Canesten - vaginaalpehmekapsel (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G01AF02
Toimeaine: klotrimasool
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Canesten 500 mg vaginaalpehmekapsel

Klotrimasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Canesten ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Canesten’i kasutamist
 3. Kuidas Canesten’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Canesten’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Canesten ja milleks seda kasutatakse

Canesten sisaldab toimeainet klotrimasool, mis kuulub imidasooli derivaatide rühma. Klotrimasoolil on lai seenevastane ehk seeni hävitav ja nende kasvu pidurdav toime, olles efektiivne ka dermatofüütide, pärm- ning hallitusseente puhul.

Canesten’i kasutatakse naistel klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud vaginaalsete ja välissuguelundite infektsioonide raviks. Nende infektsioonide põhjustajaks on tavaliselt pärmseen CANDIDA; haiguse sümptomite hulka kuuluvad sügelus, põletustunne ja tupevoolus.

Ravim on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel ja neidudel alates 16 aasta vanusest.

Mida on vaja teada enne Canesten’i kasutamist

Ärge kasutage Canesten’i:

 • kui olete klotrimasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Canesten’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

 • vaginaalne infektsioon on esmakordne;
 • infektsioon on korduv, st teil on olnud eelneva aasta jooksul vähemalt neli haiguse (infektsiooni) avaldumist;
 • teil on palavikku 38 °C või rohkem;
 • teil on alakõhuvalu, seljavalu;
 • teil esineb ebameeldiva lõhnaga tupeeritist;
 • teil on iiveldus;
 • teil esineb veritsust tupest ja/või samaaegset valu õlgades.

Ärge kasutage tampoone, tupeloputusvahendeid, spermitsiide või teisi vaginaalselt manustatavaid preparaate samaaegselt Canesten’iga.

Ravimi kasutamise ajal vältige seksuaalvahekorda, kuna infektsioon võib partnerile üle kanduda.

Lateksist rasestumisvastaste vahendite (nt kondoomid, diafragmad) efektiivsus võib väheneda.

Ärge neelake Canesten vaginaalpehmekapslit alla.

Lapsed ja noorukid

Alla 16-aastastel neidudel tohib Canesten’i kasutada ainult arsti ettekirjutusel.

Muud ravimid ja Canesten

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile, kui te võtate takroliimust või siroliimust, need on ravimid mida kasutatakse pärast elundi siirdamist kontrollimaks organismi immuunvastust.

On võimalik, et teatud ravimite kontsentratsioon veres tõuseb, kui neid kasutada koos Canesten’iga. Siiski on ebatõenäoline, et seda juhtuks ühekordse 500 mg annuse puhul. Kui te ei ole kindel, kas Canesten’i tohib koos teiste ravimitega kasutada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Ettevaatusabinõuna tuleb klotrimasooli kasutamist raseduse esimesel kolmel kuul vältida. Raseduse ajal ärge kasutage ravimi manustamiseks kaasasolevat aplikaatorit. Vältimaks emakakaela vigastamist, sisestage vaginaalpehmekapsel tuppe sõrmede abil.

Imetamine

Canesten’i ei soovitata rinnaga toitmise ajal kasutada. Ettevaatusabinõuna soovitatakse ravi ajaks rinnaga toitmine katkestada. Vajadusel konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Canesten ei mõjuta autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Kuidas Canesten’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus:

üks vaginaalpehmekapsel sisestatakse õhtul ühekordse annusena sügavale tuppe.

Ravi Canesten’iga ei soovitata teostada menstruatsiooni ajal. Ravi peab olema lõpetatud enne, kui menstruatsioon algab.

Kui teie seksuaalpartneril on samuti pärmseene poolt põhjustatud infektsiooni sümptomid, tuleb ka teda samaaegselt ravida.

Kasutamisjuhend

Vaginaalpehmekapsel tuleb sisestada pakendis oleva aplikaatori abil enne magamaminekut tuppe, nii sügavale kui võimalik.

 1. Tõmmake aplikaatori varrast väljapoole, kuni selle seiskumiseni. Asetage vaginaalpehmekapsel aplikaatori otsikusse.
 2. Kinnitage vaginaalpehmekapsel õrnalt keerates aplikaatori otsa.
 3. Asetage aplikaator (koos sinna kinnitatud kapsliga) sügavale tuppe. Seda on kõige mugavam teha lamades selili, jalad kergelt kõverdatud. Lükake aplikaatori varras aplikaatorisse. Eemaldage aplikaator (varras endiselt sisse lükatud).

Vaginaalpehmekapsli paigaldamine aplikaatori abita:

kui olete rase, sisestage vaginaalpehmekapsel tuppe sõrmede abil.

Ravi kestus

Ravikuur Canesten’iga koosneb ühekordsest manustamisest.

Kui sümptomid ei ole 7 päeva möödudes (pärast ravi algust) märgatavalt paranenud, pidage infektsiooni põhjuse väljaselgitamiseks nõu oma arstiga. Sümptomite ägenemisel võtke ühendust arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad esineda järgmiste sagedustega:

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

 • põletustunne.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • kõhuvalu;
 • sügelus;
 • nahapunetus, nahaärritus.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

 • allergilised reaktsioonid;
 • paistetus;
 • nahalööve;
 • veritsus tupest.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • naha ketendamine genitaalidel;
 • ebamugavustunne;
 • valu vaagnapiirkonnas.

Paiksete kõrvaltoimete või allergiliste reaktsioonide tekkimisel lõpetage ravi.

Paiksed reaktsioonid võivad sarnaneda haiguse sümptomitega, mistõttu võib vahel olla raske eristada infektsiooni sümptomeid ravimi kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Canesten’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Canesten sisaldab

 • Toimeaine on klotrimasool.

Üks vaginaalpehmekapsel sisaldab 500 mg klotrimasooli.

 • Teised koostisosad on: želatiin, glütserool, valge vaseliin, vedel parafiin, puhastatud vesi, titaandioksiid (E171), kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane (E110), letsitiin (E322), keskmise ahelaga triglütseriidid.

Kuidas Canesten välja näeb ja pakendi sisu

Üks kollane vaginaalpehmekapsel fooliumpakendis, koos aplikaatoriga, mõlemad pakendatud kartongkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

GP Grenzach Produktions GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Tel: 655 85 65

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016.