Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Desloratadine Teva

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Teva Pharma B.V

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Desloratadine Teva 5 mg õhukese polümeerkilega kaetud tabletid

Desloratadiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Desloratadine Teva ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Desloratadine Teva võtmist

3. Kuidas Desloratadine Teva’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Desloratadine Teva’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DESLORATADINE TEVA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Desloratadine Teva sisaldab toimeainet desloratadiini, mis on antihistamiinikum, mis ei tee teid

uniseks. Ravim aitab allergilist reaktsiooni ja haigustunnuseid kontrolli all hoida..

Desloratadine Teva vähendab allergilise riniidi haigustunnuseid (allergiast põhjustatud ninakäikude

põletik, nt. heinanohu või allergia kodutolmulestale). Haigustunnuste hulka kuuluvad aevastamine,

vesine nohu, nina või suulae sügelemine, silmade sügelemine ja punetus või vesised silmad.

Desloratadine Teva’t kasutatakse ka urtikaaria ehk nõgestõve (allergiast põhjustatud nahanähud)

haigustunnuste vähendamiseks. Haigustunnuste hulka kuuluvad sügelemine ja kublaline lööve.

Desloratadine Teva on näidustatud täiskasvanutele ja (12-aastastele või vanematele) noorukitele.

Haigustunnuste vähenemine kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse

ja rahuliku une.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DESLORATADINE TEVA VÕTMIST

Ärge võtke Desloratadine Teva’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) desloratadiini, Desloratadine Teva mõne koostisosa või

loratadiini suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Desloratadine Teva

- kui teie neerutalitlus on nõrgenenud.

Kui see käib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage nõu oma arstiga enne Desloratadine Teva

kasutamist.

Lapsed

Desloratadine Teva’t ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei ole Desloratadine Teva kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei mõjuta Desloratadine Teva teie võimet sõita autoga või töötada masinatega.

Väga harva võib mõnel inimesel siiski esineda uimasust, mis võib põhjustada teie tähelepanuvõime

vähenemist. Sel juhul ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Oluline teave mõningate Desloratadine Teva koostisainete suhtes

Desloratadine Teva tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,

peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS DESLORATADINE TEVA’T VÕTTA

Täiskasvanud ja (12-aastased või vanemad) noorukid: üks tablett üks kord päevas.

Neelake tablett tervena koos veega. Võite võtta koos toiduga või ilma toiduta.

Ravi kestvuse selgitamiseks teeb teie arst esmalt kindlaks, mis tüüpi allergiline riniit teil esineb ning

seejärel määrab, kui kaua te peaksite Desloratadine Teva’t kasutama.

Kui teil esinev allergiline riniit on vahelduva iseloomuga (sümptomid ilmnevad vähem kui 4 päeval

nädalas või vähem kui 4 nädalat), määrab arst teile raviskeemi hinnates teil esineva haiguse varasemat

kulgu.

Kui teil esinev allergiline riniit on püsiv (sümptomid ilmnevad enam kui 4 päeval nädalas või rohkem

kui 4 nädalat), võib teie arst soovitada teile pikema-ajalist ravi.

Urtikaaria ravi kestvus võib olla sõltuvalt patsiendist erinev, mistõttu peate järgima oma arstilt saadud

vastavaid juhiseid.

Kui te võtate Desloratadine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kasutage Desloratadine Teva’t vastavalt arsti korraldusele. Juhusliku üleannustamise korral

tõenäoliselt tõsiseid probleeme ei teki. Kui te siiski olete võtnud Desloratadine Teva’t rohkem kui ette

nähtud, konsulteerige koheselt arsti või apteekriga.

Kui te unustate Desloratadine Teva’t võtta

Kui te unustasite annuse õigel ajal võtmata, tehke seda nii ruttu kui võimalik ja jätkake tavapärast

annustamist. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Desloratadine Teva võib väga harva põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone (hingamisraskust,

vilisevat hingamist, nõgestõbe ja paistetust), kui see juhtub, otsige kiiresti arstiabi.

Nagu kõik ravimid, võib ka Desloratadine Teva põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täiskasvanutel esineb kõrvaltoimeid samas sageduses toimeta tabletti võtnutega. Väsimust, suukuivust

ja peavalu esineb siiski toimeta tabletist sagedamini. Noorukitel oli peavalu kõige sagedamini

esinenud kõrvaltoime.

Desloratadine Teva turustamise ajal on väga harva teatatud järgmistest täiendavatest kõrvaltoimetest

(esinevad vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

- lööve

- tunnetatud südametegevus

- südame pulsisageduse tõus

- kõhuvalu

- iiveldus (halb enesetunne)

- oksendamine

- ärritustunne kõhus

- kõhulahtisus

- peapööritus

- unisus

- unetus

- lihasvalu

- hallutsinatsioonid

- krambid

- rahutus kaasnevate kehaliste liigutustega

- maksapõletik

- muutused maksa funktsioonitestides.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS DESLORATADINE TEVA’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Desloratadine Teva’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Informeerige apteekrit, kui te märkate muutusi tableti välimuses.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Desloratadine Teva sisaldab

- Toimeaine on desloratadiin (5 mg).

- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, talk, veevaba

kolloidne ränidioksiid, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171),

makrogool 400, indigokarmiin (E132), šellak ja propüleenglükool.

Kuidas Desloratadine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Sinised ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on

trükitud “D5“ ja teine külg on puhas.

Desloratadine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval blisterpakendites, mis

sisaldavad 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti ja

perforeeritud üksikannuse blisterpakendites, mis sisaldavad 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

18

Müügiloa hoidja ja tootja

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht,

Holland

Tootja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen,

Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG,

Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Holland

TEVA Santé

Rue Bellocier,

89100 Sens,

Prantsusmaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Saksamaa