Canaural - kõrvatilgad, suspensioon (2,5mg +5mg +5mg +100000rü 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QS02CA83
Toimeaine: prednisoloon +dietanoolamiidfusidaat +framütsetiin +nüstatiin
Tootja: Dechra Veterinary Products A/S

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Canaural,

kõrvatilgad, suspensioon koertele ja kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Dechra Veterinary Products A/S Mekuvej 9

7171 Uldum Taani

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road, Skipton

North Yorkshire, BD23 2RW

Suurbritannia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canaural kõrvatilgad, suspensioon koertele ja kassidele

Dietanoolamiinfusidaat, framütsetiinsulfaat, prednisoloon, nüstatiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 g kõrvatilgad, suspensiooni sisaldab:

Toimeained:

 

Dietanoolamiinfusidaat

5 mg

Framütsetiinsulfaati

5 mg

Prednisoloon

2,5 mg

Nüstatiin

100 000 RÜ

Abiained:

 

Rafineeritud seesamiõli

 

NÄIDUSTUSED

Koerte ja kasside ägeda või kroonilise väliskõrvapõletiku raviks ja kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis) tõrjeks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada kuulmekile perforatsiooni korral. Mitte kasutada tiinetel loomadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Põletikuvastastel kortikosteroididel, nagu prednisoloon, on teada suur hulk kõrvaltoimeid. Keskmise ja pikema aja jooksul manustades tuleb kasutada minimaalset annust.

Ravi ajal pärsivad toimivad annused hüpotalamo-pituitaar-adrenaaltelge.

´

Pärast ravi lõpetamist võivad tekkida neerupealise puudulikkuse tunnused ja seetõttu ei pruugi looma organism adekvaatselt reageerida stressiolukorrale.

Kortikosteroidid võivad aeglustada haavade paranemist ja nende immuunsupressiivne toime võib nõrgendada vastupanuvõimet infektsioonidele või põhjustada nende ägenemist.

Keskmine või pikemaajaline ravi peab olema loomaarsti pideva kontrolli all.

Mõningatel juhtudel võib toimuda kõrvavaigu kogunemine.

Väga harvadel juhtudel, enamasti eakatel loomadel, on aurikulaarsete preparaatide kasutamist seostatud kas mööduva või püsiva kuulmislangusega.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer, kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Aurikulaarne manustamine.

Kui see on vajalik, tuleb enne ravimi manustamist väliskuulmekanal ja ümbritsev piirkond mehaaniliselt või loputamise teel puhastada, püüdes vältida naha täiendavat kahjustamist. Enne kõrvatilkade manustamist tuleb mis tahes liigne eksudaat, karvad või mustus hoolikalt eemaldada. Loomaomanikud peaksid seda tegema ainult ravimi määranud veterinaararsti korraldusel.

Enne kasutamist loksutada.

Manustada haigestunud kõrva 5...10 tilka 2 korda päevas.

Kõrvatilkade paremaks jaotumiseks hoida kõrvalesta püstises asendis ja masseerida kõrva kergelt. Kõrvasügelislestade nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes kõrvas. Ravi peaks kestma vähemalt 3 nädalat, et hävitada ka kõrvasügelislesta järgnevad põlvkonnad. Ravida tuleks ka nakatunud loomaga kokkupuutunud loomi.

Ravikuuri pikkuse määrab loomaarst vastavalt haigusjuhule.

Kui ravi kestab üle 7 päeva, tuleb läbi viia regulaarne kliiniline uus hindamine.

Gram-negatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonide korral peab veterinaarravimi kasutamine põhinema bakteri tundlikkuse määramisel. Kui raviperiood osutub pikemaks, tuleb in vitro tundlikkust uuesti hinnata.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 1 kuu.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Kasutada ainult loomaarsti järelvalve all.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Pärast tervistumist peab kõrvu regulaarselt kontrollima taasnakatumise suhtes.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada koheselt rohke veega. Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon:

Veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2016

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Dimedium +372 739 0660 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.