Co-olimestra - õhukese polümeerikattega tablett (20mg +25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DA08
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil +hüdroklorotiasiid
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Co-Olimestra, 20 mg/12,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Co-Olimestra, 20 mg/25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Olmesartaanmedoksomiil, hüdroklorotiasiid

Enne ravimi kasutamist võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Co-Olimestra ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Co-Olimestra võtmist
 3. Kuidas Co-Olimestra’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Co-Olimestra’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Co-Olimestra ja milleks seda kasutatakse

Co-Olimestra sisaldab kahte toimeainet, olmesartaanmedoksomiili ja hüdroklorotiasiidi, mida kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks täiskasvanutel:

 • Olmesartaanmedoksomiil kuulub angiotensiin II retseptori antagonistideks nimetatavate ravimite rühma. See langetab vererõhku veresoonte lõõgastamise teel.
 • Hüdroklorotiasiid kuulub tiasiiddiureetikumideks nimetatavate ravimite rühma (organismist vee väljaviimist soodustavad tabletid). See langetab vererõhku organismist liigse vedeliku eemaldamise teel, mis soodustab neerudes uriini teket.

Teile määratakse raviks Co-Olimestra juhul, kui olmesartaanmedoksomiil üksi ei ole taganud piisavat vererõhu langust. Koosmanustamisel aitavad kaks toimeainet paremini langetada vererõhku võrreldes sellega, kui neid toimeaineid manustatakse eraldi.

Te võib-olla juba kasutate vererõhku langetavaid ravimeid, kuid teie arst soovitab teile Co-Olimestra’t selleks, et vererõhk oleks veelgi enam kontrolli all.

Kõrget vererõhku saab kontrolli all hoida Co-Olimestra tablettidega. Teie arst on tõenäoliselt soovitanud teil muuta ka oma elustiili, et aidata vererõhku langetada (näiteks kehakaalu vähendada, suitsetamisest loobuda, vähendada soolasisaldust toidus ja piirata alkoholi tarvitamist). Teie arst võib ka olla soovitanud teil tegeleda regulaarse füüsilise treeninguga, nagu käimine või ujumine. Oluline on neid arsti ettekirjutusi järgida.

Mida on vaja teada enne Co-Olimestra võtmist

Ärge võtke Co-Olimestra’t:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või hüdroklorotiasiidiga sarnaste ainete (sulfoonamiidid) suhtes allergiline;
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida CoOlimestra kasutamist raseduse alguses, vt raseduse lõik);
 • kui teil on rasked neeruprobleemid;
 • kui teil on veres madal kaaliumitase, madal naatriumitase, kõrge kaltsiumitase või kõrge kusihappetase (koos podagra või neerukivide sümptomitega), mis ei allu ravile;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid või naha ja silmade kollasus (ikterus) või sapierituse häired (sapiteede obstruktsioon, nt sapikivid);
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui te arvate, et midagi loetletust kehtib teie kohta või kui te ei ole kindel, ärge võtke neid tablette. Rääkige sellest kõigepealt oma arstile ja järgige tema nõuannet.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Co-Olimestra võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile enne tablettide võtmist:

 • kerge kuni keskmise raskusega neeruprobleemid või kui olete hiljuti läbi teinud neerusiirdamise;
 • maksahaigused;
 • südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega;
 • oksendamine või kõhulahtisus, mis on raske või ei möödu mõne päeva jooksul;
 • uriinieritumist suurendavate ravimite (diureetikumid) kasutamine suurtes annustes või kui te olete vähese soolasisaldusega dieedil;
 • probleemid neerupealistega (nt primaarne aldosteronism);
 • suhkurtõbi;
 • erütematoosne luupus (autoimmuunhaigus);
 • allergia või astma;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

aliskireen.

Kui teil on mõni nendest loetletud probleemidest, võib teie arst soovida teid sagedamini näha ja teha mõned analüüsid.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib raskekujuline kõhulahtisus, mis on püsiv ja põhjustab olulist kehakaalu langust. Arst hindab sümptome ja otsustab, kuidas teie vererõhu ravi jätkata.

