Calmasol-440 - infusioonilahus (380mg +50mg +60mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QA12AX71
Toimeaine: kaltsiumglükonaat +boorhape +magneesiumkloriid
Tootja: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Calmasol-440, infusioonilahus veistele, lammastele ja sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harju maakond 74013

Eesti

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Calmasol-440, infusioonilahus veistele, lammastele ja sigadele kaltsiumglükonaatmonohüdraat magneesiumkloriidheksahüdraat

boorhape

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Kaltsiumglükonaatmonohüdraat

380 mg (vastab Ca2+: 34,0 mg või 0,85 mmol)

Magneesiumkloriidheksahüdraat

60 mg (vastab Mg2+: 7,2 mg või 0,30 mmol)

Boorhape

50 mg

Abiained:

 

Süstevesi

 

NÄIDUSTUS(ED)

Ägedad hüpokaltseemilised seisundid.

Toetav ravi allergiate, urtikaaria, hemorraagilise diateesi, nõrkade emakakontraktsioonide korral.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada hüperkaltseemia ja hüpermagneseemia korral. Mitte manustada veistele ja lammastele kaltsinoosi korral.

  1. Mitte manustada pärast suurtes annustes vitamiin D3 manustamist. Mitte manustada kroonilise neerupuudulikkuse korral.

Mitte manustada anorgaanilist fosforilahust samaaegselt või kohe pärast infusiooni.

KÕRVALTOIMED

Isegi raviannuses manustatuna võib kaltsium põhjustada mööduvat hüperkaltseemiat koos järgnevate tunnustega: esmane bradükardia (südameaeglus), rahutus, lihasvärinad, suurenenud süljeeritus, hingamissageduse kiirenemine.

Südametöö kiirenemine esmase bradükardia järgselt viitab üleannustamisele. Sellisel juhul tuleb kohe peatada ravimi manustamine. Hilisemad kõrvaltoimed, mis võivad esineda üldise terviseseisundi häiretena ning hüperkaltseemia tunnused 6...10 tundi pärast manustamist ei ole käsitletavad hüpokaltseemia taastekkena.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Aeglaseks intravenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20...30 minuti jooksul.

Veis

Äge hüpokaltseemiline seisund:

20...30 ml ravimit manustada 50 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,34...0,51 mmol Ca2+ ja 0,12...0,18 mmol Mg2+ 1 kg kehamassi kohta.

Toetav ravi allergia, urtikaaria, hemmorraagilise diateesi, emaka atoonia korral:

15...20 ml ravimit manustada 50 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,26...0,34 mmol Ca2+ ja 0,09...0,12 mmol Mg2+ 1 kg kehamassi kohta.

Lammas, vasikas, siga

3...4 ml ravimit manustada 10 kg kehamassi kohta, mis vastab 0,26...0,34 mmol Ca2+ ja 0,09...0,12 mmol Mg2+ 1 kg kehamassi kohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Aeglaseks intravenoosseks manustamiseks, soovitavalt 20...30 minuti jooksul. Antud annused on standardsed. Annust tuleb alati kohandada vastavalt ainete puudusele ja vereringe seisundile.

Teist korda võib ravimit manustada kõige varem 6 tundi pärast esmast manustamist. Lisainfusioonid manustada 24-tunniste intervallidega, kui on kindel, et kestvad tunnused on põhjustatud hüpokaltseemilisest seisundist.

Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkulatsiooni. Kui esineb mõni üleannustamise tunnus (südame rütmihäire, vererõhu langus, rahutus) tuleb manustamine kohe lõpetada.

Üleannustamine:

Kui intravenoosset manustamist teostatakse liiga kiiresti, võib preparaadis sisalduva kaltsiumi tõttu tekkida hüperkaltseemia ja/või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega nagu esmane bradükardia koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne fibrillatsioon koos südame seiskumisega.

Teised hüperkaltseemia tunnused on: motoorne nõrkus, lihasvärinad, suurenenud erutuvus, rahutus, higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja kooma.

Maksimaalse manustatava koguse ületamine võib tekitada allergilisi reaktsioone histamiini vabanemise tõttu. Sellisel juhul tuleb manustamine kohe lõpetada. Hüperkaltseemia tunnused võivad püsida 6...10 tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada hüpokaltseemiale sarnaste tunnustega.

KEELUAEG

Veis, siga, lammas

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Veis

Piimale: 0 päeva.

Lammas

Piimale: 0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast korgi läbistamist: kohe kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimit tohib manustada ainult aeglaselt intravenoosselt.

Infusiooni ajal tuleb kontrollida südame rütmi ja vere tsirkulatsiooni. Kui esineb mõni üleannustamise tunnus (südame rütmihäire, vererõhu langus, rahutus), tuleb infusioon kohe peatada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida ravimi kokkupuudet naha ja silmadega. Nahale või silma sattumisel pesta kohe veega.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Kaltsium tugevdab südameglükosiidide toimet.

Kaltsium tugevdab südames β-adrenergiliste ravimite ja metüülksantiinide toimet. Glükokortikoidid suurendavad neerude kaltsiumi ekskretsiooni D-vitamiini antagonismiga.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kui intravenoosset manustamist teostatakse liiga kiiresti, võib preparaadis sisalduva kaltsiumi tõttu tekkida hüperkaltseemia ja/või hüpermagneseemia koos kardiotoksiliste tunnustega nagu esmane bradükardia koos järgneva tahhükardiaga, südame rütmihäired ning raskematel juhtudel ventrikulaarne fibrillatsioon koos südame seiskumisega.

Teised hüperkaltseemia tunnused on: motoorne nõrkus, lihasvärinad, suurenenud erutuvus, rahutus, higistamine, polüuuria, vererõhu langus, depressioon ja kooma.

Maksimaalse manustatava koguse ületamine võib tekitada allergilisi reaktsioone histamiini vabanemise tõttu. Sellisel juhul tuleb manustamine kohe lõpetada. Hüperkaltseemia tunnused võivad püsida 6...10 tundi pärast infusiooni ning neid ei tohi segi ajada hüpokaltseemiale sarnaste tunnustega.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2018

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald, Harjumaa 74013, Eesti

Tel.: +372 6 005 005

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.