiter lahjendamata süstelahust Diafer sisaldab kuni 4,6 mg (0,2 mmol) naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nagu kõik parenteraalsed rauapreparaadid, vähendab ka selle süstelahuse manustamine suukaudse raua imendumist, kui ravimeid manustatakse ühel ajal. Ravi suukaudse rauapreparaatidega ei tohi alustada varem kui 5 päeva pärast Diafer i viimast süstimist.

Parenteraalne raud võib petlikult tõsta seerumi bilirubiinisisalduse väärtuseid ja langetada seerumi kaltsiumitaseme väärtuseid eksitavalt madalale tasemele.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Diafer i kasutamise kohta rasedatel adekvaatseid ja hästi kontrollitud uuringuid ei ole läbi viidud. Enne süstelahuse raseduse ajal kasutamist tuleb hoolikalt hinnata kasu/riski ja Diafer i ei tohi raseduse ajal kasutada, kui see ei ole hädavajalik. (vt lõik 4.4)

Ravi Diafer’iga peab piirduma raseduse teise ja kolmanda trimestriga, kui kasu on hinnatud suuremaks potentsiaalsest riskist nii emale kui lootele.

Imetamine

Puuduvad andmed selle kohta, kas Diafer eritub inimese rinnapiima.

Fertiilsus

Puuduvad andmed selle kohta, milline on Diafer i võimalik mõju meeste ja naiste viljakusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Diafer il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kuna Diafer i kohta on piiratud kliinilised andmed põhineb kõrvaltoimete kirjeldus peamiselt teiste parenteraalsete raualahuste ohutusandmetel.

Arvatavalt võib kõrvaltoimeid esineda rohkem kui 1%-l patsientidest.

Parenteraalsete rauapreparaatide kasutamisel võib tekkida ägeda rasked anafülaktoidseid reaktsioone, ehkki neid esineb aeg-ajalt. Üldjuhul avalduvad reaktsioonid manustamise esimestel minutitel ja üldjuhul on neile iseloomulik ootamatult tekkiv hingamisraskus ja/või kardiovaskulaarne kollaps; teatatud on surmaga lõppenud juhtumitest. Aeg-ajalt esineb ka kohese ülitundlikkuse teisi kergemaid vorme, muu hulgas urtikaariat, löövet, sügelust, iiveldust ja värisemist. Anafülaktoidse reaktsiooni nähtude täheldamisel tuleb ravimi manustamine viivitamatult lõpetada.

Parenteraalsete rauapreparaatide kasutamisel võib esineda ka hiliseid reaktsioone, mis võivad olla rasked. Reaktsioonidele on iseloomulik liigesvalu, lihasvalu ja vahel ka palavik. Reaktsioonide tekkeaeg varieerub mitmest manustamisjärgsest tunnist kuni nelja päevani. Sümptomid püsivad üldjuhul kaks kuni neli päeva ja taanduvad iseeneslikult või pärast tavaliste valuvaigistite kasutamist. Lisaks võib reumatoidartriidi korral esineda liigesvalu ägenemist, paiksetest reaktsioonidest tingitud valu, põletikku süstekohas või selle läheduses ja paikset veenipõletikku.

Väga sage (1/10)

Sage (1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100)

Harv (1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

• Südame häired

Harv: arütmia, tahhükardia

Väga harv: loote bradükardia, palpitatsioon

• Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv: hemolüüs

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: nägemise hägunemine, tuimus, düsfoonia

Harv: teadvusekaotus, haigushoog, peapööritus, rahutus, treemor, väsimus, psüühilise seisundi muutus Väga harv: peavalu, paresteesia

• Kõrva ja labürindi kahjustused

Väga harv: mööduv kurtus

• Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: düspnoe Harv: rindkerevalu

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhukinnisus

Harv: kõhulahtisus

• Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: õhetus, sügelus, lööve Harv: angioödeem, higistamine

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt: krambid

Harv: lihasvalu, liigesvalu

• Vaskulaarsed häired

Harv: hüpotensioon Väga harv: hüpertensioon

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: anafülaktoidsed reaktsioonid, kuumatunne, palavik, valulikkus, põletik süstekoha läheduses, paikne veenipõletik

Harv: väsimus

Väga harv: ägedad rasked anafülaktilised reaktsioonid

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Diafer is sisalduv raud(III) isomaltosiid 1000 on madala toksilisusega. Preparaat on hästi talutav ja juhusliku üleannustamise risk on minimaalne.

Parenteraalse raua suurte annuste (500 mg või rohkem) korral on teatatud manustamisest nelja tunni möödumisel võetud vereproovi seerumi pruunikast värvusest.