Co-Olimestra võib põhjustada vere lipiidide ja kusihappesisalduse tõusu (podagra põhjus – liigeste valulik turse). Tõenäoliselt tahab teie arst teha nende kontrollimiseks aeg-ajalt teile vereanalüüse.

Co-Olimestra võib muuta teatud keemiliste ainete ehk elektrolüütide sisaldust teie veres. Tõenäoliselt tahab teie arst teha selle kontrollimiseks aeg-ajalt teile vereanalüüse. Elektrolüütide sisalduse muutuse sümptomiteks on: janu, suukuivus, lihasvalu või -krambid, lihasväsimus, madal vererõhk (hüpotensioon), nõrkustunne, loidus, väsimus, unisus või rahutus, iiveldus, oksendamine, harvenenud urineerimine, kiire südametegevus. Kui märkate neid sümptomeid, rääkige sellest oma arstile.

Kõikide vererõhku langetavate ravimite korral esineb oht, et patsientidel, kellel esineb südame või aju verevarustuse häireid, võib liiga madala vererõhu korral tekkida südamelihase infarkt või insult. Seetõttu mõõdab teie arst regulaarselt teie vererõhku.

Kui teile plaanitakse teha kõrvalkilpnäärme funktsiooni selgitavaid uuringuid, peate katkestama Co-Olimestra võtmise enne mainitud uuringute tegemist.

Co-Olimestra toimeaine hüdroklorotiasiid võib anda sportlastele tehtava dopingutesti positiivse tulemuse.

Te peate informeerima oma arsti, kui olete või arvate, et olete rase (või plaanite rasestuda).

Co-Olimestra kasutamine pole soovitatav raseduse varajases staadiumis ja seda ei tohi kasutada pärast kolmandat raseduskuud, kuna see võib sellel ajal kasutades põhjustada teie lapsele tõsiseid kahjustusi (vt raseduse lõik).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Co-Olimestra’t”.

Lapsed ja noorukid

Co-Olimestra’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Co-Olimestra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Öelge kindlasti oma arstile või apteekrile, kui kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

Kui te kasutate koos Co-Olimestra’ga järgmisi ravimeid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust:

kaaliumi asenduspreparaadid (samuti kaaliumi sisaldavad soolaasendajad);

diureetikumid (organismist vett välja ajavad tabletid);

hepariin (vere vedeldamiseks);

lahtistid;

steroidid;

adrenokortikotroopne hormoon (AKTH);

karbenoksoloon (suu- ja maohaavandite raviks kasutatav preparaat);

penitsilliini G naatrium (nimetatakse ka bensüülpenitsilliinnaatriumiks, antibiootikum);

teatud valuvaigistid nt aspiriin või salitsülaadid.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Co- Olimestra’t ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Liitiumi (ravim, mida kasutatakse meeleolu kõikumise ja mõnede depressiooni vormide korral) ja Co-Olimestra samaaegne kasutamine võib tugevdada liitiumi toksilisi toimeid. Kui te peate võtma liitiumi, mõõdab arst liitiumisisaldust teie veres.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) (ravimid, mida kasutatakse valu, tursete ja teiste põletikusümptomite, sh artriidi, leevendamiseks) ja Co-Olimestra samaaegne kasutamine võib suurendada neerupuudulikkuse tekkeohtu ja MSPVA-d võivad Co-Olimestra toimet nõrgendada.

Teised vererõhku langetavad ravimid (hüpertooniavastased ravimid), sest Co-Olimestra toime võib tugevneda.

Unerohud, rahustid ja antidepressandid, sest nende ravimite kooskasutamine Co-Olimestra’ga võib põhjustada ägeda vererõhu languse istuvast asendist püsti tõusmisel.

Teatud lihaseid lõõgastavad ained, näiteks baklofeen ja tubokurariin.

Amifostiin ja mõned teised vähivastased ravimid, näiteks tsüklofosfamiid või metotreksaat.

Kolestüramiin ja kolestipool, mida kasutatakse vere rasvasisalduse vähendamiseks.

