Cestal plus - närimistablett (50mg +200mg +50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP52AA84
Toimeaine: prasikvanteel +fenbendasool +püranteel
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cestal Plus, närimistabletid koertele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Sante Animale 10 av de la Ballastiere 33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd. Batthyány u. 6

2143 Kistarcsa Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cestal Plus, närimistabletid koertele.

Prasikvanteel, püranteel, febanteel

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks närimistablett sisaldab:

Toimeained:

 

Prasikvanteel

50 mg

Püranteel

50 mg (ekvivalentne 144 mg püranteelembonaadiga)

Fenbendasool

200 mg

Abiained:

Maksapulbri lõhna- ja maitseaine

Pruunikad ovaalsed poolitusjoonega maksa lõhna ja maitsega närimistabletid. Tableti saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

NÄIDUSTUSED

Järgnevate nematoodide ja tsestoodide põhjustatud nakkuste raviks koertel: *askariidid: Toxocara canis, Toxascaris leonina (täiskasvanud ja noorvormid); *kõõrpead: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala;

*piuglased: Trichuris vulpis;

* paelussid: Echinococcus’e liigid, Taenia liigid, Dipylidium caninum (täiskasvanud ja noorvormid).

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada alla 4 nädala vanustel kutsikatel.

KÕRVALTOIMED

Ravimi äge toksilisus on > 2000 mg kg kehamassi kohta. Sihtloomaliigi ohutuskatsete käigus ei avastatud viiekordse annuse manustamisel kliinilisi, hematoloogilisi ega biokeemilisi kõrvalreaktsioone. Kliiniliste katsete käigus ei täheldatud mingeid kõrvaltoimeid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Annustamine

Üks tablett 10 kg kehamassi kohta

Kutsikad ja väikesed koerad: 2...5 kg = 1/2 tabletti

5...10 kg 1 tablett Keskmised koerad: 10...20 kg 2 tabletti 20...30 kg 3 tabletti Suured koerad:

30...40 kg 4 tabletti

40...50 kg 5 tabletti

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Manustamisviis

Suukaudseks manustamiseks. Tabletid antakse koerale koos toiduga või ilma. Looma toidust eemal hoidmine enne või pärast ravi ei ole vajalik.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass.

Regulaarseks ussitõrjeks piisab ühekordsest manustamisest. Taasnakatumise vältimiseks peab ravikuuri kordama iga 3 kuu järel.

Prasikvanteeli lipiidkatte ning lisatud lõhna- ja maitseaine tõttu võtab enamik koeri närimistablette vabatahtlikult.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kasutamata jäänud poolikud tabletid hävitada.

ERIHOIATUSED

Püranteeli sisaldavaid ravimeid manustada kurtunud loomadele ettevaatusega.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Prasikvanteeli, püranteelembonaadi või fenbendasooli suhtes ülitundlikud inimesed peavad vältima kokkupuudet selle veterinaarravimiga.

Pärast preparaadi kasutamist pesta käed.

Tiinus, laktatsioon, munemisperiood

Lubatud kasutada tiinetel ja imetavatel koertel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mitte manustada samal ajal koos piperasiini ühenditega, sest püranteeli ja piperasiini antagonistlikud toimed võivad mõjuda teineteist tasakaalustavalt/antagoniseerivalt.

Mitte manustada ka koos fosfororgaaniliste insektitsiidide ja dietüülkarbamasiiniga. Sarnase toimemehhanismi ja toksikoloogia tõttu vältida manustamist koos moranteeli ning levamisooliga.

Üleannustamine

Kliinilises praktikas esineb ravimi üleannustamisest tingitud kõrvalnähte sihtloomaliigi hea taluvuse tõttu harva. Ohutuskatsetes ei täheldatud viiekordsel üleannustamisel ühtegi toksilist toimet. Äärmiselt suurest üleannustamisest põhjustatud toksilise reaktsiooni kahtlusel tuleb vajaduse korral rakendada sümptomaatilist ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuli 2016

LISAINFO

2 või 8 tabletti komposiitalumiiniumist fooliumblisterribal või 2 tabletti alumiiniumfooliumist/polüetüleenist ribapakendis. Igas kartongkarbis on:

1 kahe tabletiga blisterriba

2 kahe tabletiga blisterriba

52 kahe tabletiga blisterriba

1 kaheksa tabletiga blisterriba

13 kaheksa tabletiga blisterriba

25 kaheksa tabletiga blisterriba

5 kahe tabletiga ribapakendit

100 kahe tabletiga ribapakendit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 800 9000