Üleannustamine võib tingida raua kogunemist säilituskohtades, mis võib viimaks põhjustada hemosideroosi. Raua kogunemise tuvastamist võib hõlbustada raua parameetrite (näiteks seerumi ferritiini) jälgimine. Kasutada võib abimeetmeid, näiteks kelaadimoodustajaid.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: parenteraalsed rauapreparaadid, ATC-kood: B03AC

Diafer i süstelahus on sfääriliste raud-karbohüdraadi osakestena rauaga tugevalt seotud kolloid. Kompleksi karbohüdraadi osa moodustab isomaltosiid 1000, mis koosneb 3–5 glükoosi ühikust, mille keskmine molekulmass on ligikaudu 1000 kDa. Kompleks moodustab stabiilse maatrikstüüpi struktuuri, kus isomaltosiid pentameeride ühes molekulis on umbes 10 raud(III) aatomit. Isomaltosiid 1000 ei sisalda ühtegi redutseerivat suhkrujääki, mis võiks osaleda komplekssetes redoksreaktsioonides.

Raud on mitteioonsel vesilahustuval kujul saadaval vesilahuses, mille pH on vahemikus 5,0 kuni 7,0.

Tõendeid ravivastusest saab täheldada Diafer i manustamisest mõne päeva möödumisel ning sellele viitab retikulotsüütide arvu suurenemine.

Ferritiini sisaldus seerumis on kõrgeim 7 kuni 9 päeva pärast Diafer i intravenoosset manustamist ja see langeb aeglaselt tagasi algtasemele ligikaudu kolme nädala järel.

5.2Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilisi uuringuid ei ole Diafer’iga tehtud. Teave põhineb erinevaid parenteraalseid rauapreparaate käsitlevates publikatsioonides toodud andmetel.

Diafer sisaldab tugevasti seotud kompleksis rauda, mis võimaldab organismi omastatavat rauda reguleeritult ja aeglaselt vabastada rauda siduvatele proteiinidele vähese vaba raua riskiga.

Intravenoosse manustamise järel haaravad retikuloendoteliaalsüsteemi (RES) rakud kiiresti raudisomaltosiid 1000, eeskätt maksas ja põrnas, kust raud aeglaselt vabastatakse. Koguraua (seotud ja vereringes oleva raua) poolestusaeg plasmas on ligikaudu 1 ööpäev.

Retikuloendoteliaalsüsteemi rakud eemaldavad plasmast vereringes oleva raua ning lõhustavad kompleksi raua ja isomaltosiid 1000 komponentideks. Raud seotakse raua füsioloogiliste säilitusvormide hemosideriini või ferritiini moodustamiseks kohe saadavalolevate proteiinifragmentidega või vähemal määral transpordimolekuli transferriiniga. Füsioloogilisele regulatsioonile alluv raud tõstab hemoglobiinitaset ja täiendab tühjenenud rauavarusid.

Raud ei eritu organismist hõlpsalt ja selle kogunemine võib olla toksilise toimega. Kompleksi suuruse tõttu ei eritu raudisomaltosiid 1000 neerude kaudu. Väikesed rauakogused erituvad uriini ja väljaheitega.

Isomaltosiid 1000 kas metaboliseeritakse või väljutatakse organismist.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakokineetilisi uuringuid Diafer’i kohta pole saadaval. Teave põhineb erinevaid parenteraalseid rauapreparaate käsitlevates publikatsioonides toodud andmetel.

Mitteaneemilistel tiinetel loomadel on teatatud teratogeensest ja embrüotoksilisest toimest rauakomplekside suurte üksikannuste korral, mis on suuremad kui 125 mg rauda kehamassi kilogrammi kohta. Kliinilisel kasutamisel on suurim soovitatav annus

20 mg rauda kehamassi kilogrammi kohta.

Ravi määraja seisukohast asjakohased andmed sisalduvad ravimi omaduste kokkuvõtte teistes lõikudes ja muud prekliinilised lisaandmed puuduvad.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Süstevesi

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid (pH-taseme reguleerimiseks)

Vesinikkloriidhape (pH-taseme reguleerimiseks)

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

30 kuud

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist (lahjendamata kujul):

Kui pakendi avamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist steriilse 0,9% naatriumkloriidi lahusega:

Keemiline ja füüsiline kasutusstabiilsus on tõendatult tagatud 48 tundi temperatuuril 30 °C, kui lahust on lahjendatud kuni

20 ml steriilse 0,9% naatriumkloriidiga.

Mikrobioloogilise ohutuse seisukohast tuleb ravim ära kasutada viivitamatult juhul, kui avamise/manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetod ei välista mikroobse saastumise ohtu. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kasutusaegne säilitusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

6.4Säilitamise eritingimused

Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist või lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

I tüüpi klaasist ampull.

Pakendi suurused: 1 × 2 ml, 5 × 2 ml, 10 × 2 ml, 25 × 2 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks <ja käsitlemiseks>

Kontrollige ampulle enne kasutamist visuaalselt sademe ja kahjustuste suhtes. Kasutage vaid siis, kui ampullis olev lahus on sademeta ja homogeenne.

Diafer on mõeldud vaid ühekordseks kasutuseks ning kasutamata lahus või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Diafer i tohib segada ainult steriilse 0,9% naatriumkloriidiga. Kasutada ei tohi teisi intravenoosseid lahjenduslahuseid. Lisada ei tohi teisi raviaineid. Lahjendamise juhised vt lõik 4.2.

Lahjendatud süstelahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Kasutage vaid siis, kui lahus on selge ja ilma sademeta.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek

Taani

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 2013-02-14

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2014