Kolesevelaamvesinikkloriid, ravim, mis langetab kolesterooli taset teie veres, kuna võib vähendada Co-Olimestra mõju. Arst võib soovitada teil võtta Co-Olimestra't vähemalt 4 tundi enne kolesevelaamvesinikkloriidi.

Antikolinergilised ained, näiteks atropiin ja biperideen.

Teatud psühhiaatriliste seisundite ravis kasutatavad preparaadid, näiteks tioridasiin, kloorpromasiin, levomepromasiin, trifluoperasiin, tsüamemasiin, sulpiriid, amisulpiriid, pimosiid, sultopriid, tiapriid, droperidool või haloperidool.

Teatud südameprobleemide korral kasutatavad ravimid, näiteks kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool ja digitaalis.

Südame rütmi mõjustavad ained, näiteks misolastiin, pentamidiin, terfenadiin, dofetiliid, ibutiliid või erütromütsiini süstid.

Suukaudsed diabeediravimid veresuhkru vähendamiseks, näiteks metformiin või insuliin.

Beetablokaatorid ja diasoksiid, ravimid, mida kasutatakse vastavalt kas kõrge vererõhu korral või madala veresuhkru korral, kuna Co-Olimestra võib suurendada nende veresuhkru sisaldust tõstvat toimet.

Metüüldopa, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks.

Ravimid, nagu noradrenaliin, mida kasutatakse madala vererõhu ja südame aeglase löögisageduse raviks.

Difemaniil, mida kasutatakse südame aeglase löögisageduse raviks või higistamise vähendamiseks.

Podagra ravimid, näiteks probenetsiid, sulfiinpürasoon ja allopurinool.

Kaltsiumilisandid.

Amantadiin, viirusevastane ravim.

Tsüklosporiin, mida kasutatakse transplantaadi äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks.

Teatud antibiootikumid, mida nimetatakse tetratsükliinideks või sparfloksatsiiniks.

Amfoteritsiin, seenhaiguste ravis kasutatav preparaat.

Teatud antatsiidid, mida kasutatakse mao ülihappesuse korral, näiteks alumiinium- ja magneesiumhüdroksiid, sest Co-Olimestra toime võib nende ravimite mõjul nõrgeneda.

Tsisapriid, mida kasutatakse toidu liikumise kiirendamiseks maos ja soolestikus.

Halofantriin, mida kasutatakse malaaria korral.

Co-Olimestra koos toidu, joogi ja alkoholiga

Co-Olimestra’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Olge ettevaatlik alkoholi tarbimisega, kui võtate Co-Olimestra’t, sest mõned inimesed tunnevad ravimi võtmisel nõrkust või pearinglust. Kui see kehtib teie kohta, ärge tarbige alkoholi, sealhulgas veini, õlut ega teisi alkoholi sisaldavaid jooke.

Mustanahalised patsiendid

Nagu teiste sarnaste ravimite puhul, on Co-Olimestra vererõhku langetav toime mustanahalistele patsientidele mõnevõrra nõrgem.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

RASEDUS

Te peate ütlema oma arstile kui te arvate, et olete rase (või plaanite rasestuda). Teie arst soovitab teil sel juhul tavaliselt Co-Olimestra kasutamine lõpetada enne rasestumist või niipea kui olete oma rasedusest teadlik ja soovitab mõnda muud ravimit Co-Olimestra asemel. Co-Olimestra pole soovitatav raseduse varajases perioodis ja seda ei tohi kasutada kui olete enam kui 3 kuud rase, kuna Co-Olimestra võib, kasutatuna pärast kolmandat raseduskuud, põhjustada teie lapsele tõsiseid tervisehäireid.

IMETAMINE

Rääkige oma arstile, kui te imetate last või plaanite hakata imetama. Co-Olimestra’t pole soovitav kasutada imetamise ajal ning teie arst võib valida mõne muu raviviisi, kui te soovite last imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kõrge vererõhu ravi võib põhjustada unisust või pearinglust. Selliste toimete ilmnemisel ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui sümptomid on kadunud. Küsige nõu oma arstilt.

Kuidas Co-Olimestra’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg tablett ööpäevas. Kui teie vererõhk ei ole kontrolli all, võib teie arst suurendada annust ühe Co-Olimestra 20 mg/25 mg tabletini ööpäevas.

Neelake tabletid alla koos veega. Võimalusel tuleb ööpäevane annus võtta iga päev samal ajal, näiteks hommikusöögi ajal. On oluline, et jätkaksite Co-Olimestra võtmist seni, kuni arst ei ole teil käskinud lõpetada.

Kui te võtate Co-Olimestra’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud või kui laps on võtnud kogemata tablette, minge kohe arsti juurde või lähimasse erakorralise meditsiini osakonda ja võtke oma ravimi pakend kaasa.

Kui te unustate Co-Olimestra’t võtta

Kui olete unustanud oma tavalise annuse võtta, võtke annus järgmisel päeval nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Co-Olimestra võtmise

On oluline, et jätkaksite Co-Olimestra võtmist nii kaua, kuni arst on öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Siiski võivad alljärgnevad kaks kõrvaltoimet olla tõsised:

Väga harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st) võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mis võivad avaldada mõju kogu organismile koos näo, suu ja/või häälepaelte (kõri) turse ning sügeluse ja lööbega. Kui see juhtub, lõpetage Co-Olimestra kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Co-Olimestra võib põhjustada vererõhu liigset langust vastuvõtlikel isikutel või allergilise reaktsiooni tulemusena. Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st) võib tekkida pearinglus või minestus. Kui see juhtub, lõpetage Co-Olimestra kasutamine, võtke kohe ühendust oma arstiga ning heitke pikali.

Co-Olimestra on kombinatsioonravim kahest toimeainest ja alljärgnev teave puudutab esiteks teisi kõrvaltoimeid, mida on senini Co-Olimestra kasutamisel kirjeldatud (lisaks eelpool mainitutele), teiseks selliseid kõrvaltoimeid, mida teatakse nimetatud toimeainete eraldi kasutamisel.

Allpool on toodud teised kõrvaltoimed, millest on seni teatatud seoses Co-Olimestra kasutamisega:

Kui tekivad alltoodud kõrvaltoimed, on need tihti kerged ega nõua ravi katkestamist.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Pearinglus, peavalu, väsimus, rindkere valu, pahkluude, jalgade, labajalgade, käte või käsivarte turse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Südamepekslemine (palpitatsioonid), nahalööve, ekseem, peapööritus, köha, seedehäired, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, lihaskrambid ja -valu, liigeste, käte ja jalgade valu, seljavalu, erektsioonihäired, nõrkus, vere esinemine uriinis.

Aeg-ajalt on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

Vere lipiididesisalduse suurenemine, vere uurea- või kusihappesisalduse suurenemine, kreatiniinisisalduse suurenemine, vere kaaliumisisalduse suurenemine või vähenemine, vere kaltsiumisisalduse suurenemine, vere glükoosisisalduse suurenemine, maksafunktsiooni näitajate suurenemine. Teie arst saab nendest teada vereanalüüside tulemuste põhjal ja ütleb teile, kui peate midagi ette võtma.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Haiglane enesetunne, teadvuse häired, nõgestõbi (kublad), äge neerupuudulikkus.

Harva on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

Vere uurealämmastiku sisalduse suurenemine, hemoglobiini ja hematokriti väärtuste vähenemine.

Teie arst saab nendest teada vereanalüüside tulemuste põhjal ja ütleb teile, kui peate midagi ette võtma.

Allpool on toodud kõrvaltoimed, mida on täheldatud siis, kui olmesartaanmedoksomiili või hüdroklorotiasiidi võetakse üksikravimitena, kuid mitte Co-Olimestra kasutamisel ega suurema esinemissagedusega.

Olmesartaanmedoksomiil:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Bronhiit, köha, vesine nina või ninakinnisus, kurguvalu, kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus, iiveldus, gastroenteriit, valu liigestes või luudes, seljavalu, vere esinemine uriinis, kuseteede infektsioon, gripilaadsed sümptomid, valu.

Sageli on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

vere lipiididesisalduse suurenemine, vere uurea- või kusihappesisalduse suurenemine, maksa- ja lihasfunktsiooni näitajate suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Kiireloomulised allergilised reaktsioonid, mis võivad haarata kogu keha ning põhjustada hingamisraskusi ja vererõhu kiiret langust, mis omakorda võib põhjustada isegi minestamist (anafülaktilised reaktsioonid), näoturse, stenokardia (valu või pigistustunne rinnus, tuntud ka rinnaangiini nime all), haiglane enesetunne, allergiline nahalööve, sügelus, eksanteem (nahalööve), nõgestõbi (kublad).

Aeg-ajalt on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

Teatud tüüpi vererakkude ehk trombotsüütide vähesus (trombotsütopeenia).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Häirunud neerufunktsioon, energia puudus.

Harva on täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid:

Vere kaaliumisisalduse suurenemine.

Hüdroklorotiasiid:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st):

Vereanalüüside tulemuste muutused, sealhulgas:

Vere lipiidide- ja kusihappesisalduse suurenemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Segasusseisund, kõhuvalu, maohäired, puhitustunne, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, glükoosi eritumine uriini.

On täheldatud ka mõningaid vereanalüüside tulemuste muutusi ja need hõlmavad järgmisi näitajaid: Vere kreatiniini-, uurea-, kaltsiumi- ja suhkrusisalduse suurenemine, vere kloriidi-, kaaliumi-, magneesiumi- ja naatriumisisalduse vähenemine. Seerumi amülaasisisalduse suurenemine (hüperamülaseemia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

Vähenenud või puuduv söögiisu, tõsised hingamisraskused, anafülaktilised nahareaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid), olemasoleva lühinägelikkuse süvenemine, nahapunetus, nahareaktsioonid valguse suhtes, sügelus, väikestest verejooksudest tingitud erepunased täpid või laigud nahal (purpur), nõgestõbi (kublad).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Süljenäärmete turse ja valulikkus, vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute arvu vähenemine, aneemia, luuüdikahjustus, rahutus, rusutusetunne või depressioon, unehäired, huvi kadumine kõige vastu (apaatia), kihelus ja tuimus, krambid, “kollaselt” nägemine, nägemise hägustumine, silmade kuivus, ebaregulaarne südamerütm, veresoonte põletik, verehüübed (tromboos või emboolia), kopsupõletik, vedeliku kogunemine kopsudesse, kõhunäärmepõletik, kollasus, sapipõiepõletik, erütematoosluupuse sümptomid nagu lööve, liigesevalu ja külmad käed ning sõrmed, allergilised nahareaktsioonid, naha ketendus ja villide teke, neerude mitteinfektsioosne põletik (interstitsiaalne nefriit), palavik, lihasnõrkus (mis mõnikord takistab liikumist).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

Elektrolüütide tasakaaluhäired, mis põhjustavad vere ebanormaalselt väikest kloriidisisaldust (hüpokloreemiline alkaloos), soolesulgus (paralüütiline iileus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib ollaka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Co-Olimestra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Co-Olimestra sisaldab

 • Toimeained on olmesartaanmedoksomiil ja hüdroklorotiasiid. CoOlimestra 20 mg/12,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Üks tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Co-Olimestra 20 mg/25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Üks tablett sisaldab 20 mg olmesartaanmedoksomiili ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

 • Teised koostisosad on:

Mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat (E572) ja väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos tableti sisus ning titaandioksiid (E171), talk (E553b), polüvinüülalkohol ja makrogool 3000 tableti kattes.

Kuidas Co-Olimestra välja näeb ja pakendi sisu

Co-Olimestra 20 mg/12,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, graveeritud tähisega ”C1” tableti ühel küljel, diameetriga 9 mm.

Co-Olimestra 20 mg/25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni peaaegu valged, ovaalsed kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, graveeritud tähisega ”C2” tableti ühel küljel, mõõtudega 12 mm x 6 mm.

Pakendid sisaldavad 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

D-27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.